• Học phần Kế toán ngân hàngHọc phần Kế toán ngân hàng

  1. Hiểu, giải thích và vận dụng được các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và quy định chủ yếu trong phản ánh chi tiết và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại NHTM 2. Hiểu và vận dụng các phương pháp kế toán phản ánh hệ thống thông tin về các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tại NHTM 3. Xử lý và kiểm soát trong quá trình phản ánh hệ th...

  pdf99 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Học phần Kế toán quốc tếHọc phần Kế toán quốc tế

  Mục tiêu môn học Hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập qui trình soạn thảo ban hành chuẩn mực Vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) Phân tích và đối chiếu giữa IAS...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Học phần Kế toán quản trịHọc phần Kế toán quản trị

  - Hiểu các kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán quản trị. - Vận dụng và thực hành việc phân loại chi phí để lập báo cáo kết quả kinh doanh. - Vận dụng mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong các tình huống ra quyết định quản lý. - Thực hành lập dự toán ngân sách - Thực hành định giá bán sản phẩm. - Phân tích thông tin thích ...

  pdf61 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Học phần Kế toán côngHọc phần Kế toán công

  - Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) đã ra đời vào năm 1977. - IFAC đã thành lập Hội đồng chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB) để nghiên cứu phát triển các chuẩn mực kế toán hướng dẫn xử lý và trình bày BCTC trong lĩnh vực công. - Tính đến thời điểm hiện nay IPSASB đã ban hành được 33 chuẩn mực trong đó 32 chuẩn mực trên cơ sở dồn tích và ...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Học phần Hệ thống thông tin kế toánHọc phần Hệ thống thông tin kế toán

  HTTT kế toán sẽ không đơn thuần là HTTT xử lý nghiệp vụ • Bên cạnh các dữ liệu tài chính còn thu thập thêm các dữ liệu phi tài chính • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán • HTTT kế toán kết hợp với các hệ thống chức năng khác trong HTTT quản lý trở thành hệ thống hoạch định, kiểm soát nguồn lực (ERP – Enterprise Resource Plan...

  pdf47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • A productivity analysis of the Vietnamese banking sector using non-Performing loans as a bad outputA productivity analysis of the Vietnamese banking sector using non-Performing loans as a bad output

  Using non-performing loans as a bad output, this study will measure and analyse the productivity of Vietnam’s banks during the period from 2007−2014. The Malmquist-Luenberger index is utilised to measure the productivity of Vietnamese banking system. The results show an outperformance of publicly owned banks over their private counterparts and a...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Quy trình thu thập, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê tài chính tiền tệ ở Việt NamQuy trình thu thập, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam

  Hiện nay, một số chỉ tiêu thống kê tiền tệ ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố qua trang điện tử www.sbv.gov.vn của NHNN. Để đảm bảo nguồn thông tin công bố thường xuyên và liên tục, NHNN đã thực hiện thu thập thông tin từ các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng cũng như các đơn vị ngoài ngành báo cáo theo các văn bản quy định của...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Học phần Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trịHọc phần Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

  1. Thông tin Thông tin là tri thức lấy từ các số liệu đã thu thập được. 2. Truyền thông Truyền thông là sự chia sẻ thông tin giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều nhóm người để đạt được quan điểm chung về một vấn đề.

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 14/08/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Học phần Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết địnhHọc phần Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

  I. KHÁI NIỆM Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong khi thực hiện chức năng chính là ra quyết định. Mọi quyết định đều ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản trị. Tuỳ vào kiến thức và kinh nghiệm của nhà quản trị mà tính thực tiễn và chất lượng của quá trình ra quyết định tốt hay xấu.

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 14/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Học phần Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm traHọc phần Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra

  I. KHÁI NIỆM Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 14/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0