• Đề tài Giải pháp xây dựng và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Giải pháp xây dựng và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra rất mạnh mẽ cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học – công nghệ đã có những tác động lớn đến nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Do vậy, để hoà nhịp vào xu thế phát triển chung của thế giới, các quốc gia phải không ngừng tìm mọi biện pháp phát triển kinh tế – xã hội...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nayĐề tài Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân đã phát triển rộng khắp cả nước góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân tăng tích luỹ, góp phần giữ vững ổn định chính t...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Dù nhà tư bản trả đủ giá trị sức lao động thì người công nhân vẫn bị bóc lộtĐề tài Dù nhà tư bản trả đủ giá trị sức lao động thì người công nhân vẫn bị bóc lột

  Trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại từ nền văn minh nông nghiệp đến nền văn minh công nghiệp và vươn tới nền văn minh trí tuệ ,với một nền khoa học phát triển như ngày nay .Trong sự phát triển ấy chúng ta không thể phủ nhận vai trò của chủ nghĩa tư bản .Tuy nhiên người công nhân vẫn là yếu tố nền tảng, quan trọng ,có tính quyết định và k...

  doc11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề lý luận về Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcĐề tài Một số vấn đề lý luận về Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  Đại hội VI (năm 1986), tiếp đó là các Đại hội VII và VIII của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước, trong đó đổi mới về kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới hệ thống doang nghiệp Nhà nước (DNNN) là khâu đột phá. Trong 10 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương đã ban hành...

  doc25 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nayĐổi mới cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Việt Nam trong công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng cao vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển KTTT theo định hướng XHC...

  doc33 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đổi mới kinh tế Việt Nam với phép phủ định biện chứngĐề tài Đổi mới kinh tế Việt Nam với phép phủ định biện chứng

  Việc đổi mới nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng cộng sản Việt Nam đã lựa chọn từ đại hội Đảng VI (1996) đang từng bước thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Thực tiễn tình hình kinh tế của nước ta trong những năm qua ch...

  doc30 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đường lối đổi mới của đại hội toàn quốc lần thứ VIĐề tài Đường lối đổi mới của đại hội toàn quốc lần thứ VI

  Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh dấu một bước chuyển hướng và đổi mới quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, đó là chuyển hướng về bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới các chính sách kinh tế và cơ chế quản lí, nhằm khai thác mọi tiềm năng của đấ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phầnDoanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần

  Phát triển kinh tế là một yêu cầu cấp bách và trọng tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế Nhà nước nắm vai trò chủ đạo. Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vữ...

  doc61 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệpĐường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp

  Trong những năm gần đây, với nhận thức về vai trò quan trọng của các thành phần kinh tế, trong đó các doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước là bộ phận chủ yếu cấu thành nền kinh tế quốc dân đã phát triển rộng khắp cả nước, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng sở hữu nhà nước thuộc các doanh nghiệp nhà nướcThực trạng sở hữu nhà nước thuộc các doanh nghiệp nhà nước

  Năm 1986 đât nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường. Trong những năm đầu đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành công nhất định tuy nhiên bên cạnh đó là một loạt những vấn đề bức xúc nảy sinh. Trong đó, cải cách chế độ sở hữu nhà nước là một vấn đề hết sức nan giải nhưng không thể ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0