• Kế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàngKế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng

  Các quy định pháp lý liên quan  Tổng quan về dự phòng nợ phải trả  Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán.

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 5: Kế toán công ty cổ phầnKế toán, kiểm toán - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần

  Biết các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần.  Hiểu được các thành phần của vốn chủ sở hữu trong CTCP.  Phân tích các trường hợp huy động vốn, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu trong CTCP.  Tính được lãi cơ bản trên cổ phiếu  Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhKế toán, kiểm toán - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: – Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt . – Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính. – Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế toán. – Trình bày các khoản đầu tư tài chính ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 3: Kế toán thuế tài sảnKế toán, kiểm toán - Chương 3: Kế toán thuế tài sản

  Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:  Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động.  Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản  Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính.  Nêu được các chứng từ cần thiết.

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 2: Bất động sản đầu tưKế toán, kiểm toán - Chương 2: Bất động sản đầu tư

  Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản kế toán. • Nhận...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩuKế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ. o Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ o Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt động kinh doanh và vào cuối kỳ o Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các nghiệp ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp các câu hỏi logic thi tuyển vào vị trí giao dịch viên của HSBCTổng hợp các câu hỏi logic thi tuyển vào vị trí giao dịch viên của HSBC

  Vị trí giao dịch viên của HSBC phải trải qua vòng test đầu tiên bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm logic bằng tiếng Anh. Sau đây là tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm logic vào vị trí giao dịch viên của HSBC: Question 1 Which two are same: 12332111 12331211 12332111 12332121 A : 1st and 2nd are same B : 1st and 3rd are same C : 2nd and 3rd ar...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt XanhĐề tài Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh

  Doanh nghiệp là một thực thể của xã hội, nơi tạo ra giá trị gia tăng cho ngƣời chủ sở hữu và tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta hiện nay, các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện và cũ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Mai Châu, Hòa BìnhĐề tài Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Mai Châu, Hòa Bình

  Năm 2006, khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới (World Trade Organization- WTO) đem lại nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi các thành phần kinh tế phải tìm cho mình những hƣớng đi riêng để có thể tồn tại, phát triển trong nền kinh tế hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nƣớc đã đƣa ra một số chính sách nhằm hỗ trợ ...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sơn ây – Hà NộiĐề tài Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sơn ây – Hà Nội

  Trong những n m qua, hệ thống ngân hàng thư ng m i Việt Nam đ phát tri n rất m nh m góp ph n rất lớn trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đ i hóa đất nước. C ng với sự ng n của khoa h c – k thuật và sự lớn m nh của nền kinh t nhu c u nâng cao chất lượng đời sống m rộng và cải t o c s h t ng của người dân càng m nh m . Đ t o điều kiện cho người...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0