• Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Thuật ngữ trong EVMBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Thuật ngữ trong EVM

  Chi phí ước lượng để hoàn thành phần công việc còn lại: là chi phí ước tính cần thiết để hoàn thành phần còn lại của dự án. Ngân sách thực tế để hoàn thành dự án: là chi phí dự báo đến lúc hoàn thành dự án (ước tính số tiền sẽ chi tiêu cho đến cuối dự án). Điều này được dựa trên đánh giá của PM

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Quản lý chi phí dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Quản lý chi phí dự án

   Tầm quan trọng của việc quản lý Chi phí: – Những dự án về CNTT có hồ sơ theo dõi kém hiệu quả cho việc đạt được mục đích về giá cả. – Chi phí trung bình vượt quá dự toán ban đầu theo nghiên cứu từ năm 1995 của CHAOS là 189%; đã được cải thiện 145% trong nghiên cứu năm 2001. – Ở Mỹ các dự án CNTT bị huỷ làm tốn trên 81 tỉ đô la năm 1995.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 2: Lập kế hoạch dự án phần mềmBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 2: Lập kế hoạch dự án phần mềm

  Mục tiêu: – Biết được cách liệt kê công việc. – Biết được cách ước lượng thời gian. – Biết được cách lập lịch biểu. – Biết được cách quản lý rủi ro.

  pdf82 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 1: Tổng quan quản lý dự án phần mềmBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 1: Tổng quan quản lý dự án phần mềm

  1. Một số khái niệm cơ sở  Hiểu được các khái niệm về: Dự án là gì, Dự án CNTT là gì, Quản lý dự án như thế nào?  Nắm được các nội dung trong quản lý dự án.  Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Quản lý dự án.

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 11: Project Procurement ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 11: Project Procurement Management

  Procurement means acquiring goods and/or services from an outside source Other terms include purchasing and outsourcing Why Outsource? To reduce both fixed and recurrent costs To allow the client organization to focus on its core business To access skills and technologies To provide flexibility To increase accountability

  ppt39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 10: Project Risk ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 10: Project Risk Management

  The Importance of Project Risk Management Project Risk Management process Risk management planning Risk identification Qualitative risk analysis Quantitative risk analysis Risk response planning Risk monitoring and control Results of good project risk management

  ppt45 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 9: Project Communications ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 9: Project Communications Management

  Contents Importance of Good Communications Project Communications Management Processes Communications planning (planning phase) Information distribution (executing phase) Performance reporting (control phase) Administrative closure (control phase) Creating a stakeholder analysis

  ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 8: Project Human Resource ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 8: Project Human Resource Management

  Importance of Human Resource Management Project human resource management processes Organizational planning Staff acquisition Team development Keys to Managing People motivation: Hierarchy of Needs (Maslow), Motivational and Hygiene Factors (Herzberg), Theory X and Y (McGregor) succeed factors and fail factors influence and power: types o...

  ppt37 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 7: Project Quality ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 7: Project Quality Management

  Importance of Project Quality Management Project Quality Management Processes Quality planning, Quality assurance, Quality control Quality Model: Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA), CMM and ISO 9000 Software test Methods to improve IT Project Quality leadership cost of quality organizational and workplace factors maturity mo...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 6: Project Cost ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 6: Project Cost Management

  Importance of Project Cost Management Problem: cost overrun and cannot meet cost goals Costs are measured in monetary units Project Cost Management Resource planning, Cost estimating, Cost budgeting, Cost control Resource Planning consideration difficulty, uniqueness, track record, people, equipment and materials Types of cost estimate bas...

  ppt39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0