• Bài giảng Tính toán song song - Chương 1: Các kiến trúc song song - Ngô Văn ThanhBài giảng Tính toán song song - Chương 1: Các kiến trúc song song - Ngô Văn Thanh

  Chương 1: Các kiến trúc song song 1.1 Tổng quan về tính toán song song 1.2 Các kiến trúc song song đồng bộ 1.2.1 Máy tính một dòng lệnh, một dòng dữ liệu (SISD) 1.2.2 Máy tính một dòng lệnh, nhiều dòng dữ liệu (SIMD) 1.2.3 Máy tính vector. 1.3 Các kiến trúc song song không đồng bộ 1.3.1 Máy tính nhiều dòng lệnh, một dòng dữ liệu (MISD hay Re...

  pdf32 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 9: Composite Control - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 9: Composite Control - Nguyễn Hà Giang

  Composite control User control: Cho phép kết hợp nhiều web control lại tạo thành một phần của trang web, và chỉ sử dụng trong ứng dụng chứa nó Custom control: Tùy biến lại dựa trên control chuẩn: TextBox, Button, Label… Tạo ra web control mới hoàn toàn dựa trên WebControl Export ra file DLL, cho phép reuse trong nhiều ứng dụng Composite con...

  pptx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 8: Custom Control - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 8: Custom Control - Nguyễn Hà Giang

  1. User control Ý nghĩa & cách sử dụng Demo 2. Custom control Cách tạo & dùng custom control Demo Custom control ASP.NET có ba loại custom control + User control cho phép reuse một phần của trang web bằng cách đặt vào trong .ascx file + Custom server control cho phép thiết kế một control mới bằng cách cải tiến control đã có hoặc xây dựng c...

  pptx33 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 7: Master page, Theme & Skin - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 7: Master page, Theme & Skin - Nguyễn Hà Giang

  1. Master page Cách tạo trang master Tạo các trang nội dung Demo 2. Theme & skin Ý nghĩa của Theme Phân biệt theme và CSS File Skin Demo Master page Master page định nghĩa một khuôn mẫu chung cho phép áp dụng cho nhiều trang web trong toàn bộ web site Content page là web form có sử dụng master page

  pptx31 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 6: Forms Authentication - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 6: Forms Authentication - Nguyễn Hà Giang

  Forms Authentication? Cách thức thực thi Demo minh họa. 1. Authentication Việc sử dụng chức năng login rất thường phổ biến trong ứng dụng web. Hạn chế user truy cập vào vùng secure User đã đăng ký mới có quyền sử dụng các chức năng Post bài, download, comment… Xây dựng ứng dụng web với chức năng login cũng không quá khó khăn. Từ việc ch...

  pptx25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 5: Quản lý trạng thái - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 5: Quản lý trạng thái - Nguyễn Hà Giang

  Đối tượng Request - Response Quản lý trạng thái View state Session state Cookie Application state Query string Cross-page Postback Đối tượng Request Request là một thể hiện của lớp HttpRequest, Browser dùng Request object để gửi thông tin cần thiết tới Server Dùng để đọc thông tin từ client gửi lên (header, query string, cookies, …)

  pptx59 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 4.2: Validation Control - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 4.2: Validation Control - Nguyễn Hà Giang

  Validation control Chức năng validation cho việc data input Quá trình validation trên web form Các validation control RequiredFieldValidator CompareValidator RangeValidator RegularExpressionValidator CustomValidator ValidationSummary Tại sao phải validation? Có rất nhiều lỗi có thể xảy ra trên web form User có thể bỏ qua thông tin qua...

  pptx39 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 4.1: Data Control - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 4.1: Data Control - Nguyễn Hà Giang

  Giới thiệu data control List Control GridView Data Source Control DataList Control DetailsView và FormView Giới thiệu Data Control + Các thành phần làm việc với dữ liệu + Các control này có khả năng liên kết với một nguồn dữ liệu xác định. + Các nguồn dữ liệu

  pptx16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 3: Web Server Control – ASP.NET - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 3: Web Server Control – ASP.NET - Nguyễn Hà Giang

  HTML server control Web server control (ASP.NET Web Server Control) Automatic post back event HTML control + HTML control có thể chuyển thành server control khi bổ sung runat = "server" Cho phép xử lý trên server side, code có thể tham chiếu đến HTML server control này thông qua ID. + Một số thuận tiện khi chuyển HTML control sang HTML serv...

  pptx50 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 2: Xây dựng ứng dụng Web Form – ASP.NET - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 2: Xây dựng ứng dụng Web Form – ASP.NET - Nguyễn Hà Giang

  Tổng quan lập trình ứng dụng Web Mô hình thực thi ASP.NET page Xây dựng Web Form HTML Control và Web Cotrol Bổ sung code vào Page Page Event Life Cycle Postback event HTTP - HTML Nền tảng cho lập trình web HTTP (HyperText Transfer Protocol): giao thức cho phép hai máy tính trao đổi thông tin với nhau qua mạng HTTP được xác định qua URL ...

  pptx35 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0