• Lợi nhuậnLợi nhuận

  Sự phát triển của Việt Nam cũng như của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sự chuyển hướng trong tư tưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước về Chủ Nghĩa Xã Hội(CNXH) và con đường đi lên CNXH.Ở Việt Nam,từ sau những năm đổi mới đến nay mới chỉ có hơn 15 năm,đó thực sự chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sử phát tr...

  doc42 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt NamQuan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam

  Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 2

 • Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamSự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đó là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này khôn...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 1

 • Lạm phátLạm phát

  Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm về vai trò của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế. Nghiên cứu lạm phát, kiềm chế và chống lạm phát được thực hiện ở nhiều các quốc gia trên thế giới. Càng ngày cùng với sự phát triển đa dạng và phong phú của nền ...

  doc40 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1399 | Lượt tải: 5

 • KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈOKINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

  Gần hai mươi năm qua, nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, định hướng phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường đã đem lại những thành quả rất đáng khích lệ : tăng trưởng kinh tế luôn được giữ ở mức ổn định khá, đời sống người dân theo đó cũng ngày càng được nâng cao.Tuy nhiên đi kèm v...

  doc5 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 9

 • Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt NamVận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

  Trong gần 10 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước, mà cột mốc của nó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Nhà nước. Đối với nước ta, từ ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 10

 • Kinh tế nhà nướcKinh tế nhà nước

  Thế kỷ 21 đang diễn ra trước mắt chúng ta với nhiều thách thức và cơ hội, đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với kinh tế nhà nước ta - một thành phần kinh tế chủ đạo nói riêng. Từ năm 1986 đến nay, Đại hội lần thứ VI và Đại hội lần thứ VII của Đảng đều xác định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tuy nhiên quan điểm đó được xác định theo ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 1

 • LỢI NHUẬNLỢI NHUẬN

  CHƯƠNG I NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN CHƯƠNG III Ý NGHĨA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 1

 • Đưa kinh tế nông nghiệp KTNN lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCNĐưa kinh tế nông nghiệp KTNN lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và theo lý luận của Lenin về nền kinh tế trong thời kỳ quá độ vận dụng vào kinh tế, có phải nó ý nghĩa là chế độ hiện nay có những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản (CNTB) lẫn CNXH không? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có, song cũng không phải bất cứ ai cũng thừa nhận điểm ấy đều suy nghĩ xem c...

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt NamChủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam

  Phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng nhất từ trước tới nay của xã hội loai người. Kể từ khi con người xuất hiện , xã hội loài người đã trải qua và hình thành xã hội : cuộc sống nguyên thuỷ , chiếm hữu nô lệ , phong kiến , tư bản chủ nghĩa và đỉnh cao đang huớng tới xã hội chủ nghĩa . Tương ứng với mỗi tình thái xã hội trong một hình thái kinh tế...

  doc33 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4579 | Lượt tải: 17