• Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayCơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

  Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu khách quan đòi hỏi các qu...

  doc10 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 2

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước taCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là mộ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 3202 | Lượt tải: 6

 • công nghiệp hóa - hiện đại hóacông nghiệp hóa - hiện đại hóa

  Từ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà. Tuy nhiê...

  doc27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1680 | Lượt tải: 3

 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải phápCông nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

  Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 2894 | Lượt tải: 10

 • Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt NamCông nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam

  Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước” Công nghiệp hoá, hiện đạ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 4

 • Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nayCông nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 2843 | Lượt tải: 6

 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nayCông nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

  Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 2

 • Đầu tư nước ngoàiĐầu tư nước ngoài

  Việt Nam đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, giải quyết tốt vấn đề lương thực, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.Tuy nhiên...

  doc48 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 5

 • Lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuậnLý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận

  Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổi nhận thức của toàn nhân loại. Với hai phát kiến này, Mac đã biế...

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 6730 | Lượt tải: 12

 • Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trườngNguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

  Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến công...

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 2