• Đề tài Lý luận và thực trạng tội mua bán người theo Bộ luật hình sựĐề tài Lý luận và thực trạng tội mua bán người theo Bộ luật hình sự

  ðảm bảo quyền con người và các quyền cơ bản của công dân luôn luôn ñược các quốc gia và cộng ñồng quốc tế quan tâm.Trong ñó quyền của người phụ nữ và trẻ em rất ñược chú trọng.ðã có rấtnhiều văn bản pháp lý của các quốc gia và quốc tế ñã ñề cập ñến vấn ñềnày.ðặc biệt pháp luật quốc tế cũng như pháp luật các nước ñã coi muabán người là một ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 3175 | Lượt tải: 19

 • Đề tài Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủĐề tài Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ

  Ngày nay trong ñiều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mô hình tổ chức chính phủ phải bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ và có những ñặc trưng cơ bản sau: Một là, cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các Bộ và cơ quan ngang Bộ - những chủ thể cơ bản quản lý hành chính...

  pdf35 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Cơ chế giám sát Hiến Pháp ở Việt Nam – Thực trạng và kiến nghịĐề tài Cơ chế giám sát Hiến Pháp ở Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị

  Trong bối cảnh xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xã hội dân chủ ở nước ta hiện nay, quyền con người và các quyền công dân luôn ñược ñặt ở vị trí trung tâm, ñồng thời là sự giới hạn cho sự can thiệp của nhà nước. ðiều 2 Hiến pháp năm 1992 (sửa ñổi, bổ sung năm 2001) quy ñịnh “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam là ...

  pdf49 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 28

 • Đề tài Bảo đảm quyền con người trong lịch sử lập hiến Việt NamĐề tài Bảo đảm quyền con người trong lịch sử lập hiến Việt Nam

  Trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc và hơn 100 năm chịuách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phải gánh chịu những hy sinh to lớn để giành độc lập dân tộc và tự do của Tổ quốc, bị tước đi hầu hết các quyền cơ bản vốn có của một con người như quyền được sống, được tự do, được hạnh phúc Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam rất hiểu và trântrọng các g...

  pdf33 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 3020 | Lượt tải: 18

 • Đề tài Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở v à nhà ởĐề tài Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở v à nhà ở

  Hiện nay có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về thủ tục h ành chính. Đó có thể là cách thức, lề lối làm việc của các chủ thể quản lý hành chính Nhà nước; là trình tự tiến hành theo thứ tự thời gian kế tiếp nhau của hoạt động công vụ; hoặc l à trình tự, trật tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cá nhân tổ chức được...

  pdf30 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1113 | Lượt tải: 9

 • Kỹ năng luật sư trong hoạt động thu thập, nghiên cứu, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong vụ án tranh chấp đất đaiKỹ năng luật sư trong hoạt động thu thập, nghiên cứu, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong vụ án tranh chấp đất đai

  Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh sự quản lý của Nhà nước, đất đai còn phải chịu sự chi phối của các qui luật kinh tế vốn có của kinh tế thị trường như: qui luật cung cầu, qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh Trong những năm vừa qua, do sự buông lỏng trong công tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng đã làm cho các quan hệ pháp ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Hợp đông lao đôngĐề tài Hợp đông lao đông

  Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Mặt khác, hợp đồng laop động là một trong những hình thức pháo lý chủ yếu để công dân thực hiện quyền làm việc, tự do, tự nguyện chọn việc làm cũng như ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1006 | Lượt tải: 3

 • Bội chi ngân sách nhà nước và cách giải quyết bội chi ngân sách nhà nướcBội chi ngân sách nhà nước và cách giải quyết bội chi ngân sách nhà nước

  Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến mục đích sử dụng. Do đó, Chi ngân sách nhà nước là những việc cụ thể...

  doc23 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 6252 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Những điểm mới của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010Đề tài Những điểm mới của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

  Một xã hội văn minh không thể thiếu Luật, Luật len lỏi vào cuộc sống của chúng ta trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Khi một ngành nghề, một lĩnh vực mới xuất hiện luôn luôn kéo theo sự xuất hiện của Luật điều chỉnh nó, và ngành Ngân hàng không phải là một ngoại lệ. Sự trao đổi tiền tệ ra đời từ rất sớm, những hoạt động tiền tệ sơ khai ra đời từ thời ...

  docx6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Pháp luật về Chiết khấu giấy tờ có giáĐề tài Pháp luật về Chiết khấu giấy tờ có giá

  Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các loại tài sản tài chính, là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng hóa. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Trong một nền kinh tế luôn tồn tại hai trạng ...

  doc31 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 3487 | Lượt tải: 2