• Phát triển Web nâng cao - Bài 9: Site NavigationPhát triển Web nâng cao - Bài 9: Site Navigation

  Site Navigation được dùng để: • Di chuyển giữa các trang trong website • Quản lý tất cả các link • Hiển thị các Link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang • Mô tả bố cục của WebSite như một hệ thống thứ bậc

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm - Đào Nam AnhBài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm - Đào Nam Anh

  Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm 1. Giới thiệu về hệ thống phần mềm 2. Sự phát triển hệ thống 3. Các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm 4. Quá trình phát triển phần mềm hợp nhất Công nghệ phần mềm 1. Công việc lập mô hình (modeling) Giải quyết sự phức tạp thông qua các mô hình, bằng cách tập trun...

  pdf43 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phát triển Web nâng cao - Bài 8: Giới thiệu Web ServicePhát triển Web nâng cao - Bài 8: Giới thiệu Web Service

  Nội dung 1. Tìm hiểu về Web Services 2. Xây dựng Web Services 3. Kiểm tra Web Services 4. Sử dụng Web Service 5. Một số Web Services miễn phí

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Object Oriented Programming - Lesson 12.2: GUI and Event Programming (cont) - Trinh Thanh TrungObject Oriented Programming - Lesson 12.2: GUI and Event Programming (cont) - Trinh Thanh Trung

  IV. AWT Menu V. Programming GUI with Swing 4.1. Steps to add menus to a Frame • 1. Create a MenuBar MenuBar mb = new MenuBar(); • 2. Create a Menu Menu m = new Menu("File"); • 3. Add MenuItem to the menu m.add(new MenuItem("Open")); m.add(new CheckboxMenuItem("Type here")); • 4. Add the menu to the Menubar mb.add(m); • 5. add the Menu...

  pdf35 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Object Oriented Programming - Lesson 12.1: GUI and Event Programming - Trinh Thanh TrungObject Oriented Programming - Lesson 12.1: GUI and Event Programming - Trinh Thanh Trung

  I. Introduction II. Programming GUI with AWT III. AWT Event-Handling I. Introduction • A graphical user interface - GUI (pronounced "GOO-ee"): – is a type of user interface – allows users to interact with electronic devices using images rather than text commands • Why use term GUI? – The first interactive user interfaces to computers we...

  pdf50 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phát triển Web nâng cao - Bài 7: User ControlPhát triển Web nâng cao - Bài 7: User Control

  User Controls • Mục tiêu: – Tạo các “điều khiển dùng chung” – Khi người lập trình thay đổi thuộc tính của “điều khiển dùng chung” thì toàn bộ “điều khiển” ở các trang sẽ thay đổi theo • Phù hợp: – Tạo các menu – Tạo các trang dùng chung

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Object Oriented Programming - Lesson 11: Input and Output Operations - Trinh Thanh TrungObject Oriented Programming - Lesson 11: Input and Output Operations - Trinh Thanh Trung

  I. Basic input and output II. File Manipulation III.Input and Output with Scanner and printf I. Basic input and output 1. Overview 2. Model to do I/O 1. Overview – I/O • I/O = Input/Output • In this context it is input to and output from programs • Input can be from keyboard or a file • Output can be to display (screen) or a file •...

  pdf56 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phát triển Web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệuPhát triển Web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệu

  6.1 Khái niệm 6.2 Các kiểu gắn kết dữ liệu đơn giản 6.3 Gắn kết dữ liệu với DataSource controls 6.4 Minh họa

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phát triển Web nâng cao - Bài 5: ADO.NetPhát triển Web nâng cao - Bài 5: ADO.Net

  5.1. Khái niệm 5.2. Các lớp và không gian tên cơ bản của ADO.NET 5.3. Thao tác với dữ liệu kết nối – Connected 5.4. Thao tác với dữ liệu không kết nối - Disconnected

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Object Oriented Programming - Lesson 10: Exception Handling - Trinh Thanh TrungObject Oriented Programming - Lesson 10: Exception Handling - Trinh Thanh Trung

  I. Exception & Exception handling II. Exception classes hierarchy III. try/catch/finally blocks IV. Throwing exceptions V. Print a stack trace message VI. Making custom exceptions I. Exception and Exception Handling 1. Exception 2. Exception Handling 1. Exception-What are errors? • There are three categories or types of errors: – (1) ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0