• Kế toán tài chính - Chương 01: Tổng quan về kế toánKế toán tài chính - Chương 01: Tổng quan về kế toán

  Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định.  Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt.  Nêu được vai trò của kế toán trong nền kinh tế.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Nguyên lý kế toánKế toán, kiểm toán - Nguyên lý kế toán

  Giải thích được bản chất cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của kế toán và vai trò kế toán trong nền kinh tế; Trình bày mục tiêu và nội dung của báo cáo tài chính; giải thích ý nghĩa thông tin trên các báo cáo tài chính trong việc ra quyết định; Giải thích các nguyên tắc kế toán và ảnh hưởng của chúng đến các phương pháp kế toán; Giải...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 5: Quy trình kế toánKế toán tài chính - Chương 5: Quy trình kế toán

  Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán. – Giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán. – Trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu. – Trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 4: Khóa sổ và lập Báo cáo tài chínhKế toán tài chính - Chương 4: Khóa sổ và lập Báo cáo tài chính

  Giải thí h ch được các nguyên tắc kế t á oán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ. – Thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản. – Sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để hoàn thành chu trình kế toán. – Lập các báo cáo tài chính đơn giản

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ képKế toán tài chính - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; – Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; – Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng 2 hợp và tài khoản chi tiết; – Lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chínhNguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính. – Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính. – Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản. Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính 2 – Nội dung • Giới thiệu về báo cáo tài chính • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản • Những hạn chế của báo cáo tài chính 3...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toánNguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. – Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt. – Mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2 , chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 6: Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toánNguyên lý kế toán - Chương 6: Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán

  6.1 Sổ kế toán: 6.1.1 Khái niệm: Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc. 6.1.2 Các loại sổ kế toán: - Sổ tổng hợp và chi tiết: • Sổ kế toán tổng hợp là sổ kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo cá...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệpNguyên lý kế toán - Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp

  Theo chuẩn mực 02 “ Hàng tồn kho”, thì hàng tồn kho là những tài sản: • Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường • Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ • Hàng tồn kho bao gồm: - Nguyên liệu, vật liệu -...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kêNguyên lý kế toán - Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  4.1 Chứng từ kế toán: 4.1.1 Khái niệm: • Theo Luật kế toán Việt Nam: Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thanh, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định theo luật kế toán và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0