• Bài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 3: Dẫn xuất halogen và ancol - PhenolBài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 3: Dẫn xuất halogen và ancol - Phenol

  Nội dung: 1. Các khái niệm 2. Các phản ứng điều chế 3. Phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất halogen SN1 và SN2 4. Phản ứng tách HX (X: halogen, OH) 5. Tính linh động của H trong nhóm –OH 6. Phản ứng oxi hóa ancol

  ppt35 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 2: HiđrocacbonBài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 2: Hiđrocacbon

  Nội dung 1. Giới thiệu chung về hidrocacbon 2. Phản ứng thế cơ chế gốc (SR): 3. Phản ứng cộng hợp ái điện tử AE 4. Phản ứng thế ái điện tử SE 5. Phản ứng ozon phân 6. Các phản ứng khác

  ppt53 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 1: Một số vấn đề đại cương hóa hữu cơBài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 1: Một số vấn đề đại cương hóa hữu cơ

  CÁC NỘI DUNG 1. Đặc điểm của nguyên tử cacbon 2. Liên kết xich ma, liên kết pi 3. Quy tắc gọi tên hợp chất hữu cơ IUPAC 4. Đồng phân trong hóa hữu cơ 5. Các hiệu ứng

  ppt52 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Hóa phân tích - Chương 7: Kiểm ñịnh một phân phối và bảng tương liênHóa phân tích - Chương 7: Kiểm ñịnh một phân phối và bảng tương liên

  Biến ngẫu nhiên liên tục bằng tổng bình phương của nhiều biến ngẫu nhiên ñộc lập, phân phối chuẩn tắc là biến Khi bình phương χ2. Biến này ñược khảo sát tỷ mỷ và lập bảng phân phối (bảng 4). Biến χ2 có nhiều ứng dụng khác nhau ở ñây chúng ta chỉ ñề cập ñến hai ứng dụng ñối với các biến ñịnh tính. 7.1. Kiểm ñịnh một phân phối ðể khảo sát một bi...

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Hóa phân tích - Chương 6: Tương quan và hồi quyHóa phân tích - Chương 6: Tương quan và hồi quy

  Trong chương này chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa hai biến ñịnh lượng ñược khảo sát ñồng thời trên một ñám ñông, ñiều này có nghĩa là khi ta lấy ngẫu nhiên một cá thể của ñám ñông ra xem xét thì phải cân ño, phân tích, thử nghiệm ñồng thời hai ñặc tính sinh học ñịnh lượng X và Y. Ví dụ cân và ño ñường kính của trứng gà, cân và ño vòng ngực ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Hóa phân tích - Chương 5: Thiết kế thí nghiệm hai nhân tốHóa phân tích - Chương 5: Thiết kế thí nghiệm hai nhân tố

  Xét ảnh hưởng của hai nhân tố, thí dụ ảnh hưởng của giống và thức ăn ñến tăng trọng của gia cầm, gia súc ; ảnh hưởng của giống và chế ñộ chăn thả ñến sản lượng sữa của bò sữa; ảnh hưởng của bố và mẹ ñến một chỉ số của con; ảnh hưởng của giống cây và khoảng cách hàng ñến năng suất; ảnh hưởng của nhiệt ñộ và áp suất ñến chất lượng sản phẩm; ảnh hư...

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Hóa phân tích - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tốHóa phân tích - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố

  ðối với kiểu thiết kế thí nghiệm một nhân tố, chúng ta xem xét 3 mô hình thiết kế sau: 1) Mô hình thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên 2) Mô hình thí nghiệm khối ngẫu nhiên 3) Mô hình thí nghiệm ô vuông La tinh 4.1. Kiểu thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên (Completely randomized Design - CRD) 4.1.1. ðặc ñiểm ðây là phương pháp nghiên cứu cơ bản trong...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 3: Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệmBài giảng Hóa phân tích - Chương 3: Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm

  Theo bản chất của thí nghiệm, các thí nghiệm có thể chia thành hai loại : 1) thí nghiệm quan sát, 2) thí nghiệm thực nghiệm. Trong phần thiết kế thí nghiệm của giáo trình này, chúng tôi sẽ tập trung vào các thí nghiệm thực nghiệm. Trong chăn nuôi, thú y, các thí nghiệm thường tập trung vào 2 lĩnh vực : 1) các nghiên cứu trong thú y về tình hình...

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 2: Ước lượng và kiểm ñịnh giả thiếtBài giảng Hóa phân tích - Chương 2: Ước lượng và kiểm ñịnh giả thiết

  Kiểm ñịnh giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá rộng và về mặt lý thuyết có những vấn ñề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính xác. Trong chương này chỉ trình bầy một vài bài toán kiểm ñịnh giả thiết cụ thể liên quan ñến các biến ñịnh lượng. Chương sau sẽ tiếp tục kiểm ñịnh giả thiết với biến ñịnh ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tảBài giảng Hóa phân tích - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả

  Một phần kiến thức cơ bản không thể tách rời trong quá trình thiết kế và xử lý dữ liệu thí nghiệm ñó là các kiến thức về xác suất và thống kê. Mục ñích của chương này là tập hợp lại một số khái niệm về xác suất, các phân phối thường ñược sử dụng trong sinh học nói chung và trong chăn nuôi, thú y nói riêng; ñồng thời cũng khái quát hoá và nêu ý n...

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0