• Lịch sử - Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt NamLịch sử - Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  1. KHÔNG GIAN VĂN HÓA • Không gian văn hóa liên quan đến lãnh thổ nhưng ko đồng nhất với không gian lãnh thổ • Không gian gốc của Văn hóa Việt Nam nằm trong khu vực cư trú của người Bách Việt. Có thể hình dung nó như một hình tam giác ngược với cạnh đáy ở sông Dương Tử, đỉnh là vùng bắc Trung bộ Việt Nam. • Đây là cái nôi của văn hóa nông n...

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật bắt đầu từ đâu?Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật bắt đầu từ đâu?

  Ở nước ta, từ trước đến nay có một luồng ý kiến cho rằng chủ nghĩa hiện đại bắt đầu từ chủ nghĩa ấn tượng. Ý kiến này đã xuất hiện từ lâu và nó vẫn tồn tại dai dẳng cho đến ngày nay. Ví dụ như từ năm 1983, cuốn Từ điển văn học (Nxb. KHXH, tập 1), đã định nghĩa chủ nghĩa hiện đại là “Tên gọi chung của mọi khuynh hướng suy đồi, bế tắc trong văn h...

  pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng đề cương văn hóa năm 1943Đề cương bài giảng đề cương văn hóa năm 1943

  Phần I: Cách đặt vấn đề • Phần II: Lịch sử và tính chất văn hoá Việt Nam • Phần III: Nguy cơ của văn hoá Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - Pháp • Phần IV: Vấn đề cách mạng văn hoá Việt Nam • Phần V: Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hoá mácxít Đông Dươngvà nhất là những nhà văn hoá mácxít ở Việt Nam

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Hôn nhân của người Thái: từ nhận thức đến hành vi ứng xửHôn nhân của người Thái: từ nhận thức đến hành vi ứng xử

  Tóm tắt: Ở Việt Nam, tộc người Thái có phong tục, tập quán phong phú và đa dạng. Hôn nhân của người Thái trong xã hội truyền thống chứa đựng nhiều giá trị văn hóa; gồm nhiều nguyên tắc, nghi thức và nghi lễ độc đáo đánh dấu mốc lớn trong chu kỳ đời người. Các nghi lễ cưới xin hàm chứa nhiều giá trị về đạo đức, tâm lý, tình cảm, hành vi ứng xử x...

  pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Hương ước trong làng xã đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ XXHương ước trong làng xã đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ XX

  Tóm tắt: Hương ước là một phần lệ làng được văn bản hóa, nó phản ánh một cách trung thực, cụ thể và sinh động một góc làng quê đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam với những quy định mang nét đặc trưng. Quy định của Hương ước về Giáp, hội Tư văn, hội Lão (các tổ chức xã hội ở làng xã đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam trong lịch sử) có vai trò quan trọng trong quả...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Biển trong sự tồn vong của vương quốc Phù NamBiển trong sự tồn vong của vương quốc Phù Nam

  Tóm tắt: Bài viết lần lại dấu ấn và những tác động đa chiều của biển trong quá trình ra đời, phát triển và suy vong của vương quốc cổ Phù Nam trong suốt 7 thế kỷ tồn tại. Không chỉ là nhân tố quan trọng chi phối xuyên suốt quá trình tồn vong của vương quốc này, biển còn là một trong những nguồn mạch chủ lưu kết dựng nên diện mạo kinh tế - văn h...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đơn vị hành chính cấp hương trong lịch sử Việt NamĐơn vị hành chính cấp hương trong lịch sử Việt Nam

  Tóm tắt: Trong lịch sử, các nhà nước Việt Nam luôn rút kinh nghiệm và kế thừa cách phân chia các đơn vị hành chính của các thời kỳ trước để quản lý, xây dựng, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc và bảo lưu, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Bài viết tìm hiểu về quá trình ra đời và phát triển của tổ chức đơn vị hành chính cấp hương trong...

  pdf5 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Cải cách thể chế văn hóa của Trung QuốcCải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc

  Tóm tắt: Cải cách thể chế văn hóa từ năm 1978 đến nay là một lộ trình được Trung Quốc thực hiện bài bản nhằm nâng cao nội lực, mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng khả năng lôi cuốn, ràng buộc về văn hóa trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt là đối với các nước láng giềng thuộc khu vực Đông Á. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề buộc Việt Nam cần phải xem xét, ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của Hồ Chí Minh đối với Mặt trận Việt MinhVai trò của Hồ Chí Minh đối với Mặt trận Việt Minh

  Tóm tắt: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng nổi bật và nhất quán của Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa tư tưởng này, Người kiên trì xây dựng các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập đồng minh) là kết quả của quá trình tạo lập công phu của Hồ Chí Minh. Sau khi thành lập được Mặt trận Việt Minh, Hồ Chí Mi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - TrầnPhương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - Trần

  Nghiên cứu văn học nói chung và văn học sử nói riêng luôn phải đặt văn học trong mối quan hệ với các ngành Khoa học xã hội khác: sử học, triết học, tôn giáo, chính trị Đặc biệt, nghiên cứu văn học cổ - một phần văn học ra đời khi chưa có sự phân định rạch ròi giữa các hình thái ý thức xã hội càng phải đặt nó trong tổng thể nguyên vẹn các tri th...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0