Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 – Sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn

- Thị trường tồn tại nhiều doanh nghiệp sản xuất và không có doanh nghiệp nào chi phối thị trường - Các doanh nghiệp dễ dàng gia nhập hay ra khỏi thị trường - Các doanh nghiệp sản xuất và bán các sản phẩm như nhau trên thị trường - Doanh nghiệp và người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật sản xuất

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 – Sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 1 1 KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 7 – SẢN XUẤT TRONG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN TS. NGUYỄN MINH ĐỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM Bài giảng NGUYỄN MINH ĐỨC 2010 CHƯƠNG II Chương 7 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO - Thị trường tồn tại nhiều doanh nghiệp sản xuất và không có doanh nghiệp nào chi phối thị trường - Các doanh nghiệp dễ dàng gia nhập hay ra khỏi thị trường - Các doanh nghiệp sản xuất và bán các sản phẩm như nhau trên thị trường - Doanh nghiệp và người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật sản xuất ĐẶC ĐIỂM 3 NGUYỄN MINH ĐỨC 2010 TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 2 Người bán và người mua CHAÁP NHAÄN GIAÙ THỊ TRƯỜNG ĐẶC ĐIỂM NGUYỄN MINH ĐỨC 20104 ĐƯỜNG TỔNG DOANH THU Tổng doanh thu TR TR = P × Q MR = P Sản lượng NGUYỄN MINH ĐỨC 20105 ÑÖÔØNG DOANH THU BIEÂN Doanh thu biên MR MR q q+1 P Sản lượng Sản lượng Tổng doanh thu NGUYỄN MINH ĐỨC 20106 TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 3 MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN TỐI THIỂU HOÁ LỖ NGUYỄN MINH ĐỨC 20107 Tối ưu hoá lợi nhuận 8 NGUYỄN MINH ĐỨC 2010 Tại q*: MR = MC = p* Lợi nhuận Giá Chi phí MC MR N M ATC P C qq0 Tại q0 : MR > MC q0 → q : TR tăng nhiều hơn TC tăng q1q2 Lợi nhuận tăng Sản lượng LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN NGUYỄN MINH ĐỨC 20109 TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 4 QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ Sản xuất q0 : Lỗ = TFC Ngừng sản xuất : Lỗ = TFC ? Giá / chi phí MC MRo ATC AVC P0 = AVCmin qo Sản lượng LỖ NGUYỄN MINH ĐỨC 201010 Với P1 > AVC : lỗ sẽ ít hơn TFC Giá chi phí MC MRo AC AVC P0 = AVCmin P1 qo q1 sản xuất q1 MR1 Sản lượng QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ NGUYỄN MINH ĐỨC 201011 Giá chi phí MC MRo AC AVC P0 = AVCmin P1 P2 MR1 MR2 qo q1 q2 Với giá P2 , sản xuất q2 : L = 0 Sản lượng QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ NGUYỄN MINH ĐỨC 201012 TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 5 Với giá P2 , sản xuất q2 : Lkinh tế = 0 ⇒ L kế toán > 0 Lkinh tế = Lkế toán − Chi phí cơ hội QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ NGUYỄN MINH ĐỨC 201013 ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Giá chi phí qo q1 q2 MC MRo AC AVC P0 P1 P2 MR1 MR 2 P3 (S) q3 Sản lượng NGUYỄN MINH ĐỨC 201014 Là phần đường MC kể từ điểm cực tiểu của đường AVC trở lên AVC Doanh nghiệp Ngành MC(S) Giá Chi phí P1 Po qo q1 Eo E1 D D1Giá Qo Q1 ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH NGUYỄN MINH ĐỨC 201015 TS Nguyễn Minh Đức 11/03/2012 Lưu ý: Chỉ sử dụng nội bộ cho sinh viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM, nghiêm cấm sao chép, upload, phổ biến ở tất cả các hình thức 6 THẶNG DƯ SẢN XUẤT TDSX = TR – TVC P V O M q MC NGUYỄN MINH ĐỨC 201016 LMC MR Giá Chi phí P LAC MR0 P0 • q0 q L > 0 : ngành chưa cân bằng Tại q : MR = LMC = SMC > LAC = SAC LAC = SAC Sản lượng ĐƯỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP NGUYỄN MINH ĐỨC 201017 ĐƯỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA NGÀNH LMC1 Giá Chi phí Q2 LS LMC2 LAC2 LAC1 P1 = MR1 Po = MRo P2 q2 q1q0 Q1Q0 • Ngành cân bằng: L = 0 Doanh nghiệp Ngành NGUYỄN MINH ĐỨC 201018