Chương 2: Phân tích chiến lược

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XÁC ĐỊNH &XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC PHÁT HIỆN CƠ HỘI CHIẾN LƯỢC

ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 2: Phân tích chiến lược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢCHoàng Văn Hải, Khoa QTKD - COEwww.themegallery.comCompany LogoNỘI DUNG CỦA CHƯƠNGĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH1XÁC ĐỊNH &XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI2PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC3PHÁT HIỆN CƠ HỘI CHIẾN LƯỢC4ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TYThị phầnNăng suất lao độngTỷ suất lợi nhuậnwww.themegallery.comCompany LogoThị phầnThị phần hiện tại của công ty?Thị phần so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành?Khả năng tăng thị phần trong chu kỳ chiến lược?www.themegallery.comCompany LogoNăng suất lao độngNăng suất lao động hiện thời của công ty?Năng suất lao động của công ty so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành?Khả năng tăng năng suất lao động của công ty?www.themegallery.comCompany LogoTỷ suất lợi nhuậnTỷ suất lợi nhuận hiện tại của công ty?Tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành?Tỷ suất lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành?Xu hướng tăng tỷ suất lợi nhuận của công ty?www.themegallery.comCompany Logowww.themegallery.comCompany LogoĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY1Đánh giá các nguồn lực2Đánh giá năng lực quản trị3Đánh giá bí quyết công nghệwww.themegallery.comCompany LogoĐánh giá các nguồn lựcTitleTài lựcNhân lựcVật lựcwww.themegallery.comCompany LogoĐánh giá năng lực quản trịCác nhà quản trịNăng lực quản trịMô hình quản trịwww.themegallery.comCompany LogoĐánh giá bí quyết công nghệSáng tạo công nghệBí quyết công nghệSử dụng công nghệwww.themegallery.comCompany LogoXÁC ĐỊNH & XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA CÔNG TY1Phân tích nội lực2Xác định năng lực cốt lõi3Xây dựng năng lực cốt lõiwww.themegallery.comCompany LogoPhân tích nội lực Tập trung vào những khía cạnh chủ yếu sau:Tài chínhNghiên cứu và phát triểnMarketingNhân sựQuản trịSay mê - Chất lượng - Đẳng cấp www.themegallery.comCompany LogoXác định năng lực cốt lõiNăng lực cốt lõiNhững gì mà công ty làm được nhưng các đối thủ cạnh tranh không làm đượcĐối thủ AĐối thủ BĐối thủ CĐối thủwww.themegallery.comCompany LogoXây dựng năng lực cốt lõiKaizenĐổi mớiSử dụng nội lựcNhân lựcTài lựcVật lựcCông nghệQuản trịKết hợp với bên ngoài Tiếp thuHợp tácThuê Kết nốiLàm thế nào?Đạt đượcwww.themegallery.comCompany LogoPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢCBIẾN ĐỘNGXu hướng và tác độngChính trịLuật phápKinh tếXã hộiCông nghệQuốc tếwww.themegallery.comCompany Logo Phân tích môi trường ngànhCác đối thủ cạnh tranh hiện tạiBECDANhà cung cấpĐối thủ tiềm năngKhách hàngNgười bổ trợSản phẩm thay thếwww.themegallery.comCompany Logo§e do¹ cña ng­êi míi vµo ngµnh Rµo ch¾n vµoLîi thÕ kinh tÕ theo quy m«Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈmNhu cÇu vèn línChi phÝ chuyÓn dÞchKhã th©m nhËp vµo m¹ng l­íi ph©n phèiC¸c bÊt lîi kh¸c.www.themegallery.comCompany Logo§e do¹ cña ng­êi míi vµo ngµnh Chèng tr¶ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÖn t¹iC¸c doanh nghiÖp cã nguån lùc lín ®Ó c¹nh tranhC¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ lín vµo ®ãMøc t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng thÊpwww.themegallery.comCompany Logo søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕS¶n phÈm míi tèt h¬nS¶n phÈm míi hoµn thiÖn h¬nS¶n phÈm míi rÎ h¬nS¶n phÈm míi cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬nwww.themegallery.comCompany LogoQuyÒn lùc th­¬ng thuyÕt cña kh¸ch hµng Mua mét khèi l­îng lín trong doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖpMua mét khèi l­îng lín trong khèi l­îng mua cña kh¸ch hµngS¶n phÈm tiªu chuÈn ho¸Chi phÝ chuyÓn dÞch nháNhãm kh¸ch hµng cã lîi nhuËn thÊp t×m c¸ch gi¶m chi phÝ mua s¾mS¶n phÈm kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña ng­êi muaKh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ th«ng tinKh¸ch hµng lµ ng­êi b¸n lÎ cã thÓ t¸c ®éng tíi hµnh vi NTDwww.themegallery.comCompany LogoquyÒn lùc th­¬ng thuyÕt cña nhµ cung cÊpC¸c nhµ cung cÊp tËp trung ho¸ cao h¬nC¸c nhµ cung cÊp kh«ng cã søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕS¶n phÈm cung cÊp lµ ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt quan trängNhãm nhµ cung cÊp kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈmwww.themegallery.comCompany Logomøc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ trong ngµnhC¸c nhµ c¹nh tranh nhiÒu vµ c©n b»ngMøc t¨ng tr­ëng cña ngµnh chËmChi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ b¶o qu¶n caoKh«ng cã sù kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm vµ chi phÝ chuyÓn dÞchT¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt bëi nh÷ng nÊc línC¸c nhµ c¹nh tranh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhauNh÷ng th¸ch thøc chiÕn l­îc línRµo ch¾n ra caowww.themegallery.comCompany Logoc¸c yÕu tè t¹o nªn rµo ch¾n ra§Çu t­ lín, thiÕt bÞ chuyªn dïng, khã chuyÓn ®æiRµo ch¾n t©m lý (kh«ng muèn mang tiÕng thÊt b¹i)Rµo ch¾n ph¸p lý (søc Ðp vÒ luËt ph¸p, c«ng ®oµn, x· héi...)Céng h­ëng víi c¸c SBU kh¸c.ThÊt b¹i nÆng nÒ www.themegallery.comCompany LogoPHÁT HIỆN CƠ HỘI CHIẾN LƯỢC1Nhận diện cơ hội – nguy cơ2Xác định cơ hội chiến lược3Xác định khả năng tận dụng cơ hộiNhận diện cơ hội – nguy cơNhững khả năng biến động liên quan đến ngành?Những tác động lớn đối với ngành do biến động tạo ra?Ai sẽ hưởng lợi từ những tác động đó?www.themegallery.comCompany LogoDon’t wait it happen, make it happenXác định cơ hội chiến lượcKết hợp năng lực cốt lõi với cơ hội của môi trường thì có đem lại thay đổi lớn lao?Xác định cơ hội có thể đưa lại những thay đổi lớn lao và năng lực cốt lõi cần có? www.themegallery.comCompany LogoXác định khả năng tận dụng cơ hộiSử dụng ma trận kết hợp BCGSử dụng ma trận kết hợp SWOTwww.themegallery.comCompany Logowww.themegallery.comCompany LogoPhương pháp ma trận – Ma trận BCGwww.themegallery.comCompany LogoPhương pháp ma trận – Ma trận SWOTS/TW/TS/OW/OSWOTThực hànhLiệt kê bản phân tích SWOT của đơn vị - nơi anh/chị công tácwww.themegallery.comCompany LogoThảo luậnKhủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đem lại lợi ích cho ai?Các doanh nghiệp Việt Nam được lợi/bị thiệt hại từ khủng hoảng tài chính toàn cầu?Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội gì?www.themegallery.comCompany LogoClick to edit company slogan .www.themegallery.comThank You !