Đề tài Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam trong giai đoạn 2001- 2010

Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là một trong những môn học chuyên ngành của ngành QTKD- TH do vậy nó có vị trí rất quan trọng đối với sinh viên trong ngành. Môn học đã cung cấp những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về việc hoạch định, việc vạch hướng đi trong tương lai cho một doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh và phát triển là công cụ định hướng và điều khiển các hoạt động của một nền kinh tế, của ngành, của doanh ngiệp theo các mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh của môi trường trong nước, khu vực và quốc tế nó là nhân tố quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh, của ngành và nó là nhân tố thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển kinh tế của một đất nước. Trong cơ chế thị trường có sự quản lí và điều tiết của Nhà nước mọi doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong sản xuất- kinh doanh tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp mình. Mặt khác mỗi một doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế Quốc dân và đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và Quốc tế. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp, các ngành và cả Nhà nước, không chỉ chú trọng đến thực trạng và xu thế biến động của môi trường kinh doanh trong nước mà còn phải tính đến những tác động tích cực cũng như tiêu cực của môi trường kinh doanh khu vực và thế giới. Dựa vào đó Đảng và Nhá nước ta xây dựng lên chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đứng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay, trên cơ sở đó các ngành xây dựng lên chiến lược phát triển ngành phù hợp với đường lối phát triển kinh tế- xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra, từ đó các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp mình phù với chính sách phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành đặc biệt chiến lược đó của doanh nghiệp phải phù hợp với môi trướng kinh doanh, môi kinh tế Quốc dân và từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Doanh nghiệp có chiến lực đứng đắn và phù hợp điều đó không những giúp doanh nghiệp tồn tại mà ngày càng phát triển, không ngừng lớn mạnh củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bên cạnh đó nó còn tạo lập đà phát triển chung cho cả ngành, thúc đẩy nền kinh tế Đất nước phát triển.

doc43 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam trong giai đoạn 2001- 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan