Đề tài Thiết kế hệ thống quản lý khách sạn

Khảo sát hiện trạng là giai đoạn đầu của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, là một công việc quan trọng để nhận định về quy trình và cách thức hoạt động của một hệ thống. Nhận định càng sát thưc tiễn sẽ giúp cho các giai đoạn sau của qúa trình phân tích và thiết kế hệ thống mới được thuận lợi và đúng đắn. Mục đích: khảo sát hiện trạng nói chung nhằm: - Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống. - Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ, cách thức hoạt động của hệ thống - Chỉ ra những chỗ hợp lý của hệ thống cần được kế thừa, và các đỉêm bất hợp lý cần được khắc phục.

doc41 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 807 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống quản lý khách sạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Më §ÇU Giai ®o¹n 1 : Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng I. M« t¶ hiÖn tr¹ng 4 I.1. C¬ cÊu tæ chøc vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm 4 I.2. Quy tr×nh giao dÞch vµ c¸c d÷ liÖu xö lý 5 II. C¸c mÉu biÓu ®ang l­u hµnh. 6 Giai ®o¹n 2 : Ph©n tÝch hÖ thèng Ch­¬ng 1: Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ xö lý 8 I.1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC). 8 I.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu (BLD) 11 Ch­¬ng 2: Ph©n tÝch hÖt thèng vÒ d÷ liÖu (BCD) 15 I.1 BCD theo m«t h×nh thùc thÓ liªn kÕt 15 I.1.1. Lý thuyÕt vÒ m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt 15 I.1.2. X©y dùng m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt cña ®Ò tµi 16 1. Ph¸t hiÖn c¸c thùc thÓ 16 2. X¸c ®Þnh c¸c mèi liªn kÕt gi÷a c¸c thùc thÓ 17 3. X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cña c¸c thùc thÓ 19 Giai ®o¹n 3 : ThiÕt kÕ hÖ thèng Ch­¬ng 1: ThiÕt kÕ tæng thÓ 21 Ch­¬ng 2: ThiÕt kÕ module ch­¬ng tr×nh 23 I. L­îc ®å LCT tæng qu¸t: 23 II. C¸c l­îc ®å LCT chi tiÕt 24 II.1. L­îc ®å LCT chi tiÕt ‘§¨ng ký phßng’ 24 II.2. BiÓu ®å LCT chi tiÕt ‘Qu¶n lý thu’ 25 II.3. BiÓu ®å LCT chi tiÕt “Qu¶n lý chi” 25 II.4. L­îc ®å LCT chi tiÕt cña “Qu¶n lý nh©n sù” 26 II.5. L­îc ®å LCT chi tiÕt cña “Qu¶n lý l­¬ng” 26 II.6. L­îc ®å LCT chi tiÕt cña “Qu¶n lý ng­êi dïng” 26 Ch­¬ng 3: ThiÕt kÕ giao diÖn ch­¬ng tr×nh 27 1. HÖ thèng Menu cña ch­¬ng tr×nh 27 2. H×nh thøc giao diÖn cña ch­¬ng tr×nh khi cµi ®Æt 29 Ch­¬ng 4 : ThiÕt kÕ c¸c biÓu mÉu nhËp – xuÊt 29 Giai ®o¹n 4 : LËp tr×nh vµ hiÖn thùc hÖ thèng Ch­¬ng 1 : Lùa chän c«ng cô x©y dùng CSDL vµ lËp tr×nh 29 Ch­¬ng 2 : Giíi thiÖu Ch­¬ng tr×nh ®· hoµn tÊt 30 1. Danh s¸ch c¸c Tables 30 2. Danh s¸ch c¸c Querys 30 3. ThiÕt kÕ Relationship gi÷a c¸c Tables 31 5. Danh s¸ch c¸c Reports 31 6. HÖ thèng c¸c Forms 31 Ch­¬ng 3: H­íng dÉn dµnh cho ng­êi sö dông 32 1. Tæng quan 32 2. Thùc thi c¸c c«ng viÖc nghiÖp vô 33 2.1. Dµnh cho bé phËn nghiÖp vô LÔ t©n 33 2.2. Dµnh cho bé phËn nghiÖp vô KÕ to¸n 36 3. QuyÒn h¹n cña Siªu ng­êi dïng 39 Phô lôc : Mét sè Source Code cña ch­¬ng tr×nh 39 Tµi liÖu tham kh¶o 42 Giai ®o¹n I : kh¶I s¸t HiÖn TR¹NG K h¶o s¸t hiÖn tr¹ng lµ giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, lµ mét c«ng viÖc quan träng ®Ó nhËn ®Þnh vÒ quy tr×nh vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng. NhËn ®Þnh cµng s¸t th­c tiÔn sÏ gióp cho c¸c giai ®o¹n sau cña qóa tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng míi ®­îc thuËn lîi vµ ®óng ®¾n. Môc ®Ých: kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng nãi chung nh»m: TiÕp cËn víi nghiÖp vô chuyªn m«n, m«i tr­êng ho¹t ®éng cña hÖ thèng. T×m hiÓu c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¸ch thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng ChØ ra nh÷ng chç hîp lý cña hÖ thèng cÇn ®­îc kÕ thõa, vµ c¸c ®Øªm bÊt hîp lý cÇn ®­îc kh¾c phôc. I. M« t¶ hiÖn tr¹ng: C¬ së cÇn kh¶o s¸t trong ®Ò tµi nµy lµ kh¸ch s¹n Sao BiÓn – SÇm S¬n – Thanh Ho¸. Lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n kinh doanh c¸c dÞch vô cho thuª phßng, b¸n tour du lÞch, ¨n uèng. Do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ vµ ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp chóng em chØ míi giíi h¹n quan t©m ph©n tÝch mét sè m¶ng chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña toµn kh¸ch s¹n ®ã lµ: Qu¶n lý kinh doanh dÞch vô cho thuª phßng, qu¶n lý tµi chÝnh kh¸ch s¹n. I.1. C¬ cÊu tæ chøc vµ sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm: Gi¸m ®èc: qu¶n lý chung. Bé phËn lÔ t©n: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng viÖc ®¨ng ký phßng cña kh¸ch ®Õn nghÜ t¹i kh¸ch s¹n.§ång thêi lµm c¸c thñ tôc nhËn phßng,tr¶ phßng cho kh¸ch, kiÓm tra kh¸ch ®Õn vµ ®i khái kh¸ch s¹n, tr¶ lêi c¸c yªu cÇu vÒ ®iÖn tho¹i vµ gióp ®ì kh¸ch hµng nÕu ®­îc yªu cÇu. Ngoµi ra bé phËn lÔ t©n cßn kiªm c¶ chøc n¨ng Marketing ®Ó qu¶ng b¸ vÒ c¸c dÞch vô kh¸c cña kh¸ch s¹n nh­ h­íng dÉn du lÞch vµ b¸n c¸c Tuor du lÞch nhê ®ã nh©n viªn cã thªm hoa hång. Bé phËn qu¶n lý phßng: cã tr¸ch nhiÖm lµm vÖ sinh hµng ngµy phßng cña kh¸ch, kiÓm tra hiÖn tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng ®Ó b¸o c¸o víi gi¸m ®èc khi cã yªu cÇu hay söa ch÷a, thay thÕ nÕu cÇn thiÕt. Bé ph©n kÕ to¸n: cã nhiÖm vô thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn doanh thu (thu nhËp) cña kh¸ch s¹n còng nh­ c¸c kho¶n ph¶ tri tr¶ nh­: tiÒn thanh to¸n cho c¸c nhµ cung cÊp hµng, tiÒn l­¬ng nh©n viªn, tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i,…Cuèi cïng lµ b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n(lç, l·i) vµ ®­a ra dù b¸o tµi chÝnh trong t­¬ng lai tr×nh lªn gi¸m ®èc qu¶n lý. Bé phËn phôc vô ¨n uèng: cã nhiÖm vô lªn kÕ ho¹ch mua b¸n thùc phÈm, chÕ biÕn mãn ¨n vµ phôc vô kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. Bé phËn nµy ho¹t ®éng d­íi sù gi¸m s¸t cña mét nh©n viªn qu¶n lý chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c kho¶n thu tri cña bé phËn vµ giao tiÕp víi bé kÕ to¸n ®Ó ®­îc thanh to¸n c¸c chi phÝ. Tæ b¶o vÖ: gåm 3 nh©n viªn lµm ca cã nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh trËt tù vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña kh¸ch. I.2. Môc tiªu cña ®Ò tµi §å ¸n nµy chóng em chØ quan t©m ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh thuª phßng cña kh¸ch s¹n cô thÓ lµ quan t©m ®Õn c¸c giao dÞch vµ c¸c d÷ liÖu xö lý cña ba bé phËn lµ Lª t©n, Qu¶n lý phßng, KÕ to¸n. I.3. M« t¶ quy tr×nh giao dÞch vµ c¸c d÷ liÖu xö lý 1. PhÇn viÖc cña bé phËn LÔ t©n: Khi cã kh¸ch ®¨ng ký thuª phßng (trùc tiÕp hay qua ®iÖn tho¹i) nh©n viªn LÔ t©n kiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c phßng trong Sæ nhËt ký phßng. NÕu cßn phßng th× tr¶ lêi chÊp nhËn vµ lµm thñ tôc nhËn phßng cho kh¸ch. Ghi th«ng tin vÒ kh¸ch ®Æt phßng vµo Sæ nhËt ký phßng (hä tªn, tuæi, sæ CMND,...). Khi kh¸ch tr¶ phßng nh©n viªn lÔ t©n yªu cÇu kh¸ch trao l¹i ch×a kho¸ phßng vµ thùc hiÖn kiÓm tra Sæ nhËt ký phßng ®Ó lÊy th«ng tin lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n cho kh¸ch vµ chuyÓn ho¸ ®¬n nµy ®Õn bé phËn kÕ to¸n ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn vµ nhËn biªn lai thu tiÒn. CËp nhËt l¹i th«ng tin trong Sæ nhËt ký phßng. §Çu giê lµm viÖc mçi buæi s¸ng hµng ngµy nh©n viªn LÔ t©n lÊy nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch trä míi ®Õn c¬ quan c«ng an ®Ó thùc hiÖn ®¨ng ký t¹m tró t¹m v¾ng cho kh¸ch. C«ng viÖc cuèi cïng cña LÔ t©n lµ giao tiÕp víi kh¸ch hµng, gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vµ h­íng dÉn hä sö dông nh÷ng dÞch vô mµ kh¸ch s¹n ®ang cung cÊp. 2. PhÇn viÖc cña bé phËn kÕ to¸n: ®­îc chia thanh 4 phÇn Qu¶n lý thu: khi cã kh¸ch thanh to¸n th× nh©n viªn thu ng©n thùc hiÖn thu tiÒn vµ viÕt Biªn lai trao l¹i cho kh¸ch tiÕp ®Õn lµ l­u tr÷ ho¸ ®¬n ®ång thêi ghi chÐp kho¶n tiÒn ®· thu vµo Sæ thu (Cét THU trong Sæ TiÒn MÆt) t­¬ng øng víi ngµy ®· thu ®Ó lµm ®èi chøng vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn sau nµy. Qu¶n lý chi: C¸c nguån ph¶i chi bao gåm: tiÒn mua l­¬ng thùc thùc phÈm, tiÒn ®iÖn s¸ng, tiÒn ®iÖn tho¹i, l­¬ng nh©n viªn, thuÕ… tÊt c¶ c¸c kho¶n nµy khi ®­îc chi ®Òu ®­îc ghi chÐp vµo Sæ chi (cét CHI trong Sæ TiÒn MÆt)t­¬ng øng víi ngµy ®· chi, cô thÓ nh­ sau: §èi víi bé phËn nhµ ¨n: cuèi ngµy lµm viÖc ng­êi qu¶n lý dÞch vô bÕp thèng kª toµn bé c¸c kho¶n ®· chi trong ngµy vµ lËp b¸o c¸o chuyÓn sang bé phËn KÕ to¸n ®Ó ®­îc chi tr¶ nh÷ng chi phÝ ®ã. Tr­íc khi xuÊt tiÒn nh©n viªn kÕ to¸n viÕt phiÕu chi chuyÓn l¹i cho ng­êi nhËn tiÒn ®ång thêi cËp nhËt l¹i Sæ chi víi sè tiÒn ®· chi t­¬ng øng víi ngµy. ViÖc cËp nhËt l¹i Sæ chi cßn ®­îc thùc hiÖn khi cÇn ph¶i thùc hiÖn chi tr¶ c¸c kho¶n kh¸c nh­: tiÒn ®iÖn s¸ng, tiÒn ®iÖn tho¹i, l­¬ng cho nh©n viªn,… … Qu¶n lý l­¬ng: TÊt c¶ nh©n viªn lµm trong kh¸ch s¹n ®Òu lµ c¸c nh©n viªn lµm theo hîp ®ång l­¬ng theo tho¶ thuËn gi÷a chñ vµ nh©n viªn khi thùc hiÖn tuyÓn do vËy ®Ó qu¶n lý l­¬ng cña nh©n viªn bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn l­u th«ng tin nh©n viªn trong mét b¶ng Danh S¸ch Ng­êi Lao §éng Hîp §ång, hµng th¸ng c¨n cö vµo ®©y vµ sè ngµy c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng. Qu¶n lý nh©n sù: Do c¬ cÊu ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n víi quy m« kh«ng qu¸ l¬n, sè l­îng nh©n viªn kh«ng nhiÒu, nªn chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù ®­îc bé phËn kÕ to¸n kiªm lu«n. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng: Hµng th¸ng nh©n viªn bé phËn kÕ to¸n ph¶i sö dông Sæ TiÒn MÆt lµm c¨n cø thèng kª tæng chi, tæng thu tõ ®ã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña th¸ng, tÝnh to¸n lç l·i tr×nh lªn Gi¸m ®èc ®Ó ®­a ra dù b¸o tµi chÝnh cho th¸ng tíi. II. mét sè mÉu biÓu ®ang l­u hµnh 1. Sæ quü tiÒn mÆt: dïng ®Ó qu¶n lý thu chi. 2. PhiÕu thu 3. PhiÕu chi 4. Sæ nhËt ký phßng: ch­a cã 5. B¸o c¸o tµi chÝnh: ch­a cã GIAI §O¹N II : PH¢N TÝCH HÖ THèNG Më ®Çu P h©n tÝch hÖ thèng theo nghÜa chung nhÊt lµ kh¶o s¸t nhËn diÖn vµ ph©n ®Þnh c¸c thµnh phÇn cña mét phøc hîp vµ chØ ra c¸c mèi liªn hÖ gi÷a chóng. Cßn theo nghÜa hÑp th× ph©n tÝch hÖ thèng lµ giai ®o¹n thø 2, ®i sau giai ®o¹n ph©n tÝch hiÖn tr¹ng, lµ giai ®o¹n lµm b¶n lÒ ®Ó ®i s©u t×m hiÓu nghin cøu vµo c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng. Ph©n tÝch hÖ thèng b¸o gåm viÖc ph©n tÝch vÒ chøc n¨ng vµ ph©n tÝch vÒ d÷ liÖu, lÇn l­ît ta sÏ thu ®­îc c¸c biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) vµ c¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu (BLD) , tõ ®ã hiÓu ®­îc hÖ thèng gåm nh÷ng chøc n¨ng gh× vµ c¸c xö lý trong chóng vµ gi÷a chóng ra sao ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thiÕt kÕ CSDL sau nµy. CH¦¥NG I: Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ xö lý P h©n tÝch hÖ thèng vÒ mÆt xö lý nh»m môc ®Ých lËp mét m« h×nh xö lý cña toµn hÖ thèng, ®Ó tr¶ lêi c©u hái “HÖ thèng lµm g× ?”, cã nghÜa lµ ®i s©u t×m hiÓu b¶n chÊt, chi tiÕt cña hÖ thèng vÒ mÆt xö lý th«ng tin cña hÖ thèng mµ kh«ng quan t©m ®Õn hÖ thèng “Lµm nh­ thÕ nµo” ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ thùc hiÖn diÔn t¶ hÖ thèng ë møc ®é logic. Do vËy giai ®o¹n nµy cßn ®­îc gäi lµ giai ®o¹n thiÕt kÕ Logic hÖ thèng. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: ®Ò tµi nµy chóng em chän h­íng ph©n tÝch “Top-Down” tøc lµ ®i tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. I.1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) I.1.1. Lý thuyÕt: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) lµ c«ng cô ®­îc ®­a ra bëi c«ng ty m¸y tÝnh cña Mü IBM. Nã diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng chøc n¨ng tæng qu¸t nhÊt ®Õn tõng chøc n¨ng con chi tiÕt h¬n, tÊt c¶ ®­îc thÓ hiÖn trªn mét biÓu ®å h×nh c©y. Mçi chøc n¨ng cã thÓ cã nhiÒu chøc n¨ng con vµ mçi nót trong biÓu ®å lµ biÓu diÔn cña mét chøc n¨ng. + Môc ®Ých cña BPC : X¸c ®Þnh ph¹m vi mµ hÖ thèng cÇn ph©n tÝch TiÕp cËn logic tíi hÖ thèng mµ trong ®ã c¸c chøc n¨ng ®­îc lµm s¸ng tá ®Ó sö dông cho c¸c m« h×nh sau nµy. + §Æc ®iÓm cña BPC : Cã tÝnh chÊt “tØnh”, bëi chóng kh«ng cho ta thÊy c¸c xö lý, lu©n chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng. ThiÒu v¾ng c¸c trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng, kh«ng cã m« t¶ d÷ liÖu hay m«t t¶ c¸c thuéc tÝnh. C¸c thµnh phÇn cña cÊu thµnh BLD: Tªn thµnh phÇn Ký hiÖu biÓu diÔn  Luång d÷ liÖu ( 1 chiÒu, 2 chiÒu ) Kho d÷ liÖu T¸c nh©n ngoµi T¸c nh©n trong     I.1.2. ¸p dông vµo ®Ò tµi: Trong ®å ¸n nµy chóng em ®· nghin cøu ph©n tÝch vÒ hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh kh¸ch s¹n, thÕ nh­ng do kh¶ n¨ng cã h¹n còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan kh«ng cho phÐp nªn ch­a thÓ kh¶o s¸t ®­îc chi tiÕt, tæng thÓ ho¹t ®éng qu¶n lý mét kh¸ch s¹n ra sao mµ chØ ®Ò cËp ë ®©y lµ Qu¶n lý dÞch vô cho thuª phßng vµ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong mét kh¸ch s¹n lo¹i nhá (c¬ së kh¶o s¸t lµ kh¸ch s¹n Sao BiÓn – SÇm s¬n – Thanh ho¸). §Ó thuËn tiÖn tõ ®©y chóng em xin nãi gän lµ „Qu¶n lý kh¸ch s¹n” mÆc dï ch­a ®Çy ®ñ. Sau ®©y lµ biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng „Qu¶n lý kh¸ch s¹n” Sao biÓn: I.2. BiÓu ®å lu«ng d÷ liÖu (BLD) BiÓu ®å luång d÷ liÖu (BLD) ®­îc dïng ®Ó diÔn t¶ (ë møc logic) tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong c¸c mçi quan hÖ tr­íc sau trong tiÕn tr×nh xö lý, trong viÖc chuyÓn giao th«ng tin, d÷ liÖu cho nhau. + Môc ®Ých cña BLD : Gióp ta thÊy ®­îc b¶n chÊt cña hÖ thèng, lµm râ nh÷ng chøc n¨ng nµo cÇn thiÕt cho qu¶n lý, chøc n¨ng nµo cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó hoµn tÊt qu¸ tr×nh xö lý cÇn mæ t¶. ChØ râ c¸c th«ng tin ®­îc trao ®çi gi÷a c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng vµ qua ®ã thÊy ®­îc tr×nh tù thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. ... I.2.1. BLD liÖu møc khung c¶nh Chó thÝch: biÓu ®å nµy cã 5 t¸c nh©n ngoµi I.2.2. BLD møc ®Ønh I.2.3. BLD møc d­íi ®Ønh: chøc n¨ng “Kinh doanh cho thuª phßng” I.2.4. BLD møc d­íi ®Ønh: chøc n¨ng “Qu¶n lý phßng” I.2.5. BLD møc d­íi ®Ønh: chøc n¨ng ”Qu¶n lý tµi chÝnh” I.2.6. BLD møc 3: chøc n¨ng ‘Xö lý ®¨ng ký thuª phßng’ I.2.7. BLD møc 3: chøc n¨ng ”Qu¶n lý thu” I.2.7. BLD møc 3: chøc n¨ng ”Qu¶n lý chi” Ch­¬ng 2: ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu (BCD) I.1. BCD theo m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt E – R I.1.1. lý thuyÕt vÒ m« h×nh thùc thÕ liªn kÕt M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt ®­îc ®­a ra bëi P.P.Chen n¨m 1976 vµ sau ®ã ®­îc dïng kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi. Nã cã ­u ®iÓm lµ kh¸ ®¬n gi¶n vµ gÇn víi t­ duy trùc quan. Khi xem xÐt c¸c th«ng tin ng­êi ta th­êng gom côm chung quanh c¸c thùc thÓ, ch¼ng h¹n nh­ c¸c th«ng tin vÒ Hä tªn, giíi tÝnh, quèc tÞch,ngµy ®Õn, ngµy ®i…®­îc gom côm víi nhau t¹o chung quanh vËt thÓ “Kh¸ch hµng”. TÝnh ®¬n gi¶n vµ trùc quan cña m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt cã ®­îc lµ do nã dïng c¸ch gom côm nh­ trªn ®Ó m« t¶ tËp hîp c¸c d÷ liÖu ®­îc dïng trong mét hÖ thèng. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt lµ c«ng cô thµnh lËp biÓu ®å cÊu tróc d÷ liÖu (BCD), nh»m x¸c ®Þnh khung kh¸i niÖm vÒ c¸c thùc, thuéc tÝnh cña thùc thÓ, vµ c¸c mèi rµng buéc gi÷a c¸c thùc thÓ ®ã. Môc ®Ých cña m« h×nh lµ x¸c ®Þnh xem: D÷ liÖu nµo cÇn ®­îc xö lý CÊu tróc d÷ liÖu (m«i liªn quan néi t¹i gi÷a c¸c d÷ liÖu) TiÕn hµnh x©y dùng m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt lµ ta ph¶i lµm ba viÖc : Ph¸t hiÖn c¸c thùc thÓ Ph¸t hiÖn c¸c Thuéc tÝnh cña thùc thÓ Ph¸t hiÖn kiÓu liªn kÕt rµng buéc gi÷a c¸c thùc thÓ. VÒ kiÓu liªn kÕt rµng buéc (quan hÖ) gi÷a c¸c thùc thÓ th× cã c¸c kiÓu nh­ sau : Quan hÖ 1 - 1 Quan hÖ 1 – n Quan hÖ n – n : sÏ ®­îc t¸ch thµnh hai quan hÖ 1 - n I.1.2. X©y dùng m« h×nh thùc thÓ liªn kÕt cña ®Ò tµi 1. Ph¸t hiÖn c¸c thùc thÓ: C¨n cø trªn c¬ së viÖc ph©n tÝch hiÖn tr¹ng vµ ph©n tÝch c¸c xö lý cña hÖ thèng thÊy r»ng : a. Ho¹t ®éng qu¶n lý cho thuª phßng: ®©y lµ ph©n viÖc chñ yÕu cña bé phËn LÔ t©n vµ Qu¶n lý phßng. Khi cã kh¸ch hµng ®Õn ®¨ng ký thuª phßng nh©n viªn lÔ t©n yªu cÇu hÖ thèng kiÓm tra vÒ tr¹ng th¸i phßng cßn trèng hay kh«ng, nÕu cã phßng cßn trèng th× thùc hiÖn cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng nÕu kh¸ch ®ång ý th× cËp nhËt th«ng tin kh¸ch thuª míi vµ viÕt råi trao cho kh¸ch PhiÕu ®¨ng ký ®Æt phßng. Nh­ vËy cÇn cã thùc thÓ DS_PHONG ®Ó chøa th«ng tin vÒ danh s¸ch hÖ thèng phßng cña kh¸ch s¹n. ( Ph¸t hiÖn ®­îc thùc thÓ thø nhÊt : DS_PHONG Hµng ngµy kh¸ch s¹n cÇn thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký t¹m chó t¹m v»ng cho kh¸ch trä víi c¬ quan c«ng an ®Þa ph­¬ng còng nh­ trong nghiÖp vô qu¶n lý kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng thuª phßng, tÇn suÊt phong,… do vËy cÇn cã thùc thÓ KHACHHANG ®Ó l­u d÷ c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch trä. ( Ph¸t hiÖn ®­îc thùc thÓ thø hai : KHACHHANG b. Ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh : lµ phÇn viÖc chÝnh cña bé phËn KÕ to¸n. Ho¹t ®éng kÕ to¸n cã nhiÖm vô lín nhÊt lµ qu¶n lý thu, chi, thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh­ ®­a ra nh÷ng dù b¸o tµi chÝnh trong t­¬ng lai ®èi víi nh÷ng c¬ së lín. Khi kh¸ch thanh to¸n tiÒn phßng th× nh©n viªn KÕ to¸n thùc hiÖn nh©n tiÒn vµ ghi l¹i sè tiÒn ®· thu. Nh­ vËy cÇn cã mét thùc thÓ DM_THU (danh môc c¸c kho¶n thu) ®Ó l­u tr÷ th«ng tin c¸c kho¶n thu cña kh¸ch s¹n. ( Ph¸t hiÖn ®­îc thùc thÓ thø ba : DM_THU Bé phËn kÕ to¸n khi nhËn ®­îc c¸c ho¸ ®¬n cÇn thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c, nhµ cung cÊp nh­ ho¸ ®¬n ®iÖn tho¹i, ®iÖn s¸ng, chi phÝ mua ®å ¨n, tr¶ l­¬ng nh©n viªn,… cÇn thùc hiÖn ghi l¹i nh÷ng gh× ®· chi ®Ó sau nµy thèng kª tÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh. Do vËy cÇn cã thùc thÓ DM_CHI chøa d÷ liÖu c¸c kho¶n chi. ( Thùc thÓ thø t­ : DM_CHI Hµng th¸ng bé phËn kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn tÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n cho nh©n viªn muèn vËy bé phËn nµy ph¶i tiÕn hµnh theo dâi chÊm c«ng cho tÊt c¶ nh©n viªn cña kh¸ch s¹n. Do vËy cÇn cã thùc thÓ BANGCHAMCONG ®Ó chøa th«ng tin chÊm c«ng cña nh©n viªn. ( Thùc thÓ 5: BANGCHAMCONG §Ó theo dâi c«ng cña mét ng­êi cÇn biÕt ng­êi ®ã cã ph¶i lµ nh©n viªn cña c¬ quan hay kh«ng vµ nÕu ph¶i th× lµ ¬ bé phËn hay phong ban nµo. Do vËy cÇn cã DS_NHANVIEN ®Ó l­u tr÷ d÷ liÖu nh©n viªn c¬ quan vµ DS_PHONGBAN ®Ó chøa danh s¸ch c¸c phßng ban hiÖn cã t¹i c¬ quan. ( Thùc thÓ 6 : DS_NHANVIEN ( Thùc thÓ 7 : DS_PHONGBAN 2. X¸c ®Þnh c¸c mèi liªn kÕt gi÷a c¸c thùc thÓ 2.1. XÐt thùc thÓ DS_PHONG  vµ KHACHHANG: mçi kh¸ch hµng th­êng lµ chØ ®¨ng ký mét phßng nh­ng mét phßng l¹i cã thÓ ®­îc thuª bëi nhiÒu kh¸ch sau mét thêi gian ho¹t ®éng. Do vËy quan hÖ gi÷a hai thùc thÓ lµ 1 – n: 2.2. XÐt hai thùc thÓ DS_NHANVIEN vµ DM_THU: thi thu tiÒn cÇn ph¶i cã m«t nh©n viªn thùc hiÖn viÖc nµy vµ ng­êi ®ã ph¶i ghi l¹i tªn m×nh vµo DM_THU ®Ó tiªn theo dâi vµ qu¶n lý sau nµy. mét kho¶n thu chØ cã thÓ ®­îc thu bëi mét nh©n viªn nh­ng mét nh©n viªn l¹i cã thÓ tiÕn hµnh thu nhiÒu kho¶n do vËy quan hÖ gi÷a hai thùc thÓ lµ 1-n: 2.3. XÐt hai thùc thÓ DS_NHANVIEN vµ DM_CHI: mét kho¶n chi chØ cã thÓ chi bëi mét nh©n viªn nh­ng mét nh©n viªn l¹i cã thÓ chi nhiÒu kho¶n. nh­ vËy quan hÖ gi÷a hai thùc thÓ lµ 1-n: 2.4. XÐt tiÕp hai thùc thÓ DS_NHANVIEN vµ BANGCHAMCONG: Mét nh©n viªn th× chØ cã thÓ cã mét hå s¬ trong b¶ng chÊm c«ng vµ mét hå s¬ chÊm c«ng chØ cã thÓ dµnh cho mét nh©n viªn nh­ vËy hai thùc thÓ lµ cã quan hÖ 1-1: 2.5. Xet tiÕp hai thùc thÓ DS_PHONGBAN vµ DS_NHANVIEN: mét nh©n viªn chØ cã thÓ thuéc mét phßng ban cßn mét phong ban cã thÓ cã nhiÒu nh©n viªn do vËy quan hÖ gi÷a hai thùc thÎ lµ theo kiÓu 1 – n: D­íi ®©y lµ m« h×nh thùc thÓ tæng qu¸ cña hÖ thèng: Tõ s¬ ®å m« h×nh nh­ trªn ta cã thÓ thÊy thÖ thèng ®­îc t¸ch thµnh hai hÖ thèng con chÝnh ®ã lµ: HÖ thèng qu¶n lý kinh doanh cho thuª phong. HÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh kh¸ch s¹n. (cßn ®­îc ph©n nhá h¬n trong giai ®o¹n sau) Nh­ ®· ®­îc tr×nh bµy ë phÇn kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng hÖ thèng ë ®Çu b¶n b¸o c¸o nµy. Chøc n¨ng chi tiÕt cña mçi hÖ thèng con chóng em sÏ tr×nh bµy trong phÇn cña b¸o c¸o nµy, giai ®o¹n “ThiÕt kÕ hÖ thèng”. 3. X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cña c¸c thùc thÓ : 3.1 Thùc thÓ KHACHHANG: mçi kh¸ch hµng khi ®· ®¨ng ký thuª phßng sÏ nhËn ®­îc ®¸nh mét m· sè ®Ó qu¶n lý ®ång thêi cÇn cã nh÷ng th«ng tin c¸ nh©n cña kh¸ch nh­ hä tªn, ®Þa chØ, quèc tÞch, ngµy ®Õn,… ®Ó qu¶n lý vµ tr×nh b¸o víi c¸c c¬ quan h÷u quan khi cÇn thiÕt. VËy thùc thÓ nµy cã c¸c thuéc tÝnh: Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i  MAKH M· kh¸ch hµng  HOTEN Hä tªn kh¸ch hµng  PHONG M· sè phßng kh¸ch thuª  NGAYDEN Ngµy b¾t ®Çu thuª  NGAYDI Ngµy tr¶ phßng  GIOITINH Giíi tÝnh  QUOCTICH Quèc tÞch  DIACHI §Þa hØ  CMND Sè chøng minh nh©n d©n  TIENDIENTHOAI Chi phÝ ®iÖn tho¹i  TIENDICHVU Chi phÝ c¸c dÞch vô kh¸c  3.2 Thùc thÓ DS_PHONG: cã c¸c thuéc tÝnh Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i  MAPHONG M· sè phßng  LOAI Lo¹i phßng (theo cÊp ®é)  DONGIA §¬n gi¸ / ngµy  DATHUE Cho biÕt phßng ®· ®ùoc thuª ch­a.  3.3 Thùc thÓ DS_NHANVIEN: ®Ó ph©n biÖt c¸c nh©n viªn th× mçi nh©n viªn ®­îc g¸n mét m· sè, ngoµi ra ph¶i biÕt ®­îc nh©n viªn ®ã thuéc phßng ban nµo, tr×nh ®é v¨n ho¸,… Danh s¸ch thuéc tÝnh nh­ sau: Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i  MANV M· sè nh©n viªn  HO Hä cña nh©n viªn  TEN Tªn nh©n viªn  PHONGBAN Phßng ban nh©n viªn thuéc  NGAYSINH Ngµy sinh  GIOITINH Giíi tÝnh  QUEQUAN Quª qu¸n  DIACHI ®Þa chØ  CMND Sè chøng minh nh©n d©n  VANHOA Tr×nh ®é v¨n ho¸  ANH H×nh ¶nh  3.4 Thùc thÓ DS_PHONGBAN: cã c¸c thuéc tÝnh Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i  MAPB M· sè phßng ban  TENPB Tªn phßng ban  3.5 Thùc thÓ DM_THU: khi kh¸ch hµng yªu cÇu tr¶ phßng nh©n viªn lÔ t©n sÏ lµm ho¸ ®¬n tiÒn phßng cho kh¸ch ®ång thêi chuyÓn qua bé phËn KÕ to¸n ®Ó kh¸ch hµng thanh to¸n t¹i ®©y. §Ó qu¶n lý ®­îc c¸c kho¶n thu th× cÇn cã c¸c thuéc tÝnh nh­: Sè chøng tõ (ho¸ ®¬n), sè tiÒn thu, ngµy thu, ng­êi thu,..: Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i  SOCT Sè chøng tõ  LYDOTHU Lý do thu  SOTIEN Sè tiÒn thu  NGAYTHANG Ngµy thu  THUNGAN Nh©n viªn thu  3.6 Thùc thÓ DM_CHI: g©n gièng nh­ qu¶n lý viÖc thu vµo, thùc thÓ DM_CHI cã c¸c thuéc tÝnh: Tªn thuéc tÝnh DiÔn gi¶i 
Tài liệu liên quan