Đề tài Trong công tác quản lý chỉ đạo ở trường tiểu học

Công tác quản lý là một việc làm hết sức khó khăn. Người quản lý nếu chỉ có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cũng chưa đủ mà người quản lý phải hội tụ đủ các yếu tố thì mới thích ứng được với sự tiến triển của xã hội hiện nay. Nhất là người làm công tác quản lý giáo dục lại càng khó khăn hơn. Bởi quản lý giáo dục không chỉ đơn thuần về quản lý công tác dạy và học mà còn quản lý về con người, mà quản lý con người thì vô cùng phức tạp. Nếu trong nhà trường người cán bộ quản lý nhanh nhạy trong mọi vấn đề thì trường đó sẽ rất có lợi, vì vậy đòi hỏi người quản lý phải năng động sáng tạo, biết cách “ khơi nguồn và thắp sáng ước mơ”, biết hoà mình vào công tác quần chúng, biết hy sinh vì tập thể, quan tâm đến mọi người, biết lo toan, chia sẻ công việc, biết xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học thì sẽ làm tốt công việc được giao. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi người Hiệu trưởng không những có trình độ năng lực quản lý mà phải có tâm huyết với nghề nghiệp hay nói cách khác là đạo đức nghề nghiệp. Trên thực tế nơi nào Hiệu trưởng quan tâm , nhanh nhạy, năng động, tâm huyết thì nơi đó phong trào mạnh và ngược lại. Với 21 năm làm công tác quản lý , tôi đã đúc rút được một vài kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo nhà trường, xin trình bày một vài kinh nghiệm trong thực tế khi tôi công tác tại trường TH Nguyễn Viết Xuân để các bạn đồng nghiệp tham khảo.

doc10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Trong công tác quản lý chỉ đạo ở trường tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÆ ÑAÏO ÔÛ TRƯỜNG TIỂU HỌC A. ĐẶT VẤN ĐỀ Công tác quản lý là một việc làm hết sức khó khăn. Người quản lý nếu chỉ có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cũng chưa đủ mà người quản lý phải hội tụ đủ các yếu tố thì mới thích ứng được với sự tiến triển của xã hội hiện nay. Nhất là người làm công tác quản lý giáo dục lại càng khó khăn hơn. Bởi quản lý giáo dục không chỉ đơn thuần về quản lý công tác dạy và học mà còn quản lý về con người, mà quản lý con người thì vô cùng phức tạp. Nếu trong nhà trường người cán bộ quản lý nhanh nhạy trong mọi vấn đề thì trường đó sẽ rất có lợi, vì vậy đòi hỏi người quản lý phải năng động sáng tạo, biết cách “ khơi nguồn và thắp sáng ước mơ”, biết hoà mình vào công tác quần chúng, biết hy sinh vì tập thể, quan tâm đến mọi người, biết lo toan, chia sẻ công việc, biết xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học thì sẽ làm tốt công việc được giao. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi người Hiệu trưởng không những có trình độ năng lực quản lý mà phải có tâm huyết với nghề nghiệp hay nói cách khác là đạo đức nghề nghiệp. Trên thực tế nơi nào Hiệu trưởng quan tâm , nhanh nhạy, năng động, tâm huyết thì nơi đó phong trào mạnh và ngược lại. Với 21 năm làm công tác quản lý , tôi đã đúc rút được một vài kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo nhà trường, xin trình bày một vài kinh nghiệm trong thực tế khi tôi công tác tại trường TH Nguyễn Viết Xuân để các bạn đồng nghiệp tham khảo. B. THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ NƠI TÔI CÔNG TÁC Ngày 1 tháng 9 năm học 1998 – 1999 tôi được phân công về làm Hiệu trưởng tại trường TH Lê Lợi cho đến hết tháng 1 năm 2002. Tháng 2 năm 2002 do công tác luân chuyển cán bộ tôi lại về làm Hiệu trưởng tại trường TH Nguyễn Viết Xuân( Ngày 1 tháng 9 năm học 2008 – 2009 tôi lại được điều động về làm Hiệu trưởng tại trường TH Lê Hồng Phong cho đến nay). Thực tại nhà trường lúc này cũng còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu. Đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn và trình độ đào tạo chưa đồng đều, còn nhiều bất cập, nhiều đồng chí chưa đạt chuẩn, chất lượng giáo dục đào tạo còn hạn chế…Trước tình hình thực trạng trên, tôi vô cùng băn khoăn lo lắng làm thế nào để làm tốt công tác quản lý chỉ đạo? làm thế nào để các điều kiện của nhà trường ngày một hoàn thiện? Với thực trạng của nhà trường tôi đặt ra cho mình một nhiệm vụ: Trước hết phải xây dựng kế hoạch quản lý chỉ đạo từng mảng hoạt động , cụ thể: I. Coâng taùc quaûn lyù chæ ñaïo 1. Veà coâng taùc xaây döïng ñoäi nguõ Từ thực tế hieän taïi cuûa tröôøng TH Nguyễn Viết Xuân chaát löôïng ñoäi nguõ chöa hoaøn thieän, 96 % GV-NV chöa ñaït chuaån, coù 3 giaùo vieân chöa toát nghieäp PTTH . Sự tham gia cuûa coäng ñoàng trong coâng taùc XHHGD coøn haïn cheá, Còn thiếu söï coäng ñoàng traùch nhieäm; Nhaø tröôøng còn mất đoàn kết nội bộ. Vì vaäy tôi đã xây dựng đề án thực hiện dài hạn trong 5 năm và định hướng cho những năm tiếp theo, kế hoạch này được cụ thể hoá cho từng năm học , kỳ hoïc, tháng hoïc, tuần hoïc, vôùi nhöõng noäi dung cuï theå nhö sau : 2. Nâng cao phẩm chất đạo đức Nhaø giaùo Toâi leân keá hoaïch chæ ñaïo cuï theå, yeâu caàu moãi ngöôøi phaûi töï rèn luyện mình có lối sống trong sạch lành mạnh, có tâm đức với nghề nghiệp, có uy tín với Phụ huynh, luoân laø taám göông saùng ñeå hoïc sinh noi theo, yeâu caàu naøy ñöôïc giaùm saùt chaët cheõ qua töøng thaùng, töøng kyø. 3. Về trình độ ñaøo taïo Yêu cầu sau 5 năm giáo viên có trình độ lớp 9 phải hoàn thành tốt nghiệp THPT; 100% CBGV chöa chuaån phaûi ñaït chuaån, phaán ñaáu töø 70-95 % ñaït treân chuaån. 4. Về tay nghề: Ñây là công tác chủ yếu của người thầy trong nghề dạy học, vì vậy ngay từ những năm học đầu tiên khi về trường, tôi đã có kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong việc phaân loaïi và bồi dưỡng giáo viên, từng bước nâng cao tyû lệ giáo viên dạy giỏi các cấp. Hạn chế đến mức tối đa giáo viên có tay nghề trung bình, không có giáo viên loại yếu. 5.Về chính trị tư tưởng Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý, bởi “ Tư tưởng không thông, vác bình tông không nổi”, do đó trong quản lý tôi luôn luôn bình tónh lắng nghe ý kiến của những thành viên trong nhà trường, quan tâm, gần gũi, chia sẻ với với họ; Phân tích cái đúng, cái sai mỗi khi thành viên trong trường baát ñoàng ý kiến. Giải quyết cụ thể những vụ việc với quan điểm công minh, công bằng với mọi người. II . Naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc trong nhaø tröôøng - Cuøng vôùi chuyeân moân, keát hôïp vôùi caùc ñoaøn theå trong nhaø tröôøng toâi xaây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho từng mảng hoạt động , phân loại năng lực trình độ của giáo viên, học sinh để có biện pháp bồi dưỡng và chỉ đạo bồi dưỡng phù hợp. - Xây dựng mạng lưới cốt cán đảm đương chuyên môn, caùc lónh vöïc hoaït ñoäng. Phân công công việc hôïp lyù, lắng nghe ý kiến để điều chỉnh công việc cho phù hợp với khả năng của từng người. Giúp họ hoàn thaønh tốt công việc được giao. Bôûi toâi hieåu “ Dụng nhân như dụng mộc”, nếu phát huy được sở trường của từng người thì vừa có lợi cho chính họ lại vừa có lợi cho công việc chung. - Chỉ đạo chuyên môn chuaån bò toát caùc tieát thao giaûng, chuyeân ñeà, hội giảng tröôùc khi thöïc hieän, giuùp giáo viên biết lựa chọn phương pháp daïy hoïc phù hợp với đối tượng học sinh . - Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp góp ý kieán, giúp cho giáo vieân naém vöõng phương pháp dạy học và công tác chủ nhiệm lớp. - Thường xuyên khảo sát chất lượng học sinh trên lớp để phaân loaïi ñoái töôïng hoïc sinh, đánh giá chất lượng dạy của giáo viên, học của học sinh. Lấy chất lượng học sinh làm thước đo để đánh giá giáo viên. - Toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc quy ñònh, vaên baûn chæ ñaïo veà chuyeân moân cuûa Ngaønh .Chỉ đạo sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, vieäc boài gioûi, keøm yeáu cho hoïc sinh vôùi quan ñieåm “ yeáu ñaâu boài ñoù”, nhaèm thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng“Hai khoâng”trong nhaø tröôøng. - Toå chöùc caùc Hoäi thi cho giaùo vieân vaø hoïc sinh nhö : Thi Giaùo vieân daïy gioûi, hoïc sinh gioûi, VSCÑ, SKKN caáp tröôøng, vieäc chaám thi giaùo vieân daïy gioûi, SKKN ñöôïc toå chöùc chaët cheõ vaø xem nhö moät ñôït sinh hoaït chuyeân moân ñeå giaùo vieân hoïc taäp, ñuùc ruùt kinh nghieäm. - Yêu cầu giáo viên chuû nhieäm có kế hoạch thăm hỏi động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh DTTS. Thường xuyên tuyên dương, động viên những học sinh đạt được những thành tích trong học tập cũng như các hoạt động khác. - Keát hôïp vôùi Ñoäi TNTPHCM tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, taïo khoâng khí vui töôi, thoaûi maùi cho caùc em, nhằm hỗ trợ cho công tác dạy và học. - Thường xuyên nêu gương những giáo viên tích cực, có những việc làm hay. Uốn nắn, hướng dẫn khắc phục những tồn tại để tạo không khí ấm áp, đoàn kết trong tập thể …. III.Coâng taùc vaän ñoäng tuyeân truyeàn - tham möu – XHHGD - Ngay töø ñaàu naêm hoïc, nhaø tröôøng phaân coâng cho töøng giaùo vieân phuï traùch, theo doõi caùc ñòa baøn, vận động học sinh trong độ tuổi đến lớp, tröïc tieáp gaëp gôõ caùc Giaø laøng, Tröôûng thoân, trao ñoåi tình hình hoïc sinh cuûa ñòa baøn mình quaûn lyù vaø yeâu caàu hoï vaän ñoäng Phuï huynh cho con em ñi hoïc. Cuøng vôùi Ban ÑDCMHS, Ñoäi TNTPHCM, vaän ñoäng coäng ñoàng, uûng hoä, giuùp ñôõ caùc em coù hoaøn caûnh khoù khaên coù ñuû ñieàu kieän ñeán tröôøng. - Vận động các nguồn lực trong nhà trường và ngoài XH, phaùt huy söùc maïnh cuûa Ban ÑDCMHS để làm tốt công tác xây dựng CSVC, töøng böôùc tạo cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, saïch, ñeïp. - Xaây döïng mối quan hệ tốt đẹp giöõa Hieäu tröôûng vôùi caùc ñoaøn theå trong nhà trường vaø ngoài XH, đặc biệt là mối quan hệ với chính quyền các cấp và cộng đồng. - Tham möu kịp thời, hợp lý. Bieát tranh thuû söï chæ ñaïo cuûa Caáp uyû, Chính quyeàn ñòa phöông, Laõnh ñaïo Phoøng Giaùo duïc. IV. Coâng taùc daân chuû hoaù tröôøng hoïc - Thöïc hieän coâng khai taøi chính, coâng khai mua saém thoâng qua caùc kyø hoïp Hoäi ñoàng. - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định làm việc trong nhà trường; cấp độ xếp loại thi đua triển khai đến tận CBVC trong nhà trường ngay từ đầu năm học. - Xaây döïng, trieån khai kế hoạch thực hiện cho các hoạt động, qua đó trưng cầu ý kiến của CBVC, caùc ñoaøn theå trong nhaø tröôøng và đi đến thống nhất chung cho các hoạt động. V. Coâng taùc thi ñua khen thöôûng Khen ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc baèng caùch sau moãi thaùng, moãi kyø, caùc caù nhaân, toå khoái phaûi töï ñaùnh giaù xeáp loaïi mình, döïa treân hieäu quaû cuûa coâng vieäc ñöôïc giao, caùc tieâu chí ñaùnh giá, nhöõng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng, thoáng nhaát xeáp loaïi trong toå khoái, Hieäu tröôûng quyeát ñònh loaïi cuûa töøng caù nhaân, toå khoái, sau ñoù thoâng qua ban thi ñua vaø Hoäi ñoàng sö phaïm ñeå moïi ngöôøi ñeàu bieát và có ý kiến. VI. Công tác phối kết hợp Ngay từ đầu năm học, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, tôi đã lên kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và các Đoàn thể về việc thực hiện các phong trào cũng như các cuộc vận động, để các đoàn thể có trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện cụ thể cho các hoạt động, cùng với nhà trường làm tốt công tác dạy và học. C. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC SAU 5 NAÊM THÖÏC HIEÄN - 96 % giáo viên đạt chuẩn, 76 % giáo viên đạt trên chuẩn, 100% giáo viên có trình độ THPT. - Huy động được 100% học sinh trong độ tuổi đến trường, treân ñòa baøn không có học sinh bỏ học tùy tiện. - Tỷ lệ học sinh lưu ban giảm nhiều so với nhöõng năm học trước, tỷ lệ lên lớp đạt 97,3 % - Học sinh khá giỏi tăng từ 40,2 % lên 50,4 %; Hoàn thành chương trình TH 98,7 %. - Coù 2 hoïc sinh gioûi caáp tænh vaø 13 em hoïc sinh gioûi caáp huyeän. - Giaùo vieân daïy gioûi caùc caáp naêm sau taêng hôn naêm tröôùc. - CSVC nhaø tröôøng khang trang, saïch ñeïp, ñaït tieâu chuaån ñaùnh giaù cuûa Boä GD&ÑT. Keát quaû: Nhieàu naêm lieàn tröôøng ñöôïc UBND tænh taëng Baèng khen.. Ñaëc bieät: Naêm hoïc 2007-2008: Tröôøng ñöôïc UBND tænh coâng nhaän tröôøng ñaït chuaån Quoác gia möùc ñoä I; ñöôïc Boä GD&ÑT taëng Baèng khen, ñöôïc UBND tænh coâng nhaän TTLÑTTXS; LÑLÑ tænh taëng baèng khen, UBND huyeän coâng nhaän ñôn vò vaên hoaù. Naêm hoïc 2008-2009 : Phaùt huy nhöõng kinh nghieäm saün coù, toâi ñaõ cuøng vôùi taäp theå Sö phaïm tröôøng TH Leâ Hoàng Phong phaán ñaáu hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï ñöôïc giao. Chaát löôïng giaùo duïc; ñoäi nguõ ngaøy caøng hoaøn thieän, tham gia caùc Hoäi thi do Ngaønh toå chöùc ñeàu ñaït giaûi cao ( 1 giaùo vieân ñaït TPTÑ gioûi caáp tænh; coù 6 SKKN ñaït caáp huyeän, trong ñoù 1 SKKN ñaït caáp tænh; ñaït giaûi nhaát caáp tænh veà keå chuyeän taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, giaûi nhì caáp tænh veà VSCN – VSMT), ngoaøi ra coøn nhieàu giaûi cao khaùc. Ñaëc bieät coù em Hoaø Chaâu Anh Lieân Ñoäi Tröôûng Liên Đội Thiếu niên trường Leâ Hoàng Phong vinh döï ñöôïc Baùo Thieáu nieân Tieàn Phong; Trung öông Ñoaøn TNCSHCM trao taëng danh hieäu cao quyù “ Laõnh ñaïo treû töông lai naêm 2009” cuøng vôùi phaàn thöôûng vaø thö chöùc möøng nhaø tröôøng cuûa Bí thö Thöù nhaát Trung öông Ñoaøn TNCSHCM. Tröôøng ñöôïc UBND tænh coâng nhaän TTLĐTTXS - Lá cờ đầu của ngành giáo dục Krông A na; ñöôïc UBND huyeän coâng nhaän ñôn vò vaên hoá; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2005 – 2009. Năm học 2009 – 2010: Phát huy những thành tích đã đạt, khắc phục những tồn tại, cùng với các Đoàn thể trong nhà trường đã làm tốt công tác quản lý chỉ đạo phát huy tính dân chủ, tính tự lực tự cường và tinh thần tập thể, vì vậy học kỳ I vừa qua nhà trường đã đạt được một số thành tích như sau: Giải nhất toàn đoàn Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/ 11. Giải nhì toàn đoàn Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. Giải Ba Hội thi Erobis cấp tỉnh. Hai tiết mục đạt giải Ba Hội thi Tiếng hát dân ca cấp huyện Đạt giải nhất Phụ trách Sao giỏi cấp huyện( em Nguyễn Thị Hồng Diễm ). D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Chất lượng hoạt động ở trường TH phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm quản lý của người Hiệu trưởng, vì Hiệu trưởng là một người đảm nhận chức trách quản lý chỉ đạo, điều hành mọi công việc trong nhà trường, người tổ chức phát triển nhà trường như một cộng đồng giáo dục; người nòng cốt điều khiển quá trình đào tạo –giáo dục trong nhà trường và là người khích lệ mọi sự “ cách tân” của tập thể sư phạm. Để thực hiện được chức trách ấy người Hiệu trưởng phải có phẩm chất như sau: Trước hết người Hiệu trưởng phải thực sự tâm huyết với nghề , có lòng vị tha , biết chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm trong công việc . Bên cạnh đó phải quyết đoán trong công việc, tạo lập được mối quan hệ tốt với cộng đồng và các cấp lãnh đạo cũng như với cán bộ viên chức trong nhà trường. Nắm vững năng lực và phân công công việc phù hợp theo năng lực của từng người. Ủng hộ các nhu cầu nghiệp vụ của giáo viên, khuyến khích động viên kịp thời đối với cán bộ nhân viên trong nhà trường. Người Hiệu trưởng phải có lề lối cung cách lãnh đạo linh hoạt, có trách nhiệm cao trong mọi công việc, thường xuyên theo dõi đánh giá các hoạt động của nhà trường theo những mục tiêu đã đề ra, giải quyết trả lời các ý kiến của cán bộ giáo viên hợp tình hợp lý. Nhanh nhạy trong quản lý, đi sâu vào công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Trong quản lý, người Hiệu trưởng phải tiếp cận với nhiều loại công việc rất đa dạng trong thực tiễn, mỗi công việc là một tình huống cần phải giải quyết, do đó Hiệu trưởng phải giải quyết tốt các tình huống sảy ra kể cả tình huống chủ động và bị động. Biết chia sẻ cho giáo viên trong công việc, đồng thời cũng phân tích và chỉ rõ cho họ thấy được những khó khăn của nhà trường từ đó họ hiểu và thông cảm với Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng sẽ có thêm một đồng minh gánh vác việc chung của nhà trường. Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng phải lên kế hoạch cho từng mảng hoạt động trong nhà trường , phân loại trình độ năng lực của giáo viên, học sinh để có biện pháp bồi dưỡng và chỉ đạo bồi dưỡng phù hợp, xây dựng mạng lưới cốt cán giúp mình đảm nhiệm chuyên môn, các nội dung cần bồi dưỡng. Biết lắng nghe ý kiến của họ để điều chỉnh công việc cho phù hợp với khả năng của từng người, giúp họ hoàn thành tốt công việc được giao. Thường xuyên dự giờ thăm lớp góp ý kiến giúp họ trong phương pháp giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp . Đừng làm mất đoàn kết nội bộ : Khi trao đổi với đối tượng có sự bất hoà với nhau cần giữ thái độ khách quan không thiên vị bao che. Sự công bằng trong thái độ đối sử sẽ là bài thuốc giải độc sự bất hoà giữa giáo viên. Phải minh bạch trong công tác tài chính; công bằng trong thi đua khen thưởng. Bình tĩnh trước những tình huống xảy ra để giải quyết mọi công việc. Phải nhanh nhạy trong mối quan hệ giao tiếp với các đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội; tham mưu kịp thời và biết tranh thủ sự quan tâm của cấp trên cũng như ban ĐDCMHS để làm tốt công tác xây dựng CSVC nhà trường, tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp và vững chắc trong nhà trường và ngoài xã hội. Đ. KẾT LUẬN Quản lý giáo dục là một việc làm hết sức khó khăn, khác với quản lý khác . vì vậy có thực hiện được kế hoạch hay không thì phải có sự nhất quán giữa cán bộ quản lý với người bị quản lý, nhất là đối với quản lý giáo dục lại càng phải hiểu rõ và nắm vững nhiệm vụ của mình. Làm thế nào để quản lý có tính khoa học, tính kế hoạch? bởi quản lý giáo dục rất đa dạng phong phú và phức tạp. Quản lý giáo dục rất phức tạp ở chỗ : nói đến người điều khiển và người bị điều khiển, như vậy giữa người điều khiển và người bị điều khiển phải có mối quan hệ thống nhất, tạo nên kết quả của quản lý, mối quan hệ càng tốt thì kết quả càng cao. Quản lý giáo dục rất phức tạp bởi người bị quản lý, bị chỉ huy là tập hợp của con người, trong đó có giáo viên và học sinh, có cán bộ và nhân viên, mỗi con người có tính cách khác nhau, có trình độ khác nhau, hoàn cảnh điều kiện khác nhau, tâm lý , nhận thức, tư tưởng cũng khác nhau, do dó tạo cho người quản lý rất phức tạp. Vì vậy người quản lý phải tạo ra một sự dung hoà, một kết quả mong muốn trong quá trình quản lý. Muốn có được điều đó người quản lý phải luôn sáng tạo nhạy bén, biết thiết kế, biết tham mưu, biết lắng nghe, biết điều hành và biết tranh thủ với tất cả những mặt tốt của xã hội bên ngoài, nhất là tính hỗ trợ của các đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội, đồng thời người quản lý phải hiểu rõ những mặt tốt và mặt xấu của sự tác động bên ngoài vào nhà trường để có biện pháp ngăn ngừa những mặt xấu và phát huy những mặt tốt. Vì thế người quản lý phải thấy được quản lý giáo dục là khoa học và nghệ thuật. Người quản lý phải biết cân nhắc, biết nhận định tình hình và tính quyết đoán. Người quản lý phải tìm mọi biện pháp phù hợp trong quá trình quản lý và thể hiện ở chỗ sắp xếp, sự bố trí và làm việc ở chính bản thân mình, đồng thời phải biết điều hành đúng tuyến, biết sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và phải tạo được một quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội. Đồng thời người quản lý phải có tâm và có tầm thì chắc chắn sẽ thành công trong công tác quản lý, chỉ đạo. Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà bản thân đã trải nghiệm và đúc rút trong suốt quãng thời gia làm quản lý của tôi. Rất mong các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến giúp tôi có thêm kinh nghiệm để việc quản lý nhà trường tốt hơn, thành công hơn. NGƯỜI VIẾT Leâ Thò Hieàn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Lê Thị Hiền NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRÊN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
Tài liệu liên quan