Đề tài Văn xuôi Quảng Nam - Đà Nẵng sau năm 1975 những vấn đề và lý luận thực tiễn

(Bản scan) Trong quá trình công nghiệp hóa hóa hiện đại hóa đang diễn ra sôi nổi trên đất nước ta hiện nay, văn hóa đã được xác định là nền tảng của đời sống tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc dẩy sự phảt triển bền vững

pdf101 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Văn xuôi Quảng Nam - Đà Nẵng sau năm 1975 những vấn đề và lý luận thực tiễn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan