Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

Thuê cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng 2 • Thuê dịch vụ cung cấp cho hđkd • Chi phí mua các loại bảo hiểm và các lệ phí mua 3 và trả một lần trong năm 4 • CCDC xuất dùng 1 lần với giá trị lớn 5 • Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê • Chi phí trong thời gian ngừng việc (ko lường 6 trước được)

pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC á I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC Khoản ƯTrước CP trả trước: TK142 C.Cố Kcược Kquỹ TK144 Tạm ứng TK141 I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC A. Tạm ứng Người nhận TƯ: • Người trong DN Khi kết thúc c.việc • Lập bảng thanh toán tạm ứng (kèm với chứng từ gốc) Theo dõi • Mở sổ chi tiết cho từng người nhận tạm ứng I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC B. Chi phí trả trước Việc phân bổ • Phải lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho phù hợp Theo dõi • Theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước đã phát sinh (số đã phân bổ và chưa phân bổ B. Chi phí trả trước • Thuê cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng1 • Thuê dịch vụ cung cấp cho hđkd2 • Chi phí mua các loại bảo hiểm và các lệ phí mua và trả một lần trong năm3 • CCDC xuất dùng 1 lần với giá trị lớn4 • Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê5 • Chi phí trong thời gian ngừng việc (ko lường trước được)6 B. Chi phí trả trước • Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh 1 lần quá lớn7 • Chi phí mua tài liệu kỹ thuật8 • Chi phí trả trước ngắn hạn khác9 I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC C. CCố, Ký cược, ký quỹ Xuất Thu về II. Keá toaùn taïm öùng - Là các khoản ứng trước cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, có trách nhiệm chi tiêu cho những mục đích thuộc hđ sxkd của DN, sau đó phải có trách nhiệm báo cáo thanh toán tạm ứng với DN ° Giaáy ñeà nghò taïm öùng (03.TT): Saùch trang 442 ° Phieáu chi (02.TT) ° Baùo caùo thanh toaùn taïm öùng (04.TT) ° Caùc chöùng töø goác: Hoùa ñôn mua haøng, bieân lai cöôùc phí, vaän chuyeån II. Keá toaùn taïm öùng SDĐK: TK 141 SDCK: - Số tiền tạm ứng cho CNV Tổng PSN Tổng PSC - Số tiền tạm ứng đã sử dụng - Số tiền tạm ứng nộp lại quỹ hoặc khấu trừ lương III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn 141111 111, 112,334 (1) (3) 152, 153, 156,211 133 (2) 627, 641, 642 111, 112 (4) 1. Tạm ứng cho N.viên A 10.000.000 bằng tiền mặt để mua 1 số NVL 2. N.viên A mua NVL về, trị giá số NVL là 9.700.000. Chênh lệch thừa/thiếu được thanh toán bằng tiền mặt 3. Tạm ứng cho N.viên B 1.000.000 để mua văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận văn phòng 4. Nviên B mua văn phòng phẩm về, trị giá số văn phòng phẩm là 1.000.000 3. Tạm ứng cho N.viên B 1.000.000 để mua văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận văn phòng 4. Nviên B mua văn phòng phẩm về, trị giá số văn phòng phẩm là 1.000.000 5. Tạm ứng cho N.viên C 5.000.000 để đi công tác 6. N.viên C nộp bảng kê tạm ứng: Tiền đi lại 3tr, tiền lưu trú: 0.7tr, tiền ăn 0.4tr, thuế GTGT được khấu trừ (cho khỏan đi lại) 0.3tr. Số tạm ứng chưa sử dụng hết trừ vào lương III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn - Là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng không tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được phân bổ dần - ° Giaáy ñeà nghò taïm öùng (03.TT) ° Phiếu thu, Phieáu chi (02.TT) ° Baùo caùo thanh toaùn taïm öùng (04.TT) ° Caùc chöùng töø goác: Hoùa ñôn mua haøng, bieân lai cöôùc phí, vaän chuyeån III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn SDĐK: TK 142 SDCK: - Các khoản chi phí trả trước phát sinh chờ phân bổ Tổng PSN Tổng PSC - Phân bổ chi phí trả trước vào các đối tượng chịu chi phí có liên quan III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn Nôï TK 623, 627, 635, 641, 642, Nôï TK 133- (Neáu coù). Coù caùc TK 111, 112, 152, 153, 331, 334,. III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn a. Căn cứ vaøo PC hoaëc GBN, ghi: Nôï TK 142- Chi phí traû tröôùc daøi haïn. Nôï TK 133- (Neáu coù). Coù TK 111, 112 b. Ñònh kyø tieán haønh phaân boå chi phí traû tröôùc ngaén haïn vaøo chi phí SXKD, ghi: Nôï caùc TK 623, 627, 635, 641, 642, Coù TK 142- Chi phí traû tröôùc daøi haïn. TH1: Trả trước tiền thuê 1. Đầu tháng 2, DN chi tiền mặt trả trước 6 tháng tiền thuê cửa hàng bán sản phẩm, tiền thuê mỗi tháng chưa thuế là 5tr, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là 10%, theo hợp đồng thời gian thuê được tính từ tháng 2 1. Vào tháng 7, chi tiền gửi ngân hàng cho quảng cáo 44tr, phân bổ trong 10 tháng kể từ tháng 7 năm nay, trong đó đã bao gồm thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ TH2: Trả trước tiền Mua các loại BH, các loại lệ phí (1) Khi mua các loại BH, lệ phí sử dụng cho nhiều kỳ N 142 N 133 C 111,112 (2)Định kỳ phân bổ chi phí N 627,641,642, C 142 TH3: Công cụ dụng cụ Phân bổ 2 lần Phân bổ nhiều lần a. Khi xuaát CCDC caên cöù vaøo PXK, ghi: Nôï 142 Coù TK 153 b. Ñoàng thôøi tieán haønh phaân boå (50%) vaøo chi phí SXKD: Nôï 623, 627, 641, 642 Coù TK 142 a. Khi xuaát CCDC caên cöù vaøo PXK, ghi: Nôï 142 Coù TK 153 b. Ñoàng thôøi tieán haønh phaân boå (x%) vaøo chi phí SXKD: Nôï 623, 627, 641, 642 Coù TK 142 TH3: Công cụ dụng cụ Phân bổ 2 lần Phân bổ nhiều lần Nếu hỏng, mất hoặc hết t.hạn sử dụng theo quy định Nôï TK 152 (giaù trò pheá lieäu thu hoài neáu coù) Nôï TK 1388 (Soá tieàn boài thöôøng vaät chaát). Nôï TK 627, 641, 642 Coù TK 142 1. Ngày 1/5, xuất công cụ dụng cụ thuộc lọai phân bổ 3 tháng, trị giá công cụ dụng cụ xuất là 15tr, sử dụng cho bộ phận bán hàng kể từ tháng sau 2. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm đem về sử dụng ngay trị giá 3.3 tr (đã bao gồm 10% GTGT khấu trừ), chi phí phân bổ 3 tháng TH4: Bao bì luân chuyển (1) Khi xuất sử dụng bao bì luân chuyển (sử dụng nhiều kỳ và giá trị lớn) N 142 C 153 (2)Định kỳ phân bổ chi phí N 627,641 C 142 TH5: Sửa chữa lớn TSCĐ (1) Khi p/sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ N 241 N133 C 111,112,141, 152, 153, 331, 334, TH5: Sửa chữa lớn TSCĐ (2) Khi công việc sửa chữa hoàn thành N 142 C 241 (3) Định kỳ phân bổ chi phí N 627,641,642, C 142 1. Doanh nghiệp ký hợp đồng trọn gói với nhà thầu VINACONEX để sửa chữa lớn TSCĐ ở bộ phận bán hàng với giá phí dịch vụ 80.000.000đ, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp dự tính phân bổ chi phí này trong vòng 8 tháng và bắt đầu tư tháng này, kế toán lập định khoản. 1. Doanh nghiệp ký hợp đồng trọn gói với nhà thầu VINACONEX để sửa chữa lớn TSCĐ ở bộ phận bán hàng với giá phí dịch vụ 80.000.000đ, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp dự tính phân bổ chi phí này trong vòng 8 tháng và bắt đầu tư tháng này, kế toán lập định khoản. a. Nợ TK 641: 10tr; Nợ TK 142: 70tr; Nợ TK 133: 8tr/ Có TK 331: 88tr b. Nợ TK 142: 80tr; Nợ TK 133: 8tr/ Có TK 331: 88tr c. Nợ TK 641: 80tr; Nợ TK 133: 8tr/ Có TK 331: 88tr d. Nợ TK 641: 10tr; Nợ TK 133: 1tr/ Có TK 331: 11tr TH6: Mua tài liệu kỹ thuật (1) Khi mua tài liệu kỹ thuật N 142 N 133 C 111,112 (2)Định kỳ phân bổ chi phí N 627 C 142 TH7: Khi trả trước lãi vay (1) Khi trả trước lãi vay liên quan đến nhiều kỳ N 142 C 111,112 (2)Định kỳ phân bổ chi phí lãi vay N 635 N 241 (vốn hóa TS đầu tư xây dựng cơ bản dở dang) N 627 (vốn hóa vào giá trị sản phẩm sx dở dang) C 142 TH8: Mua TS trả chậm trả góp (1) Khi mua tài sản trả chậm, trả góp N 211,213,..: N 142/242 N 133: C 331 (2)Định kỳ thanh toán tiền cho người bán N 331 C 111,112 (3)Đồng thời phản ánh số lãi trả chậm, trả góp N 635 C 142,242 Ví dụ 1. DN mua trả chậm một TSCĐ sử dụng tại phân xưởng sản xuất giá mua trả tiền ngay chưa thuế là 400.000.000đ, thuế GTGT 10%, trả chậm trong 5 năm lãi trả chậm 10%năm. Mỗi năm DN tiến hành thanh toán tiền cho người bán bằng chuyển khoản. Ví dụ 142 111, 112 241 153 (1a) (2) (3) 635, 627 641, 642 (4) III. Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn a. Cầm cố TS (vàng,bạc,ô tô, xe máy,quyền sở hữu nhà, đất,) Để vay vốn hoặc nhận các loại bảo lãnh IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn b. Ký quỹ Tiền hoặc KL quý hoặc các giấy tờ có giá vào TK phong tỏa Để NH thực hiện bảo lãnh cho DN IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn c. Ký cược Tiền hoặc KL quý hoặc các giấy tờ có giá Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng TS đi thuê và hoàn trả TS đúng thời hạn quy định ° Phiếu thu, Phieáu chi (02.TT) ° GB Nợ, GB Coù ° Bieân nhaän TS ° Caùc chöùng töø goác khaùc IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn SDĐK: TK 144 SDCK: - Gtrị TS mang đi cầm cố, ký cược, ký quỹ Tổng PSN Tổng PSC - Gtrị TS mang đi cầm cố, ký cược, ký quỹ được nhận lại IV. Keá toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc Kyù quyõ ngaén haïn 144111, 112 (1) 111, 112 (2) 214 211 (3) 214 211 (4) 811 (5): Vi phạm hợp đồng 331 (6): Trừ tiền hàng vào tiền ký quỹ