Bài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 2: Thị trường quốc tế

Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cầu? l Thị hiếu người tiêu dùng l Lượng người mua tiềm năng l Sự mong đợi về giá l Thu nhập người tiêu dùng l Giá của hàng hóa liên quan

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 2: Thị trường quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 KINH TẾ QUỐC TẾ (NÂNG CAO) Chương 2: Thị trường quốc tế TS NGUYỄN MINH ĐỨC TS Nguyễn Minh Đức 2009 2 Đường cầu nội địa l Vì sao đường cầu có độ dốc đi xuống? Substitute effect Income effect l Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cầu? D P 15 10 Đường cầu nội địa (Domestic demand) 5 200100 300 Q TS Nguyễn Minh Đức 2009 3 Đường cầu nội địa l Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cầu? l Thị hiếu người tiêu dùng l Lượng người mua tiềm năng l Sự mong đợi về giá l Thu nhập người tiêu dùng l Giá của hàng hóa liên quan D P 15 10 Đường cầu nội địa (Domestic demand) 5 200100 300 D’ Q 2TS Nguyễn Minh Đức 2009 4 Đường cung nội địa l Vì sao đường cung có độ dốc đi lên? Năng suất biên giảm dần của các yếu tố sản xuất Giá sản phẩm tăng thúc đẩy sản lượng tăng l Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cung? D P 15 10 Đường cung nội địa (Domestic supply) 5 200100 300 S Q TS Nguyễn Minh Đức 2009 5 Đường cung nội địa l Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cung? l Kỹ thuật l Số lượng người sản xuất l Sự mong đợi về giá của nhà sản xuất l Giá của các yếu tố đầu vào Q P 15 10 Đường cung nội địa (Domestic supply) 5 200100 300 S S’ TS Nguyễn Minh Đức 2009 6 Cân bằng thị trường l Cân bằng thị trường xảy ra khi nào? l Ở mức giá 15, hiện tượng gì sẽ xảy ra? l Ở mức giá 5, hiện tượng gì sẽ xảy ra? D P 15 10 Cân bằng thị trường (market equilibrium) 5 200100 300 S Q 3TS Nguyễn Minh Đức 2009 7 Thị trường quốc tế Mô hình thương mại giữa 2 quốc gia D1 S1 15 Q (áo) P (USD) Q (áo) D2 P (10.000 đồng) S2 18 Thị trường Hoa Kỳ Thị trường Việt Nam 10 Khan hiếm Thặng dư 9 200100 300200100 300 Tỷ giá 18000 đồng/USD TS Nguyễn Minh Đức 2009 8 Đường cầu nhập khẩu và đường cung xuất khẩu ED Q Q ES 18 9 15 10 Đường cầu nhập khNu (Excess demand) Đường cung xuất khNu (Excess supply) 200 200 P (USD) P (10.000 đồng) TS Nguyễn Minh Đức 2009 9 Cân bằng thị trường thế giới (International market equilibrium) ED Q P (US$) 200 15 10 Cân bằng thị trường thế giới (International market equilibrium) ES 5 4TS Nguyễn Minh Đức 2009 10 Sự di chuyển của đường cung xuất khẩu Khi tỷ giá VND/ USD giảm ED Q P (US$) 200 15 10 Cân bằng thị trường thế giới (International market equilibrium) ES 12,5 100 ES’ TS Nguyễn Minh Đức 2009 11 Sự di chuyển của đường cầu nhập khẩu ED Q (áo) P (US$) 200 15 10 Cân bằng thị trường thế giới (International market equilibrium) ES 300 12,5 ED’ TS Nguyễn Minh Đức 2009 12 Cân bằng thương mại (BOT) l # cán cân thương mại BOT = X – M = Px*Qx – Pm*Qm l Thâm hụt thương mại: X < M l VD: Giữa Việt Nam và Trung Quốc l Thặng dư thương mại: X > M l VD: Giữa Trung Quốc và Mỹ
Tài liệu liên quan