Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Theo dựbáo nhu cầu phụtải điện toàn quốc và các miền, tiến độcác công trình nguồn điện giai đoạn 2010-2025 và Quyết định 1195/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủtướng Chính phủ, theo tính toán cân bằng công suất và năng lượng, trong trường hợp không có nguồn công suất than Miền Nam và nguồn khí cấp cho Trung tâm Điện lực Ô Môn được đưa vào đúng tiến độthì miền Nam sẽthiếu điện sau năm 2011 và phải nhận điện từmiền Bắc và Trung. Tuy nhiên, sau năm 2016 cả nước sẽthiếu điện trầm trọng. Theo danh mục các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 (QHĐVI.) đã được Thủtướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007, các trung tâm nhiệt điện than miền Nam lần lượt sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành sau năm 2010, trong đó có Trung tâm Điện lực (TTĐL) than Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận bao gồm 3 nhà máy với tổng công suất 4400MW. Căn cứQuyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 của Thủtướng Chính phủvềviệc phê duyệt QHĐVI.; Quyết định số: 1532/QĐ-BCN ngày 04/05/2007 của BộCông nghiệp (nay là BộCông Thương) vềviệc phê duyệt Quy hoạch tổng thểTTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận, các nhà máy điện Vĩnh Tân 1, 2, 3 thuộc TTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận với quy mô công suất, cấp điện áp đấu nối sẽ được đưa vào vận hành năm 2011-2016.

pdf128 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây i Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN MỤC LỤC MỤC LỤC .................................................................................................................. I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... V MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 1. Xuất xứ của dự án: .......................................................................................... 1 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM: ................................. 2 3. Tổ chức thực hiện ĐTM: ................................................................................. 3 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................. 4 1.1 TÊN DỰ ÁN ................................................................................................... 4 1.2 CHỦ DỰ ÁN .................................................................................................. 4 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 4 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ........................................................... 5 1.4.1 Tổng quan ............................................................................................................. 5 1.4.2 Tuyến đường dây theo phương án chọn ............................................................... 6 1.5 THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT ...................................................... 16 1.5.1 Dây dẫn điện ....................................................................................................... 16 1.5.2 Dây chống sét ..................................................................................................... 17 1.5.3 Dây nối đất ......................................................................................................... 18 1.5.4 Cách điện và phụ kiện ........................................................................................ 19 1.5.5 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị .......................................................................... 21 1.5.6 Xe máy, thiết bị thi công .................................................................................... 22 1.6 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH ...................................................... 23 1.6.1 Các giải pháp cho kết cấu cột ............................................................................. 23 1.6.2 Các giải pháp cho kết cấu móng ......................................................................... 26 1.6.3 Công tác lắp dựng cột ......................................................................................... 26 1.7 BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ............................................. 27 1.8 TỔ CHỨC THI CÔNG ................................................................................. 27 1.8.1 Kho bãi – lán trại tạm ......................................................................................... 27 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây ii Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN 1.8.2 Mặt bằng và đường tạm thi công ........................................................................ 28 1.8.3 Công tác vận chuyển .......................................................................................... 28 1.8.4 Khối lượng đào, đắp, san gạt và các thiết bị liên quan ....................................... 29 1.8.5 Nguồn điện nước thi công .................................................................................. 31 1.8.6 Tiến độ xây dựng ................................................................................................ 31 1.8.7 Tổng vốn đầu tư của dự án ................................................................................. 32 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................................................................... 34 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ............................................. 34 2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất ............................................................................... 34 2.1.2 Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn ...................................................................... 36 2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên ................................................. 38 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................ 44 2.2.1 Sơ bộ về tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án ................................................ 44 2.2.2 Tình hình kinh tế xã hội của những hộ dân trong khu vực hành lang tuyến ...... 48 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................... 49 3.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG ......................................................................... 49 3.2 ĐỐI TƯỢNG QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG ..................................................... 53 3.2.1 Các tác động bởi chất thải .................................................................................. 53 3.2.2 Các tác động không liên quan đến chất thải ....................................................... 60 3.2.3 Những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra ............................................ 67 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ............................................................................. 68 3.3.1 Môi trường sinh thái ........................................................................................... 68 3.3.2 Tổng hợp các tác động ........................................................................................ 69 3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ............................................. 70 3.4.1 Phương pháp nhận dạng tác động ....................................................................... 70 3.4.2 Phương pháp tiên đoán – đánh giá ..................................................................... 71 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................................. 72 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây iii Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN 4.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI ............................................................................ 72 4.1.1 Không khí ........................................................................................................... 72 4.1.2 Nước thải ............................................................................................................ 73 4.1.3 Chất thải rắn ....................................................................................................... 73 4.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI ............................................................. 74 4.2.1 Giai đoạn tiền thi công ....................................................................................... 74 4.2.2 Giai đoạn thi công .............................................................................................. 75 4.2.3 Giai đoạn vận hành ............................................................................................. 82 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI RỦI RO SỰ CỐ VỀ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................................. 86 4.3.1 Giai đoạn thi công .............................................................................................. 86 4.3.2 Giai đoạn vận hành ............................................................................................. 87 4.4 TÓM TẮT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ........................ 88 CHƯƠNG 5: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................................ 94 CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ......................................... 97 6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ...................... 97 6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ............... 97 6.2.1 Chương trình quản lý môi trường ....................................................................... 97 6.2.2 Chương trình giám sát môi trường ..................................................................... 98 6.3 NHÂN LỰC GIÁM SÁT ............................................................................ 104 CHƯƠNG 7: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG .............................................................................................................. 106 7.1 KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ............................................................................................................... 106 7.2 KINH PHÍ CHO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ....................................... 106 CHƯƠNG 8: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ......................................... 108 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây iv Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN 8.1 TỔNG QUAN ............................................................................................. 108 8.2 Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ........................................ 109 8.3 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ ..................... 110 8.4 TIẾP NHẬN SỰ PHẢN HỒI TỪ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ............... 110 CHƯƠNG 9: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ............................................................................. 117 9.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ............................................... 117 9.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo .................................................................... 117 9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tạo lập .......................................................... 117 9.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ...................... 118 9.2.1 Thu thập số liệu về môi trường tự nhiên, kinh tế -xã hội và kiểm tra thực địa .......................................................................................................................... 118 9.2.2 Kiểm tra thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm ................................... 118 9.2.3 Các phương pháp về đánh giá tác động môi trường ......................................... 118 9.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ ............................................................................................................ 118 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ .................................................................................. 120 PHỤ LỤC .............................................................................................................. 121 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây v Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN Bảo tồn thiên nhiên BVMT Bảo vệ môi trường BQL Ban Quản lý CTR Chất thải rắn ĐD Đường dây ĐTM Đánh giá tác động môi trường EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam G1, G2 Góc lái số 1, số 2 KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế – xã hội KV Kilo Volt NĐ-CP Nghị định – Chính phủ NMĐ Nhà máy điện NMNĐ Nhà máy nhiệt điện PECC 2 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 QCKT Quy chuẩn kỹ thuật QHĐ Quy hoạch điện TBA Trạm biến áp TBK Tuocbin khí TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT Tài nguyên môi trường TTĐL Trung tâm Điện lực TP Thành phố UBND Uỷ ban Nhân dân UBMTTQ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VITTEP Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường VQG Vườn Quốc Gia Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây vi Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Lưới điện truyền tải đồng bộ TTĐL Vĩnh Tân ........................................ 1 Bảng 1.1 Ưu nhược điểm của 2 phương án lựa chọn thiết kế ................................. 6 Bảng 1.2 Mô tả tuyến Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây theo phương án chọn .......................................................................................................... 8 Bảng 1.3 Đặc tính kỹ thuật của dây dẫn điện ........................................................ 17 Bảng 1.4 Đặc tính kỹ thuật của các loại bát cách điện.......................................... 20 Bảng 1.5 Đặc tính kỹ thuật của cách điện Composite yêu cầu ............................. 20 Bảng 1.6 Các loại chuỗi cách điện ........................................................................ 21 Bảng 1.7 Nguồn cung cấp vật tư thiết bị ............................................................... 22 Bảng 1.8 Tổng hợp xe máy thiết bị thi công chính ............................................... 22 Bảng 1.9 Khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị phụ kiện chính cho xây lắp Dự án ............................................................................................................... 29 Bảng 1.10 Vốn đầu tư của dự án ............................................................................. 32 Bảng 2.1 Mẫu nước mặt đo tại các điểm quan trắc ............................................... 39 Bảng 2.2 Kết quả quan trắc không khí tại các điểm quan trắc ............................. 41 Bảng 2.3 Bảng thống kê lũ quét ở Bình Thuận và Đồng Nai (từ 1975-2005) ...... 43 Bảng 3.1. Mối liên hệ giữa nguồn gây tác động và đối tượng chịu tác động ........ 49 Bảng 3.2. Tóm tắt mô tả các nguồn gây tác động theo giai đoạn thực hiện dự án. ............................................................................................................ 50 Bảng 3.3 Khối lượng đào đắp, san gạt mặt bằng móng theo từng huyện ............. 53 Bảng 3.4 Tổng lượng bụi phát sinh từ khối lượng đào đắp .................................. 54 Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm do các phương tiện giao thông sử dụng dầu DO (kg/1000km) ............................................................................................................. 55 Bảng 3.6 Dự báo khí thải từ các phương tiện vận chuyển .................................... 55 Bảng 3.7 Tính toán và dự báo ồn cho các khu vực xây dựng ............................... 56 Bảng 3.8 Tính toán lượng nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công ............... 57 Bảng 3.9 Thành phần đặc trưng nước thải sinh hoạt ............................................ 58 Bảng 3.10 Tính toán lượng rác thải sinh hoạt trong quá trình thi công. ................. 59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây vii Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN Bảng 3.11 Thống kê đất canh tác trong hành lang tuyến ĐD 500kV ..................... 62 Bảng 3.12 Thống kê thiệt hại nhà cửa, đất đai trong hành lang tuyến .................... 64 Bảng 3.13 Thống kê số nhà cửa nằm trong phạm vi ảnh hưởng 100m .................. 65 Bảng 3.14 Cường độ điện trường và giới hạn cho phép làm việc trong 1 ngày đêm ............................................................................................................... 66 Bảng 3.15 Các cấp độ tác động lên hệ sinh vật ....................................................... 69 Bảng 3.16 Ma trận các tác động đến môi trường .................................................... 69 Bảng 4.1 Thống kê ảnh hưởng đến đất và chính sách đền bù ............................... 79 Bảng 4.2 Tổ chức triển khai kế hoạch bồi thường – tái định cư ........................... 81 Bảng 4.3 Ma trận các biện pháp giảm thiểu .......................................................... 90 Bảng 6.1 Kế hoạch giám sát trong thời gian xây dựng và hoạt động ................. 102 Bảng 7.1 Dự toán chi phí cho việc giám sát môi trường cho dự án .................... 106 Bảng 8.1 Tóm tắt các ghi nhận phản hồi từ các cuộc họp tư vấn cộng đồng Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây ............................................................. 111 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cường độ điện trường cách mặt đất 1m của đường dây 500Kv Sơn La - Hiệp Hoà ................................................................................................... 66 Hình 4.1 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất là 12m ....................................................................... 84 Hình 4.2 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất là 14m ....................................................................... 84 Hình 4.3 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất là 16m ....................................................................... 85 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây 1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án: Theo dự báo nhu cầu phụ tải điện toàn quốc và các miền, tiến độ các công trình nguồn điện giai đoạn 2010-2025 và Quyết định 1195/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, theo tính toán cân bằng công suất và năng lượng, trong trường hợp không có nguồn công suất than Miền Nam và nguồn khí cấp cho Trung tâm Điện lực Ô Môn được đưa vào đúng tiến độ thì miền Nam sẽ thiếu điện sau năm 2011 và phải nhận điện từ miền Bắc và Trung. Tuy nhiên, sau năm 2016 cả nước sẽ thiếu điện trầm trọng. Theo danh mục các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 (QHĐ VI.) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007, các trung tâm nhiệt điện than miền Nam lần lượt sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành sau năm 2010, trong đó có Trung tâm Điện lực (TTĐL) than Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận bao gồm 3 nhà máy với tổng công suất 4400MW. Căn cứ Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt QHĐ VI.; Quyết định số: 1532/QĐ-BCN ngày 04/05/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể TTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận, các nhà máy điện Vĩnh Tân 1, 2, 3 thuộc TTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận với quy mô công suất, cấp điện áp đấu nối sẽ được đưa vào vận hành năm 2011-2016. Theo Báo cáo Phương án đấu nối Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện Quốc Gia do Công ty CP TVXD Điện 2 lập đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các công trình lưới điện đấu nối dự kiến đưa vào phù hợp với tiến độ các nhà máy điện thuộc TTĐL Vĩnh Tân như sau: Bảng 1. Lưới điện truyền tải đồng bộ TTĐL Vĩnh Tân Đường dây / trạm Số mạch Tiết diện/ quy mô Chiều dài Năm vận hành ĐD 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây 2 4×ACSR400 240km 2011 Mở rộng ngăn tại trạm 500kV Sông Mây 2 ngăn 2011 ĐD 220KV Tháp Chàm-Vĩnh Tân–Phan Rí 2 2×ACSR500 80km 2013 ĐD 220KV Phan Rí - Phan Thiết 2 2×ACSR400 60km 2013 ĐD 220KV Phan Thiết - Hàm Tân 2 ACSR500 60km 2013 Mở rộng ngăn tại trạm 220kV Phan Thiết 4 ngăn 2013 Trạm biến áp 220/110kV Tháp Chàm 2×125MVA 2013 ĐD 220KV Hàm Tân - Bà Rịa 2 2×ACSR500 70km 2014 ĐD 500KV Vĩnh Tân-Rẽ Sông Mây_Tân Định 2 4×ACSR400 260km 2015 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dâ
Tài liệu liên quan