Báo cáo Tổng quát về hiệu quả sản xuất trong 3 năm gần đây của công ty dệt 8-3

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường. Việc phát triển công nghiệp nhẹ chiếm vị trí quan trong, có ý nghĩa to lớn. Một trong những ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam có được tăng trưởng theo các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội là ngành công nghiệp dệt may. Ngành dệt may hiện nay đang phát triển trong xu thế thuận lợi do có sự chuẩn bị chuyển dịch phân công lao động quốc tế từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển, có nguồn lao động dồi dào là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cũng như ngành dệt may phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt năm 2001 nước ta vừa ký được hiệp định thương mại Việt nam – Hoa Kỳ. Đây là một cơ hội rất lớn đối với ngành dệt may. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước và các ngành công nghiệp khác ngành công nghiệp dệt may không ngừng phát triển và hoàn thiện tổ chức sản xuất từ sản xuất thủ công theo phương pháp cổ truyền đến nay ngành đã có những dây chuyền sản xuất sản phẩm hiện đại đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Để có được những kết quả nhất định các công ty dệt may cần có những định chiến lược đúng đắn gắn với sự tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại để đạt được lợi nhuận tối đa và chi phí nhỏ nhất mà để đạt chi phí nhỏ nhất thì trong đó vấn đề năng lượng phải được sử dụng hợp lý và tiết kiệm nhất. Trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt 8/3 em đã thấy được nhiều vấn đề từ thực tế, kết hợp với kiến thức đã học trong nhà trường em sẽ rút ra được những kinh nghiệm nhất định cho bản thân. Em xin chân thành cảm ơn các cô, các chú trong phòng kế hoạch tiêu thụ của Công ty Dệt 8/3 đã tạo điều kiện tốt nhất cho em trong thời gian qua.

doc40 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng quát về hiệu quả sản xuất trong 3 năm gần đây của công ty dệt 8-3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ c¬ chÕ bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng. ViÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhÑ chiÕm vÞ trÝ quan trong, cã ý nghÜa to lín. Mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ ViÖt Nam cã ®­îc t¨ng tr­ëng theo c¸c môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may. Ngµnh dÖt may hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn trong xu thÕ thuËn lîi do cã sù chuÈn bÞ chuyÓn dÞch ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, cã nguån lao ®éng dåi dµo lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh­ ngµnh dÖt may ph¸t triÓn m¹nh mÏ. §Æc biÖt n¨m 2001 n­íc ta võa ký ®­îc hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt nam – Hoa Kú. §©y lµ mét c¬ héi rÊt lín ®èi víi ngµnh dÖt may. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt tõ s¶n xuÊt thñ c«ng theo ph­¬ng ph¸p cæ truyÒn ®Õn nay ngµnh ®· cã nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu, ®ång thêi gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng. §Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh c¸c c«ng ty dÖt may cÇn cã nh÷ng ®Þnh chiÕn l­îc ®óng ®¾n g¾n víi sù tiÕp cËn khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a vµ chi phÝ nhá nhÊt mµ ®Ó ®¹t chi phÝ nhá nhÊt th× trong ®ã vÊn ®Ò n¨ng l­îng ph¶i ®­îc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nhÊt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt 8/3 em ®· thÊy ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò tõ thùc tÕ, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng em sÏ rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh cho b¶n th©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó trong phßng kÕ ho¹ch tiªu thô cña C«ng ty DÖt 8/3 ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho em trong thêi gian qua. PhÇn I T×NH H×NH S¶N XUÊT KINH DOANH CñA C¤NG TY DÖT 8/3 i.T×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty 1. S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty - C«ng ty dÖt 8/3 n»m ë phÝa §«ng Nam Hµ Néi, ®Þa chØ 460 Minh Khai quËn Hai Bµ Tr­ng thµnh phè Hµ Néi. - N¨m 1960 chÝnh thøc b¾t ®Çu x©y dùng nhµ m¸y. - Ngµy 8/3/1965 C«ng ty dÖt 8/3 ®­îc c¾t b¨ng kh¸nh thµnh vµ ®Ó chµo mõng ngµy quèc tÕ phô n÷, toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc ®i vµo ho¹t ®éng ®ång bé. - Ngµy 13/2/1991 theo nghÞ quyÕt cña bé c«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty dÖt 8/3 d­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty liªn hîp dÖt 8/3. - Ngµy 26/7/1994 C«ng ty liªn hîp dÖt 8/3 l¹i ®æi tªn thµnh c«ng ty dÖt 8/3 theo nghÞ quyÕt sè 830/Q§- TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ. ViÑc ®æi tªn thµnh c«ng ty dÖt 8/3 kh«ng ph¶i lµ sù chuyÓn ®æi vÒ h×nh thøc mµ lµ sù ®æi míi thùc chÊt t­ duy kinh tÕ chøc n¨ng nhiÖm vô, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp nhµ n­íc. Trong c«ng ty chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc g¾n bã mËt thiÕt víi nhau. - N¨m 1989-1991 C«ng ty ®Çu t­ thªm mét sè thiÕt bÞ vµ c¶i t¹o xÝ nghiÖp sîi B b»ng nguån vèn Ên §é ( 20.000.000 Rubi). - Quy m« hiÖn t¹i cña c«ng ty diÖn tÝch toµn bé 24 ha. Lµ mét C«ng ty dÖt hoµn tÊt tõ kh©u kÐo sîi ®Õn kh©u dÖt, nhuém, in c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu lµ h¬n 35 triÖu mÐt v¶i thµnh phÈm mét n¨m. N¨m 1990 vèn cè ®Þnh tõ 18,3 tû ®ång lªn 30,8 tû ®ång ( n¨m 1991) c«ng ty dÖt 8/3 lµ mét doanh nghiÖp lín. Sè c«ng nh©n n¨m 1999 lµ 3.500 c«ng nh©n. Tæng tµi s¶n cña n¨m 2001 lµ 321.690 tû ®ång cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp: a. chøc n¨ng: c«ng ty DÖt 8-3 ®ãng gãp chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ cung øng cho thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm dÖt may sîi, nhuém in hao, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu do Nhµ n­íc ®Æt ra, ®¸p øng nhu cÇu néi ®Þa, phôc vô xuÊt khÈu, ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. b. NhiÖm vô. C«ng ty dÖt 8-3 ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n, sù ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3 gãp phÇn quan träng thóc ®Èy ngµnh dÖt may ViÖt Nam tiÕn lªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë c¸c ho¹t ®éng nh­: ChuyÓn giao c«ng nghÖ míi x©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, t¹o thªm c¬ héi cho c¸c c«ng ty vÖ tinh. B×nh æn thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn vô nµy, c«ng ty DÖt 8-3 vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, c«ng ty DÖt 8-3 vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ tr­êng cña Nhµ n­íc nh­: B×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt l­îng, chèng hµng gi¶, hµng nhµi mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng vÒ nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm trong lóc khã kh¨n. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn b×nh æn x· héi. Do qui m« lín cña c«ng ty, ®Æc biÖt cña ngµnh dÖt may lµ nhiÒu lao ®éng nªn ®· gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi do t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp g©y ra. NhiÖm vô ®ãng gãp ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ nghÜa vô chung cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. HiÖn nay C«ng ty DÖt 8-3 ®· tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, Nhµ n­íc chØ cÊp 1 l­îng vèn nhá kho¶ng 20%, phÇn cßn l¹i do C«ng ty tù huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c. 3.MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh vµ d©y truyÒn c«ng nghÖ a.d©y truyÒn c«ng nghÖ S¬ ®å 1: Tæng qu¸t d©y chuyÒn c«ng nghÖ toµn bé: NhËp kho DÖt v¶i Hoµn tÊt May KÐo sîi S¬ ®å 2: Tæng quan vÒ kÐo sîi Cung Ch¶i GhÐp Th« S. con §¸nh èng Sîi thµnh phÈm NhËp kho §Ëu Xe CÊp dÖt S¬ ®å 3 : Tæng quan vÒ dÖt v¶i Sîi con §¸nh èng M¾c sîi däc Hå sîi däc X©u go DÖt v¶i KiÓm tra ph©n lo¹i V¶i méc XuÊt x­ëng NhËp kho Sîi con d¹ng suèt ngang §¸nh suèt ngang Sîi èng S¬ ®å 4 : S¬ ®å tæng qu¸t vÒ hoµn tÊt v¶i NhËp kho §ãng kiÖn §ãng kiÖn ®¸nh cuén GÊp, ph©n lo¹i V¾ng in hoa V¶i tr¾ng Nhuém ch­ng, hÊp giÆt Lµm bãng ñ, nÊu, tÈy §èt l«ng Kh©u lËt V¶i méc S¬ ®å 5 : S¬ ®å tæng qu¸t vÒ m¸y V¶i C¾t May Hoµn thiÖn (lµ, gÊp, ®ãn thïng) May GiÆt sau may Mét sè tÝnh n¨ng chñ yÕu: - B«ng lµ nguyªn liÖu lµm tõ c©y b«ng. - Cung B«ng: lo¹i s¬ ng¾n vµ ®¸nh t¬i b«ng, khö t¹p. - Ch¶i: lo¹i t¹p 80%: nhiÖm vô lµm s¬ duçi, song song. - GhÐp1: GhÐp 6 thïng cói lµm 1. - GhÐp 2: ghÐp 6 con cói cña ghÐp 1. - Th« kÐp dµi sîi ®­îc mét sîi th« S¶n phï hîp víi bé sè kÐo dµi cña m¸y con. - Sîi con: bé phËn kÐo dµi, kÐo nhá sîi th« ( con vµ se s¨n). - DÖt: dÖt ra v¶i - Go: s©u sîi qua lamen, go, khæ. KiÓm gÊp: kiÓm tra ®é dµi cña v¶i vµ ph©n lo¹i. b. Hµng ho¸ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. * C¸c lo¹i mÆt hµng. B¶ng 4: C¸c mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Sîi V¶i Hµn may + 100% B«ng (ch¶i th« vµ ch¶i kü), Ne 10, Ne 20, Ne 30, Ne 32, Ne 40… + 100% PE: Ne 20, Ne 30, Ne 40, Ne 45… + Pe/B«ng: Ne 20, Ne 32, Ne 45… cã thÓ lµ sîi ®¬n, sîi chËp hay sîi xe. + Phin 3925, phim 3423, phin 5127, chÐo 5146, chÐo, 5449, chÐo 5438 + Katª: 7640…v¶i cã thÓ xuÊt x­ëng ë tr¹ng th¸i mét hay ë d¹ng thµnh phÇn (tr¾ng, mÇu hao). C¸c khæ kh¸c nhau, thµnh phÇn nguyªn liÖu kh¸c nhau (100% b«ng, 100% PE,. PE/b«ng). Vá ch¨n, ga tr¶i gi­êng, vë gèi, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ¸o s¬ mi nam, n÷, quÇn ©u, quÇn sãc nam n÷, v¸y, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i. * §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty nhiÒu chñng lo¹i, yªu cÇu cung øng phï hîp cho nhu cÇu s¶n xuÊt nhiÒu ®¬n ®Æt hµng kh¸c nhau hay phôc vô nhiÒu bé phËn, t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. B«ng x¬ vµ ho¸ chÊt thuèc nhuém chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh. B«ng x¬ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng sîi, v¶i vµ mÇy s¾c khi nhuém. NÕu chi sè s¬ kh«ng ®Òu, ®é chÝn kh«ng ®ñ, ®é bÒn kÐm, tû lÖ x¬ ng¾n, t¹p chÊt cao, mÇu s¾c kh«ng ®Òu sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm sîi v¶i, ThÓ hiÖn ë thµnh phÈm lµ: sîi kÐm bÒn, nhiÒu kÕt t¹p, v¾n v¶i nhiÒu kÕt t¹p thÓ hiÖn c¸c d¹ng lçi cña sî, nhuém mÇu kh«ng ¨n ®Òu… MÆt kh¸c b«ng xÊu sÏ t¨ng l­îng dïng b«ng gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ho¸ chÊt, thuèc nhuém chñ yÕu dïng cho kh©u hå sîi däc tr­íc khi dÖt vµ cho khu vùc hoµn tÊt, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn mµu s¾c, ®é bÒn mÇu cña B«ng cã mét phÇn dïng cña ViÖt Nam l¹i nhËp tõ c¸c n­íc Liªn X« cò, Mü, Ên §é, T©y Phi. Ho¸ chÊt nhuém hÇu nh­ nhËp ngo¹i cña Trung Quèc,Ên §é, NhËt… Do nguyªn liÖu ngo¹i nhËp dÔ g©y chËm trÔ, viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho s¶n xuÊt, tiªu thô trong thêi gian qua lµ mét cè g¾ng lín cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty. * V¶i V¶i mét lµ s¶n phÈm trung gian gi÷a sîi vµ v¶i thµnh phÈm, chÊt l­îng v¶i mét kh«ng chØ phô thuéc vµo c«ng t¸c qu¶n lý, kü thuËt ë xÝ nghiÖp mµ cßn phô thuéc vµo nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ sîi, trong ®ã ®a phÇn lµ dïng chÝnh sîi cña c«ng ty s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp dÖt ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1965 víi toµn bé thiÕt bÞ cu¶ Trung Quèc, thiÕt bÞ ngµy cµng xuèng cÊp, mÆt kh¸c kh¶ n¨ng thiÕt bÞ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu mÆt hµng míi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Cho ®Õn n¨m 1991 C«ng ty vÉn sö dông toµn bé d©y chuyÒn cò, v¶i khæ hÑp võa kh«ng phï hîp víi thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng còng nh­ chÊt l­îng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty ®· ®Çu t­ m¸y dÖt C«NG TY (200 cña Liªn X«) kiÕm (300 cña Nam TriÒu Tiªn), m¸y GA (Trung Quèc míi), c¶i t¹o m¸y dÖt 1511M thµnh khæ réng vµ n¨m 2000 c«ng ty ®· ®Çu t­ m¸y dÖt hiÖn ®¹i nhÊt, ®ã lµ Plean P7150 cña Thuþ SÜ. KÖt hîp gi÷a ®Çu t­ vµ ®µo t¹o c«ng nh©n, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kh¸c, mÆt hµng cña c«ng ty ®­îc n©ng cÊp, tû lÖ chËt l­îng lo¹i I ®­îc n©ng cao vµ æn ®Þnh. Tr­íc n¨m 1991 mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ Phin 3925, chÐo 5430, Kali 5434, khæ hÑp 85-90 c¸ch m¹ng phôc vô lµm vá ch¨n, b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o cÊp thÊp. §Õn nay c«ng ty ®· s¶n xuÊt ®­îc v¶i lµm ga tr¶i gi­êng, may ¸o s¬ mi, quÇn ¸o… cao cÊp trong n­íc vµ xuËt khÈu, cã chÊt l­îng kh«ng kÐm hµng n­îc ngoµi hay c¸c liªn doanh ë ViÖt Nam (nh­ chÐo 5449, cheo 5146, Katª 8833, Ketª 7640, Popoline 6850, Katª 6839…) B¶ng 6: chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng v¶i méc. D¹ng ®¸nh lçi §Þnh nghÜa Møc ®é ®¸nh lçi Trõ ®iÓm 1 2 3 4 1 Thñng lç - C¶ 2 hÖ sîi ®øt hoÆc 1 hÖ sîi ®øt tõ 3 sîi trë lªn - Do dÖt t¹p chÊt lÊy ra ®Ó thñng lç. - §o¹n sîi däc kh«ng cã sîi nganh. -<1cm mçi n¬i - Tõ 1 ~10 cm - Mçi n¬i trèng sîi - 1 -3 -3 2 DËp thoi, X­íc thoi, ch¶i háng - N¬i x­íc thoi, dËp thoi bÞ ®øt tõ 3 sîi trë lªn, g©y ngÊn - Ch¶i háng: Khi sîi bÞ dån ®Èy, thõa, gì sîi bÞ xï l«ng, sîi däc bÞ tæn th­¬ng nh×n thÊy râ. Theo h­íng däc v¶i: - <1cm - 10 cm ~ < 1 m -1 ~ < 5m - 5m - Ch¶i háng theo h­íng däc v¶i: < 3cm > 3cm - Gì lªn bæng nh×n râ -1 -3 -5 - 10 -1 -3 -1 3 §o¹n dÇy ®o¹n máng - Chªnh lÖch mËt ®é so víi nÒn nh×n thÊy râ: + 10% ®èi víi m¸y GA, CTB, kiÕm, Plean. + 15% ®èi víi m¸y TQ cò - NgÊn dÇy th­a réng 0,2 c¸ch m¹ng nh×n râ 4 M¹ng nhÖn Nh¶y sîi - Sîi däc hoÆc sîi nganh tho¸t ly khái tæ chøc v¶i qua > + 2 sîi trë lªn. - Nh¶y sîi h×nh sao: sîi däc, sîi ngang nh¶y qua 2-3 sîi cã d¹ng lÊm tÊm trong 100cm2 cã 30- ®èm lµ ®¸nh lçi. - Nh¶y sîi däc hoÆc sîi ngang lµm sai tæ chøc v¶i. ChiÒu dµi lçi -< 1cm - < 1m - < 5m - 5m Nh¶y sîi h×nh sao - < 1cm - <1m - < 5m - 5m -1 13 15 110 -1 -3 -5 -10 Còng nh­ s¶n phÈm sîi, v¶i méc còng ®wocj ph©n lo¹i, ®¸nh lçi dùa theo TCVN. Ngoµi viÖc ph©n lo¹i nh­ trªn c«ng ty cè g¾ng h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a chÊt l­îng v¶i méc ¶nh h­ëng ®Õn c«ng ®o¹n tÈy, nhuém, in hoa hoµn tÊt sau nµy ®ã lµ: - Sîi ®­a vµo dÖt qu¶n lý riªng tõng l«, dïng riªng. - V¶i dïng riªng khi dïng l« sîi kh¸c nhau. - ViÖc qu¶n lý cã phøc t¹p h¬n nh­ng ®· lo¹i bá ®­îc hiÖn t­îng kh¸c mµu nguyªn liÖu kh«ng ®ång nhÊt. * Hµng may: Võa më réng thÞ tr­êng võa hç trî tiªu thô s¶n phÈm sîi dÖt, C«ng ty DÖt 8-3 ®· ®Çu t­ më réng vµ n©ng cÊp xÝ nghiÖp may, n¨m 2000 ®· ®­a vµo ho¹t ®éng d©y chuyÒn may gÇn 500 m¸y víi s¶n l­îng 900.000 s¶n phÈm/ n¨m. §Æc ®iÓm qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm may kh¸c víi s¶n phÈm kh¸c. s¶n phÈm may chñ yÕu xuÊt khÈu do vËy qu¶n lý, chÊt l­îng tuú thuéc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Cã thÓ nªu ra mét sè chØ tiªu chÝnh sau ®©y: - ChuÈn vÒ kÝch th­íc. - ChuÈn vÒ chÊt l­îng nguyªn liÖu, phô liÖu. - ChuÈn vÒ tû lÖ phèi mÉu phèi cì. - chuÈn vÒ qui c¸ch giÆt lµ gÊp, ®ãng gãi. - §¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp. Trong 3 n¨m trë l¹i ®©y, c«ng ty DÖt 8-3 ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc hµng may mÆc, ®Æc biÖt n¨m 2000, doanh thu xuÊt khÈu hµng may lµ 1,5 triÖu USD, t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 1999. 4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña c«ng ty. a. Uu ®iÓm: Theo ®Þnh h­íng cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ Tæng C«ng Ty DÖt may ViÖt Nam, c«ng ty DÖt 8-3 ®· vµ ®ang lµ mét doanh nghiÖp cì lín cã truyÒn thèng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc bÒ dÇy thµnh tÝch vµ kinh nghiÖm ®¸ng khÝch lÖ. Do vËy, C«ng ty ®· hoµ nhËp tèt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, tõng b­íc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n vµ tr×nh ®é l·nh ®¹o cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. C«ng ty ®· thµnh c«ng trong c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng, hiÖn nay c«ng ty ®ang dùa vµo kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn c¶ thÞ tr­êng n«Þ ®Þa vµ trªn thÕ giíi. Trong c«ng t¸c chÊt l­îng, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm trong c«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ ®Òu ®Æn trªn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhê ®ã mµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm cña C«ng ty æn ®Þnh vµ cã dÊu hiÖu t¨ng tr­ëng vµ ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng ®­îc kiÓm tra ë nhiÒu cÊp ë c«ng ty, tõ sù kiªm tra cña nh©n viªn trong ph©n x­ëng s¶n xuÊt, kiÓm tra cña bé phËn KCS cho ®Õn sù kiÓm tra cña Trung t©m thÝ nghiÖm cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cu¶ c«ng ty. Khi cã biÕn ®éng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm th× dÔ dµng ®­îc ph¸t hiÖn vµ xö lý, ng¨n kÞp thêi, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt, gi¶m c¸c chi phÝ vÒ tµi chÕ t¹o s¶n phÈm, qua ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt x­ëng. C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· chñ ®éng c¶i tiÕn, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc ®óng lóc ®óng h­íng. HiÖn nay bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty ch­a thËt sù hoµn h¶o xong so víi c¸c c«ng ty kh¸c th× ®©y lµ mét bé m¸y t­¬ng ®èi gän nhÑ, n¨ng ®éng vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶, gãp phµn vµo viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng lu«n cã nhu cÇu ®æi míi mÉu m· chÊt l­îng. C«ng ty ®· tËp hîp ®­îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt hïng hËu. Víi ®éi ngò c¸n bé nµy, c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®­îc ®Èy m¹nh, mang tÝnh chuyªm m«n ho¸ theo tõng kh©u s¶n xuÊt. §ång thêi c«ng t¸c chÕ t¹o, söa ch÷a n©ng cÊp m¸y mãc ®­îc ®Èy m¹nh lµm gi¶m chi phÝ nh­ng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Còng nhê ®éi ngò c¸n bé kü thuËt mµ c«ng t¸c lËp tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ lu«n ®¶m b¶o ®æi míi, phï hîp víi v¸c ®iÒu kiÖn cña c«ng ty, còng nh­ thÞ tr­êng. Bé phËn thiÕt kÕ, ®Þnh møc lËp qui tr×nh vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng, chÊt l­îng s¶n phÈm ho¹t ®éng tèt vµo thµnh qu¶ chung cña c«ng ty trong giai ®o¹n v­ît khã kh¨n thö th¸ch. H¬n n÷a, víi ®éi ngò cã tr×nh ®é kü thuËt chuyªn m«n cao, c«ng ty cã c¬ së ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. b. Nh­îc ®iÓm vµ nguyªn nh©n: Còngnh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c, sau khi chuyÓn ®æi sang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty còng gÆp nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i do ¶nh h­ëng c¬ chÕ cò mµ cÇn ph¶i cã thêi gian míi cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. Thùc tr¹ng hiÖn nay cña c«ng ty còng cßn nhiÒu tån t¹i, vÝ dô nh­ hÖ thèng kho cña c«ng ty cßn qu¸ lín. S¶n phÈm tån ®äng tõ c¬ chÕ cò khã cã thÓ tiªu thô hÕt trong mét thêi gian ng¾n. Mµ nÕu ®Ó s¶n phÈm tiÕp tôc tån ®äng nh­ vËy th× rÊt tèn kÐm tiÒn b¶o qu¶n kho b·i vµ bÞ tån ®äng vèn ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vÉn thiÒn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng. §iÒu nµy thÓ hiÖn mét sù nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng dùa trªn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. Sù ch­a ®Çy ®ñ vÒ nhËn thøc nµy thÓ hiÖn qua viÖc: tuy c«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm, kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l­îng vµ ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Nh­ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng Êy l¹i tËp trung qu¸ nhiÒu vµo kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ ch­a t¸c ®éng nhiÒu ®Õn kh©u kh¸c trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng nªn hiÖu qu¶ mang l¹i ch­a thËt kh¶ quan. Ngoµi ra, do hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®ång bé nªn ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty. Tuy nhiªn, tÊt c¶ nh÷ng lý do trªn ®Òu do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i. Còng víi mét tËp thÓ g¾n bã ®­îc t¹o c¬ b¶n, em tin r»ng ban l·nh ®¹o cña c«ng ty sÏ kh¾c phôc tèt nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan nµy. B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Néi dung 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng sè CBCNV 3660 3784 3573 3518 3300 Trong ®ã Lao ®éng trùc tiÕp 364 328 326 308 270 Sè lao ®éng gi¸n tiÕp 3.296 3.456 3.247 3.210 3.030 N÷ 62,3% 70% 70% 64,2% 67% Tuæi trung b×nh 33,4 32 31,4 30,8 30,0 BËc thî 2,5 2,25 2,6 2,8 3,0 5. Gi¸ c¶ mét sè hµng ho¸ chñ yÕu cña c«ng ty. môc tiªu ®Þnh gi¸ C¸c c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ b¸n lÇn ®Çu tiªn cho sn¶ phÈm cña m×nh. §iÒu nµy sÈy ra khi c«ng ty tung vµo thÞ tr­êng mét lo¹i sn¶ phÈm míi hoÆc ®­a mét lo¹i s¶n phÈm hiÖn cã vµo mét kªnh ph©n phèi hay ®em b¸n ë thÞ tr­êng míi vµ khi hä tham gia ®Êu gi¸ vÒ mét vô ®Êu thÇu. VÊn ®Ò ®Þnh gi¸ lµ mét vÊn ®Ò rÊt nhËy c¶m. muèn ®Þnh gi¸ tèt l¹i ph¶i tuú vµo hoµn c¶nh cô thÓ, tõng môc tiÖu, tõng mÆt hµng cô thÓ... TÊt nhiªn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n th× cÇn ph¶i dùa vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Tuy nhiªn nÕu ®Ó tiÕt lé c¸c tÝnh gi¸ ra ngoµi th× thËt lµ mét th¶m ho¹ víi c«ng ty. Lócnµy ch¼ng nh÷ng ®èi thñu c¹nh tranh g©y bÊt lîi mµ khi kh¸ch hµng mÆc c¶ hä sÏ biÕt ®­îc “®iÓm dõng cña ta”. Cã thÓ nãi môc tiªu ®Þnh gi¸ chÝnh cña c«ng ty lµ ®¶m b¶o æn ®Þnh gÝa vµ lîi nhuËn. §Þnh gÝa sao cho ®¶m b¶o chÞ tr¶ cho chi phÝ s¶n xuÊt ®ång thêi cã mét l­îng l·i nhÊt ®Þnh, ngoµi ra cßn ph¶i c©n ®èi cung cÇu thÞ tr­êng, ®Ó ý ®Õn yÕu tè t©m lý khi c¶m nhËn gi¸ cña ng­êi mua, ph¶n øng cña lùc l­îng chung gian vµ nh÷ng lùc l­îng cã liªn quan. Th¸i ®é cña c¸c ®¹i lý, nh÷ng ng­êi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ®¹o luËt liªn quan ®Õn gi¸... §Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty lµ hîp lý. *. Lý thuyÕt chÝnh vÒ ph­¬ng ph¸p ®Þnh gÝa cña c«ng ty: Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cña c«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh gia theo c¸ch céng l·i vµo chi phÝ: Gi¸ dù kiªn = Chi phÝ s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm + l·i dù kiÕn L·i dù kiÕn cña c«ng ty th­êng lµ 3% chi phÝ Tuy nhiªn møc gi¸ cña s¶n phÈm cña c«ng ty còng ®ång thêi tuú thuéc vµo kh¸ch hµng, møc gi¸ trªn thÞ tr­êng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Gi¸ b¸n cña c¸c mÆt hµng cña c«ng ty kh«ng thÓ qu¸ cao so víi sn¶ phÈm t­¬ng tù cña ®èi thñ c¹nh tranh. Gi¸ b¸n cña c«ng ty ph¶i dùa trªn tho¶ thuËn, ®µm ph¸n cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. NÕu mÆt hµng nµo ch­a thÓ ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn th× c«ng ty ch­a thÓ s¶n xuÊt tung ra thÞ tr­êng ®­îc. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nµy cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: Thø nhÊt: Nã ®¬n gi¶n dÔ tÝnh v× chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®¹i l­îng mµ c«ng ty hoµn toµn cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc. Thø hai: Khi tÊt c¶ c¸c c«ng ty trong ngµnh ®Òu sö dông ph­¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thµnh cña hä sÏ cã xu h­íng t­¬ng tù nhau. V× thÕ cã thÓ gi¶m thiÓu sù c¹nhu tranh vÒ gi¸. Thø ba: Theo c¸ch ®Þnh gi¸ nµy th× c«ng b»ng cho c¶ ng­êi mua vµ c«ng ty Tuy cã nh÷ng ­u ®iÓm trªn nh­ng kh«ng thÓ ¸p dông m¸y mãc ®­îc c«ng thøc trªn. Trong nhiÒu tr­êng hîp c¸ch tÝnh gi¸ nµy lµ kh«ng hîp lý. H¬n n÷a khã cã thÓ dung hoµ ®­îc sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­¬ng vÒ gi¸. C«ng ty sau khi ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt råi dùa vµo ®ã tÝnh gi¸ b¸n. B¶ng 11 lµ bangt tÝnh tæng gi¸ thµnh cña c«ng ty. trong ®ã gi¸ thµnh mét sè s¶n phÈm ®­îc tÝnh trong b¶ng 12. B¶ng 11: Gi¸ thµnh s¶n l­îng hµng ho¸ n¨m 2001 §¬n vÞ: 1000§ Kho¶n môc KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Gi¸ trÞ Tû träng(%) Gi¸ trÞ Tû träng(%) Nguyªn vËt liÖu 107.745.611 50,53 106.600.314 52,51 VËt phô liÖu 16.811.306 7,88 14.720.611 7,25 Nhiªn liÖu 5.078.122 2,38 4.869.372 2,4 N¨ng l­îng 12.699.759 5,96 11.512.
Tài liệu liên quan