Các mô hình phân tích chiến lược

NỘI DUNG CHÍNH 1.  Mô hình chiến lược portfolio BCG 2.  Ma trận hình ảnh cạnh tranh 3.  Ma trận Mc Kinsey

pdf29 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các mô hình phân tích chiến lược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ì   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     1   NỘI  DUNG  CHÍNH   1.  Mô  hình  chiến  lược  por2olio  BCG   2.  Ma  trận  hình  ảnh  cạnh  tranh   3.  Ma  trận  Mc  Kinsey  –  General  Electrics   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     2   MÔ  HÌNH  QUẢN  TRỊ   ì  công  cụ  được  ứng  dụng  cho  quy  trình  phân  Kch   à  tăng  hiệu  quả  kinh  doanh,  giải  quyết  những   vấn  đề  liên  quan     ì  Không   một   mô   hình   quản   lý   nào   có   thể   đảm   bảo  việc  xử  lý  vấn  đề  một  cách  khách  quan,  với   khả  năng  tốt  nhất          NHƯNG   các  mô  hình  cung  cấp  những  góc  nhìn   thấu  đáo  và  một  cấu   trúc  phù  hợp  cho  việc   ra   quyết  sách  đúng  đắn  trong  kinh  doanh.   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     3   MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  1960s  –  nhóm  tư  vấn  Boston   ì  Phương   pháp   hoạch   định   danh   mục   sản   phẩm  dựa  trên  đường  cong  kinh  nghiệm   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     4   ĐƯỜNG  CONG  KINH  NGHIỆM   ì  số  giờ  công  để  sản  xuất  một  đơn  vị  sản  phẩm  sẽ  giảm   khi  số  đơn  vị  sản  phẩm  được  sản  xuất  nhiều  hơn     ì  đặc   trưng   cho   sự   từng   trải   của   doanh   nghiệp   trong   một  lĩnh  vực  nào  đó   ì  là  sự  Kch  hợp  của  hai  yếu  tố:  thời  gian  và  quy  mô  (sản   lượng)   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     5   chi  phí  bình  quân  trên  một  sản  phẩm  sẽ  giảm   do  9ch  lũy  kinh  nghiệm  khi  quy  mô  sản  xuất   tăng  lên     ĐƯỜNG  CONG  KINH  NGHIỆM   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     6   MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  Giả  thiết:     ì  một  công  ty  cần  phải  có  danh  mục  sản  phẩm   bao   gồm   cả   những   sản   phẩm   tăng   trưởng   nhanh  để  đáp  ứng  nhu   cầu   thu  hồi  xền   và   những   sản   phẩm   tăng   trưởng   chậm   có   thể   tạo   thêm   xền   dư   để   đảm   bảo   thành   công   lâu  dài.     à  Việc  sử  dụng  ma  trận  BCG  giúp  xác  định  và   đánh  giá  thứ  tự  ưu  Kên   tăng  trưởng  trong   danh  mục  sản  phẩm.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     7   MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     8   ! Thị$phần$tương$đối$ Cao$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Thấp$ M ức $độ $tă ng $tr ưở ng $củ a$t hị $tr ườ ng $ Th ấp $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$C ao $ ! ! ! ! MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     9   việc  xác  định  vị  trí  trên  mô   hình  khá  linh  hoạt  do  ít   tham  chiếu     phải  duy  trì   các  xêu  chí   cho  trước  và   chỉ  thay  đổi   trong  giai   đoạn  đánh  giá   sản  phẩm     MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  Ma   trận   BCG   được   dùng  như  một  công  cụ   chiến   lược   nhằm   xác   định  lợi  nhuận  và  tăng   trưởng   xềm   năng   của   mỗi  đơn  vị  kinh  doanh   trong  công  ty.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     10   MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  Theo   ma   trận   BCG,   có   bốn   loại   hoạt   động   chính,  mỗi  loại  liên  quan  đến  một  chiến  lược   nhất  định.     ì  Ngôi  sao   ì  Bò  sữa   ì  Dấu  hỏi   ì  Chó  con   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     11   MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  là  những  sản  phẩm   hưởng  một  thị  phần   tương  đối  lớn  trong   một  thị  trường  tăng   trưởng  mạnh.     ì  có  xềm  năng  sinh  lợi   và  có  thể  tăng  trưởng   xếp.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     12   đầu  tư  vào  những  sản   phẩm  này  để  duy  trì  và   gia  tăng  thị  phần  cho  dù   có  phải  chịu  đựng  dòng   xền  (cashflow)  âm     MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  tốc  độ  tăng  trưởng  thị   trường   của   một   sản   phẩm  giảm  nhưng   thị   phần   của   công   ty   lại   duy   trì   ở  mức   cao   và   bền  vững   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     13   cần  phải  bảo   toàn  được   thị  phần   tương  đối,  đầu   tư  có   Knh  chất  bảo  vệ  vào  nguồn  lực  và  markexng,  tập  trung   trọng  điểm  vào  việc  cực  đại  dòng  xền  (cashflow).     MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  là   các   sản   phẩm   có   tốc   độ   tăng  trưởng  của  thị   trường   cao   nhưng   thị   phần   tương   đối   nhỏ   à   tốc   độ   tăng   trưởng  không  chắc  chắn.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     14   Đầu   tư   để   tạo   ra   tăng   trưởng   có   thể  hoặc   không  đem   lại   lợi   ích   lớn  trong  tương   lai.  à  ˆm   hiểu  kỹ  đầu  tư  như  thế  nào  và   khi  nào.     MÔ  HÌNH  CHIẾN  LƯỢC  BCG   ì  là   các   sản   phẩm   nên   giảm   bớt   hoặc  bỏ  qua  khi  không  sinh  lời   ì  nếu  có  lời,  đừng  đầu  tư  mà  nên   tranh  thủ  giá  trị  hiện  tại     ì  bán   các   hoạt   động   hay   một   thương   hiệu   sản   phẩm   nếu   dòng  xền  âm   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     15   MA  TRẬN  HÌNH  ẢNH  CẠNH  TRANH   ì  cung  cấp  cho  doanh  nghiệp  những  thông  xn   cần  thiết  để  từ  đó  có  sự  lựa  chọn  chiến  lược   đúng   đắn   nhằm   nâng   cao   khả   năng   cạnh   tranh   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     16   MA  TRẬN  HÌNH  ẢNH  CẠNH  TRANH   Bước  1   • Xác  định  các  đối  thủ  cạnh  tranh  trực  xếp   của  doanh  nghiệp.     Bước  2   •  Lựa  chọn  các  yếu  tố  quan  trọng  có  ảnh   hưởng  tới  khả  năng  cạnh  tranh     • Đánh  giá  điểm  quan  trọng  của  mỗi  yếu  tố     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     17   MA  TRẬN  HÌNH  ẢNH  CẠNH  TRANH   Bước  3   • Xác  định  điểm  ảnh  hưởng  của  mỗi  yếu   tố  đối  với  doanh  nghiệp  và  các  đối  thủ   cạnh  tranh   Bước  4   • Điểm  đánh  giá  =  điểm  quan  trọng  *  điểm   ảnh  hưởng     • Cộng  tất  cả  các  điểm  đánh  giá  à  tổng  số   điểm  đánh  giá  của  doanh  nghiệp  và  của   các  đối  thủ  cạnh  tranh.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     18   MA  TRẬN  HÌNH  ẢNH  CẠNH  TRANH   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     19   Các$yếu$ tố$ảnh$ hưởng$ Điểm$ quan$ trọng$ Doanh$nghiệp$ Đối$thủ$1$ Đối$thủ$2$ Điểm%ảnh% hưởng% Điểm% đánh%giá% Điểm% ảnh% hưởng% Điểm% đánh% giá% Điểm% ảnh% hưởng% Điểm% đánh%giá% Yếu$tố$1$ Q1% H1%% Q1%*%H1%% % % % % $ Q2%% H2%% Q2%*%H2%% % % % % $ Q3%% H3%% Q3%*%H3%% % % % % $ % % % % % % % Yếu$tố$n$$ Qn%% Hn%% Qn%*%Hn%% % % % % Tổng$$ !" = 1!!!! % % !" ∗ !"!!!! % % % % % MA  TRẬN  HÌNH  ẢNH  CẠNH  TRANH   ì  Nếu  tổng  số  điểm  đánh  giá  của  doanh   nghiệp  cao  hơn  các  đối  thủ  cạnh  tranh,  thì   doanh  nghiệp  có  thể  có  khả  năng  cạnh  tranh   mạnh  hơn  và  ngược  lại.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     20   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   ì  Boston  Consulxng  Group  và  McKinsey  and   Co.   ì  General  Electric:  mô  hình  “lưới  chiến  lược   kinh  doanh”   ì  Trục  tung  biểu  thị  sức  hấp  dẫn  của  ngành.     ì  Trục  hoành  biểu  thị  sức  mạnh  của  công  ty   hoặc  khả  năng  cạnh  tranh  của  công  ty  trong   ngành.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     21   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   ì  Các  yếu  tố  cần  phân  Kch  và  cân  nhắc  để  xác   định  mức  độ  hấp  dẫn  của  ngành:   ì  Quy  mô  thị  trường   ì  Tỷ  lệ  tăng  trưởng  của  ngành   ì  Môi  trường  ngành   ì  Mật  độ  đầu  tư  vốn:  giá  trị  vốn  đầu  tư  trung   bình  cho  một  đầu  doanh  thu   ì  Sự  ổn  định  của  công  nghệ   ì  Cường  độ  cạnh  tranh   ì    5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     22   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   ì  Các  yếu  tố  cần  phân  Kch  và  cân  nhắc  để  xác   định  sức  mạnh  của  công  ty  hoặc  khả  năng  cạnh   tranh  của  công  ty  trong  ngành  bao  gồm:   ì  Thị  phần  tương  đối   ì  Chất  lượng  sản  phẩm   ì  Dịch  vụ  sau  bán  hàng   ì  Bí  quyết  công  nghệ   ì  Chi  phí  sản  xuất   ì  Năng  suất   ì    5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     23   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     24   ! Sức!mạnh!kinh!doanh! !!!!!!!Mạnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Trung!bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yếu! Sứ c!h ấp !d ẫn !củ a!n gà nh ! Th ấp !!!! !!!! !!!! Tr un g!b ìn h! !!!! !!!! !!C ao ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     25   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   có  vị  thế  thuận  lợi  và  có  cơ  hội  tăng  trưởng  tương   đối  hấp  dẫn  à  bật  “đèn  xanh”  để  lãnh  đạo  đầu  tư   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     26   mức  độ  hấp  dẫn  trung  bình  à  cần  thận  trọng  khi  xem   xét  việc  đầu  tư  bổ  sung  vào  các  doanh  nghiệp  thuộc   vùng  này   không  có  vị  thế  hấp  dẫn  à  phải  đề  ra  kế  hoạch  để   rút  khỏi  ngành  kinh  doanh  này   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     27   Sức  hấp  dẫn  của   ngành   Sức  mạnh  kinh  doanh                Mạnh   Trung  bình   Yếu   Cao     Đầu  tư  để  tăng   trưởng     Đầu  tư  để  tăng   trưởng     Đầu  tư  một  cách   có  chọn  lọc  để   tạo  nguồn  thu   nhập   Trung  bình     Đầu  tư  để  tăng   trường     Đầu  tư  một  cách   có  chọn  lọc  để   tạo  nguồn  thu   nhập   Bảo  toàn  để  thu   hoạch   Thấp   Đầu  tư  một  cách   có  chọn  lọc  để   tạo  nguồn  thu   nhập   Cơ  cấu  lại:  thu   hoạch  hoặc  thu   lại  vốn  đầu  tư   Thu  hoạch  hoặc   thu  lại  vốn  đầu   tư   MA  TRẬN     McKinsey  –  General  Electrics   Xây  dựng   lưới  cho   hiện  tại     Xây  dựng   lưới  triển   vọng  cho   tương  lai   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     28   các  vấn  đề   và  phương   án  chiến   lược  chủ   đạo   “It  isn’t  that  they  can’t  see  the  soluxon.  It  is   that  they  can’t  see  the  problem.”   G.K.Chesterton   Writer  and  philosopher   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     29  
Tài liệu liên quan