Chiến lược cấp công ty

CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp đơnvị kinh doanh Chiến lược cấp phòng ban chức năng

pdf66 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chiến lược cấp công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ì   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     1   NỘI  DUNG  CHÍNH   Khái  niệm  chiến   lược  cấp  công  ty   Phương  án  chiến   lược  cấp  công  ty     •  Chiến  lược  tăng  trưởng   •  Chiến  lược  suy  giảm     •  Chiến  lược  hướng   ngoại   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     2   CÁC  CẤP  CHIẾN  LƯỢC   Chiến  lược  cấp   công  ty     Chiến  lược  cấp  đơn   vị  kinh  doanh     Chiến  lược  cấp  phòng  ban  chức   năng   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     3   CHIẾN  LƯỢC  CẤP  CÔNG  TY   Chiến  lược  cấp   đơn  vị  kinh   doanh   Doanh  nghiệp  sẽ   cạnh  tranh  như   thế  nào     Chiến  lược  cấp   công  ty     Doanh  nghiệp  sẽ   cạnh  tranh  trong   phạm  vi  nào     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     4   CHIẾN  LƯỢC  CẤP  CÔNG  TY   xác  định  ngành  kinh  doanh   (hoặc  các  ngành  kinh  doanh)   mỗi  ngành  cần  được  kinh  doanh   như  thế  nào     mối  quan  hệ  của  doanh  nghiệp   với  xã  hội   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     5   CHIẾN  LƯỢC  CẤP  CÔNG  TY   ì  Đơn  vị  kinh  doanh  đơn  ngành     ì  Đơn   vị   kinh   doanh   đa   ngành:   phức  tạp     ì  có   nên   Uếp   tục   các   ngành   hiện   đang  kinh  doanh  hay  không   ì  khả  năng  các  ngành  mới     ì  mỗi   đơn   vị   nghiệp   vụ   đã   lựa   chọn  cần  phải  Uến  hành  như  thế   nào   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     6   CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG   1.   Chiến  lược  tăng  trưởng  liên  kết   2.   Chiến  lược  tăng  trưởng  tập  trung   3.   Chiến  lược  đa  dạng  hoá   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     7   CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG  LIÊN  KẾT   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     8   Liên  kết  theo  chiều  ngang   Horizontal  integraUon   Liên   kết   theo   chiều   dọc   VerUcal   integraUon   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Nguồn  cung  ứng   Lưu  kho   Nhà  máy   Kho  hàng   Tiêu   thụ   Vận  tải   Vận  tải   Vận  tải   Vận  tải   Quản  lý  cung  ứng  vật  tư  kỹ  thuật   (LogisUcs  đầu  vào)   Phân  phối  sản  phẩm   (LogisUcs  đầu  ra)   Vận  tải   Người  cung  cấp   Người  sản  xuất   Người  Uêu  dùng   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Liên  kết  ngược  chiều   tự  đảm  nhận  sản  xuất  và   cung  ứng  các  yếu  tố  đầu   vào  cho  quá  trình  sản   xuất   Liên  kết  xuôi  chiều   tự  giải  quyết  khâu   `êu  thụ  sản  phẩm   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     10   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Liên  kết  ngược  chiều  hấp  dẫn   người  cung  ứng   hàng  đang  tăng   trưởng   chưa  có  sự  đảm  bảo   chắc  chắn  về  nguồn   hàng,  phí  tổn  hoặc   độ  Un  cậy  trong  việc   cung  cấp  hàng   à  chuyển  trọng   tâm  phí  tổn  hiện   thời  thành  trọng   tâm  lợi  nhuận   Uềm  tàng     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     11   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Liên  kết  xuôi  chiều  có  sức  hấp  dẫn  khi:     các  công  ty  trung  gian   gần  với  khách  hàng  đang   trải  qua  quá  trình  tăng   trưởng  nhanh   các  dịch  vụ  mà  công  ty   đang  nhận  được  không   đạt  yêu  cầu   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     12   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     13   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   nhấn  mạnh   tới   việc   lựa   chọn   các   giá   trị   gia   tăng   trong   chuỗi  sản  xuất  từ  nguyên  liệu  thô  đến  khách  hàng     mỗi   công   đoạn   sản   xuất   đều   mang   lại   một   khoản   lợi   nhuận  à  thu  được  giá  trị  thặng  dư  ở  mỗi  giai  đoạn  sản   xuất  cũng  như  ở  dịch  vụ  cuối  cùng     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     14   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   thích   hợp   khi   các   cơ   hội   sẵn   có   phù   hợp   với   các  mục   Uêu  và  chiến  lược  dài  hạn     củng  cố  vị  thế  của  công  ty  trong  ngành  và  phát  huy  đầy   đủ  hơn  khả  năng  kỹ  thuật  của  công  ty   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     15   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Ba  quả  táo  làm  thay  đổi  thế  giới:  quả  táo  đã  quyến  rũ   Eva  trong  vườn  địa  đàng,  quả  táo  rơi  trên  đầu  Newton   và  quả  táo  bị  cắn  dở  của  Steve  Jobs.   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     16   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     17   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   Tạo  rào  cản  gia  nhập  thị   trường     Đầu  tư  vào  những  tài  sản   chuyên  dụng  đem  lại   hiệu  quả  cao   Đảm  bảo  chất  lượng  sản   phẩm   Tiết  kiệm  thời  gian  trong   quá  trình  phối  hợp  các   giai  đoạn   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     18   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  DỌC   đòi  hỏi  phải  có  sự  đầu  tư   }nh  trạng  phức  tạp  trong   quản  lý   giảm  ~nh  linh  hoạt     bất  ổn  trong  trường  hợp   công  ty  bị  suy  thoái   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     19   LIÊN  KẾT  THEO  CHIỀU  NGANG   ì  tăng  sự  kiểm  soát  hoạt  động  của  đối  thủ  cạnh  tranh     ì  sát  nhập  các  doanh  nghiệp  cạnh  tranh   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     20   CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG  LIÊN  KẾT   ì  Liên  kết  toàn  bộ:     ì  mua  các  yếu  tố  đầu  vào  từ  những  nhà  cung  cấp   độc  lập  bên  cạnh  các  nhà  cung  cấp  chính  hoặc   giải  quyết  đầu   ra   thông  qua  những  kênh  phân   phối   độc   lập   bên   cạnh  những   kênh  phân  phối   chính     ì  Liên  kết  từng  phần:     ì  sản   xuất   tất   cả   các  đầu   vào   cần   thiết   cho  quá   trình  sản  xuất  hoặc  tự  đảm  nhận  đầu  ra  thông   qua  các  kênh  phân  phối  riêng   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     21   CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG  LIÊN  KẾT   không  dẫn  đến   việc  thay  đổi  công   nghệ  hiện  tại  của   doanh  nghiệp   có  hai  giải  pháp:     • mua  lại  công  ty  khác     • phát  triển  nội  bộ  ở   cấp  cơ  sở  kinh  doanh   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     22   CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG  TẬP  TRUNG   Thâm   nhập  thị   trường     Phát   triển  sản   phẩm     Phát   triển  thị   trường     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     23   Sản  phẩm  hiện  đang   sản  xuất     Sản  phẩm  mới   Th ị  t rư ờn g   hi ện  đ an g   `ê u   th ụ   Th ị  t rư ờn g   m ới CHIẾN  LƯỢC  TĂNG  TRƯỞNG  TẬP  TRUNG   cải  Uến  các  sản  phẩm  hoặc  thị  trường  hiện  có,  không  thay  đổi  bất  kỳ   yếu  tố  nào       tận  dụng  những  khả  năng  Uềm  tàng  và  khai  thác  triệt  để  các  cơ  hội   phù  hợp  với  những  ngành  kinh  doanh  còn  có  khả  năng  khai  thác  thị   trường,  nhãn  hiệu  hàng  hóa  có  uy  ~n,  sản  phẩm  có  khả  năng  cải  Uến   hoặc  đa  dạng  hóa  mẫu  mã   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     24   THÂM  NHẬP  THỊ  TRƯỜNG   Th âm  n hậ p   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   sả n   ph ẩm 5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     25   Thâm   nhập   thị   trường:   tăng   trưởng  các  sản  phẩm  hiện  đang   sản  xuất;  giữ  nguyên  thị  trường   hiện  đang  `êu  thụ.   THÂM  NHẬP  THỊ  TRƯỜNG   Tăng  sức  mua  sản  phẩm   của  khách  hàng:  Khác  biệt   hoá;  Cải  Uến  mẫu  mã  chất   lượng;  Tìm  ra  các  ứng   dụng  mới  của  sản  phẩm   Lôi  kéo  khách  hàng  từ  đối   thủ  cạnh  tranh  bằng  cách   chú  trọng  vào  markeUng:   Sản  phẩm;  Giá;  Khuyến   mại;  Phát  triển  kênh  Uêu   thụ;  Chú  trọng  dịch  vụ  hậu   bán  hàng   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     26   THÂM  NHẬP  THỊ  TRƯỜNG   Khi  các  thị  trường  hiện   tại  không  bị  bão  hoà     Khi  nhu  cầu  sử  dụng  các   sản  phẩm  dịch  vụ  của   doanh  nghiệp  tăng  à  tốc   độ  Uêu  dùng  của  khách   hàng  tăng     Khi  thị  phần  của  các  đối   thủ  cạnh  tranh  chính   giảm  trong  khi  doanh  số   toàn  ngành  tăng   Khi  sự  tương  quan  giữa   doanh  thu  và  chi  phí  Uếp   thị  là  cao  (chi  phí  Uếp  thị   tăng  à  doanh  thu,  lợi   nhuận  phát  triển)   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     27   PHÁT  TRIỂN  THỊ  TRƯỜNG   Th âm  n hậ p   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   sả n   ph ẩm 5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     28   Phát   triển   thị   trường:   tăng   trưởng   bằng   cách   thâm   nhập   vào  các  thị   trường  mới  để  Uêu   thụ   các   sản   phẩm   mà   công   ty   hiện  đang  sản  xuất   PHÁT  TRIỂN  THỊ  TRƯỜNG   ì  Các  cách  thức:   ì  Tìm  kiếm  các  thị  trường  trên  địa  bàn  hoàn  toàn  mới  à   cơ  hội,  thách  thức,  điểm  mạnh,  điểm  yếu   ì  Tìm  ra  các  giá  trị  sử  dụng  mới  của  sản  phẩm     ì  Tìm  khách  hàng  mục  Uêu  mới     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     29   Phát  triển  thị  trường   Khi  các  kênh  phân  phối   mới  đã  sẵn  sàng:  có   hiệu  quả,  không  tốn   kém     Khi  vẫn  còn  các  thị   trường  mới  chưa  bão   hoà.     Khi  doanh  nghiệp  có   sẵn  điều  kiện  mở  rộng   sản  xuất  kinh  doanh:   vốn,  nhân  lực  và  khả   năng  sản  xuất   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     30   Phát  triển  sản  phẩm   Th âm  n hậ p   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   th ị  t rư ờn g   Ph át  tr iể n   sả n   ph ẩm 5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     31   Phát  triển  sản  phẩm:  tăng   trưởng  thông  qua  việc  phát   triển  các  sản  phẩm  mới  để  Uêu   thụ  trong  các  thị  trường  mà   công  ty  đang  hoạt  động   PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM   Đòi  hỏi  chi  phí  R&D  lớn  à  nguy  cơ  rủi  ro  cao.   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     32   PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM   Phát  triển   sản  phẩm   mới   • Tập  trung  vào  các   sản  phẩm  riêng   biệt   • Tập  trung  vào  một   nhóm  sản  phẩm   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     33   Phát  triển  sản   phẩm  riêng   biệt   Cải  Uến   ~nh   năng   sản   phẩm     Cải  Uến   về  chất   lượng     Cải  Uến   về  kiểu   dáng   Thêm   các  mẫu   mã  mới   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     34   PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM   PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM   Phát  triển   một   nhóm  sản   phẩm   Kéo  dãn  cơ  cấu   mặt  hàng   Lấp  kín  cơ  cấu   mặt  hàng   Hiện  đại  hoá  cơ   cấu  mặt  hàng  với   các  điều  chỉnh   mới   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     35   PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM   Khi  doanh  nghiệp  có   những  sản  phẩm  thành   công  đang  ở  trong  giai   đoạn  chín  muồi  của   vòng  đời  sản  phẩm     Khi  doanh  nghiệp  cạnh   tranh  trong  một  ngành   có  đặc  điểm  là  có   những  phát  triển  công   nghệ  nhanh  chóng   Khi  các  đối  thủ  cạnh   tranh  đưa  ra  những   sản  phẩm  có  chất   lượng  tốt  hơn  với  giá   cạnh  tranh   Khi  doanh  nghiệp  có   khả  năng  nghiên  cứu   và  phát  triển  đặc  biệt   mạnh   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     36   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   không  đáp  ứng  được   nhu  cầu  thị  trường  /   cạnh  tranh  tăng  à   sản  phẩm  ế  ẩm   đáp  ứng  yêu  cầu  cân   bằng  lợi  nhuận  giữa   các  lĩnh  vực  à  phân   tán  rủi  ro   nguồn  nhân  lực  và   nguồn  vốn  quá  dư   thừa  để  hoàn  thành   công  việc  chính   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     37   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   ì  Trong   thập   niên   1960   và   1970:   đa   dạng   hoá   hoạt   động   à   không   bị   phụ   thuộc   vào   một   ngành  công  nghiệp  đơn  độc.   ì  NHƯNG  trong  những  năm  1980:  khuynh  hướng   suy  nghĩ  ngược  lại   ì  Michael  Porter:   “Bộ  phận  quản   lý   cảm   thấy  họ   không  thể  nắm  được  quái  vật”.     ì  Peter   và   Waterman:   “gắn   với   mũi   đan”   à   không   đi   lạc   quá   xa   khỏi   những   lĩnh   vực   khả   năng  cơ  bản  của  công  ty.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     38   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   Đa  dạng   hóa  đồng   tâm   Đa  dạng   hóa   theo   chiều   ngang   Đa  dạng   hóa  khối   kết   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     39   ĐA  DẠNG  HOÁ  ĐỒNG  TÂM     Các   hoạt   động   sản   xuất   mới   phát   triển   vẫn   liên   quan   đến   các   hoạt   động   sản   xuất   chính   của   công   ty.   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     40   A   B   C   Đa  dạng  hoá  liên  quan:  thêm  vào  những  sản  phẩm   hay  dịch  vụ  mới  nhưng  có  liên  hệ  với  nhau   ĐA  DẠNG  HOÁ  ĐỒNG  TÂM   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     41   Đa  dạng  hoá  nội  bộ  dựa   trên  cơ  sở  công  nghệ     Đa  dạng  hoá  đồng  tâm   hướng  ngoại   ĐA  DẠNG  HOÁ  KHỐI  KẾT   ì  Đa   dạng   hoá   không   liên   quan:  đa   dạng   hóa   vào   các   lĩnh   vực   kinh   doanh  mới  không  có  quan  hệ  gì  với   lĩnh   vực   kinh   doanh   hiện   tại   của   công  ty       5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     42   A   B   C   ĐA  DẠNG  HOÁ  KHỐI  KẾT   khả  năng  của   công  ty   phụ  phí  cao  (thâm   nhập  vào  ngành   tăng  trưởng)     không  đảm  bảo   chắc  chắn  kết  quả   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     43   ĐA  DẠNG  HOÁ  THEO  CHIỀU  NGANG   Phát  triển  sản  phẩm  mới  mà  về  mặt  công  nghệ  không  liên  quan  đến  các   sản  phẩm  hiện  tại  cho  các  khách  hàng  hiện  tại   Phải  có  sự  phù  hợp  có  ý  nghĩa  chiến  lược  trong  một  phương  diện  nào   đó  của  sản  phẩm:  kênh  Uêu  thụ  hiện  tại,  nhu  cầu  của  khách  hàng       Kiểm  soát  cạnh  tranh  à  hướng  tới  việc  làm  giảm  áp  lực  cạnh  tranh   Ít  rủi  ro  hơn  chiến  lược  đa  dạng  hoá  khối  kết   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     44   ĐA  DẠNG  HOÁ  THEO  CHIỀU  NGANG   ì  công  ty  có  hoặc  có  thể  có  được  những  khả  năng   cần   thiết   đảm   bảo   cho   sự   thành   công   hay   không?     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     45   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   Mua  lại  và  tái  cấu   trúc   Chuyển  giao  năng   lực   Lợi  thế  quy  mô   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     46   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   Thiếu  sự  hài  hòa  về  chiến   lược   khó  khăn  trong  việc  quản   lý   Khó  đạt  được  kết  quả   (suy  thoái  hoặc  ~nh  thời   vụ).     Nguy  cơ  giảm  thu  nhập   của  chủ  sở  hữu   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     47   CHIẾN  LƯỢC  ĐA  DẠNG  HOÁ   Ban  lãnh   đạo  quán   triệt  được   tầm  quan   trọng  và  lý   do  chọn   chiến  lược   trình  độ   của  công   ty  phù   hợp  với   yêu  cầu   cần  thiết   để  đảm   bảo  thành   công   Kiểm   nghiệm   quyết   định   trước  khi   hành   động   Nhận  biết   được   điểm   không  có   lãi  trước   khi  đầu  tư   quá  nhiều   nguồn  lực   Đánh  giá   được  các   vấn  đề  có   khả  năng   ảnh   hưởng   đến  danh   Uếng  của   công  ty.     5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     48   THẢO  LUẬN   ì  Tập  đoàn  Montro  Monde  (MM)  sở  hữu  và  hoạt  động   với  ba  doanh  nghiệp  riêng  biệt:     ì  MM  Apparel   (MMA):   sản   xuất   các   loại  quần  áo   công   sở  nữ,  được  bán  hàng   loại  dưới  mác  tên  của  công  ty   khác   ì  MM  Clock   (MMC):   sản   xuất   và   bán   các   loại   đồng   hồ   thời  trang     ì  MM  Furniture  (MMF):  sản  xuất  và  bán  các  đồ  trang  trí   nội  thất  gia  đình  có  chất  lượng  cao,  giá  cao   5/29/13  ThS.  Trần  Minh  Anh     49   THẢO  LUẬN   Hãy  xây  dựng  chiến  lược  cấp  doanh  nghiệp  c
Tài liệu liên quan