Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Việt Tiến

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường thì mối quan tâm lớn nhất và cũng là hàng đầu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp.Từ tình hình thực tế các doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra tính toán cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mục đích này đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm tới mọi yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào , hai chỉ tiêu này luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm sẽ góp phần nâng cao lợi nhuận ,tăng tích lũy cho doanh nghiệp - nó là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Để làm tốt công việc này đòi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời , đúng đối tượng , đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm là một yêu cầu quan trọng trong công tác kế toán tại một doanh nghiệp.

doc69 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 979 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Việt Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Lêi c¶m ¬n ! Sau gÇn hai n¨m häc tËp t¹i tr­êng Cao §¼ng X©y Dùng Sè 3 ®­îc sù d¹y dç chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« trong tr­êng , ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« Khoa Kinh TÕ ®Õn nay chóng em ®· b­íc vµo giai ®o¹n cuèi cïng cña kho¸ häc ®ã lµ thùc tËp tèt nghiÖp. Qua h¬n mét th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn d­íi sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c c«, chó, anh, chÞ trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Tõ ®ã em nhËn thÊy r»ng viÖc tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc mµ thÇy c« truyÒn ®¹t lµ mét nÒn t¶ng quan träng nh­ng c¸ch ®Ó vËn dông nh÷ng kiÕn thøc nÒn t¶ng ®ã vµo thùc tÕ th× quan träng h¬n rÊt nhiÒu. Thêi gian thùc tËp ®· gióp em lµm quen víi m«i tr­êng lµm viÖc; gióp em hiÓu s©u, hiÓu réng h¬n vÒ kiÕn thøc ®­îc häc,vµ h×nh dung ®­îc c«ng viÖc trªn thùc tÕ sau khi ra tr­êng m×nh sÏ lµm. ² Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« tr­êng Cao §¼ng X©y Dùng Sè 3 nãi chung vµ thÇy c« Khoa Kinh TÕ nãi riªng ®· tËn t×nh d¹y dç chóng em trong thêi gian chóng em häc tËp t¹i tr­êng. ² Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn, c¸c c« chó anh , chÞ trong phßng kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i c«ng ty. ² Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o Ph¹m §×nh V¨n ®· h­íng dÉn tËn t×nh , chu ®¸o ®Ó em hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Cuèi cïng em xin kÝnh chóc quý thÇy c« tr­êng Cao §¼ng X©y Dùng sè 3, cïng c¸c c«, chó, anh, chÞ trong C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn lêi chóc søc khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh c«ng trong cuéc sèng! Häc sinh thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Hoµ Lêi më ®Çu @&? Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường thì mối quan tâm lớn nhất và cũng là hàng đầu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp.Từ tình hình thực tế các doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra tính toán cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mục đích này đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm tới mọi yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào , hai chỉ tiêu này luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm sẽ góp phần nâng cao lợi nhuận ,tăng tích lũy cho doanh nghiệp - nó là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Để làm tốt công việc này đòi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời , đúng đối tượng , đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm là một yêu cầu quan trọng trong công tác kế toán tại một doanh nghiệp. Xuất phát từ những nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Việt Tiến, tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty em thấy rằng công tác “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” ở công ty cũng đã được chú ý và coi trọng. Từ tình hình thực tế đó cùng với sự yêu thích em đã chọn đề tài : “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “ để trình bày trong báo cáo tốt nghiệp của mình. Ä Báo cáo tốt nghiệp của em gồm 3 chương : F Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. F Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty TNHH Việt Tiến. F Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét và đóng góp về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Việt Tiến. Vì thời gian và kiến thức còn hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp của em còn nhiều sai sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng các cô , chú, anh, chị trong Công ty để em rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn nữa nhận thức của mình về công tác kế toán để sau này em công tác tốt hơn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Kon Tum, Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2008 Häc sinh thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Hßa C¸c ch÷ viÕt t¾t trong b¸o c¸o CP : chi phÝ CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt XDCB : X©y dùng c¬ b¶n SXXL: S¶n xuÊt x©y l¾p DNXL: Doanh nghiÖp x©y l¾p DN : Doanh nghiÖp CT: C«ng tr×nh HMCT: H¹ng môc c«ng tr×nh GTDT : Gi¸ thµnh dù to¸n SP : S¶n phÈm CP NVL TT: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CP NC TT: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp T¦: T¹m øng TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh MTC: M¸y thi c«ng KL: Khèi l­îng CCDC: C«ng cô , dông cô Z : Gi¸ thµnh CN : C«ng nh©n Ch­¬ng 1: Nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p S¶n xuÊt x©y l¾p (SX XL) lµ ngµnh SX cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh­ d©y chuyÒn, gi÷a c¸c kh©u, c¸c giai ®o¹n cã mèi liªn hÖ víi nhau. Tuy nhiªn ®ã lµ mét ngµnh SX c«ng nghiÖp ®Æc biÖt v× vËy nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : SX XL mang tÝnh chÊt riªng lÎ, ®¬n chiÕc ; S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n ( XDCB ) cã gi¸ trÞ lín, khèi l­îng c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng t­¬ng ®èi dµi ; Thêi gian sö dông s¶n phÈm XL t­¬ng ®èi l©u ; S¶n phÈm XDCB ®­îc sö dông t¹i chç ( n¬i SX lµ n¬i tiªu dïng . §Þa ®iÓm x©y dùng thay ®æi th­êng xuyªn theo ®Þa bµn thi c«ng; SX XDCB th­êng diÔn ra ngoµi trêi chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn m«i tr­êng thiªn nhiªn thêi tiÕt. Do ®ã viÖc thi c«ng x©y l¾p ë møc ®é nµo ®ã cßn mang tÝnh thêi vô. Kh¸I niÖm, ph©n lo¹i CPSX XL 1.2.1 Kh¸i niÖm: CP SX trong DNXL lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ cïng víi c¸c chi phÝ kh¸c mµ DN bá ra ®Ó SX kinh doanh trong mét thêi kú ( th¸ng , quý , n¨m) 1.2.2 Ph©n lo¹i CP SX CP SX trong DN XL ®­îc ph©n thµnh nh÷ng lo¹i sau: 1.2.2.1 Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ · Chi phÝ NVL · Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi · Chi phÝ nh©n c«ng · Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn · Chi phÝ nh©n c«ng · Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn · Chi phÝ nh©n c«ng · Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn · Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1.2.2.2 Ph©n lo¹i theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ Chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.2.2.3 Ph©n lo¹i theo c¸ch øng xö chi phÝ BiÕn phÝ §Þnh phÝ 1.2.2.4 Ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµo gi¸ thµnh Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ gi¸n tiÕp 1.2.2.5 Ph©n lo¹i theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ Chi phÝ ®¬n nhÊt Chi phÝ tæng hîp 1.3 Kh¸i niÖm vµ c¸ch ph©n lo¹i gi¸ thµnh SPXL 1.3.1 Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm XL lµ toµn bé CP tÝnh b»ng tiÒn ®Ó hoµn thµnh cho tõng CT , HMCT hoÆc khèi l­îng XL hoµn thµnh hoÆc ®Õn giai ®o¹n hoµn thµnh quy ­íc víi bªn giao thÇu. 1.3.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh 1.3.2.1 Gi¸ thµnh dù to¸n GTDT cña c«ng t¸c x©y l¾p lµ toµn bé c¸c CP ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c XL theo dù to¸n ( ®­îc x©y dùng trrªn c¬ së thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ do nhµ n­íc quy ®Þnh cho tõng khu vùc thi c«ng) Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc Gi¸ thµnh Khèi l­îng c«ng §¬n gi¸ XL do C¸c CP Dù to¸n t¸c XL theo dù to¸n NN ban hµnh theo kh¸c theo Tõng khu vùc thi c«ng ®Þnh møc 1.3.2.2 Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ c¸c ®Æc ®iÓm cô thÓ cña mét DN XL trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.DN c¨n cø vµo GTDT vµ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña DN trong kú kÕ ho¹ch ®Ó tù x¸cd ®Þnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh CP cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c XL trong kú kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh L·i do h¹ Chªnh lÖch so víi KÕ ho¹ch dù to¸n gi¸ thµnh dù to¸n Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh dù to¸n - Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 1.3.2.3 Gi¸ thµnh thùc tế: Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ toµn bé CP SX thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c XL Gi¸ thµnh CP SX dë dang CP SX ph¸t sinh CP SX dë dang Thùc tÕ ®Çu kú trong kú cuèi kú 1.3.2.4 Gi¸ thµnh ®Þnh møc Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ tæng CP ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c XL cô thÓ ®­îc tÝnh to¸n trªn ®Æc ®iÓm kÕt cÊu c«ng tr×nh. 1.4 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp CP 1.4.1 §èi t­îng tËp hîp CP SX: Lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ DN x¸c ®Þnh tr­íc ®Ó tËp hîp CP SX. Trong DN ®èi t­îng nµy cã thÓ lµ: § N¬i ph¸t sinh CP nh­ : Ph©n x­ëng , tæ ®éi SX hay toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ § §èi t­îng chÞu phÝ nh­: tõng SP , nhãm SP cïng lo¹i, tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ, tõng chi tiÕt SP, tõng c«ng tr×nh x©y dùng. Nh­ vËy x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n CP SX thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh CP vµ n¬i chÞu CP, lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp CP SX ®Ó phôc vô cho yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh SP. 1.4.2 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp CP SX Trong XDCB kÕ to¸n th­êng sö dông 2 ph­¬ng ph¸p sau: ² Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông trong tr­êng hîp nh÷ng CP SX cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n riªng biÖt nh­ tõng CT, HMCT. ² Ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông trong tr­êng hîp nh÷ng CP SX cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu ®èi t­îng h¹ch to¸n CP SX mµ nh÷ng CP ®ã kh«ng thÓ theo dâi riªng cho tõng ®èi t­îng ®­îc.Lóc nµy ta cÇn ph¶i ph©n bæ CP tËp hîp ®­îc theo c«ng thøc sau: mức phân bố chi phí cho từng đối tượng Trong DN XL th­êng sö dông “ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp CP SX. 1.5 §èi t­îng vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 1.5.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong DN XL - §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong DN XL lµ toµn bé nh÷ng lo¹i SP, c«ng viÖc cÇn ph¶i ®­îc tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®¬n vÞ. -Trong DN XL do SP cã tÝnh chÊt riªng lÎ, ®¬n chiÕc nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng CT, HMCT ®· hoµn thµnh. Ngoµi ra ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong DN XL còng cã thÓ lµ tõng giai ®o¹n cña CT, HMCT hoÆc tõng giai ®o¹n hoµn thµnh quy ­íc tuú vµo h×nh thøc bµn giao CT gi÷a ®¬n vÞ XL víi chñ ®Çu t­. 1.5.2 C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n cã thÓ sö dông 7 ph­¬ng ph¸p ®Ó tÝnh gi¸ thµnh SP ®ã lµ: · Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp · Ph­¬ng ph¸p céng CP · Ph­¬ng ph¸p hÖ sè · Ph­¬ng ph¸p liªn hîp · Ph­¬ng ph¸p tû lÖ · Ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc · Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ CP Trong DN XL kÕ to¸n th­êng sö dông c¸c Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau 15.2.1 Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ( ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n ) û §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông cho nh÷ng DN cã quy tr×nh SX gi¶n ®¬n, chu kú s¶n xuÊt ng¾n. û C¸ch tÝnh: KÕ to¸n tËp hîp c¸c CP ph¸t sinh cho mét CT, HMCT tõ khi khëi c«ng ®Ðn khi hoµn thµnh bµn giao. Gi¸ thµnh thùc tÕ CP SX CP SX CP SX khèi l­îngc«ng t¸c XL dë dang ph¸t sinh dë dang hoµn thµnh bµn giao ®Çu kú trong kú cuèi kú 1.5.2.2 Ph­¬ng ph¸p hÖ sè ² §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng DN trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ SX t¹o ra nhiÒu lo¹i SP vµ gi÷a chóng cã hÖ sè quy ®æi. §èi t­îng tËp hîp CP SX lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ SX . ² C¸ch tÝnh: Theo ph­¬ng ph¸p nµy muèn tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cho tõng CT , HMCT ta lÊy CT, HMCT cã hÖ sè b»ng 1 lµm chuÈn vµ quy ®æi c¸c CT, HMCT kh¸c vÒ CT, HMCT chuÈn. Tæng s¶n phÈm chuÈn Tæng s¶n l­îng cña tõng lo¹i HÖ sè Hoµn thµnh trong kú SP SX thùc tÕ hoµn thµnh trong kú quy ®æi Z ®¬n vÞ cña Tæng Z tt cña c¸c lo¹i SP hoµn thµnh trong kú S¶n phÈm chuÈn Tæng SP chuÈn hoµn thµnh trong kú Z thùc tÕ cña Z ®¬n vÞ s¶n l­îng hoµn thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i SP SP chuÈn tõng lo¹i SP qui ®æi ra SP chuÈn 15.2.3 Ph­¬ng ph¸p tû lÖ ¶ §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông khi trong cïng mét quy tr×nh SX t¹o ra nhiÒu lo¹i SP chÝnh nh­ng gi÷a chóng kh«ng cã hÖ sè quy ®æi, do vËy ph¶i x¸c ®Þnh tû lÖ gi÷a tæng gi¸ thµnh thùc tÕ vµ tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó qua ®ã x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i SP Tû lÖ Tæng Z thùc tÕ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú Gi¸ thµnh Tæng Z kÕ ho¹ch ( ®Þnh møc ) cña c¸c lo¹i s¶n phÈm Z thùc tÕ cña Z kÕ ho¹ch (®Þnh møc) Tû lÖ Tõng lo¹i SP cña tõng lo¹i SP gi¸ thµnh 1.5.2.4 Ph­¬ng ph¸p céng CP ü §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông ®èi víi CT , HMCT ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng. ü C¸ch tÝnh: Z = DD ®k+ C 1+ C2 +.... + Cn – DDck Trong ®ã: - DD ®k, ck : Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú - C1 , C2 ,......., Cn : Chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n. 1.6 KÕ to¸n CP SX vµ tÝnh gi¸ thµnh SP 1.6.1 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ CP NVL TT 1.6.1.1 Néi dung CP NVL TT bao gåm tÊt c¶ CP vÒ NVL trùc tiÕp dïng cho thi c«ng XL gåm cã: ¦ VËt liÖu x©y dùng ( VL chÝnh ): Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu NVL, b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt kÕt cÊu mµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh SX sÏ cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña SP. ¦ VËt liÖu kh¸c (VL phô ): Lµ nh÷ng vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh SX kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh lµm thay ®æi mµu s¾c, t¨ng thªm chÊt l­îng, thÈm mü cña SP nh­: bét mµu, ®inh, a dao… ¦ Nhiªn liÖu: than cñi dïng ®Ó nÊu nhùa r¶i ®­êng, dÇu dïng ®Ó ch¹y m¸y… Ngoµi ra cßn cã vËt kÕt cÊu nh­: bª t«ng ®óc s½n hay thiÕt bÞ g¾n liÒn víi vËt kiÕn tróc nh­: thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, ¸nh s¸ng… 1.6.1.2 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ CP NVL TT Khi xuÊt dïng NVL TT kÕ to¸n c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng. Khi tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ vµ ®· ®­îc ®¨ng ký nh­: NhËp tr­íc xuÊt tr­íc ( FIFO ), NhËp sau xuÊt tr­íc ( LIFO ), B×nh qu©n gia quyÒn , thùc tÕ ®Ých danh… ViÖc xuÊt dïng NVL TT sö dông cho CT XL yªu cÇu kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp CP. Tr­êng hîp NVL xuÊt dïng liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp mµ kh«ng thÓ h¹ch to¸n cho tõng ®èi t­îng th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh CP NVL TT sö dông cho tõng ®èi t­îng. Cã nhiÒu tiªu thøc ph©n bæ ®­îc sö dông nh­: theo ®Þnh møc tiªu hao NVL TT , theo hÖ sè , theo träng l­îng… VËy ®Ó tËp hîp CP NVL TT chÝnh x¸c kÕ to¸n cÇn ph¶i kiÓm tra sè NVL xuÊt dïng ®· sö dông hÕt hay ch­a vµ gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi ( nÕu cã ) ®Ó lo¹i trõ ra khái CP NVL TT trong kú. C«ng thøc ph©n bæ ®­îc sö dông : CP NC TT ph©n Tæng CP NC TT cÇn ®­îc ph©n bæ Tiªu thøc ph©n bæ bæ cho ®èi t­îng Tæng tiªu thøc cÇn ®­îc ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng 1.6.1.3 Tµi kho¶n sö dông - TK 621 – “ CP NVL TT “ - KÕt cÊu : TK 621 TËp hîp CP NVL TT -TrÞ gi¸ NVL dïng kh«ng hÕt ph¸t sinh trong kú nhËp l¹i kho -Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi -Ph©n bæ CP NVL TT vµ K/C sang TK 154 F TK 621 kh«ng cã sè d­ cuèi kú 1.6.1.4 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n S¬ ®å 1: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (4c) Cuèi kú nhËp kho vËt liÖu thõa kh«ng sö dông hÕt TK 152 TK 621 (1) XuÊt kho NVL sö dông cho ho¹t ®éng SX (4b)NVL dïng kh«ng hÕt ®Ó l¹i ch©n CT TK 111, 112, 331 TK 154(1)-XL (2) Mua NVL ®­a vµo sö (5) Cuèi kú kÕt chuyÓn dông ngay cho h® XL hoÆc ph©n bæ CP NVL TK133 TT vµo TK 154 ThuÕ VAT ®Çu vµo TK 111,112 TK 141(3) (3a)DN t¹m øng CP (3b ) QuyÕt to¸n T¦ XL giao kho¸n néi vÒ gi¸ trÞ KL XL bé cho nh÷ng nhËn hoµn thµnh bµn giao kho¸n giao ®­îc duyÖt Ghi chó Ghi b»ng bót to¸n ®á 1.6.2 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ CP nh©n c«ng trùc tiÕp 1.6.2.1 Néi dung CP NC TT lµ CP ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng XL vµ c¸c ho¹t ®éng SX. CP NC TT bao gåm: tiÒn l­¬ng, tiÒn ¨n ca c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng cña CN trùc tiÕp x©y l¾p CT, gåm CN chÝnh ( méc, nÒ, uèn s¾t, x©y, trén bª t«ng..vµ CN phô , CN khu«n v¸c m¸y thi c«ng, th¸o dì v¸n khu«n.Ngoµi ra CP NC TT cßn bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc. Kho¶n môc CP NC TT kh«ng bao gåm c¸c kho¶n: ªTiÒn l­¬ng cña CN khi vËn chuyÓn VL ngoµi cù ly c«ng tr­êng, l­¬ng CN t¸t n­íc vÐt bïn, TiÒn ¨n gi÷a ca cña CN trùc tiÕp x©y l¾p. ªC¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cña CN trùc tiÕp thi c«ng XL … 1.6.2.1 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ CP NC TT CP NC TT nÕu tÝnh tr¶ theo SP hoÆc theo thêi gian nh­ng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi tõng ®èi t­îng tËp hîp CP cô thÓ th× dïng ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp. §èi víi CP NC TT SX tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng vµ kh«ng h¹ch to¸n trùc tiÕp ®­îc vµ c¸c kho¶n l­¬ng phô cña CN SX XL th× ph¶i dïng ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Tiªu chuÈn ®­îc dïng ®Ó ph©n bæ hîp lý lµ ph©n bæ theo tiÒn l­¬ng ®Þnh møc hay giê c«ng thùc tÕ hoÆc ph©n bæ theo giê c«ng ®Þnh møc… 1.6.2.2 Tµi kho¶n sö dông -TK 622 – “CP NC TT “ -KÕt cÊu: TK 622 TËp hîp CP NC TT KÕt chuyÓn CP NC TT ph¸t sinh trong kú sang TK 154(1) F TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú 1.6.2.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n S¬ ®å 2 : H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334 TK 335 TK 622 TK 154(1) (3)TiÒn LNP cña CN (2) TrÝch tr­íc tiÒn LNP (6) K/C CP NC XL thùc tÕ ph¸t sinh CN XL ( nÕu cã ) TT vµo TK 154(1) (1) TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNTT XL vµ TiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho lao déng thuª ngoµi TK 111, 112 TK 141(3) (4) T¦ tiÒn NC cho c¸c (5)Thanh to¸n tiÒn NC ®¬n vÞ nhËn giao kho¸n nhËn giao kho¸n theo néi bé b¶ng quyÕt to¸n T¦ 1.6.3 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ CP sö dông m¸y thi c«ng 1.6.3.1 Néi dung Tr­êng hîp DN thùc hiÖn XL theo ph­¬ng thøc hçn hîp. Võa thi c«ng b»ng thñ c«ng kÕt hîp thi c«ng b»ng m¸y th× gi¸ thµnh XL cßn cã thªm kho¶n môc CP sö dông MTC. CP sö dông MTC bao gåm CP th­êng xuyªn vµ CP t¹m thêi. û CP th­êng xuyªn: Lµ nh÷ng CP x¶y ra hµng ngµy mét c¸ch th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh sö dông MTC nh­: TiÒn l­¬ng cña CN ®iÒu khiÓn MTC kÓ c¶ tiÒn l­¬ng cña CN phôc vô m¸y vµ tiÒn ¨n gi÷a ca cña CN trùc tiÕp ®iÒu khiÓn MTC. - KhÊu hao TSC§ lµ m¸y mãc thi c«ng - CP vÒ c«ng cô, dông cô dïng cho MTC . - CP vÒ söa ch÷a, b¶o tr×, ®iÖn n­íc cho MTC. - TiÒn thuª TSC§ lµ m¸y thi c«ng - C¸c CP kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông MTC. û CP t¹m thêi : Lµ nh÷ng CP ph¸t sinh mét lÇn cã liªn quan ®Õn viÖc th¸o l¾p vËn chuyÓn m¸y vµ c¸c kho¶n CP vÒ CT t¹m ®Ó phôc vô MTC nh­: -CP l¸n, tr¹i che m¸y t¹i c«ng tr­êng,CP x©y dùng bÖ m¸y t¹i khu vùc thi c«ng… Trong kho¶n môc MTC kh«ng bao gåm c¸c kho¶n sau: * TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN ®iÒu khiÓn MTC ; * TiÒn l­¬ng cña CN vËn chuyÓn, ph©n phèi VL cho m¸y ; * C¸c CP x¶y ra trong qu¸ tr×nh m¸y ngõng SX ; * C¸c CP cã tÝnh chÊt qu¶n lý phôc vô chung… 1.6.3.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ CP sö dông MTC C¸c tiªu thøc kÕ to¸n th­êng dïng ®Ó ph©n bæ CP sö dông MTC lµ: Sè ca m¸y vµ Khèi l­îng phôc vô . Ä NÕu CP MTC ®­îc theo dâi riªng cho tõng lo¹i m¸y th×: CP MTC Tæng CP MTC cÇn ®­îc ph©n bæ Sè ca m¸y( KL m¸y) ph©n bæ cho ®· phôc vô cho tõng ®èi t­îng Tæng ca m¸y ( KL m¸y ) ®· phôc vô ®èi t­îng ®ã Ä NÕu CP MTC kh«ng ®­îc tËp hîp theo dâi cho tõng lo¹i riªng biÖt th× ph¶i x¸c ®Þnh sè ca m¸y tiªu chuÈn th«ng qua hÖ sè quy ®æi .HÖ sè quy ®æi ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i m¸y vµ lÊy gi¸ kÕ ho¹ch cña ca m¸y thÊp nhÊt lµm ca m¸y tiªu chuÈn. HÖ sè Gi¸ kÕ ho¹ch cña mét ca m¸y quy ®æi Gi¸ kÕ ho¹ch cña mét ca m¸y thÊp nhÊt Sau ®ã c¨n cø vµo hÖ sè quy ®æi vµ sè ca m¸y ®· thù hiÖn cña tõng lo¹i m¸y ®Ó quy ®æi thµnh sè ca m¸y tiªu chuÈn Sè ca m¸y tiªu chuÈn cña Sè ca m¸y thùc hiÖn HÖ sè tõng lo¹i m¸y ho¹t ®éng cña tõng lo¹i m¸y quy ®æi CP MTC ph©n Tæng CP MTC cÇn ®­îc ph©n bæ Sè ca m¸y tiªu bæ cho tõng chuÈn ®· phôc vô ®èi t­îng Tæng ca m¸y tiªu chuÈn cña c¸c lo¹i m¸y cho ®èi t­îng ®ã 1.6.3.3 Tµi kho¶n sö dông + TK 623 – “CP sö dông MTC “ + KÕt cÊu: TK 623 TËp hîp c¸c CP liªn quan ®Õn MTC Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn CP nh­: CP nhiªn liÖu CP tiÒn l­¬ng, sö dông MTC cho tõng tiÒn c«ng cña CNTT ®iÒu ®èi t­îng sö dông ®Ó khiÓn m¸y, b¶o d­ìng m¸y… tÝnh gi¸ thµnh F TK 623 kh«ng cã sè d­ cuèi kú 1.6.3.4 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n Tuú thuéc vµo h×nh thøc sö dông MTC mµ cã nh÷ng ph­¬ng
Tài liệu liên quan