Đề tài Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh

Doanh nghiệp là một thực thể của xã hội, nơi tạo ra giá trị gia tăng cho ngƣời chủ sở hữu và tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta hiện nay, các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện và cũng không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển thì ngoài việc phải xây dựng đƣợc đƣờng lối chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn, có đƣợc một nguồn nhân lực chất lƣợng cao, doanh nghiêp cần thiết phải có một tiềm lực tài chính mạnh để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Tiềm lực tài chính nhƣ máu trong trong cơ thể con ngƣời. Vì vậy nó cần phải đƣợc thƣờng xuyên đƣợc chăm lo, bồi dƣỡng, bảo vệ để hệ thống tuần hoàn máu lƣu thông, giúp cho cơ thể mạnh khỏe, hoạt động tốt và nó cũng cần đƣợc kiểm tra khám bệnh thƣờng xuyên để kịp thời phát hiện những bệnh tật phát sinh để có phƣơng cách điều trị kịp thời nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Những chuyên gia phân tích tài chính sẽ đảm nhận công việc này của doanh nghiệp. Qua thực tế thực tập về công tác tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh, em nhận thấy công tác phân tích tài chính tại Công ty chƣa đƣợc quan tâm đúng mức còn nhiều hạn chế về nội dung và phƣơng pháp. Chính vì vậy em đã chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: “Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh” để có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm trau dồi kiến thức đã học và đóng góp một số giải pháp cho sự phát triển của Công ty thêm tốt hơn

pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG --o0o-- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT XANH SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN HỮU HÙNG MÃ SINH VIÊN : A17817 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG --o0o-- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT XANH Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hữu Hùng Mã sinh viên : A17817 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI - 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trƣờng Đại học Thăng Long, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Kinh tế đã giảng dạy nhiệt tình giúp em có những kiến thức bổ ích trong 4 năm đại học. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hƣớng dẫn PGS.Tiến sĩ Lƣu Thị Hƣơng. Mặc dù cô rất bận rộn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhƣng cô đã quan tâm và tận tình chỉ bảo cho em trong suốt quá trình làm làm khóa luận của mình. Em cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến gia đình, nhà trƣờng, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cũng nhƣ trong suốt thời gian học tập tại trƣờng Đại học Thăng Long. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ trong Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh đã giúp em có cơ hội tiếp cận với tình hình thực tế của Công ty cũng nhƣ tiếp cận số liệu trong thời gian thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện dƣới sự hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Hà Nội, Ngày 27 tháng 6 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Hữu Hùng Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 1 1.1. Khái quát về doanh nghiệp .............................................................................. 1 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp ............................................................................... 1 1.1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ........................................................ 1 1.1.3. Hoạt động tài chính doanh nghiệp ................................................................... 2 1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................................... 3 1.2.1. Khái niệm của phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................... 3 1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................. 3 1.2.3. Tài liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................. 4 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................ 8 1.2.5. Nội dungphân tích tài chính doanh nghiệp ................................................... 10 1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ........... 17 1.2.6.1. Thời gian phân tích và mật độ phân tích ..................................................... 17 1.2.6.2. Chi phí phân tích ........................................................................................... 18 1.2.6.3. Đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp và mức độ vận dụng kết quả phân tích. ................................................................................. 19 1.3. Nhân tố ảnh hƣởng tới sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp . 19 1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................................... 20 1.3.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng cho phân tích tài chính ............................... 20 1.3.1.2. Phương pháp phân tích ................................................................................. 20 1.3.1.3. Nội dung phân tích ........................................................................................ 21 1.3.1.4. Nhân tố con người ......................................................................................... 21 1.3.1.5. Quy trình phân tích ....................................................................................... 22 1.3.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phân tích ................................... 23 1.3.2. Nhân tố khách quan ......................................................................................... 23 1.3.2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tài chính ......................................................... 23 1.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành ............................................................. 23 1.3.2.3. Các yếu tố kinh tế xã hội khác ...................................................................... 24 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ XD VIỆT XANH ............................................................. 25 2.1. Giới thiệu chung về Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh .............. 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh.................................................................................................................... 25 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ................................................................................. 27 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ................................................................ 27 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ................................................................ 29 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh.................................................................................................................... 30 2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ................................................................................................................. 31 2.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ........................................................................................................................ 31 2.2.2. Quy trình phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ................................................................................................................... 31 2.2.3. Phương pháp phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ................................................................................................................... 32 2.2.4. Nội dung phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ................................................................................................................... 33 2.2.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán .................................................................... 33 2.2.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................... 38 2.2.4.3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu ........................................................... 39 2.2.5. Thực trạng mức độ hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ Việt Xanh ........................................................................................ 41 2.2.5.1. Thời gian phân tích và mật độ phân tích ..................................................... 41 2.2.5.2. Chi phí phân tích ........................................................................................... 42 2.2.5.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty .................................................... 42 2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tai Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh .................................................................................................. 43 2.3.1. Kết quả đạt được ............................................................................................... 43 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................. 44 2.3.2.1. Hạn chế .......................................................................................................... 44 2.3.2.2. Nguyên nhân .................................................................................................. 45 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHÊ XD VIỆT XANH .......................................... 49 3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh . 49 3.1.1. Cơ hội và thánh thức đối với Công ty CPĐT và công nghệ xây dựng Việt Xanh ................................................................................................................... 49 3.1.1.1. Cơ hội ............................................................................................................. 49 3.1.1.2. Thách thức ..................................................................................................... 49 Thang Long University Library 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh .. 49 3.1.2.1. Các mục tiêu chính ........................................................................................ 49 3.1.2.2. Những vấn đề then chốt. ............................................................................... 50 3.1.2.3. Các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu trên. ....................................... 50 3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh .................................................................................................. 50 3.2.1. Lập và tổ chức công tác phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh. .......................................................................................... 51 3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ phân tích ............................................................... 51 3.2.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phân tích ................... 52 3.2.4. Sử dụng đầy đủ thông tin ................................................................................. 53 3.2.5. Kết hợp các phương pháp phân tích. .............................................................. 54 3.2.6. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính ....................................................... 57 3.2.6.1. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .......................................................... 57 3.2.6.2. Bổ sung thêm tỷ số chưa được Công ty phân tích ....................................... 58 3.2.6.3. So sánh một số chỉ tiêu tài chính với một số đơn vị cùng nghành ............. 60 3.2.6.4. So sánh một số chỉ tiêu tài chính công ty với chỉ tiêu nghành bình quân .. 61 3.3. Kiến nghị ......................................................................................................... 61 3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính .............................................................................. 61 3.3.2. Đối với Nhà nước .............................................................................................. 62 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BCĐKT BCTC CPĐT CCDC GTGT TSCĐ VAT ROA ROE XD NN SXKD Tên đầy đủ Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính Cổ phần đầu tƣ Công cụ dụng cụ Giá trị gia tăng Tài sản cố định Thuế giá trị gia tăng Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu Xây dựng Nhà nƣớc Sản xuất kinh doanh Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty 2011 – 2013 .............................................. 30 Bảng 2.3. Bảng phân tích cơ cấu tài sản ........................................................................ 34 Bảng 2.4. Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn ................................................................. 35 Bảng 2.5. Bảng Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................ 38 Bảng 2.6. Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán .............................................................. 39 Bảng 2.7. Nhóm tỷ số về khả năng cân đối vốn ............................................................ 40 Bảng 2.8. Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời ................................................................... 41 Bảng 3.1. Phân tích các chỉ tiêu trong Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ............................... 57 Bảng 3.2. Tỷ số khả năng thanh toán ............................................................................ 58 Bảng 3.3. Tỷ số về khả năng cân đối vốn ...................................................................... 58 Bảng 3.4. Nhóm tỷ số về khả năng hoạt động ............................................................... 59 Bảng 3.5. So sánh chỉ tiêu tài chính với với một số đơn vị cung nghành năm 2013 .... 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1. Quy trình phân tích tài chính ........................................................................ 22 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh ............... 27 Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh . 29 Sơ đồ 2.4. Quy trình phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh 32 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nguyên cứu: Doanh nghiệp là một thực thể của xã hội, nơi tạo ra giá trị gia tăng cho ngƣời chủ sở hữu và tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta hiện nay, các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện và cũng không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển thì ngoài việc phải xây dựng đƣợc đƣờng lối chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn, có đƣợc một nguồn nhân lực chất lƣợng cao, doanh nghiêp cần thiết phải có một tiềm lực tài chính mạnh để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Tiềm lực tài chính nhƣ máu trong trong cơ thể con ngƣời. Vì vậy nó cần phải đƣợc thƣờng xuyên đƣợc chăm lo, bồi dƣỡng, bảo vệ để hệ thống tuần hoàn máu lƣu thông, giúp cho cơ thể mạnh khỏe, hoạt động tốt và nó cũng cần đƣợc kiểm tra khám bệnh thƣờng xuyên để kịp thời phát hiện những bệnh tật phát sinh để có phƣơng cách điều trị kịp thời nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Những chuyên gia phân tích tài chính sẽ đảm nhận công việc này của doanh nghiệp. Qua thực tế thực tập về công tác tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh, em nhận thấy công tác phân tích tài chính tại Công ty chƣa đƣợc quan tâm đúng mức còn nhiều hạn chế về nội dung và phƣơng pháp. Chính vì vậy em đã chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: “Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh” để có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm trau dồi kiến thức đã học và đóng góp một số giải pháp cho sự phát triển của Công ty thêm tốt hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Khái quát và hệ thống hóa các lý thuyết về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của Công ty. Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ xây dựng Việt Xanh trong giai đoạn từ 2011 đến 2013. Thang Long University Library 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nhƣ sau: Phƣơng pháp thống kê mô tả: thu thập các thông tin số liệu về công tác phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh trong năm 2011, 2012 và 2013. Phƣơng pháp khảo sát thực tiễn: thực tập trực tiếp tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh nhằm tích lũy kinh nghiệm và có cái nhìn khách quan, sâu sắc về đề tài. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: dựa vào các số liệu thu thập đƣợc từ đó phân tích, nghiên cứu nhằm đƣa ra giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh. 5. Kết cấu khóa luận: Kết cấu của khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái quát về doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tƣ cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh dựa trên thị trƣờng nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh - tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích sinh lợi. Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nƣớc, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Công ty liên doanh, Doanh nghiệp tƣ nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc thù riêng và phù hợp với quy mô và trình độ phát triển nhất định theo mục tiêu của chủ sở hữu vốn và quy định của pháp luật. Hầu hết các doanh nghiệp lớn hoạt động với tƣ cách hình thức là các Công ty. Đây là loại hình phát triển nhất của doanh nghiệp. Về nguyên tắc, nội dung công tác quản lý tài chính của các doanh nghiệp là cơ bản giống nhau thực hiện theo quy định của Luật kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc. 1.1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Theo chiến lƣợc kinh doanh các doanh nghiệp cần phải có những quyết định về tổ chức hoạt động sản xuất và vận hành quá trình trao đổi, kinh doanh. Mọi quyết định đều phải gắn kết với môi trƣờng xung quanh và nội tại của doanh nghiệp. Bao quanh doanh nghiệp là một môi trƣờng kinh tế - xã hội phức tạp và luôn biến động. Có thể kể đến một số yếu tố tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp nhƣ:  Doanh nghiệp là một thực thể trong xã hội, nó là đối tƣợng quản lý của Nhà nƣớc. Sự thắt chặt hay nới lỏng hoạt động của doanh nghiệp đƣợc điều chỉnh bằng luật và các văn bản quy phạm pháp luật, bằng cơ chế quản lý tài chính của Nhà nƣớc.  Sự phát triển của công nghệ là một yếu tố góp phần thay đổi phƣơng thức sản xuất, tạo ra nhiều kỹ thuật mới dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính doanh nghiệp.  Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng phải dự tính đƣợc khả năng xảy ra rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính để có cách ứng phó kịp thời và đúng đắn. Doanh nghiệp với sức ép của thị trƣờng cạnh tranh, phải chuyển dần từ chiến lƣợc trọng cung cổ điển sang chiến lƣợc trọng cầu hiện đại. Những đòi hỏi về chất lƣợng, mẫu mã, giá Thang Long University Librar
Tài liệu liên quan