Đề tài Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới

Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào đ ể tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.

pdf59 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 02/10/2013 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên.. gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới " Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức còn có hạn, chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn !  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 2 NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngaøy thaùng naêm 2009  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 3 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngaøy thaùng naêm 2009  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 4 MỤC LỤC Noäi dung Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN .................. 8 1.Khái niệm về cấu trúc vốn............................................................................... 8 1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn .............................................................. 9 1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn: ................................................................ 10 1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính.............. 11 2.Chi phí sử dụng vốn ...................................................................................... 11 2.1 Khái niệm................................................................................................... 11 2.2 chi phí sử dụng vốn vay:............................................................................. 12 2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn........................................................... 12 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: ..................................................................... 12 2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp) .................................................. 12 2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường .................................................... 13 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC):.................................................... 13 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư ..................................... 14 II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU................................................................................................................... 15 1.Cấu trúc vốn tối ưu 15 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15 III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO ....... 16 1.Khái niệm và phân lọai rủi ro ................................................................................ 16 1.1.Khái niệm rủi ro ......................................................................................... 16  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 5 1.2.Phân lọai rủi ro ........................................................................................... 16 1.2.1.Rủi ro kinh doanh.................................................................................... 16 1.2.2.Rủi ro tài chính........................................................................................ 17 2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp............................................................. 17 2.1.Đòn bẩy kinh doanh ................................................................................... 18 2.1.1.Khái niệm................................................................................................ 18 2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh................................... 18 2.1.3.Phân tích hòa vốn .................................................................................... 18 2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) ..................................... 20 2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) ............................................................................. 21 2.2.1. Khái niệm............................................................................................... 21 2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính ..................................................... 21 2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp .............................................. 22 2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính ................................................... 23 2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác ...................................... 24 2.3 Đòn bẩy tổng hợp....................................................................................... 24 2.3.1.Khái niệm................................................................................................ 24 2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp .................................................. 24 IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ................................................................................................................. 25 1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................ 25 1.1.Khái niệm................................................................................................... 25 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT.................................................................... 25 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS........ 27 2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu............................... 27 2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )........................ 27  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 6 3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp ...................................................................................................................... 27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI.................................................... 29 I. GIỚI THIỆU KHÁC QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI............................................................................. 29 1. Lịch sử hình thành của công ty ..................................................................... 29 2.Sơ đồ tổ chức bộ máy.................................................................................... 32 3.Chức năng của tùng bộ phận ......................................................................... 32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008........................................ 36 1.Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới ........... 36 2.Phân tích khả năng thanh toán của công ty .................................................... 39 III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI ................. 42 1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu ................................................... 42 2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn ............................................. 42 3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn................................................ 46 4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần........................................................... 48 5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC) ......................................... 49 IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI ............... 50 1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008 ............................. 50 2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................ 50 3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL ........................................................ 53  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7 V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY............................................................................................................... 54 1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế ....................................................... 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP...................................................................................... 56 CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN....................................................................................... 57 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 8 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về cấu trúc vốn. Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh ngiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp và thu nhập của cổ đông. Một Công ty có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp. Như vậy Công ty có thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi rE. Mặc dù sự gia tăng rE lúc đầu cũng không hoàn toàn xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ không còn nữa. Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sủ dụng những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn có thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu đầu tư vào chứng khoán của công ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được xác định từ thị trường vốn và nó có quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự án đầu tư mới đến những tài sản hiện hữu và cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một tỷ suất sinh lời tương ứng và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ cao lên. Chi phí sử dụng vốn cũng có thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ  www.vnedoc.com SVTH : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9 tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn, giá trị của doang nghiệp sẽ giảm. 1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. a./ Nguồn vốn vay: Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản xuất kinh doan
Tài liệu liên quan