Giáo án lý thuyết Điều tra quy hoạch Giao thông vận tải

Tên bài giảng: Chương 1: Những vấn đề chung về ngành GTVT A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được các khái niệm về ngành vận tải. - Phân tích được các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các ngành vận tải - Trình bày được một số chỉ tiêu KTKT đặc trưng của ngành vận tải - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay

doc32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lý thuyết Điều tra quy hoạch Giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT MIỀN TRUNG GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Trình độ đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Môn học: Điều tra quy hoạch GTVT Lớp: CĐ6KX Khoá: 06 Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa: Kinh tế Nghệ An, năm học 2015 -2016 Giáo án số:.01 Số tiết giảng: 2.tiết Tổng số tiết đã giảng: .0tiết Tên bài giảng: Chương 1: Những vấn đề chung về ngành GTVT A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được các khái niệm về ngành vận tải. - Phân tích được các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các ngành vận tải - Trình bày được một số chỉ tiêu KTKT đặc trưng của ngành vận tải - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: .................................................................................................. ..................................................................................................... ............................. - Yêu cầu trả lời: ..................................................................................................... - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 2 phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học 1.1. Giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân Giảng giải - Trình chiếu - Nêu câu hỏi pháp vấn + Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt? + Tại sao nói “vận tải là ngành sản xuất dịch vụ”? + Trình bày các đặc điểm KTKT của các ngành vận tải? - Một số chỉ tiêu KTKT đặc trưng của ngành vận tải. + Khả năng thông qua của công trình giao thông + Khả năng chuyên chở của phương tiện vận tải + Vốn đầu tư, suất vốn đầu tư + Năng suất lao động + Tốc độ vận chuyển hàng - Lắng nghe - Quan sát - Thảo luận - Trả lời câu hỏi Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 1.2. Những khái niệm cơ bản về ngành vận tải 1.3. Phân loại vận tải và phạm vi nghiên cứu 1.4. Những đặc điểm KTKT của các ngành vận tải 1.5. Một số chỉ tiêu KTKT đặc trưng của ngành vận tải - Giảng giải - Thuyết trình - Lắng nghe - Chép bài Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Nhấn mạnh các khái niệm - Những đặc điểm của KTKT của các ngành vận tải V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trưởng khoa Tổ trưởng bộ môn Nghệ An, ngày tháng năm 20..... Giảng viên soạn Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo án số:.02 Số tiết giảng: 3 tiết Tổng số tiết đã giảng: .2tiết Tên bài giảng: Chương 2: Những vấn đề chung về điều tra kinh tế A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được các khái niệm về điều tra kinh tế và điều tra quy hoạch phát triển giao thông vận tải. - Phân loại điều tra kinh tế - Trình bày các nguyên tắc điều tra kinh tế - Nêu các phương pháp điều tra kinh tế - Trình bày trình tự và nội dung điều tra kinh tế phục vụ quy hoạch phát triển GTVT - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: Chữa bài tập số 2, 4 - Yêu cầu trả lời: - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học 2.1. Điều tra KT và điều tra trong quy hoạch phát triển GTVT - Giảng giải - Thuyết trình - Ra ví dụ - Chép bài - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 2.2. Phân loại điều tra kinh tế 2.2.1. Phân loại điều tra theo ngành 2.2.2. Phân loại theo tính chất và nhiệm vụ 2.2.3. Phân loại theo mục đích, phạm vi ĐT 2.2.4. Phân loại theo khối lượng công tác ĐT 2.3. Nguyên tắc điều tra kinh tế - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 2.4. Các phương pháp điều tra kinh tế 2.4.1. Nhóm PP trực tiếp 2.4.2. Nhóm PP gián tiếp 2.5. Trình tự và nội dung điều tra KT phục vụ QH phát triển GTVT IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Nhấn mạnh các khái niệm - Phân loại điều tra kinh tế - Các nguyên tắc điều tra kinh tế - Trình tự và nội dung điều tra KT phục vụ QH phát triển GTVT V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trưởng khoa Tổ trưởng bộ môn Nghệ An, ngày tháng năm 20..... Giảng viên soạn Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo án số:.03 Số tiết giảng: 2 tiết Tổng số tiết đã giảng: 5 tiết Tên bài giảng: Chương 3: Công tác chuẩn bị và tổ chức điều tra A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Nêu được mục đích, nhiệm vụ điều tra. - Trình bày được nội dung nghiên cứu khu vực điều tra và lập đề cương điều tra - Xác định được giới hạn khu vực điều tra, đối tượng điều tra - Trình bày đúng các nội dung tổ chức đoàn điều tra - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: Chữa bài tập số 3, 5 Chương 1 - Yêu cầu trả lời: - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) 3.1. Xác định mục đích, nhiệm vụ điều tra 3.1.1. Xác định mục đích điều tra 3.1.2. Xác định nhiệm vụ điều tra 3.2. Nghiên cứu khu vực điều tra và lập đề cương điều tra 3.2.1. Nghiên cứu khu vực điều tra 3.2.2. Lâp đề cương điều tra 3.3. Xác định giới hạn khu vực điều tra, đối tượng điều tra 3.3.1. Xác định giới hạn khu vực điều tra 3.3.2. Xác định đối tượng điều tra 3.4. Lập kế hoạch điều tra 3.5. Tổ chức đoàn điều tra IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Xác định đối tượng điều tra và giới hạn khu vực điều tra - Lập kế hoạch điều tra V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút 1 Các nhiệm vụ của điều tra 2. Các bước lập đề cương điều tra. VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trưởng khoa Tổ trưởng bộ môn Nghệ An, ngày tháng năm 20..... Giảng viên soạn Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo án số:.04 Số tiết giảng: 5 tiết Tổng số tiết đã giảng: 7 tiết Tên bài giảng: Chương 4: Nội dung công tác điều tra quy hoạch GTVT A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được các nội dung điều tra về tự nhiên và xã hội. - Trình bày được nội dung điều tra về GTVT và điều tra về các ngành kinh tế - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: - Yêu cầu trả lời: - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - Lắng nghe - Ghi chép Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 4.1. Điều tra về tự nhiên và xã hội 4.2. Điều tra về GTVT 4.3. Điều tra các ngành kinh tế 4.3.1. Điều tra về ngành công nghiệp 4.3.2. Điều tra về ngành nông nghiệp 4.3.3. Điều tra về ngành ngư nghiệp - Nêu câu hỏi pháp vấn + Điều tra về tự nhiên như thế nào? + Điều tra XH cần chú ý những vấn đề gì? + Những nội dung của điều tra giao thông vận tải? 4.4. Tổng hợp kết quả điều tra, viết báo cáo - ví dụ Kiểm tra hêt chương 1,2,3,4 IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Điều tra về tự nhiên và xã hội - Điều tra về GTVT - Điều tra các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp và cung ứng vật tư, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trưởng khoa Tổ trưởng bộ môn Nghệ An, ngày tháng năm 20..... Giảng viên soạn Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo án số:.05 Số tiết giảng: 3 tiết Tổng số tiết đã giảng: 12 tiết Tên bài giảng: Chương 5 Xác định khu vực hấp dẫn A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được khái niệm và phân loại khu vực hấp dẫn. - Trình bày được phương pháp xác định khu vực hấp dẫn - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: - Yêu cầu trả lời: - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học 5.1. Khái niệm khu vực hấp dẫn - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 5.1.1. Khu vực ảnh hưởng 5.1.2. Khu vực phân phối 5.2. Phân loại khu vực hấp dẫn 5.2.1. Khu vực hấp dẫn trực tiếp 5.2.2. Khu vực hấp dẫn gián tiếp 5.3. Phương pháp xác định khu vực hấp dẫn 5.3.1. PP biểu đồ 5.3.2. PP biểu đồ phân tích 5.3.3. PP phân tích 5.3.4. PP xác định giới hạn khu vực hấp dẫn chuyển tải - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng Bài tập IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Phương pháp xác định khu vực hấp dẫn + PP biểu đồ + PP biểu đồ phân tích + PP phân tích + PP xác định giới hạn khu vực hấp dẫn chuyển tải V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trưởng khoa Tổ trưởng bộ môn Nghệ An, ngày tháng năm 20..... Giảng viên soạn Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo án số: 06 Số tiết giảng: 5 tiết Tổng số tiết đã giảng: 15 tiết Tên bài giảng: Chương 6 Những vấn đề chung về quy hoạch và quy hoạch phát triển GTVT A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Phân loại được quy hoạch phát triển - Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đển quy hoạch phát triển GTVT - Trình bày đúng các căn cứ xây dựng quy hoạch GTVT - Cần rèn luyện cho học sinh tác phong làm việc cẩn thận, chính xác khoa học - Thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác để học tập có kết quả tốt. B. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC: 1. Giảng viên/Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phấn và máy tính, máy chiếu prozertor 2. Học sinh, sinh viên: Giáo trình, vở, máy tính cầm tay C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sỹ số: TT Lớp Ngày thực hiện Sĩ số Có mặt Vắng có phép Vắng không phép 1 2 - Nội dung nhắc nhở: Đi học đầy đủ đúng giờ, lên lớp phải đeo thẻ học sinh, đọc tài liệu trước và làm đầy đủ bài tập về nhà II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: ..phút - Câu hỏi kiểm tra: - Yêu cầu trả lời: - Dự kiến HS-SV được kiểm tra: TT Lớp Họ và tên Điểm Nhận xét 1 4 III. KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: phút Nội dung giảng dạy Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên/giảng viên Hoạt động của HS-SV Phương tiện, đồ dùng, tài liệu dạy và học - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng 6.1. Chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và quy hoạch phát triển của các ngành sản xuất 6.2. Phân loại quy hoạch phát triển + Phân loại theo ngành + Phân loại theo đối tượng quy hoạch + Phân loại theo phạm vi địa lý + Phân loại theo khối lượng công tác + Phân loại theo khoảng cách đến nguồn tiêu thụ hoặc thị trường tiêu thụ 6.3. Quy hoạch GTVT trong nền kinh tế thị trường 6.4. Mục đích, ý nghĩa của quy hoạch phát triển GTVT 6.5. Vai trò, chức năng quy hoạch GTVT 6.6. Yêu cầu của quy hoạch GTVT 6.7. Căn cứ xây dựng quy hoạch GTVT - Trình chiếu - Giảng giải - Thuyết trình - Ra ví dụ - Lắng nghe - Ghi chép - Làm bài tập Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh, slide, m¸y chiÕu, phÊn, b¶ng Bài tập IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: .. phút - Quy hoạch GTVT trong nền kinh tế thị trường + Thị trường của ngành GTVT + Đặc thù của ngành GTVT trong nền KTTT + Vai trò, chức năng của kế hoạch hóa trong nền KTTT + Quy hoạch GTVT là bộ phận của quá trình kế hoạch hóa + Các nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển GTVT - Yêu cầu của quy hoạch GTVT - Căn cứ xây dựng quy hoạch GTVT V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: .. phút VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN: - Về nội dung:............................................................................................................. - Về phương pháp:...................................................................................................... - Về phương tiện:........................................................................................................ - Về thời gian:............................................................................................................. - Về học sinh:.............................................................................................................. VII. TÀI LIỆU
Tài liệu liên quan