Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng

Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không họach định Bạn không thể họach định những gì mà bạn không đo lường/định lượng Bạn không thể đo lường/định lượng những gì mà bạn không biết Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không biết hoặc không có kiến thức về no

pdf79 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 1 Đại học Mở TP.HCM Cao học Xây dựng dân dụng & Cơng nghiệp GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN – QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 2 Họ và tên: LƯU TRƯỜNG VĂN Năm sinh: 1965 Giáo dục: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa, 1991. Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế Fulbright (FETP) “Kinh tế học ứng dụng cho phân tích chính sách”, 1998. Tốt nghiệp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật & Quản lý xây dựng tại Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý dự án, Phân tích & thẩm định đầu tư XD - bất động sản, Phương pháp nghiên cứu. ĐT di động: 0972016505 Email: luutruongvan@gmail.com Website: Tự giới thiệu 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 3 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 4 Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không họach định Bạn không thể họach định những gì mà bạn không đo lường/định lượng Bạn không thể đo lường/định lượng những gì mà bạn không biết Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không biết hoặc không có kiến thức về nó Câu hỏi thảo luận Theo các anh/chị các mục tiêu của dự án là gì? Quy mơ dự án là gì? Hãy nhận dạng các bên tham gia dự án Theo anh/chị dự án này thành cơng hay thất bại? Tại sao anh/chị lại đánh giá như thế? Theo anh/chị vì sao dự án này thất bại? PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 5 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 6 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN Nhóm các công việc Mục tiêu nhất định Có thời điểm bắt đầu Có thời điểm kết thúc Sử dụng tài nguyên có giới hạn Quy trình xác định DỰ ÁN PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 7 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN (PMBoK, 2008. PMI) (PMBoK, 2008. PMI) Dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ, hoặc kết quả duy nhất (PMBoK, 2008, PMI) PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 8 Các đặc điểm của dự án Một dự án chứa đựng các mục tiêu đã được định nghĩa rõ ràng. Mục tiêu của dự án được xác định thơng qua quy mơ, tiến độ và chi phí. Một dự án được thực hiện thơng qua 1 chuỗi của các cơng tác độc lập. Một dự án sử dụng các tài nguyên khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ của nĩ. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 9 Các đặc điểm của dự án Một dự án cĩ thời điểm bắt đầu đã được xác định và một ngày hồn thành đã được kỳ vọng. Một dự án là duy nhất. Mỗi dự án đều cĩ khách hàng Nhưng tại sao các dự án lại thất bại? PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 10 Các đặc điểm của dự án Dự án cĩ một mức độ khơng chắc chắn. Trong lập kế hoạch dự án, nhiều giả định đã được đặt ra. Tuy nhiên trong thực tế, khơng phải lúc nào các giả định đĩ luơn luơn chính xác. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 11 Đo lường sự thành cơng của dự án Chúng ta đo lường sự thành cơng của dự án thơng qua 4 ràng buộc chính của dự án. Quy mơ. Chi phí. Tiến độ. Sự thỏa mãn của khách hàng (chất lượng và sự thực hiện). PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 12 Các ràng buộc của dự án Quy mơ dự án – Các yêu cầu của dự án (deliverables) đã được hồn thành? Chi phí dự án – Cĩ phải chăng chi phí dự án là xấp xỉ với số tiền mà khách hàng đồng ý chi trả? Tiến độ – Dự án đã được hồn thành đúng hạn? Sự thỏa mãn của khách hàng – Khách hàng cĩ thỏa mãn với chất lượng dự án khơng? PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 13 Thời gian % hoàn thành dự án TRIỂN KHAI KẾT THÚC KHỞI ĐẦU Điểm bắt đầu chậm nhanh chậm Điểm kết thúc VÒNG ĐỜI CỦA MỘT DỰ ÁN PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 14 Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements (PMBoK, 2008. PMI) Quản lý dự án là sự ứng dụng các kiến thức, các kỹ năng, cơng cụ và các kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án (PMBoK, 2008, PMI) PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 15 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 16 Quản lý dự án (Project Management) là gì? unlocked QLDA (Project Management) chủ yếu là QUẢN LÝ THAY ĐỔI (MANAGEMENT OF CHANGE) • Có nghĩa là: Nếu sự việc cứ diễn ra suôn sẽ thì chúng ta không cần đến Quản lý dự án ! Mà chỉ đơn thuần là lập kế hoạch và triển khai thực hiện ! Điều 66. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng (Luật XD 2014) 1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về: phạm vi, kế hoạch cơng việc; khối lượng cơng việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an tồn trong thi cơng xây dựng; bảo vệ mơi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thơng tin cơng trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật cĩ liên quan Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM 17 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 18 TỔNG QUAN VỀ CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO PMI- (Project Management Body of Knowledge-PMBOK) Quản lý tổng thể dự án (Integrated Project Management) Quản lý quy mơ (phạm vi) dự án (Project scope management) Quản lý thời gian của dự án (Project time management) Quản lý chi phí của dự án (Project cost management) Quản lý chất lượng của dự án (Project quality management) Quản lý nguồn nhân lực của dự án (Project human resource management) Quản lý thơng tin của dự án (Project Communications management) Quản lý rủi ro của dự án (Project risk management) Quản lý cung ứng của dự án (Project procurement management) PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 19 Các chức năng cốt lõi của QLDA Quản lý quy mơ Quản lý chất lượng Quản lý thời gian Quản lý chi phí PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 20 qu¶n lý tỉng thĨ dù ¸n Gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o r»ng c¸c thµnh phÇn cđa dù ¸n ®ỵc ®iỊu phèi mét c¸ch hỵp lý, ®¹t vµ vỵt yªu cÇu cđa c¸c bªn tham gia dù ¸n. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 21 Qu¶n lý QUY MƠ dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o ®· bao gåm tÊt c¶ c¸c c«ng viƯc ®- ỵc yªu cÇu ®Ĩ hoµn tÊt thµnh c«ng dù ¸n, PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 22 Qu¶n lý chÊt lỵng dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o dù ¸n sÏ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®· ®- ỵc ®Ị ra, PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 23 qu¶n lý thêi gian dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o thêi h¹n hoµn thµnh dù ¸n PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 24 qu¶n lý chi phÝ dù ¸n Lµ mét phÇn cđa qu¶n lý dù ¸n, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o dù ¸n ®ỵc hoµn thµnh trong ng©n s¸ch ®ỵc duyƯt, PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 25 Các chức năng tiện ích của QLDA Quản lý rủi ro Quản lý nguồn nhân lực Quản lý thơng tin dự án Quản lý hợp đồng/cung ứng PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 26 Qu¶n lý rđi ro dù ¸n Lµ mét phÇn cđa qu¶n lý dù ¸n, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh liªn quan tíi viƯc x¸c ®Þnh ,ph©n tÝch vµ xư lý rđi ro cđa dù ¸n. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 27 qu¶n lý nh©n lùc dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ sư dơng cã hiƯu qu¶ nguån nh©n lùc tham gia vµo dù ¸n PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 28 qu¶n lý giao tiÕp dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ ®¶m b¶o t¹o ra, thu nhËn, cÊt gi÷ ,vµ xư lý th«ng tin cđa dù ¸n kÞp thêi gian Đầu Vào (Thơng tin của tổ chức) HTTTQLDA Cơ sở dữ liệu Ban DA Ban DA PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 29 Qu¶n lý cung øng cđa dù ¸n Lµ mét phÇn cđa QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ĩ t×m kiÕm hµng ho¸, dÞch vơ ngoµi kh¶ n¨ng thùc hiƯn cđa tỉ chøc. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 30 Vai trò và trách nhiệm của giám đốc dự án (Project manager) Kiểm soát một dự án từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc dự án Thiết lập Ban Quản lý dự án (Project Management Team) Cân nhắc cẩn thận tất cả các giải pháp có thể Chuẩn bị một Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan) Quản lý các thay đổi Thay mặt chủ đầu tư thanh tốn tất cả các chi phí dự án theo hợp đồng PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 31 Vai trò và trách nhiệm của giám đốc dự án (Project manager) Điều phối tất cả các hoạt động của Ban Quản lý dự án Xem xét một cách định kỳ tiến trình dự án Báo cáo tiến trình dự án đến chủ đầu tư/khách hàng Đảm bảo các quy trình kiểm tra chất lượng là đang được thực hiện đầy đủ và đúng cách Tham gia vào xem xét/kiểm toán hậu dự án PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 32 2. CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 33 Các chuẩn mực QLDA trên thế giới Các tổ chức quốc tế như Viện quản lý dự án (Project Management Institute - PMI) và Hiệp hội Quản lý dự án quốc tế (International Project Management Association - IPMA) thúc đẩy quản lý dự án bởi việc cung cấp các chương trình quản lý nghề nghiệp. PMI cấp chứng chỉ Project Management Professional (PMP) cho những ai chứng minh đủ khả năng trong lĩnh vực quản lý dự án. Trong năm 1987, PMI xuất bản lần đầu Project Management Body of Knowledge (PMBOK) nhằm tư liệu hĩa và tiêu chuẩn hĩa các thực hành QLDA đã được chấp nhận PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 34 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 35 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 36 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 37 PMI’s PMBOK® Guide PMI đã biên soạn kiến thức nền tảng của QLDA. Nĩ đã được hiệu chỉnh đáng kể sau nhiều năm. Tiền thân của PMBOK® là báo cáo PMI’s ESA (Ethics, Standards, and Accreditation) năm 1983, đã đề nghị 6 thành phần chính là quản lý quy mơ, chi phí, thời gian, chất lượng, nguồn nhân lực và giao tiếp. PMBOK® 1987 là một tài liệu mới hồn tồn. Nĩ đã thêm quản lý cung ứng/hợp đồng và quản lý rủi ro vào 6 thành phần trước đĩ. 1996 PMBOK® Guide là một tài liệu được viết lại tồn bộ mà thêm quản lý tích hợp dự án vào 8 thành phần trước đĩ. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 38 PMI’s PMBOK® Guide 9 thành phần sau đĩ đã được đặt tên lại là Project Management Knowledge Areas (các lĩnh vực kiến thức của QLDA) với từng chương phân biệt. Mỗi một lĩnh vực kiến thức cĩ một số quá trình thành phần. Mỗi một lĩnh vực kiến thức được thảo luận về các đầu vào, cơng cụ và kỹ thuật, các đầu ra. Cĩ tất cả 39 quá trình thành phần PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 39 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 40 CHỨNG CHỈ PMP PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 41 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 42 Chứng chỉ Chuyên gia quản lý dự án (PMP) cĩ tên tiêng Anh là Project Management Professional được cấp bởi PMI (Project Management Institute). PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 43 CHỨNG CHỈ PMP Được cơng nhận khắp thế giới như là 1 chuẩn mực của nghề QLDA. Là sự chứng thực về trình độ và kiến thức của những chủ nhiệm dự án (CNDA). Nĩ xác nhận những người cĩ chứng chỉ này đã nắm vững các khái niệm nguyên tắc, phương pháp luận & các cơng cụ, kỹ thuật quản lý để quản lý dự án; Việc thi lấy chứng chỉ PMP được căn cứ trên tài liệu PMBOK PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 44 Trình độ yêu cầu tối thiểu để tham dự ký thi lấy chứng chỉ PMP PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 45 Cách thức tham dự và đặc điểm của kỳ thi PMP PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 46 Cách thức tham dự và đặc điểm của kỳ thi PMP PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 47 Lệ phí tham dự kỳ thi PMP (giá 2007) PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 48 The Association of Project Management Body of Knowledge (APMBoK®) Hiệp hội Quản lý dự án Vương quốc Anh (United Kingdom’s APM) thực hiện chương trình chứng nhận của nĩ vào những năm đầu của thập niên 1990, họ làm thế bởi vì họ cảm thấy rằng PMI’s PMBOK® của PMI khơng đủ để phản ánh những kiến thức mà nghề nghiệp QLDA cần. Phiên bản thứ tư của APMBoK® năm 2000 gồm cĩ 7 đề mục chính với 42 thành phần. Trong khi mơ hình PMI tập trung vào hồn thành dự án “đúng hạn, đúng ngân sách, và quy mơ” thì của APM lại phản ánh một quan điểm rộng hơn về chuyên mơn, “định địa chỉ cả hai bối cảnh của dự án và các nội dung quản lý kỹ thuật, thương mại và tổng quát mà nĩ tin là quan trọng hồn tất dự án 1 cách thành cơng” PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 49 PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 50 European Bodies of Knowledge Căn cứ vào phiên bản APMBoK® năm 1992 và 1993, vài quốc gia Châu Âu bao gồm: Áo, Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan đã phát triển Nền tảng QLDA của chính họ. Hiệp hội Quản lý dự án quốc tế (The International Project Management Association - IPMA), một liên đồn các hiệp hội QLDA quốc gia của nhiều nước mà chủ yếu là Châu Âu, đã phát triển IPMA Competence Baselines (ICB) vào những năm cuối của thập niên 1990. Nĩ là cơ sở kiến thức cơ bản với mục đích chính cung cấp tham khảo cho các hiệp hội thành viên của nĩ để phát triển National Competence Baselines (NCBs) cho từng hiệp hội thành viên. Đa số các hiệp hội thành viên đều cĩ cơ sở của chính mình để chứng nhận cho các giám đốc dự án của họ. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 51 European Bodies of Knowledge ICB bao gồm khoảng 28 thành phần cốt lõi mà khơng được nhĩm lại theo những tiêu đề phụ, nĩ được trình bày như là cấu trúc của “hoa hướng dương” – 28 “cánh hoa” từ trung tâm. Cĩ 14 thành phần được thêm vào kiến thức QLDA và kinh nghiệm để tạo ra 42 thành phần. Trong mỗi NCB của các thành viên phải cĩ 28 thành phần cốt lõi PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 52 Japan’s P2M Vào giữa năm 1999, Hiệp hội tiến bộ kỹ thuật Nhật Bản (Japan’s Engineering Advancement Association - ENAA) đã nhận 1 nhiệm vụ từ Bộ Kinh tế-Thương mại-Cơng Nghiệp Nhật Bản để thiết lập một hệ thống kiến thức nền tảng QLDA mới cho Nhật Bản. ENAA đã thành lập 1 hội đồng đề hướng dẫn, phát triển, và nghiên cứu về QLDA mà sản phẩm là A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation— viết tắt một cách chính thức là P2M vào năm 2001, với phiên bản tiếng Anh vào 2002 và 2004. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 53 Japan’s P2M Việc ban hành, duy trì, và nâng cấp P2M được đảm nhiệm bởi Trung tâm chứng nhận nghề nghiệp QLDA của Nhật Bản (Project Management Professionals Certification Center - PMPCC). Trung tâm này cũng thực hiện việc chứng nhận nghề QLDA tại Nhật Bản dựa trên P2M. PMPCC là một tổ chức phi lợi nhuận (not-for-profit organization), với mục đích chính là thúc đẩy việc sử dụng hiệu quản của dự án và chương trình QLDA trong cơng nghiệp Nhật Bản. P2M và hệ thống chứng nhận của nĩ là cơng cụ quan trọng để hồn thành mục đích chính nĩi trên. PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 54 Japan’s P2M P2M gốc bằng tiếng Nhật khoảng 420 trang, vì thế nĩ là một tài liệu rộng và chi tiết. P2M khơng chỉ đề cập đến QLDA cho 1 dự án đơn lẻ mà cịn viết về quản lý chương trình (program management). Về khía cạnh QLDA, P2M cĩ những chương về các mảng sau đây: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 55 Japan’s P2M Quản lý (QL) chiến lược dự án (Project Strategy Management) QL tài chính dự án (Project Finance Management) QL các hệ thống dự án (Project Systems Management) QL tố chức dự án (Project Organization Management) QL các mục tiêu dự án (Project Objectives Management) QL các nguồn lực dự án (Project Resources Management) Quản lý rủi ro (Risk Management) QL kỹ thuật thơng tin dự án (Project Information Technology Management) Quản lý các quan hệ dự án (Project Relations Management) QL giá trị dự án (Project Value Management) QL giao tiếp dự án (Project Communications Management) PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 56 Australian Institute of Project Management - AIPM Viện nước Úc về QLDA (Australian Institute of Project Management - AIPM) kế thừa phương pháp dựa trên sự thực hiện (performance-based approach) để làm cơ sở cho chương trình chứng nhận/đăng ký của nĩ. Chính phủ Úc đã thơng qua Bộ Việc làm-Giáo dục-Đào tạo, tích cực thúc đẩy sự phát triển của Tiêu chuẩn năng lực quốc gia (National Competency Standards) cho nghề QLDA PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 57 Australian National Competency Standards for Project Management (ANCSPM) Dạng thức của Australian Competency Standards nhấn mạnh nhận thức hướng về sự thực hiện của các khả năng tại nơi làm việc và bao gồm các thành phần chính như sau: Các chức năng chính quan trọng của nghề QLDA Tiêu chuẩn thực hiện. Các chỉ thị của phạm vi: mơ tả một cách chính xác hơn các bối cảnh mà trong đĩ các tiêu chuẩn thực hiện sẽ được áp dụng Các chương của ANCSPM tương đồng với 9 lĩnh vực kiến thức của PMBOK® Guide PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 58 Tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng QLDA ở VN Quản lý dự án (QLDA) ở VN dựa trên tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng nào? Ở VN chưa cĩ tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng QLDA nào cả. Chỉ cĩ Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định bộ khung pháp lý cho việc thực hiện các dự án xây dựng vốn từ ngân sách và vốn khác. Người làm QLDA XD ở VN yêu cầu phải cĩ chứng chỉ chuyên nghiệp về QLDA? Chưa yêu cầu phải cĩ chứng chỉ chuyên nghiệp QLDA Nhưng yêu cầu phải được đào tạo 3. CHỦ NHIỆM DỰ ÁN (PROJECT MANAGER) 59 Vai trị của nhà quản lý dự án cĩ thể rất phức tạp. Đặc biệt là trường hợp nhà quản lý dự án khơng cĩ thẩm quyền chính thức đối với những người mà họ phải làm việc cùng để hồn thành cơng việc Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM 60 Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 61 Vai trị và trách nhiệm của CNDA Kiểm sốt một dự án từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc dự án Thiết lập Ban Quản lý dự án (Project Management Team) Cân nhắc cẩn thận tất cả các giải pháp cĩ thể Chuẩn bị một Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan) Quản lý các thay đổi của dự án Thay mặt chủ đầu tư chi trả tất cả các chi phí dự án theo hợp đồng (nếu được ủy quyền) Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế 62 Vai trị và trách nhiệm của CNDA Điều phối tất cả các hoạt động của Ban Quản lý dự án Xem xét & đánh giá một cách định kỳ tiến trình dự án Báo cáo tiến trình dự án đến chủ đầu tư/khách hàng Đảm bảo các quy trình kiểm tra chất lượng là đang được thực hiện đầy đủ và đúng cách Tham gia vào xem xét/kiểm tốn hậu dự án CÂU HỎI THẢO LUẬN Vị trí của Chủ nhiệm dự án (CNDA)? 63 Vị trí của CNDA 1. Vị trí trọng tâm: Người chỉ huy để dự án thực hiện cĩ hiệu quả Đầu mơi liên kết các bên tham gia dự án 2. Vị trí người tham gia hợp pháp Người đại diện trong quản lý hợp đồng 3. Vị trí điều hành phối hợp Điều hành dự án 64 CÂU HỎI THẢO LUẬN Yêu cầu cần thiết của CNDA? 65 Yêu cầu cần thiết của CNDA Cĩ kiến thức sâu & rộng về kỹ thuật chuyên mơn liên quan đến dự án Cĩ kiến thức sâu & rộng về quản trị 66 CÂU HỎI THẢO LUẬN Năng lực của CNDA? 67 Năng lực của CNDA Năng lực lãnh đạo Năng lực ngoại giao Khả năng giao tiếp hiệ