Kế toán, kiểm toán - Kế toán vốn chủ sở hữu (tiếp)

Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn Ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu Tổ chức và thực hiện chứng từ, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết liên quan đến vốn chủ sở hữu

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 30/01/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Kế toán vốn chủ sở hữu (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
06/05/2013 1 Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Mở TPHCM KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU PHẦN 2 2 MỤC ĐÍCH Học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn Ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu Tổ chức và thực hiện chứng từ, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết liên quan đến vốn chủ sở hữu. 3 NỘI DUNG Một số khái niệm cơ bản Ghi nhận vốn chủ sở hữu Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 4 Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Nguồn vốn kinh doanh Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối và các khoản dự trữ 06/05/2013 2 5 TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 4111) Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112) Vốn khác (TK 4118) 6 Tài khoản 4111-Vốn đầu tư của chủ sở hữu Bên Nợ Bên Có Dư Có Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng lên do phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn từ kết quả kinh doanh, Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm đi do điều chỉnh giảm vốn điều lệ: hoàn trả vốn ngân sách, cho cấp trên, hủy bỏ cổ phiếu quỹ, Vốn đầu tư của chủ sở hữu lúc cuối kỳ 7 Tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần Bên Nợ Bên Có Dư Có Thặng dư vốn cổ phần phát sinh tăng do phát hành thêm CP (MG<Giá phát hành hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ (Giá phát hành > Giá ghi sổ của CP quỹ) Thặng dư vốn cổ phần giảm đi do phát sinh chi phí phát hành CP, tái phát hành cổ phiếu quỹ (Giá phát hành <giá ghi sổ của CP quỹ) Thặng dư vốn cổ phần còn lại cuối kỳ 8 Tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu TK 4111 TK 111, 112 TK 15*, 21* TK 111, 112 TK 4112 TK 421, 414 06/05/2013 3 9 Giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu TK 4111 TK 111, 112 TK 15*, 21* 10 Bài tập thực hành 1 Tại công ty TNHH TD có các nghiệp vụ về góp vốn sau: Ông An góp 300 triệu đồng bằng tiền mặt Ông Tài góp 200 triệu đồng chuyển vào TK công ty Bà Hà hứa góp 100 triệu đồng Cô Xuân góp 1 xe tải, được Hội đồng thành viên định giá 220 triệu. Bà Thu xin chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho bà An, Hội đồng thành viên đồng ý. 11 Câu hỏi mở rộng Bà Thu xin rút vốn ra khỏi công ty có được không? (Đọc Luật doanh nghiệp 2005) 12 Thặng dư vốn cổ phần TK 4112 TK 111, 112 TK 4111 TK 4111 TK 111,112 TK 111,112 06/05/2013 4 13 Bài tập thực hành 2 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Công ty H phát hành 2.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/CP, giá phát hành 12.000đ/CP. Chi phí phát hành 100 triệu đồng. Công ty Y phát hành 100.000 cổ phiếu, mệnh giá 100.000đ/CP, giá phát hành 90.000đ/CP. Chi phí phát hành 40 triệu đồng. 14 Tài khoản 4118 – Vốn khác Bên Nợ Bên Có Dư Có Vốn khác tăng lên do bổ sung từ lợi nhuận, nhận biếu tặng, được viện trợ, xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản, Vốn khác giảm đi do xử lý tài sản thiếu trừ vào vốn, xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản, Vốn khác của chủ sở hữu hiện có tại ngày cuối kỳ. 15 Tăng vốn khác của chủ sở hữu TK 4118 TK 421 TK 412 TK 3381 TK 111, 112, TK 421 TK 412 16 Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ Bên Nợ Bên Có Dư Nợ Giá trị cổ phiếu quỹ giảm đi do DN tái phát hành, huỷ bỏ, dùng cp quỹ chia cổ tức,. Giá trị cổ phiếu quỹ tăng lên khi DN mua cổ phiếu quỹ Giá trị cổ phiếu quỹ DN còn nắm giữ lúc cuối kỳ 06/05/2013 5 17 Mua cổ phiếu quỹ TK 419 TK 111, 112 TK 111, 112 TK 4112 TK 4111 TK 4112 TK 421 TK 4112 18 Bài thực hành số 3 Tại công ty B có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày 16/3/20x1, mua 100.000 cp quỹ, giá mua lại 15.000đ/cp, chi phí mua 0,2%/giá trị giao dịch, thanh toán bằng TGNH Ngày 20/5/20x1, mua 400.000 cp quỹ, giá mua lại 14.000đ/cp, chi phí mua 0,2%/giá trị giao dịch, thanh toán bằng TGNH. Ngày 16/8/20x1, tái phát hành 200.000cp, giá phát hành 16.000đ/cp; chi phí tái phát hành bằng 0,2%/giá trị giao dịch, thu bằng TGNH. Ngày 28/11/20x1, hủy 100.000cp quỹ. 19 Tài khoản 421 – LN chưa phân phối Bên Nợ Bên Có DƯ CÓ - Lợi nhuận thực hiện được trong kỳ. - Xử lý lỗ - Lỗ phát sinh trong kỳ - Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận chưa phân phối cho các đối tượng liên quan. DƯ NỢ Số lỗ luỹ kế chưa xử lý. 20 Tài khoản 414/415/418 – Các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác Bên Nợ Bên Có Dư Có Quỹ tăng lên do trích từ lợi nhuận Quỹ giảm đi do sử dụng quỹ này vào mục đích theo quy định Quỹ chưa sử dụng 06/05/2013 6 21 Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi Bên Nợ Bên Có Dư Có Quỹ tăng lên do trích từ lợi nhuận • Sử dụng quỹ này cho khen thưởng nhân viên/ban điều hành. • Sử dụng quỹ cho mục đích phúc lợi Quỹ chưa sử dụng 22 Lợi nhuận chưa phân phối TK 421 Chia cổ tức cho cổ đôngTK 3388 Trích lập các quỹTK 414, 415, 353 TK 911Lợi nhuận sau thuế TK 4111, 4118 Bổ sung vốn kinh doanh 23 Quỹ đầu tư phát triển TK 414 TK 411 Phân phối lợi nhuận TK 421 Bổ sung vốn kinh doanh TK 111, 112 Nộp về cấp trên (*) Nhận từ cấp trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước 24 Quỹ dự phòng tài chính TK 415 Phân phối lợi nhuận TK 421 TK 111, 112 Nộp về cấp trên (*) Nhận từ cấp trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước 06/05/2013 7 25 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TK 418 Phân phối lợi nhuận TK 421 TK 111, 112 Nộp về cấp trên (*) Nhận từ cấp trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước 26 Bài tập thực hành 4 Tại công ty cổ phần F có các nghiệp vụ phát sinh sau: Ngày 31/12/20x0, kết chuyển lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 20x0 1.200 triệu đồng. Ngày 17/4/20x1, căn cứ vào kết luận của Đại hội cổ đông, chia cổ tức và lập các quỹ như sau: Chia cổ tức đợt 2 năm 20x0 300 triệu đồng Quỹ đầu tư phát triển 300 triệu đồng Quỹ dự phòng tài chính 150 triệu đồng Quỹ khen thưởng phúc lợi 150 triệu đồng 27 Bài tập thực hành 4 (tiếp theo) Ngày 30/6/20x1, phát hành 10.000cp cho cổ đông hiện hữu bằng quỹ đầu tư phát triển. Ngày 15/7/20x1, quyết định chi 100 triệu khen thưởng cho nhân viên. 28 Chứng từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp đồng liên doanh, liên kết Biên bản góp vốn Phiếu thu/chi, Giấy báo Nợ/Có Biên bản định giá tài sản góp vốn Hóa đơn mua tài sản (nếu tài sản mới) Biên bản giao nhận tài sản góp vốn 06/05/2013 8 29 Sổ sách Sổ đăng ký thành viên (công ty TNHH) Sổ đăng ký cổ đông (công ty cổ phần) Sổ theo dõi thanh toán cổ tức
Tài liệu liên quan