Kế toán tài chính - Chương 3: Báo cáo tài chính

Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: các quy định chung; các chuẩn mực có liên quan; các nguyên tắc và yêu cầu; các yếu tố cơ bản; nội dung, ý nghĩa của các BCTC Có kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành; Hiểu được các thông tin cơ bản trong BCTCvà đánh giá về doanh nghiệp NỘI DUNG Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: Những quy định chung Các chuẩn mực KT có liên quan; Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Nội dung và kết cấu của các BCTC Hướng dẫn lập và trình bày BCTC: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC Đọc, hiểu BCTC và một số đánh giá về doanh nghiệp Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp Những quy định chung Các chuẩn mực KT có liên quan; Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Nội dung và kết cấu của các

pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tài chính - Chương 3: Báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
03/05/2013 1 MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 Chương 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM GV: Lê Thị Minh Châu MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: các quy định chung; các chuẩn mực có liên quan; các nguyên tắc và yêu cầu; các yếu tố cơ bản; nội dung, ý nghĩa của các BCTC Có kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành; Hiểu được các thông tin cơ bản trong BCTCvà đánh giá về doanh nghiệp NỘI DUNG Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: Những quy định chung Các chuẩn mực KT có liên quan; Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Nội dung và kết cấu của các BCTC Hướng dẫn lập và trình bày BCTC: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC Đọc, hiểu BCTC và một số đánh giá về doanh nghiệp Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp Những quy định chung Các chuẩn mực KT có liên quan; Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Nội dung và kết cấu của các BCTC 03/05/2013 2 5 Cô sôû phaùp lyù Luật Keá Toaùn; Caùc nghò ñònh höôùng daãn; Chuaån möïc KT Vieät Nam: VAS 01, 21, 24, 29; Caùc thoâng tö höôùng daãn; QÑ 15/2006/QÑ-BTC vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå sung (TT244/2009/TT-BTC) 6 Caùc quy ñònh chung Muïc ñích cuûa BCTC • Cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính, tình hình kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa DN Traùch nhieäm laäp vaø trình baøy BCTC • Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) doanh nghieäp chòu traùch nhieäm veà laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính • Kyø laäp BCTC: Kyø laäp BCTC naêm Kyø laäp BCTC giöõa nieân ñoä (quyù) Kyø laäp BCTC khaùc 7 Heä thoáng BCTC Baûng caân ñoái keá toaùn; Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh; Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä; Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính; Caùc quy ñònh chung 8 Caùc quy ñònh chung Yeâu caàu laäp vaø trình baøy BCTC Trung thöïc vaø hôïp lyù Löïa choïn vaø aùp duïng caùc chính saùch theo quy ñònh cuûa chuaån möïc keá toaùn Cung caáp thoâng tin ñaùng tin caäy: Trình baøy trung thöïc hôïp lyù tình hình vaø keát quaû KD Phaûn aûnh baûn chaát hôn laø hình thöùc Trình baøy khaùch quan, khoâng thieân vò Tuaân thuû nguyeân taéc thaän troïng Trình baøy ñaày ñuû treân moïi khía caïnh trong yeáu 03/05/2013 3 9 Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC Hoaït ñoäng lieân tuïc • - BCTC ñöôïc laäp vôùi giaû thieát hoaït ñoäng lieân tuïc • - Neáu thöïc teá khaùc vôùi giaû thieát naøy, BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû khaùc vaø phaûi neâu roõ lyù do vaø cô sôû laäp • - Giaùm ñoác phaûi ñaùnh giaù veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò trong thôøi gian toái thieåu 12 thaùng keå töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä Cô sôû doàn tích • BCTC phaûi laäp treân cô sôû doàn tích tröø caùc thoâng tin lieân quan ñeán caùc luoàng tieàn Nhaát quaùn Vieäc trình baøy vaø phaân loaïi khoaûn muïc phaûi nhaát quaùn töø nieân ñoä naøy sang nieân ñoä khaùc, tröø khi caàn phaûi thay ñoåi hoaëc theo yeâu caàu cuûa chuaån möïc Khi thay ñoåi, phaûi phaân loaïi laïi thoâng tin so saùnh vaø giaûi trình lyù do, aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi. 10 Troïng yeáu vaø taäp hôïp Töøng khoaûn muïc troïng yeáu phaûi ñöôïc trình baøy rieâng bieät trong baùo caùo taøi chính. Caùc khoaûn muïc khoâng troïng yeáu thì khoâng phaûi trình baøy rieâng reõ maø ñöôïc taäp hôïp vaøo nhöõng khoaûn muïc coù cuøng tính chaát hoaëc chöùc naêng. Coù tröôøng hôïp khoâng ñöôïc coi laø troïng yeáu ñeå trình baøy rieâng reõ treân BCTC nhöng ñöôïc coi laø troïng yeáu phaûi trình baøy trong Baûn thuyeát minh. Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC 11 Buø tröø Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû trình baøy treân baùo caùo taøi chính khoâng ñöôïc buø tröø. Caùc khoaûn muïc doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí chæ ñöôïc buø tröø khi: Ñöôïc quy ñònh taïi moät chuaån möïc keá toaùn khaùc; hoaëc Caùc khoaûn laõi, loã vaø caùc chi phí lieân quan phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø caùc söï kieän gioáng nhau hoaëc töông töï vaø khoâng coù tính troïng yeáu. Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC 12 Coù theå so saùnh Soá lieäu cuûa kyø baùo caùo vaø soá lieäu cuûa kyø so saùnh Caùc thoâng tin so saùnh caàn phaûi bao goàm caùc thoâng tin dieãn giaûi baèng lôøi neáu ñieàu naøy laø caàn thieát giuùp cho hieåu roõ ñöôïc baùo caùo taøi chính Khi thay ñoåi caùch trình baøy hoaëc caùch phaân loaïi, thì phaûi phaân loaïi laïi caùc soá lieäu so saùnh (tröø khi vieäc naøy khoâng theå thöïc hieän ñöôïc), vaø trình baøy tính chaát, soá lieäu vaø lyù do vieäc phaân loaïi laïi. Neáu khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vieäc phaân loaïi laïi thì doanh nghieäp caàn phaûi neâu roõ lyù do vaø tính chaát cuûa nhöõng thay ñoåi neáu vieäc phaân loaïi laïi caùc soá lieäu ñöôïc thöïc hieän. Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC 03/05/2013 4 13 Höôùng daãn laäp BCTC Baùo caùo taøi chính naêm: Baûng caân ñoái keá toaùn Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Thuyeát minh BCTC 14 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Phaûn aûnh tình hình TC cuûa DN taïi moät thôøi ñieåm Caùc yeáu toá cuûa BCÑKT Taøi saûn Nôï phaûi traû Voán chuû sôû höõu Höôùng daãn laäp BCÑKT 15 Taøi saûn Ñònh nghóa: Taøi saûn laø nhöõng nguoàn löïc kinh teá do doanh nghieäp kieåm soaùt, laø keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù ñöôïc mong ñôïi mang laïi lôïí ích kinh teá trong töông lai. Ñieàu kieän ghi nhaän TS: Coù khaû naêng (gaàn nhö chaéc chaén) mang laïi lôïi ích töông lai cho doanh nghieäp. Coù giaù goác hoaëc giaù trò coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. => Phaûi xem xeùt laïi ñònh nghóa vaø ñieàu kieän ghi nhaän TS khi laäp BCÑKT 16 Phaân loaïi taøi saûn Taøi saûn ngaén haïn: bao goàm caùc taøi saûn coù theå hy voïng moät caùch hôïp lyù raèng seõ baùn hoaëc seõ söû duïng trong 1 chu kyø hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa DN (thöôøng laø 1 naêm keå töø ngaøy laäp Baûng caân ñoái keá toaùn) Taøi saûn daøi haïn: laø caùc taøi saûn khoâng ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa taøi saûn ngaén haïn 03/05/2013 5 17 Nôï phaûi traû Ñònh nghóa: Nôï phaûi traû laø nhöõng nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh nghieäp: Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaù khöù Vieäc thanh toaùn seõ daãn ñeán söï chuyeån giao caùc lôïi ích kinh teá. Ñieàu kieän ghi nhaän nôï phaûi traû: Coù khaû naêng ñôn vò seõ phaûi boû ra nhöõng nguoàn löïc lieân quan ñeán lôïi ích kinh teá ñeå thanh toaùn caùc nghóa vuï hieän taïi. Soá tieàn cuûa khoaûn thanh toaùn naøy phaûi xaùc ñònh ñöôïc moät caùch ñaùng tin caäy. 18 Nôï phaûi traû Phaân loaïi nôï phaûi traû: Nôï ngaén haïn Nôï daøi haïn Ñaùnh giaù nôï phaûi traû: Nôï phaûi traû thöôøng ñöôïc trình baøy theo "giaù goác". Rieâng caùc khoaûn phaûi traû baèng ngoaïi teä, cuoái kyø phaûi ñieàu chænh theo tyû giaù vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä. 19 Voán chuû sôû höõu Voán chuû sôû höõu ñöôïc ñònh nghóa nhö laø phaàn coøn laïi sau khi tröø taøi saûn cuûa doanh nghieäp cho nôï phaûi traû cuûa noù. VCSH bao goàm: Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu vaø caùc khoaûn ñieàu chænh Lôïi nhuaän chöa phaân phoái vaø caùc khoaûn ñieàu chænh Moät soá nguoàn voán vaø quyõ chuyeân duøng 20 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Keát caáu vaø noäi dung Theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC Theo quyeát ñònh 48/2006/QÑ-BTC 03/05/2013 6 21 Laäp baûng caân ñoái keá toaùn - moät soá vaán ñeà caàn löu yù - Nguyeân taéc chung Kieåm keâ vaø xöû lyù theo keát quaû kieåm keâ Laäp döï phoøng vaø hoaøn nhaäp döï phoøng Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin treân caùc taøi khoaûn ñeå xaùc laäp caùc chæ tieâu cuï theå Xem xeùt vaø ñieàu chænh aûnh höôûng cuûa nhöõng söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä Xem xeùt veà caùc thoâng tin caàn khai baùo 22 Xöû lyù keát quaû kieåm keâ Baøi taäp: Veà haøng toàn kho: theo keát quaû kieåm keâ ngaøy 31/12/09: VL thieáu chöa roõ nguyeân nhaân: 4.000; Haøng hoùa thöøa, xöû lyù ghi giaûm chi phí: 2.000 Haøng toàn kho maát phaåm chaát, coù giaù goác 300.000, giaù coù theå baùn: 120.000. 23 Laäp / hoaøn nhaäp döï phoøng Döï phoøng giaûm giaù caùc khoaûn ñaàu tö: Laäp döï phoøng: Nôï 635 / Coù 129, 229 Hoaøn nhaäp: Nôï 129, 229 / Coù 635 Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi: Laäp döï phoøng: Nôï 642 / Coù 139 Hoaøn nhaäp: Nôï 139 / Coù 642 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Laäp döï phoøng: Nôï 632 / Coù 159 Hoaøn nhaäp: Nôï 159 / Coù 632 24 Baøi taäp (tt): Laäp döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn Laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Laäp / hoaøn nhaäp döï phoøng 03/05/2013 7 25 Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù Ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä theo tyû giaù cuoái kyø: Ñaùnh giaù laïi laøm taêng TS, giaûm nôï phaûi traû: Nôï 11*, 13*, 3** / Coù 4131 Ñaùnh giaù laïi laøm giaûm TS, taêng nôï phaûi traû: Nôï 4131 / Coù 11*, 13*, 3** Keát chuyeån cheânh leäch tyû giaù (sau khi buø tröø): Nôï TK 635 / Coù TK 4131, hoaëc Nôï TK 4131 / Coù TK 515 26 Baøi taäp (tt) BAÛNG ÑIEÀU CHÆNH (ñvt: 1.000 ñ) TK SD ngoaïi teä(USD) Tyû giaù CK SD theo TG CK SD theo tyû giaù ghi soå Cheânh leäch 1122 131 331 27 Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Nguyeân taéc chung Chuyeån soå laø chuyeån ñoåi soá dö treân taøi khoaûn, thöôøng do: Daøi haïn => ngaén haïn Phaân loaïi laïi theo söï thay ñoåi cuûa chuaån möïc Phaân tích thoâng tin: khoâng thay ñoåi taøi khoaûn nhöng phaûi phaân tích soá dö ñeå trình baøy treân BCTC, bao goàm caû Baûn thuyeát minh Coá gaéng phaân tích caû soá dö ñaàu kyø 28 Chuyeån soå Baøi taäp: Chuyeån khoaûn ñaàu tö traùi phieáu ñaøi haïn -> ngaén haïn: Chuyeån khoaûn nôï vay daøi haïn ñeán haïn traû: 03/05/2013 8 29 Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Ñaàu tö ngaén haïn Khoâng chuyeån soå Phaân tích soá dö TK 121 ñeå taùch thaønh caùc thoâng tin sau: CK ngaén haïn töông ñöông tieàn CK ñaàu tö ngaén haïn khaùc Ñaàu tö ngaén haïn khaùc khoâng ñoåi Veà laâu daøi, neân theo doõi chi tieát theâm cho TK 121 30 Töông ñöông tieàn? Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn : Coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng keå töø ngaøy mua; Coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh; vaø Khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn. 31 Baøi taäp (tt) Soá dö TK 121: ___________, trong ñoù: Töông ñöông tieàn: Ñaàu tö ngaén haïn: 32 Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Caùc khoaûn phaûi thu Khoâng chuyeån soå Phaân tích thoâng tin treân caùc TK : 131, 133, 1368, 138, 139 ñeå taùch caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn (neáu coù) Löu yù nguyeân taéc buø tröø Veà laâu daøi, neân theo doõi chi tieát theâm cho caùc TK thöôøng phaùt sinh caùc khoaûn daøi haïn. 03/05/2013 9 33 Baøi taäp: SD chi tieát TK 131 STT Teân KH Soá dö sau ñ/c Ghi chuù Nôï Coù 1 A 55.000 Coù daáu hieäu maát khaû naêng TT 2 B 300.000 KH traû goùp ñeàu trong 4 naêm nöõa, töø 2008 3 C 322.350 Nôï ngoaïi teä, 21.000 USD, tyû giaù cuoái kyø = 15,5ngñ/USD 4 D 277.650 Nôï thöông maïi thoâng thöôøng 5 E 180.000 E traû tröôùc Coäng 955.000 180.000 34 Baøi taäp: SD chi tieát TK 331 STT Teân ngöôøi baùn Soá dö Ghi chuù Nôï Coù 1 M 1.000.000 Nôï traû goùp, soá phaûi traû trong naêm 2008 laø 200.000 2 N 1.520.000 Nôï ngoaïi teä, 100.000 USD, tyû giaù cuoái kyø: 15,5ngñ/USD 3 O 330.000 Nôï thöông maïi thoâng thöôøng 4 P 341.000 // 5 Q 100.000 Traû tröôùc ñeå mua haøng hoùa 6 R 140.000 // Coäng 240.000 3.191.000 35 Laäp Baûng caân ñoái keá toaùn - thieát laäp moät soá chæ tieâu ñaëc bieät - 36 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑKD Caùc yeáu toá cuûa BCKQHÑKD Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Caùc chi phí coù lieân quan Lôïi nhuaän Caùc nguyeân taéc chi phoái Laäp BC KQ HÑ KD 03/05/2013 10 37 Caùc nguyeân taéc chi phoái Cô sôû doàn tích vaø phuø hôïp Thôøi ñieåm ghi nhaän Giaù trò Thaän troïng 38 Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Ñònh nghóa Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc laø caùc khoaûn lôïi ích kinh teá taêng leân trong kyø keá toaùn: laøm gia taêng taøi saûn hay giaûm nôï phaûi traû, keát quaû laø söï taêng leân cuûa voán chuû sôû höõu nhöng khoâng phaûi laø do goùp voán. 39 Phaân loaïi doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Doanh thu vaø Thu nhaäp khaùc Doanh thu Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Doanh thu hoïat ñoäng taøi chính Thu nhaäp khaùc 40 Chi phí Ñònh nghóa Chi phí laø caùc khoaûn lôïi ích kinh teá giaûm xuoáng trong kyø: do söï chi ra hay giaûm giaù trò cuûa taøi saûn, hoaëc söï gia taêng nôï phaûi traû, keát quaû laø söï giaûm voán chuû sôû höõu nhöng khoâng phaûi laø do phaân phoái voán cho caùc chuû nhaân. 03/05/2013 11 41 Chi phí Ñieàu kieän ghi nhaän chi phí Khi coù söï giaûm xuoáng cuûa lôïi ích kinh teá töông lai lieân quan ñeán moät söï giaûm taøi saûn hay taêng leân cuûa nôï phaûi traû. Soá tieàn cuûa söï giaûm xuoáng naøy coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. 42 Phaân loaïi chi phí Chi phí SXKD: phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp, nhö: Giaù voán haøng baùn Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí taøi chính Chi phí khaùc: bao goàm caùc chi phí ngoaøi caùc chi phí saûn xuaát, kinh doanh phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp Chi phí khaùc Chi phí thueá thu nhaäp DN 43 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑKD - thieát laäp caùc chæ tieâu - Chỉ tiêu MS Thuyeát minh 1. Doanh thu BH & CCDV 01 VI.25 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 3. Doanh thu thuần về BH & CCDV 10 VI.27 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV 20 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 7. Chi phí tài chính 22 VI.30 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 44 Thieát laäp caùc chæ tieâu (tt) Chæ tieâu (tt) MS Thuyeát minh 11. Thu nhập khác 31 12. Chi phí khác 32 13. Lợi nhuận khác 40 14. Tổng LN kế toán trước thuế 50 15. CP thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 16. CP thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 03/05/2013 12 45 Baøi taäp Söû duïng soá lieäu sau ñieàu chænh, laäp BC KQKD naêm 2007 cuûa DN 46 BC LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ BCLCTT cung caáp thoâng tin veà caùc doøng tieàn vaø töông ñöông tieàn cuûa doanh nghieäp, qua ñoù giuùp ngöôøi ñoïc: Tieáp caän vôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh, ñaàu tö vaø taøi chínhï cuûa doanh nghieäp trong kyø baùo caùo. Ñaùnh giaù khaû naêng taïo ra tieàn cuûa ñôn vò cuõng nhö nhu caàu söû duïng tieàn cuûa ñôn vò. 47 BAÛN CHAÁT BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ SÖÏ TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN DÖÔÙI MOÄT HÌNH THÖÙC CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN °Khoâng quan taâm caùc nghieäp vuï noäi boä giöõa caùc loaïi tieàn °TÑK + THU -CHI = TCK Do ñoù: TCK - TÑK = THU - CHI BAÙO CAÙO THU CHI Toàn ñaàu kyø Thu trong kyø Chi trong kyø Toàn cuoái kyø 48 TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN BAÙO CAÙO THU CHI Toàn ñaàu kyø Thu trong kyø = A Chi trong kyø = B Toàn cuoái kyø A1 =THU TÖØ HÑKD A2 =THU TÖØ HÑÑT A3 =THU TÖØ HÑTC B1 =CHI CHO HÑKD B2 =CHI CHO HÑÑT B3 =CHI CHO HÑTC 03/05/2013 13 TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN LCTT TÖØ HÑKD LCTT TÖØ HÑÑT LCTT TÖØ HÑTC TIEÀN ÑAÀU KYØ TIEÀN CUOÁI KYØ BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 A - B BAÙO CAÙO THU CHI Toàn ñaàu kyø Thu trong kyø = A Chi trong kyø = B Toàn cuoái kyø TIEÀN ↑↓ TRONG KYØ 50 MOÄT DAÏNG TRÌNH BAØY CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN Hoaït ñoäng kinh doanh Hoaït ñoäng ñaàu tö Hoaït ñoäng taøi chính Doøng tieàn chung cuûa ñôn vò Thu tieàn baùn haøng Chi mua yeáu toá SXKD Chi ñaàu tö, XDCB Baùn TSCÑ, caùc khoaûn ñaàu tö Phaùt haønh coå phieáu Ñi vay Phaân phoái laõi Traû nôï vay 51 Caùc khaùi niệm cơ bản Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn: Có thờI gian thu hồi vốn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư Dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định Không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. Luồng tiền: Là luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp. 52 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ - phaân bieät 03 loaïi hoạt ñoäng - Hoïat ñoäng kinh doanh: Laø caùc hoaït ñoäng taïo ra doanh thu chuû yeáu cuûa DN vaø caùc hoaït ñoäng khaùc khoâng phaûi laø hoaït ñoäng ñaàu tö hay hoaït ñoäng taøi chính Hoaït ñoäng ñaàu tö: laø caùc hoaït ñoäng mua saém, xaây döïng, thanh lyù, nhöôïng baùn caùc taøi saûn daøi haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc khoâng thuoäc caùc khoaûn töông ñöông tieàn Hoaït ñoäng taøi chính: Laø caùc hoaït ñoäng laøm thay ñoåi quy moâ vaø keát caáu cuûa voán chuû sôû höõu vaø voán vay cuûa doanh nghieäp 03/05/2013 14 53 Phân biệt 03 loại hoạt động Hoạt động kinh doanh: Tạo ra doanh thu chủ yếu Có liên quan đến khoản mục doanh thu, giá vốn, CPQL, CPBH và các chi phí TÀI CHÍNH trên BCKQKD. Các khoản khác KHÔNG thuộc hoạt động đầu tư, KHÔNG thuộc hoạt động tài chính. 54 Tieàn thu töø vieäc baùn haøng, cung caáp dòch vuï; Tieàn thu ñöôïc töø DT khaùc Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH, DV; Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng; Tieàn chi traû laõi vay; Tieàn chi noäp thueá TNDN, tieàn thu do ñöôïc hoaøn thueá Tieàn thu do ñöôïc boài thöôøng; chi do bò phaït, bò boài thöôøng Tieàn chi traû cho cty baûo hieåm theo hôïp ñoàngBH Thu khaùc töø hoaït ñoäng KD Chi khaùc töø hoaït ñoäng KD LCTT töø hoaït ñoäng kinh doanh 55 Phân biệt 03 loại hoạt động Hoạt động đầu tư: Liên quan đến tài sản dài hạn và các khoản đầu tư (KHÔNG phải là tương đương tiền). Bao gồm các khoản lãi nhận được từ đầu tư 56 Tieàn chi mua saém, XD TSCÑ vaø TSDH khaùc; Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ, TSDH khaùc; Tieàn chi cho vay (tröø khi mua caùc coâng cuï nôï ñöôïc coi laø ‘töông ñöông tieàn’ hoaëc mua vì muïc ñích thöông maïi) Tieàn thu hoài cho vay; Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc (tröø tröôøng hôïp chi mua coå phieáu vì muïc ñích thöông maïi) Tieàn thu hoài voán ñaõ goùp vaøo ñôn vò khaùc; Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc, lôïi nhuaän nhaän ñöôïc. LCTT töø hoaït ñoäng ñaàu tö 03/05/2013 15 57 Phân biệt 03 loại hoạt động Hoạt động tài chính: Làm thay đổi vốn chủ sở hữu và vốn vay KHÔNG liên quan đến khoản mục doanh thu và chi phí tài chính trên BCKQKD. (Các khoản mục doanh thu và chi phí tài chính trên BCKQKD được phân loại vào lưu chuyển từ hoạt động KD hay đầu tư). Bao gồm việc phân phối lãi cho chủ sở hữu 58 Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp; Tieàn chi traû voán goùp cho CSH, mua laïi coå phieáu cuûa DN Tieàn thu töø caùc khoaûn ñi vay ngaén haïn, daøi haïn; Tieàn chi traû caùc khoaûn nôï goác ñaõ vay; Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu LCTT töø hoaït ñoäng taøi chính 59 LCT thuaàn töø HÑ Kinh doanh LCT thuaàn töø HÑ Ñaâu tö LCT thuaàn töø HÑ Taøi chính Taêng/Giaûm Tieàn & TÑT trong kyø Tieàn & TÑT cuoái kyø + Tieàn & TÑT ñaàu kyø Kế
Tài liệu liên quan