Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVM

Các thành phần cơ bản của kiểm soát chi phí: Hoạch định làm thế nào mà chi phí sẽ được tiêu xài (PLAN) Ghi chép lại làm thế nào mà chi phí đã bị tiêu xài (ACTUAL) Đo lường sự khác biệt (variance) giữa PLAN và ACTUAL Làm các hành động hiệu chỉnh nếu cần

pdf13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 1 KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BẰNG EVM Taøi lieäu löu haønh noäi boä ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CAO HỌC XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP Giaûng vieân: Löu Tröôøng Vaên Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 2 NHU CẦU CHO KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY DỰNG Các thành phần cơ bản của kiểm soát chi phí: Hoạch định làm thế nào mà chi phí sẽ được tiêu xài (PLAN) Ghi chép lại làm thế nào mà chi phí đã bị tiêu xài (ACTUAL) Đo lường sự khác biệt (variance) giữa PLAN và ACTUAL Làm các hành động hiệu chỉnh nếu cần Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 3 TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MỘT CẦU NÔNG THÔN Ngaøy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D E F G H I J K L Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 4 NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO ... Nhieäm vuï Thôøi gian Toång coâng A 3 $35,000 B 1 $55,000 C 6 $900,000 D* 2 $60,000 E 3 $70,000 F 3 $75,000 G 9 $45,000 H 11 $2,600,000 I 1 $30,000 J 4 $65,000 K 2 $50,000 L 1 $100,000 $4,085,000 Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 5 Thôøi gian tính theo ngaøy TIẾN ĐỘ CỦA CHI PHÍ C.taùc $000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A $12 $12 $12 $12 B $55 $55 C $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 D $30 $30 $30 E $23 $23 $23 $23 F $25 $25 $25 $25 G $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 H $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 I $30 $30 J $16 $16 $16 $16 $16 K $25 $25 $25 L $100 $100 $55 $35 $185 $185 $416 $416 $391 $391 $266 $266 $266 $258 $258 $258 $258 55 125 Cum $55 $90 $275 $460 $876 $1,293 $1,684 $2,075 $2,342 $2,608 $2,875 $3,132 $3,390 $3,647 $3,905 $3,960 $4,085 Chi phí haøng ngaøy Chi phí haøng ngaøy Chi phí haøng ngaøy tích luõy Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 6 ÑOÀ THÒ CUÛA NGAÂN LÖU $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ($ ‘000) Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 7 ÑÖÔØNG CONG CHI PHÍ TÍCH LUÕY (Ñöôøng cong chöõ S cuûa ngaân saùch döï aùn) $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 8 PHAÂN TÍCH EARNED VALUE Ngaøy caäp nhaät Chaäm tieán ñoä Vöôït chi phí C: Chi phí ñaõ döï truø cuûa coâng vieäc ñaõ thöïc hieän (BCWP - Budgeted Cost of Work Performed) A: Keá hoaïch hoaëc ngaân saùch B: Thöïc teá :Chi phí thöïc teá cuûa coâng vieäc ñaõ thöïc hieän ( ACWP: Actual Cost of Work Performed) Thôøi gian C h i p h í t í c h l u õ y Chi phí ñaõ döï truø cuûa coâng vieäc theo keá hoaïch (BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled) Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 9 PHAÂN TÍCH EARNED VALUE (t.t) Phaân tích Earned Value laø moät heä thoáng ño löôøng söï thöïc hieän cuï theå cuûa quaûn lyù thi coâng Earned Value (EV) laø giaù trò cuûa coâng vieäc maø ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh Value - ñöôïc tích hôïp vaøo trong caùc giaù trò Budgeted Cost of Work Performed (BCWP); Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS); Actual Cost of Work Performed (ACWP) ⇒ Noù cung caáp moät heä thoáng kieåm soaùt toaøn boä chi phí trong quá trình thực hiện dự án. Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 10 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ngaân saùch Thöïc teá BCWP DÖÏ AÙN TAÏI CUOÁI NGAØY THÖÙ 8 (‘000) Ngaân saùch : $2,075 Thöïc teá : $1,613 BCWP :$1,349 Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 11 + Toát/ - Xaáu Phöông sai cuûa chi phí (Cost Variance - CV): CV = BCWP - ACWP ⇒ CV = $1,349 - $1,613 = - $264 ⇒ Thöïc traïng? Phöông sai cuûa tieán ñoä (Schedule Variance - SV): SV = BCWP - BCWS ⇒ SV = $1,349 - $2,075 = -$726 ⇒ Thöïc traïng? Phöông sai cuûa tieán ñoä theo thôøi gian $2,075 seõ chi tieâu sau khi baét ñaàu ñöôïc 7 ngaøy neáu chuùng ta laøm ñuùng tieán ñoä, nhöng hieän nay chuùng ta chi tieâu chæ ñöôïc $1,349 ⇒ Chuùng ta chaäm tieán ñoä . Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 12 MOÄT VAØI CHÆ SOÁ CUÛA SÖÏ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN Caùc thoâng soá veà söï thöïc hieän cuûa coâng trình (‘000) Budgeted Cost of Work Scheduled :BCWS = $2,075 Actual Cost of Work Performed: ACWP = $1,613 Budgeted Cost of Work Performed: BCWP =$1,349 Budgeted Cost at Completion: BAC = $4,085 Chæ soá thöïc hieän chi phí (Cost Performance Index): CPI = BCWP/ACWP = 0.84 Chæ soá thöïc hieän tieán ñoä (Scheduling Performance Index): SPI =BCWP/BCWS = 0.65 Chæ soá phaàn traêm hoaøn thaønh (Percent Complete Index): PCI =BCWP/BAC = 0.33 Biên soạn: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU 13 DÖÏ BAÙO CHI PHÍ TOAØN BOÄ CUÛA COÂNG TRÌNH Chi phí döï baùo cho söï hoaøn thaønh (Forecasting Cost at Completion, FAC) : FAC = ETC + ACWP trong ñoù ETC laø chi phí ñöôïc öôùc löôïng ñeå hoaøn thaønh ETC = Phaàn coøn laïi cuûa coâng vieäc/CPI = {BAC - BCWP}/ (CPI) = {$4,085-$1,349} / 0.8363 = $2,736/0.8363 = $3,271 ⇒ FAC = $3,271 +$1,613 = $4,883