Luận văn Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Ngân sách nhà nƣớc có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nƣớc. Ngân sách nhà nƣớc là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế-xã hội, định hƣớng phát triển sản xuất, điều tiết thị trƣờng, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung đều thừa nhận rằng ngân sách quận/huyện/thị xã (gọi chung là cấp huyện) là ngân sách của chính quyền Nhà nƣớc cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN, là cấp ngân sách thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NSNN. Việc tổ chức, quản lý thu chi ngân sách cấp huyện hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giải quyết đƣợc những vấn đề bức thiết trên địa bàn huyện/quận/thị xã. Nam Từ Liêm là một quận mới đƣợc thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm cũ, gồm 5 xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phƣơng và một phần của thị trấn Cầu Diễn; với 3.227,36 ha diện tích đất tự nhiên và 232.894 nhân khẩu, có 10 phƣờng. Là một quận mới thành lập, nhu cầu chi đầu tƣ cho hoạt động chi thƣờng xuyên phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi việc quản lý chi tiêu ngân sách Quận phải hết sức chặt chẽ, hiệu quả trong khi kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ ở một quận mới chƣa nhiều thì những kinh nghiệm thành công và hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách huyện Từ Liêm cũ có ý nghĩa vô cũng quan trọng.

pdf115 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 3476 | Lượt tải: 92download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- TRẦN THỊ THÚY QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 2 ĐẠI HỌC QU