Mạng giới và phát triển cộng đồng (gencomnet)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Giới thiệu về mạng lưới II. Các hoạt động đã thực hiện III. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về Bình đẳng giới

pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mạng giới và phát triển cộng đồng (gencomnet), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẠNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (GENCOMNET) NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Giới thiệu về mạng lưới II. Các hoạt động đã thực hiện III. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về Bình đẳng giới Giới thiệu về Mạng lưới • Tên đầy đủ: Mạng Giới và Phát triển cộng đồng (GENCOMNET) • Thành lập 09/08/2005 • Địa chỉ: Số nhà 19, A26, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. • Là Mạng lưới đầu tiên của các tổ chức NGO Việt Nam và các cá nhân hoạt động vì bình đẳng giới. GENCOMNET Họat động đã thực hiện (tiếp) • Mạng đã trải qua 01 giai đoạn chiến lược từ 2007 – 2011. • Hoạt động chính: Tham gia vận động chính sách, viết các báo cáo của các tổ chức NGO, nâng cao năng lực cho thành viên Mạng, mở rộng hợp tác quan hệ với các tổ chức khu vực và quốc tế. Hoạt động đã thực hiện (tiếp) • Tham gia vận động chính sách: - Tổ chức hội thảo đóng góp của NGO với chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (2009). - Đóng góp ý kiến xây dựng Luật mua bán người và Luật lao động (2010) 7Hội thảo đóng góp ý kiến của các tổ chức NGOs cho chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2010 - 2020 Hoạt động đã thực hiện (tiếp) • Thúc đẩy việc thực hiện Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình thông qua các hoạt động dự án - Dự án: Phòng chống bạo lực gia đình thông qua nghiên cứu, can thiệp và vận động chính sách (SDC tài trợ): Thực hiện mô hình, viết báo cáo nghiên cứu, tổ chức chiến dịch truyền thông - Dự án: Xây dựng mô hình tuyên truyền về Luật PCBL gia đình và Luật bình đẳng giới tại cộng đồng ( UN Women tài trợ) Hội thảo tham vấn báo cáo nghiên cứu “ Đánh giá việc thực hiện Luật PCBL gia đình sau 2 năm thực hiện tại Việt Nam” Hoạt động đã thực hiện (tiếp) • Viết báo cáo NGOs về thực hiện cương lĩnh hành động Bắc Kinh (Bắc Kinh + 15) (2009) • Viết báo cáo của các tổ chức NGO về việc thực hiện công ước CEDAW ở Việt Nam ( 2007, 2011) - Tập hợp các mạng lưới, trung tâm viết các chủ để báo cáo - Điều phối hoạt động viết báo cáo: Tổ chức tập huấn kĩ năng và phương pháp viết báo cáo, hội thảo tham vấn ý kiến báo cáo, in ấn và phân phối báo cáo 11 Tập huấn kĩ năng viết báo cáo CEDAW Đại diện Mạng tham dự hội thảo tham vấn về việc thực hiện các kết luận của công ước CEDAW (2010) Hoạt động đã thực hiện (tiếp) • Củng cố và nâng cao năng lực cho thành viên của Mạng lưới và tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế - Tổ chức tập huấn cho thành viên Mạng: kĩ năng viết báo cáo CEDAW, chiến lược phát triển tổ chức, giới và nghệ thuật. - Tham gia nhóm tổ chức hội thảo chuyên đề về giới (diễn đàn Nhân dân ASEAN lần 6), tham gia hợp tác IWRAW, Tổ chức phụ nữ Caucus Đại diện Mạng tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN lần VI (2009) Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG • Sứ mệnh của GENCOMNET (2012 – 2016): “GENCOMNET sử dụng các kinh nghiệm cộng đồng trong các lĩnh vực khác nhau để có tiếng nói khách quan trong việc vận động chính sách (xây dựng, thực thi, giám sát) thúc đẩy bình đẳng giới”. • Mục tiêu: Đến 2016 GENCOMENT được ghi nhận là một mạng lưới đi đầu trong các sáng kiến, và mô hình vận động chính sách hiệu quả về thúc đẩy BĐG ở Việt Nam. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG (tiếp) • Tài liệu hóa các mô hình can thiệp tại cộng đồng liên quan đến bình đẳng giới • Vận động chính sách liên quan tới bình đẳng giới • Giám sát giới • Phát triển các chương trình đào tạo về Bình đẳng giới và lồng ghép giới Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG (tiếp) • Tài liệu hóa các mô hình can thiệp tại cộng đồng liên quan đến bình đẳng giới - Xây dựng ấn phẩm về các mô hình can thiệp liên quan đến bình đẳng giới tại cộng đồng, giới thiệu, cập nhật và tái bản hàng năm. - Là căn cứ để nhân rộng các mô hình hay và phát hiện các khoảng trống cho việc vận động chính sách. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG (tiếp) • Vận động chính sách - Vận động áp dụng khung CEDAW trong Luật pháp và chương trình (Hiến pháp, Luật lao động, Luật dân sự, Luật đất đai, Luật quảng cáo). - Đại diện GENCOMENT tham gia đoàn giám sát đánh giá thực hiện Luật bình đẳng giới. - Giám sát đánh giá việc thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới sau 5 năm thực hiện Luật. - Viết báo cáo NGOs về việc thực hiện công ước CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 9, 10 năm 2015. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG (tiếp) • Giám sát giới - Giám sát truyền thông đảm bảo bình đẳng giới - Giám sát giới và quản trị Nhà nước ở cộng đồng - Giám sát giới trong các chương trình biến đổi khí hậu. Định hướng đóng góp của GENCOMNET vào chương trình chung về BĐG (tiếp) • Phát triển các chương trình đào tạo về bình đẳng giới và lồng ghép giới - Xây dựng tài liệu tập huấn, chương trình đào tạo về bình đẳng giới và lồng ghép giới - Tập huấn, đào tạo về bình đẳng giới và lồng ghép giới cho thành viên Mạng và các bên liên quan - Hội thảo quốc tế tập huấn trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới và lồng ghép giới với các tổ chức khu vực XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !