Quản lý tài sản ở đơn vị công

Mục tiêu: - Giới thiệu một số nội dung chính về công tác mua sắm, quản lý tài sản tại các đơn vị - Nâng cao nghiệp vụ về công tác quản lý tài sản - Nắm vững các tiêu chuẩn, định mức trong việc trang bị và sử dụng tài sản - Nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong quản lý và sử dụng tài sản.

ppt37 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý tài sản ở đơn vị công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNGTh.S TRẦN HẢI HIỆP. QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNGQUẢN LÝ TÀI SẢN1PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN2MUA SẮM, TRANG CẤP TÀI SẢN3PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN4QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNGMục tiêu:- Giới thiệu một số nội dung chính về công tác mua sắm, quản lý tài sản tại các đơn vị- Nâng cao nghiệp vụ về công tác quản lý tài sản- Nắm vững các tiêu chuẩn, định mức trong việc trang bị và sử dụng tài sản- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong quản lý và sử dụng tài sản.QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNGCác văn bản pháp luật liên quan:Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008- Luật đấu thầu năm 2005Quyết định 202/2006/TTg Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lậpNghị định 137/2006/CP Phân cấp quản lý tài sản tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệpQuyết định 32/BTC chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐQuyết định 179/2007/TTg Quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức tập trung- Quyết định 115/2008/CP Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản I. Quản lý tài sản tại đơn vịTaøi saûn trong caùc ñôn vò HC-SNTSCÑTSCÑ HH TSCÑ VHCoâng cuï, duïng cuïTài sản nhà nước trong các đơn vị HS-SN là toàn bộ các tài sản nhà nước giao cho đơn vị quản lý và sử dụng, các tài sản hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước Đất đai- Nhà, trụ sở làm việc- Xe cộ, trang thiết bị - Bàn ghế Dụng cụ thực hành, thí nghiệm- Thiết bị âm thanh1. Quản lý tài sản cố định1.1. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ: - Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên * TSCĐ hữu hình là các tài sản mang hình thái vật chất, có kết cấu độc lập, hoặc cùng một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định thỏa mãn đồng thời hai tiêu chuẩn trên * TSCĐ vô hình là những tài sản không mang hình thái vật chất mà đơn vị phải đầu tư chi phí để tạo lập thỏa mãn 2 tiêu chuẩn trên.QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG1.2. Moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieätNhöõng taøi saûn coù nguyeân giaù töø 5 trieäu ñeán döôùi 10 trieäu ñoàng, coù thôøi gian söû duïng treân 1 naêm ñöôïc xeáp laø TSCÑTaøi saûn khoâng theå ñaùnh giaù ñöôïc giaù trò thöïc, nhöng yeâu caàu phaûi quaûn lyù chaët veà maët hieän vaät (coå vaät, laêng taåm, hieän vaät tröng baøy)Taøi saûn coù nguyeân giaù töø 10 trieäu trôû leân nhöng deã hoûng, deà vôõ khoâng ñöôïc xeáp laø TSCÑ (ñoà duøng thuûy tinh, söù)QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG1.3. Yêu cầu quản lý TSCĐQuản lý chặt chẽ cả về mặt hiện vật và giá trị: + Về mặt hiện vật: mua sắm, bảo quản, sử dụng tài sản. + Về mặt giá trị: Nguyên giá, tính hao mòn, điều chỉnh tăng giảm.Ghi chép phản ánh chính xác kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và việc sử dụng để giám đốc chặt chẽ việc đầu tư, sử dụng tài sản.Tổ chức kiểm kê, kiểm tra định kỳ hoặc bất thường- Đánh giá hiệu quả sử dụng để có những biện pháp quản lý2. Xác định NG và tính hao mòn TSCĐHình thành từ mua sắmHình thành từ đầu tư xây dựngDo điều chuyển đếnDo cho, tặngGiá mua thực tế (trừ đi giảm giá, chiết khấu)Là giá trị quyết toán được phê duyệt theo đúng quy định về XDLà giá ghi trong biên bản bàn giaoLà giá được cơ quan tài chính tính để hạch toán hoặc giá do được định giá, đánh giá lại+Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, sửa chữa+Thuế, phí, lệ phí-Các khoản thu hồi phế liệu, sp do chạy thửChi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, sửa chữaThuế, phí, lệ phíCác khoản thu hồi phế liệu, sp do chạy thử++-+Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, sửa chữaThuế, phí, lệ phíCác khoản thu hồi phế liệu, sp do chạy thử+-QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.2. Đối với TSCĐ vô hình- Giá trị quyền sử dụng đất: Toàn bộ chi phí bỏ ra để có được quyền sử dụng đất (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, chi phí mua)- Giá trị bằng phát minh, sáng chế: Là các chi phí phải trả để cho các công trình nghiên cứu được công nhận, hoặc chi phí mua việc sử dụng bằng.- Giá trị bản quyền tác giả: Là tổng số tiền chi thù lao cho tác giả được nhà nước công nhận độc quyền phát hành- Giá trị phần mềm máy vi tính: Là số tiền thực chi trả thuê lập trình viên hoặc mua phần mềm.QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.3. Các trường hợp điều chỉnh nguyên giá TSCĐ- Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quyết định nhà nước (Có thể tăng hoặc giảm)- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực, kéo dài thời gian sử dụng (Sửa chữa lớn TSCĐ)- Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐQUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.4. Tính hao mòn TSCĐ- Nguyên tắc tính: + Được tính mỗi năm 1 lần vào tháng 12 + Một số trường hợp TSCĐ không phải tính hao mòn (giá trị quyền sử dụng đất, thuê, giữ hộ, hư hỏng, đã tính hết hao mòn nhưng còn sử dụng được)- Xác định thời gian sử dụng: + Thời gian sử dụng và tỷ lệ do nhà nước quy định + TCSĐ vô hình do cơ quan trực tiếp quản lý quy định < 50nQUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNGPhương pháp tínhMức hao mòn hàng năm của từng TSCĐNguyên giá TSCĐTỷ lệ tính hao mòn hàng nămX=+ Trường hợp nguyên giá thay đổi thì phải xác định lại mức tính hao mòn trung bình năm của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia cho thời gian sử dụng đã được xác định lại.+ Mức tính hao mòn cho năm cuối cùng thuộc thời gian sử dụng = Nguyên giá TSCĐ – Số hao mòn lũy kế của tài sản đóQUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.5. Trích khấu hao TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp vốn. - Mọi TSCĐ đơn vị đem sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê đều phải trích khấu hao tài sản: + Nếu sử dụng toàn bộ cho hoạt động trên thì thực hiện trích khấu hao theo chế độ quy định cho doanh nghiệp. + Trường hợp sử dụng cho cả hoạt động cơ quan và các hoạt động trên thì phải tính toán phân bổ khấu hao căn cứ vào thời gian, số lần sử dụng, khối lượng công việc hoàn thành (chỉ khấu hao phần đem sử dụng hoạt động sx,kd)II. Phân cấp quản lý tài sản tại cơ quan HC, đơn vị SN1. Nội dung phân cấp- Phân cấp về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước.- Phân cấp về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản nhà nước như: quyền quản lý, sử dụng, quyền quyết định đầu tư, quyền quyết định thu hồi, bán thanh lý, quyền kiểm tra....- Phân cấp về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản.NĐ 137/CP; TT 35/BTC2.1. Đăng ký quyền thực hiện quản lý, sử dụng tài sản - Các tài sản phải đăng ký - Trình tự, thủ tục: - Nơi đăng ký: Sở Tài chính (TS thuộc địa phương quản lý)Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động SNXe ô tô các loại- TS có nguyên giá từ 500 triệu2. Thực hiện phân cấp tại các đơn vị HC-SNLập tờ khai đăng ký tài sản theo đúng quy định với từng loại.Kèm theo các loại giấy tờ liên quan đến tài sản- Gửi cơ quan cấp trên xác nhận và gửi cơ quan đăng ký 2.2. Thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức Thủ tướng Chính phủTrụ sở làm việc, điện thoại, xe ô tô phục vụ lãnh đạo, phục vụ công tác chung của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ươngTài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đặc thù của cơ quan mình sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp.Tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đặc thù ở địa phương mà trung ương chưa quy định.Quy định2.3. Thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm- Nhà Công trình kiến trúc- Tài sản gắn liền với đấtTheo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng- Phương tiện giao thông Máy móc, trang thiết bị làm việc- Các động sản khác UBND các cấp quyết định mua sắm tài sản cho các cơ quan hành chính thuộc phạm vi quản lý theo dự toán, theo đúng tiêu chuẩn- Chủ tịch UBND các cấp quyết định bổ sung NS để mua sắm tài sản ngoài dự toán được giao của cơ quan HC thuộc phạm vi quản lý- Tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lậpThực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài sản tại các đơn vị sự nghiệp2.4. Thẩm quyền thu hồi tài sản* Tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp: - Đầu tư xây dựng mới, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, bán, chuyển đổi sở hữu, vượt tiêu chuẩn định mức, không đúng thẩm quyền do nhà nước quy định. - Không sử dụng mà đơn vị sử dụng không đề nghị phương án xử lý có hiệu quả. - Sử dụng sai mục đích, sai chế độ quy định, bán, chuyển nhượng, cho, tặng không đúng thẩm quyền.- Các trường hợp phải thu hồi khác theo quy định của pháp luật.* Thẩm quyền thu hồiTrụ sở làm việc-Bất động sản có nguyên giá từ 100 tỷ đồng trở lên-Tại cơ quan Bộ, cơ quan thuộc CP, trung ương quản lýTrụ sở làm việc, bất động sản không thuộc đối tượng trên tại các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp công lập do trung ương quản lý- Những tài sản là động sản sử dụng sai quy định, vượt tiêu chuẩn -Tài sản của cơ quan HC, SN thuộc cấp mình mình quản lý-Tài sản của cơ quan HC, SN thuộc địa phương mình quản lý-Kiến nghị CP, BTC thu hồi tài sản tại cơ quan HC, SN đặt tại địa phươngThủ tướng Chính phủBộ Tài chínhBộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CPUBND cấp tỉnh2.5. Thẩm quyền điều chuyển tài sản2.6. Thẩm quyền bán, chuyển đổi tài sảnChính phủ-Bộ Tài chính-Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP-Chủ tịch UBND cấp tỉnh(Nghiên cứu tài liệu)2.7. Thanh lý tài sản* Thẩm quyền quyết định:- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản nhà nước đối với tài sản của các cơ quan hành chính thuộc địa phương quản lý theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.- Thẩm quyền thanh lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở ĐƠN VỊ CÔNG* Điều kiện thanh lý TS - Hết thời hạn sử dụng, không có nhu cầu sử dụng mà không thể điều chuyển cho đơn vị khác. - Bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì không có hiệu quả và phải chi phí sửa chữa quá lớn. - Nhà, công trình kiến trúc phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.* Trình tự thực hiện: Lập hồ sơ TS thanh lý Trình cấp có thẩm quyền Ra quyết định TL Tổ chức thanh lý tài sảnTổ chức thanh lýTài sản thanh lý được đem bán-Phải thuê tổ chức có chức năng thực hiện bán đấu giá-Nếu tại địa bàn ko có tổ chức thực hiện thì phải thành lập Hội đồng thanh lý để thực hiện bán đấu giáTài sản thanh lý theo phương thức phá dỡ, tiêu hủy-Tiến hành phá dỡ tiêu hủy công khai.-Thu hồi phế liệu nếu có để bánSố tiền thu được sau khi trừ chi phí hợp lý để thực hiện thanh lý tài sản-Nộp ngân sách theo quy định-Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc nộp NS, hoặc được giữ lại để bổ sung quỹ phát triển sự nghiệp theo quy địnhIII. Mua sắm, trang cấp tài sản 1. Mua saém theo phöông thöùc taäp trung Coù moät soá loaïi taøi saûn, haøng hoùa phaûi toå chöùc mua saém theo hình thöùc naøy. Moät ñôn vò thuoäc Sôû Taøi chính seõ thöïc hieän vieäc mua saém theo keá hoaïch vaø baøn giao cho caùc ñôn vò tröïc tieáp quaûn lyù söû duïng2. Caùc ñôn vò töï thöïc hieän mua saém theo quy ñònh. Caùc cô quan, ñôn vò caên cöù vaøo döï toaùn ñöôïc duyeät, thöïc traïng veà taøi saûn cuûa ñôn vò tieán haønh töï mua saém theo ñuùng phaân caáp vaø quy trình.1. Mua saém theo phöông thöùc taäp trung1.1. Noäi dung caùc haøng hoùa, taøi saûn phaûi thöïc hieän- Xe oâ toâ caùc loaïi Phöông tieän vaän taûi, trang thieát bò chuyeân duøng- Trang thieát bò tin hoïc- Moät soá loaïi taøi saûn, haøng hoùa khoâng thuoäc ñoái töôïng naøy, thì UBND tænh seõ quy ñònh cuï theå danh muïc phaûi mua saém taäp trung. (saùch giaùo khoa, trang phuïc ngaønh, maùy pho to, ñieän thoaïi)1.2. Quy trình tổ chức thực hiện* Lập và phê duyệt kế hoạch mua sắmCơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu cụ thể mua sắm tài sản, hàng hóa để phục vụ hoạt độngTrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệtCăn cứ chế độ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định hiện hành, nhu cầu thực tế của đơn vị sử dụng đề án mua sắm sẽ được cấp có thẩm quyền duyệt. UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa tập trung (chủng loại, số lượng, thời gian, đơn vị được giao, kinh phí mua sắm)Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao cho một đơn vị thực hiện* Tổ chức thực hiện mua sắmNhu caàu mua saém, UBND Tænh giao cho ñôn vò thuoäc Sôû TC thöïc hieän mua saémÑôn vò thöïc hieän xaây döïng phöông aùn mua saém trình caáp thaåm quyeàn pheâ duyeätÑôn vò toå chöùc mua saém theo ñuùng trình töï mua saém taøi saûn haøng hoùaThöïc hieän nghieäm thu, baøn giao taøi saûn cho caùccô quan, ñôn vò tröïc tieáp söû duïng theo ñuùng trình töïThöïc hieän coâng khai vieäc mua saém theo phöông thöùc taäp trungPHƯƠNG THỨC ĐẤU THẤU, MUA SẮM, TÀI SẢN1. Noäi dung mua saém taøi saûn2. Nguoàn kinh phí3. Keá hoaïch ñaáu thaàu (4 böôùc)4. Caùc hình thöùc mua saém (6 hình thöùc) - Ñaáu thaàu roäng raõi - Ñaáu thaàu haïn cheá - Chæ ñònh thaàu - Mua saém tröïc tieáp - Chaøo haøng caïnh tranh - Löïa choïn nhaø thaàu trong tröôøng hôïp ñaëc bieät3.1. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầuTiêu chuẩn, định mức của đơn vị, của cá nhân sử dụng; nhu cầu bổ sungQuyết định mua sắm của cấp có thẩm quyềnDự toán chi NS được giao; các nguồn khác được thực hiện theo quy địnhThông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý giá (tài sản cần thẩm định)Xây dựng gói thầu mua sắm3.2. Nội dung gói thầu- Tên gói thầu: Đúng tên đã được duyệt- Giá gói thầu: Giá gói thầu được duyệt là tối đa, để xác định giá khi mời thầu phải tham khảo giá của 5 đơn vị khác nhau.- Nguồn kinh phí: Theo kế hoạch đã duyệt- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chỉ định, rộng rãi, chào hàng cạnh tranh- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Thời gian thực hiện từ lúc bán hồ sơ, mở hồ sơ và thông báo kết quả- Hình thức hợp đồng: Giá cố định, hợp đồng có điều chỉnh giá.- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi bắt đầu ký đến lúc bàn giao hàng hóa, nghiệm thu, thanh lý.3.3. Trình duyệt kế hoạch đấu thầuTrách nhiệm trình duyệt: Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo quy định.Hồ sơ trình duyệt: Văn bản trình duyệt và các tài liệu liên quan đến gói thầu.3.4. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu- Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ về kế hoạch đấu thầu và báo cáo thẩm định, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch đấu thầu làm căn cứ cho cấp dưới tổ chức thực hiện.- Thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo trình duyệt kế hoạch đấu thầu và báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.Ñaáu thaàu roäng raõiVieäc löïa choïn nhaø thaàu phaûi ñöôïc thöïc hieän ñaáu thaàu roäng raõi Khoâng haïn cheá soá löôïng nhaø thaàu tham giaCoù toái ña 3 ñôn vò tham gia tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàuÑaáu thaàu haïn cheáTheo yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï nöôùc ngoaøivôùi nguoàn voán söû duïng cho goùi thaàuGoùi thaàu coù ñaëc tính caoVeà maët kyõ thuaät, ñaëc thuøCoù tính chaát nghieân cöùuChæ coù moät soá nhaø thaàuCoù khaû naêng ñaùp öùngPhaûi môøi toái thieåu 5 nhaø thaàu coù ñuûnaêng löïc thöïc hieänChæ ñònh thaàu6 Tröôøng hôïp ñöôïcchæ ñònh thaàuPhaûi löïa choïn moät nhaø thaàu ñuû naêng löïc. Tuaân thuû quy trình chæ ñònh thaàu Mua saém ñeå thöïc Hieän ñeà taøi, döï aùn KHCN, caùc noäi dung mua saém ñaõ giao khoaùn Töï quyeát ñònh theo quy ñònh vaø chòu traùch nhieämTh.S TRẦN HẢI HIỆPThank You !