Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

Biết được ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được hệ thống chỉ tiêuđánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được các phương pháp đánh giá khái quát tình hình tài chính.

pdf3 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PTHĐTC NguyenQuocNhat Chapter 2 :ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2-1 CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ThS. Nguyễn Quốc Nhất Mục tiêu Học xong chương này sinh viên sẽ: •Biết được ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được hệ thống chỉ tiêuđánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được các phương pháp đánh giá khái quát tình hình tài chính. 2 Nội dung chương 2 2.1. Ý nghĩa đánh giá 2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính 2.3 Phương pháp đánh giá khái quát tình hình tài chính Tài liệu tham khảo chương 2 • Phân tích hoạt động kinh doanh- PGS.TS Phạm Văn Dược - TS. Trần Phước- NXB ĐH Công Nghiệp TP.HCM • Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - PGS.TS Phạm Văn Dược-NXB Hồng Đức • Phân tích hoạt động kinh doanh-Khoa Quản Trị kinh doanh –Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 4 2.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Đánh giá khái quát tình hình tài chính sẽ cung cấp một cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp => những giải pháp hữu hiệu để quản lý. Đánh giá khái quát tình hình tài chính: - Căn cứ vào bảng cân đối kế toán rồi so sánh để thấy được quy mô vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ cũng như khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp. - Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 5 2.2 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Phaân tích tình hình taøi chính phaûi cung caáp ñaày ñuû nhöõng thoâng tin höõu ích cho caùc nhaø ñaàu tö, caùc chuû nôï vaø nhöõng ngöôøi söû duïng khaùc ñeå hoï coù theå ra caùc quyeát ñònh veà ñaàu tö, tín duïng vaø caùc quyeát ñònh töông töï. Thoâng tin phaûi deã hieåu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù moät trình ñoä töông ñoái veà kinh doanh vaø veà caùc hoaït ñoäng kinh teá maø muoán nghieân cöùu caùc thoâng tin naøy. PTHĐTC NguyenQuocNhat Chapter 2 :ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2-2 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (1) Tổng số nguồn vốn: để đánh giá khả năng tổ chức, huy động vốn trong năm của doanh nghiệp. (2) Hệ số tự tài trợ: Chỉ tiêu này cho biết, trong tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm mấy phần (3) Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn: phản ánh khả năng trang trải tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở hữu (4) Hệ số đầu tư: phản ánh cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (5) Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: cho biết với tổng số tài sản hiện có, doanh nghiệp có bảo đảm trang trải được các khoản nợ phải trả hay không. (6) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là cao hay thấp 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (7) Hệ số khả năng thanh toán nhanh: là chỉ tiêu được dùng để đánh giá khả năng thanh toán tức thời (thanh toán ngay) (8) Hệ số khả năng chi trả: khắc phục được nhược điểm của hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh vì nó được xác định cho cả kỳ kinh doanh và không phụ thuộc vào yếu tố thời vụ. 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (9) Khả năng sinh lời của tài sản (Return on assets - ROA): cho biết bình quân một đơn vị tài sản sử dụng trong quá trình kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo KQHĐKD (10) Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (Return on equity - ROE): biết được một đơn vị Vốn chủ sở hữu đầu tư vào kinh doanh đem lại mấy đơn vị lợi nhuận sau thuế. 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH PTHĐTC NguyenQuocNhat Chapter 2 :ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2-3 2.4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BÀI TẬP 1: Bài tập 1 Chỉ tiêu Số tiền Tiền và các khoản tương đương tiền 100 Tài sản dài hạn 400 Doanh thu 1000 Lợi nhuận sau thuế 200 Tỷ số thanh toán nhanh 0.9 Tỷ số thanh toán hiện hành 1,5 Kỳ thu tiền bình quân 40 ngày ROE 12% Tính: Nợ ngắn hạn, Phải thu bình quân, ROA, Nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu Voøng quay khoaûn phaûi thu = Doanh thu BQ giaù trò khoaûn phaûi thu Kyø thu tieàn bình quaân = Soá ngaøy trong naêm Soá voøng quay khoaûn phaûi thu BÀI TẬP 2: BÀI TẬP 3: