Tài chính quốc tế - Chương 5: Xác định tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của chính phủ đến tỷ giá hối đoái

ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN ĐỘNG TGHĐ ◦ S : tỷ giá giao ngay của ngày gần nhất ◦ S t-1 : tỷ giá giao ngay của ngày giao dịch trước đó ◦ e f : phần trăm thay đổi của đồng ngoại tệ

pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính quốc tế - Chương 5: Xác định tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của chính phủ đến tỷ giá hối đoái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang 1 Chương 5: Company Logowww.themegallery.com NỘI DUNG CHÍNH PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 5.1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN ĐỘNG TGHĐ ◦ S : tỷ giá giao ngay của ngày gần nhất ◦ St-1 : tỷ giá giao ngay của ngày giao dịch trước đó ◦ ef : phần trăm thay đổi của đồng ngoại tệ 1 1   t t f S SSe Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 5.1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN ĐỘNG TGHĐ Câu hỏi: Vì sao tỷ giá thay đổi hay dự báo tỷ giá thay đổi như thế nào? Tìm hiểu về cung và cầu tiền tệ => tỷ giá cân bằng Ví dụ: Giải thích trường hợp lãi suất của Mỹ tăng lên trong khi lãi suất ở Anh không đổi => tỷ giá đồng bảng Anh giảm xuống PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 5.1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN ĐỘNG TGHĐ S S’ D . E Giá trị GBP Số lượng bảng Anh . E’ D’ 1,55 1,53 PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 5.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TGHĐ D’  EXPGCINCINTINFfe  ,,,, Trong đó: e = phần trăm thay đổi của tỷ giá giao ngay INF = thay đổi mức chênh lệch giữa lạm phát tại Mỹ và lạm phát nước ngoài INT = thay đổi mức chênh lệch giữa lãi suất tại Mỹ và lãi suất nước ngoài INC = thay đổi mức chênh lệch giữa thu nhập tại Mỹ và thu nhập nước ngoài GC = thay đổi sự kiểm soát của chính phủ EXP = thay đổi tỷ giá kỳ vọng trong tương lai Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang 5.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TGHĐ Lạm phát ở Mỹ tăng mạnh trong khi lạm phát ở Anh giữ nguyên S’ S D’ . E’ Giá trị GBP Số lượng bảng Anh . E D 1,55 1,57 5.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TGHĐ Lãi suất ở Mỹ tăng lên trong khi lãi suất ở Anh giữ nguyên S S’ D . E Giá trị GBP Số lượng bảng Anh . E’ D’ 1,55 1,53 5.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TGHĐ Thu nhập tại Mỹ tăng đáng kể trong khi thu nhập tại Anh không đổi S D’ . E Giá trị GBP Số lượng bảng Anh E’. D 1,56 1,57 Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang 5.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TGHĐ Kiểm soát của chính phủ tác động đến tỷ giá cân bằng theo nhiều cách khác nhau như hạn chế trao đổi ngoại tệ, áp đặt hàng rào thương mại, can thiệp thông qua mua bán tiền tệ và tác động đến các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất, thu nhập. Kỳ vọng: tác động đến tỷ giá giao ngay trong tương lai. Ví dụ: tin tức tăng lên của lạm pháp ở Mỹ => kỳ vọng USD giảm giá => áp lực giảm giá đồng USD 5.3. BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ CHÉO Tỷ giá chéo thay đổi khi một trong hai loại ngoại tệ thay đổi giá trị so với USD Tỷ giá chéoA/B A/USD và B/USD thay đổi cũng mức độ Không đổi A/USD tăng mạnh hơn B/USD tăng A/USD tăng ít hơn B/USD Giảm A/USD tăng, B/USD không đổi Tăng bằng với mức tăng A/USD A/USD giảm, B/USD không đổi Giảm bằng với mức giảm A/USD A/USD giảm, B/USD tăng Giảm 5.4. DỰ BÁO SỰ BIẾN ĐỘNG TGHĐ Dựa vào các yếu tố tác động đến TGHĐ => dự báo sự thay đổi cung cầu ngoại tệ => dự báo sự thay đổi TGHĐ 5.5. CÁC TRANH LUÂN: Các đồng tiền yếu có thể được giữ ổn định liên tục như thế nào? (SV nghiên cứu) Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang PHẦN 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN TGHĐ 5.6. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh  Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi töï do  Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi hoãn hôïp giöõa coá ñònh vaø thaû noåi Heä tho áng ty û gia ù ho ái ñoa ùi co á ñònh  Tyû giaù hoái ñoaùi hoaëc ñöôïc giöõ khoâng ñoåi hoaëc chæ ñöôïc cho pheùp dao ñoäng trong moät phaïm vi raát heïp.  Neáu tyû giaù hoái ñoaùi baét ñaàu dao ñoäng quaù nhieàu, chính phuû coù theå can thieäp ñeå duy trì tyû giaù hoái ñoaùi trong giôùi haïn. Töø 1944 ñeán 1971 Moãi ñoàng tieàn ñöôïc ñònh giaù theo vaøng => giaù trò cuûa chuùng ñoái vôùi nhau coá ñònh. Caùc chính phuû ñaõ can thieäp vaøo caùc thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå ñaûm baûo tyû giaù hoái ñoaùi khoâng dao ñoäng quaù 1% cao hôn hay thaáp hôn tyû giaù ñaõ ñònh ban ñaàu. Hoäi nghò Br etton Woods (Kyû nguyeân B.W.) Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Hieääp ñònh Smithsonian Thaùng 12/1971 Đoâ la Myõ giaûm giaù khoaûng 8% so vôùi caùc ñoàng tieàn khaùc. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng giaù trò cuûa caùc ñoàng tieàn ñöôïc nôùi roäng ñeán ± 2,25% cuûa tyû giaù aán ñònh. Thaùng 3 naêm 1973, hieäp ñònh Smithsonian chaám döùt Tyû giaù seõ ñöôïc caùc löïc thò tr öôøng aán ñònh maø khoâng coù söï can thieäp cuûa chính phuû. He ää tho ááng tyûû gia ùù ho áái ñoaùùi thaûû no ååi tö ïï do He ää tho ááng tyûû gia ùù ho áái ñoaùùi thaûû no ååi tö ïï do THUAÄÄN LÔÏÏI Duy trì söï oån ñònh chung cuûa theá giôùi; ngaên caûn söï laây lan cuûa caùc “caên beänh” kinh teá (laïm phaùt, thaát nghieäp ) Giaûm bôùt aùp löïc cho NHTW Naâng cao hieäu quaû cuûa thò tröôøng taøi chính BAÁÁT LÔÏÏI Laøm traàm troïng theâm caùc vaán ñeà kinh teá cuûa moät quoác gia. Khoù khaên cho caùc MNC trong vieäc tính toaùn vaø quaûn lyù ruûi ro tyû giaù. Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Heää thoááng tyûû giaùù hoãnã hôïïp giöõaõ coáá ñònh vaøø thaûû noååi  Heä thoáng daûi baêng tyû giaù  Heä thoáng tyû giaù con r aén tieàn teä  Heä thoáng tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù  Cheá ñoä tyû giaù chuaån tieàn teä Heää thoááng tyûû giaùù con r aéén tieààn teää - Còn gọi là neo tỷ giá có điều chỉnh hay là ngang giá trượt - Trong hệ thống này, giá trị đồng nội tệ được neo vào đồng ngoại tệ và giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ đó được phép giao động trong một biên độ chẳng hạn như cộng trừ 1% Heä thoáng tyû giaù con raén tieàn teä A 1,98 2,0 F G DCB S($/£) Thaùng1 2 3 Möùc tr aàn Möùc saøn Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Heää thoááng tyûû giaùù thaûû noååi coùù quaûûn lyùù  Heä thoáng naèm ñaâu ñoù giöõa coá ñònh vaø thaû noåi töï do.  Gioáng heä thoáng tyû giaù thaû noåi töï do ôû ñieåm caùc tyû giaù ñöôïc cho pheùp dao ñoäng haøng ngaøy vaø khoâng coù caùc bieân ñoä chính thöùc.  Gioáng heä thoáng tyû giaù coá ñònh ôû ñieåm caùc chính phuû coù theå vaø ñoâi khi ñaõ can thieäp ñeå traùnh ñoàng tieàn nöôùc hoï khoâng ñi quaù xa theo moät höôùng naøo ñoù. Tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh Tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh Con r aén tieàn teä Con r aén tieàn teä Thaû noåi coù quaûn lyù Thaû noåi coù quaûn lyù Thaû noåi töï do Thaû noåi töï do Tính linh hoaït taêng daàn cuûa caùc heä thoáng tyû giaù Can thieääp cuûûa chính phuûû trong heää thoááng tyûû giaùù hoáái ñoaùùi coùù quaûûn lyùù Caùc lyù do cuûa vieäc can thieäp: Laøm dòu bôùt caùc bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi Thieát laäp caùc bieân ñoä tyû giaù hoái ñoaùi ngầm ÖÙng phoù vôùi caùc xaùo troän taïm thôøi Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Can thieääp cuûûa chính phuûû trong heää thoááng tyûû giaùù hoáái ñoaùùi coùù quaûûn lyùù  Can thieäp tr öïc tieáp  Can thieäp giaùn tieáp Can thieäp tr öïc tieáp Phöông phaùp can thieäp tröïc tieáp cuûa NHTW. NHTW sẽ thực hiện mua hoặc bán đồng nội tệ ñeå buoäc ñoàng noäi teä giaûm giaù hoặc tăng giá. NHTW thực hiện mua đồng nội tệ (đổi đồng ngoại tệ lấy đồng nội tệ) => tăng cầu đồng nội tệ => giá trị đồng nội tệ tăng lên. NHTW thực hiện bán đồng nội tệ (đổi đồng nội tệ lấy đồng ngoại tệ) => tăng cung đồng nội tệ => giá trị đồng nội tệ giảm Can thieäp tr öïc tieáp  Can thieäp khoâng ñaït muïc tieâu  Can thieäp ñaït muïc tieâu  Can thieäp khoâng voâ hieäu hoùa (không trung hòa)  Can thieäp voâ hieäu hoùa (trung hòa) 1. Khả năng can thiệp trực tiếp phụ thuộc vào số lượng dự trữ 2. Thị trường ngoại hối ngày càng phát triển thì can thiệp trực tiếp càng trở nên kém hiệu quả. 3. Can thiệp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nếu được điều phối bởi một số NHTW Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Can thieääp ñaïït muïïc tieâuâ vaøø khoângâ ñaïït muïïc tieâuâ Can thieäp ñaït muïc tieâu khi söï can thieäp cuûa NHTW phaùt huy taùc duïng hoaëc thaäm chí taùc ñoäng maïnh ñeán thò tröôøng theo nhöõng muïc tieâu maø NHTW mong muoán. Can thieäp khoâng ñaït muïc tieâu thì ngöôïc laïi khi nhöõng can thieäp cuûa NHTW khoâng phaùt huy taùc duïng (do möùc ñoä hay khaû naêng can thieäp khoâng ñuû maïnh). Can thieääp khoângâ voââ hieääu hoùùa so vôùùi can thieääp voââ hieääu hoùùa NHTW can thieäp vaøo thò tröôøng hoái ñoaùi maø khoâng ñieàu chænh söï thay ñoåi trong möùc cung tieàn teä ñöôïc goïi laø can thieäp khoâng voâ hieäu hoùa. NHTW can thieäp voâ hieäu hoùa baèng caùch aùp duïng ñoàng thôøi caùc giao dòch trong thò tröôøng ngoaïi hoái vaø caùc hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû làm cho mức cung tiền không đổi Can thiệp gián tiếp NHTW có thể can thiệp gián tiếp lên giá trị đồng nội tệ bằng cách tác động lên các yếu tố tác động đến giá trị đồng nội tệ  EXPGCINCINTINFfe  ,,,, Ngoài ra: kiểm soát ngoại hối cũng là một dạng can thiệt gián tiếp nhằm duy trì tỷ giá dồng tiền Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Can thieäp giaùn tieáp thoâng qua chính saùch cuûa chính phuû NHTW coù theå taùc ñoäng ñeán giaù trò ñoàng noäi teä moät caùch giaùn tieáp baèng caùch taùc ñoäng ñeán caùc yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán ñoàng noäi teä. Thí duï, NHTW coù theå coá gaéng haï thaáp laõi suaát noäi teä ñeå laøm naûn loøng caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong vieäc ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn trong nöôùc, do ñoù taïo aùp löïc giaûm giaù ñoàng noäi teä. Can thieäp giaùn tieáp qua caùc haøng raøo cuûa chính phuû Chính phuû cuõng coù theå taùc ñoäng moät caùch giaùn tieáp ñeán caùc tyû giaù hoái ñoaùi baèng caùch aùp ñaët caùc haøng raøo ñoái vôùi taøi chính vaø maäu dòch quoác teá. Thí duï, neáu chính phuû Myõ muoán taêng giaù ñoàng ñoâ la, hoï coù theå ñaùnh thueá treân haøng nhaäp nhaèm laøm giaûm nhaäp khaåu. Haønh ñoäng naøy seõ laøm giaûm nhu caàu cuûa Myõ ñoái vôùi caùc ngoaïi teä vaø taïo moät aùp löïc taêng giaù ñoàng ñoâ la. Traûû ñuõaõ söïï can thieääp giaùùn tieááp qua caùùc haøøng raøøo cuûûa chính phuûû Chính phuû caùc nöôùc khaùc coù theå gaëp khoù khaên do caùc haøng raøo naøy vaø seõ traû ñuõa laïi baèng caùc haøng raøo cuûa hoï Keát quaû, caû hai nöôùc coù theå cuøng bò thieät haïi vaø moái quan heä giöõa hai chính phuû xaáu ñi. Bài giảng Tài chính Quốc tế ThS Đoàn Thị Thu Trang Taùùc ño ääng cu ûûa chính phu ûû ñe áán ty ûû gia ùù Thueá quan, haïn nghaïch Caùc chính saùch taøi khoaù vaø t ieàn teä cuûa chính phuû Caùc chính saùch taøi khoaù vaø t ieàn teä cuûa chính phuû Tyû leä laõi suaát töông öùng Tyû leä laõi suaát töông öùng Tyû leä laïm phaùt töông öùng Tyû leä laïm phaùt töông öùng Möùc ñoä thu nhaäp quoác gia töông öùng Möùc ñoä thu nhaäp quoác gia töông öùng Doøng chaûy voán quoác teá Doøng chaûy voán quoác teá Tyû giaù hoái ñoaùiTyû giaù hoái ñoaùi Thöông maïi quoác teá Thöông maïi quoác teá Söï can thieäp cuûa chính phuû Söï can thieäp cuûa chính phuû Söùc huùt cuûa caùc haøng hoaù mua baùn quoác teá Söùc huùt cuûa caùc haøng hoaù mua baùn quoác teá Caùc luaät thueá Söùc huùt cuûa caùc chöùng khoaùn giao dòch quoác teá Söùc huùt cuûa caùc chöùng khoaùn giao dòch quoác teá Chính phuû mua vaø baùn tieàn teä TÓM LƯỢC Chế độ tỷ giá : Cố định/thả nổi/ neo theo một đồng tiền khác. Can thiệp trực tiếp của chính phủ : Mua bán các đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Can thiệp gián tiếp: Lãi suất, các rào cản TÓM LƯỢC Tranh luận Tự kiểm tra Các câu hỏi và ứng dụng  Phân tích tình huống công ty Blades (Trang 251) Tình trạng khó xử của công ty nhỏ