Tiểu luận Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, thế giới đã xẩy ra biết bao nhiêu những biến động to lớn trên rất nhiều phương diện, nhưng công cuộc đổi mới ở Việt Nam vẫn giành được những thành tựu quan trọng, được bạn bè thế giới khâm phục. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới của nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, phán đoán xử lý kịp thời mới giữ vững ổn định chính trị và tiếp tục phát triển kinh tế. Để đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu, nhiệm vụ đó, điều đầu tiên và cấp thiết nhất đối với Đảng ta là phải có được một đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa "chuyên" từ Trung ương đến cơ sở. Bởi vì như Lênin người thầy của giai cấp vô sản đã từng nói: “Trong lịch sử chưa có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu có đào tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại cũng do đội ngũ cán bộ tốt hay kém, có cán bộ tốt việc gì cũng xong. Vì thế hơn lúc nào hết, chúng ta phải trở lại nghiên cứu một cách thấu đáo Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng hiện nay. Đó cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Cán bộ là khâu quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dầy công đào tạo, huấn luyện, xây dựng được đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh về cán bộ và công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa rất căn bản và lâu dài. Trong ngành giáo dục - được coi là quốc sách hàng đầu - thì đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng thành hiện thực. Do vậy, muốn phát triển giáo dục đào tạo điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong nhà trường phổ thông, việc phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao phải được coi là một giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục.

doc33 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, thế giới đã xẩy ra biết bao nhiêu những biến động to lớn trên rất nhiều phương diện, nhưng công cuộc đổi mới ở Việt Nam vẫn giành được những thành tựu quan trọng, được bạn bè thế giới khâm phục. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới của nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, phán đoán xử lý kịp thời mới giữ vững ổn định chính trị và tiếp tục phát triển kinh tế. Để đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu, nhiệm vụ đó, điều đầu tiên và cấp thiết nhất đối với Đảng ta là phải có được một đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa "chuyên" từ Trung ương đến cơ sở. Bởi vì như Lênin người thầy của giai cấp vô sản đã từng nói: “Trong lịch sử chưa có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu có đào tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại cũng do đội ngũ cán bộ tốt hay kém, có cán bộ tốt việc gì cũng xong. Vì thế hơn lúc nào hết, chúng ta phải trở lại nghiên cứu một cách thấu đáo Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng hiện nay. Đó cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Cán bộ là khâu quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dầy công đào tạo, huấn luyện, xây dựng được đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh về cán bộ và công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa rất căn bản và lâu dài. Trong ngành giáo dục - được coi là quốc sách hàng đầu - thì đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng thành hiện thực. Do vậy, muốn phát triển giáo dục đào tạo điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong nhà trường phổ thông, việc phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao phải được coi là một giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục. Với lý do đó, tôi chọn đề tài "Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay" làm đề tài tiểu luận cuối khóa. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu Trên cơ sở làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cùng với đó là quá trình khảo sát thực tiễn tại trường THPT Đông Tiền Hải, tiểu luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ - Trình bày những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. - Đánh giá đúng thực trạng chất lượng, hiệu quả của cán bộ giáo viên và công tác cán bộ ở Trường THPT , tìm ra những nguyên nhân của thực trạng ấy. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và công tác cán bộ tại trường THPT ... trong giai đoạn hiện nay. 3. phương pháp nghiên cứu - Dùng phương pháp chung của triết học Mác - Lênin, phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, trong đó chủ yếu dùng phương pháp logic và lịch sử. - Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này giúp bản thân tôi nắm vững cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu - Phương pháp quan sát, trao đổi, trò chuyện, phân tích, tổng hợp dữ liệu, số liệu so sánh, đánh giá nhằm phục vụ đề tài. 4. Giới hạn nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ tại trường THPT 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chất lượng cán bộ giáo viên và công tác cán bộ giáo viên của trường THPT - huyện - tỉnh từ năm 2015 đến nay và phương hướng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ giáo viên đến năm 2020. 4.3. Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu tiểu luận trong một năm từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018. II. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ. 1.1. Một số vấn đề chung về tư tưởng Hồ Chí Minh Trải qua quá trình bôn ba, hoạt động cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển, cùng với chủ nghĩa Mác -Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được nêu lên trong Đại hội IX năm 2001 của Đảng sau được khái quát lại trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội" (Bổ sung và phát triển năm 2011): "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi" Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luậnvà định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong toàn bộ tiến trình cách mạng của nước ta. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn là rất quan trọng. Trong đó, để thực hiện được các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng thành công thì vai trò của cán bộ và công tác cán bộ có tính quyết định. Cho nên trong tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ và công tác cán bộ luôn luôn giữ vị trí hàng đầu và được Người thể hiện rất rõ ràng, sâu sắc. 1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 1.2.1. Về vị trí cán bộ và công tác cán bộ - Cán bộ có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng có nhiều nhiệm vụ, nhiều công việc, trong đó Hồ Chí Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa cách mạng tới thành công. Muốn biến đường lối thành hiện thực, cần phải có đội ngũ cán bộ cách mạng tập hợp được quần chúng cách mạng, có đủ phẩm chất và năng lực mới đưa được cách mạng đến thắng lợi. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, và Nhà nước giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của quần chúng nhân dân báo cáo cho Đảng, và Nhà nước hiểu rõ, để đề ra chính sách cho đúng. Vị trí cán bộ là “cầu nối” giữa Đảng, Chính phủ với quần chúng nhưng không phải là “dây dẫn”, là sự chuyển tải cơ học mà đòi hỏi người cán bộ phải có đủ tư chất, tài năng, đạo đức để làm nhiệm vụ cầu nối đó. Hồ Chí Minh coi trọng cán bộ nên cũng rất coi trọng công tác đào tạo cán bộ, Người cho rằng cán bộ có vị trí quyết định trong mọi nhiệm vụ bởi chính sách đúng đắn có thể không thu được kết quả nếu cán bộ làm sai, cán bộ yếu kém. Người nói “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công và thất bại của chính sách đó là do cách tổ chức công việc, do nơi lựa chọn cán bộ, do nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. - Cần coi trọng công tác cán bộ. Muốn tổ chức công việc tốt, yêu cầu người cán bộ phải có tài, có đức, song việc lựa chọn và bố trí, sử dụng phải hợp lý, đúng người, đúng việc. Nếu không rất có thể hỏng việc mà không phải do năng lực của cán bộ. Hồ Chí Minh luôn cho rằng trong dân ta không thiếu người tài, có đức để làm cán bộ, vấn đề còn lại là phải biết phát hiện, bồi dưỡng và tin tưởng ở họ. Về công tác cán bộ, Hồ Chí Minh nêu ra các vấn đề lớn và các vấn đề đó có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, đó là: - Hiểu biết cán bộ. Theo Hồ Chí Minh trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Không chỉ xem xét về công tác của họ mà còn xem xét cả sinh hoạt, chẳng những xem xét về cách viết, cách nói của họ mà còn xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói không, phải biết ưu điểm của họ và cũng phải biết khuyết điểm của họ.(1 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội – 2000, tập 5, tr.281 ) - Khéo dùng cán bộ. Trong những bài viết, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: dùng cán bộ như “dùng mộc”, tùy tài, tùy việc mà dùng người, tránh lạm dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, những kẻ khéo nịnh hót mình, chán ghét những người chính trực. Biết dùng cán bộ là phải khiến họ yên tâm, vui thú, hăng say làm việc, khuyến khích cán bộ dám nói, dám làm, có gan phụ trách, có gan làm việc. - Cất nhắc cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng lựa chọn, cất nhắc đúng cán bộ, dùng cán bộ cho đúng đó mới là “tình cảm”, hai việc đó phải đi đôi với nhau. Để dùng được đúng cán bộ thì phải biết rõ họ. Bác chỉ rõ: Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác những người hủ hóa cũng lòi ra(2 Sđd, tập 5, tr.274 ) - Thương yêu cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, đây là biện pháp có quan hệt mật thiết đối với nhiều người trong công tác đào tạo cán bộ và có tác dụng lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Quan tâm, thương yêu cán bộ là phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ miền núi vào cơ quan lãnh đạo. - Phê bình cán bộ. Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng ta, chúng ta không sợ sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là những người lãnh đạo phải biết cách giúp đỡ cán bộ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của họ. Sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, trước hết người cán bộ có sai lầm phải tự kiểm điểm và tiếp thu phê bình của các đồng chí để nhận ra khuyết điểm của mình và tự giác sửa chữa. Mặt khác các cán bộ lãnh đạo phải có trách nhiệm phê bình và giúp đỡ để cảm hóa cán bộ của mình sửa chữa khuyết điểm. Song, không phải tuyệt nhiên không dùng hình thức xử phạt, xử phạt là biện pháp giúp những cán bộ cố ý phá hoại nhận ra sai lầm của họ. Như vậy, phê bình đúng, chẳng những không làm giảm uy tín của cán bộ, cuả Đảng mà còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, đúng đắn hơn, nhờ đó mà uy tín và thể diện càng được tăng lên. Để có cán bộ tốt, đáp ứng được phong trào, nhiệm vụ cách mạng, phải coi trọng công tác cán bộ. Người coi công tác cán bộ cũng như việc đào tạo nhân tài là trọng yếu và rất cần thiết. Người nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 1.2.2. Về tiêu chuẩn cán bộ. Đối với Hồ Chí Minh, Người quan tâm trước tiên là vấn đề đạo đức của người cán bộ. Người coi đạo đức là “gốc”; phải có đạo đức cách mạng thì người cán bộ mới có điều kiện để làm việc, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nếu thiếu hoặc yếu kém đạo đức cách mạng thì sẽ không thể làm tốt công việc được giao. Người cho rằng “cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Tư tưởng về đạo đức của người cách mạng mà Hồ Chí Minh nêu không có nghĩa là người cán bộ không cần có trình độ nhưng trong quan hệ đức – tài, thì đạo đức là “gốc”, có ý nghĩa quyết định đối với người cán bộ. Người đặt ra yêu cầu đạo đức của người cán bộ: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” Người đã giải thích Cần, Kiệm, Liêm ,Chính rất cô đọng, rõ ràng: - Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai - Kiệm là tiết kiệm không xa xỉ, không hoang phí - Liêm là trong sạch, không tham lam, không ham địa vị, không ham tiền tài, không ham người tâng bốc mình, vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. - Chính là thắng thắn, đúng đắn. Để chính thì phải chớ tự kiêu, tự ái, chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới”. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức phải tự rèn luyện một cách kiên trì, bền bỉ mới có được, phải tự “tu thân tích đức" tựa như: “Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậy Gian lan, rèn luyện mới thành công” (Nhật ký trong tù) Theo Hồ Chí Minh, muốn “thành người” và thành “người cán bộ” thì trước hết là phải học “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót lớn”. Học là điều kiện tiên quyết để “thành người” và “người cán bộ”. Người viết: “Học để làm việc Làm người Làm cán bộ” “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được, là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình đã không chịu học, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ còn phải tự phê bình, Người giải thích: “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ, thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động đúng đắn” “tự phê bình là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa”. Nói tóm lại, Hồ Chí Minh coi các đức tính, khiêm tốn, ham học hỏi, không giấu dốt, thường xuyên tự phê bình, không chủ quan tự mãn, gặp thất bại không nản chí là những phẩm chất thuộc tiêu chuẩn hàng đầu của người cán bộ. 1.2.3. Phát hiện, lựa chọn, đánh giá, sử dụng và cất nhắc cán bộ: Sinh thời Hồ Chí Minh đặt niềm tin rất cao vào quần chúng, việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không được phân biệt người trong Đảng hay ngoài Đảng, vấn đề họ phải có tài thật sự. Người cho rằng cần thông qua thực tiễn cách mạng để lựa chọn cán bộ: Khi “Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng, chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước” “phải trọng nhân tài”. Như vậy phát hiện, lựa chọn cán bộ trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước đều phải thông qua thực tiễn và kết quả hoạt động để xem xét lựa chọn cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng cần phải thường xuyên đánh giá cán bộ. Theo Người: “Mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”. Người chỉ rõ "xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ, không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm hoá phản cách mạngNếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm là cán bộ tốt". Vì vậy, lựa chọn, đánh giá cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ. Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu với công tác đánh giá cán bộ, Người đòi hỏi muốn biết đúng về người khác thì trước hết phải “tự biết mình”, “đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Tóm lại, về đánh giá cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng hiểu người là việc rất khó, nếu không hiểu đúng thì không dùng đúng, nếu không dùng đúng thì không thể cất nhắc đúng. Nhưng muốn hiểu người trước hết phải hiểu mình. Rõ ràng trong đánh giá cán bộ, người đánh giá phải có tâm và có tầm nhìn, công bằng và trung thực mới lựa chọn được cán bộ tốt. Đánh giá cán bộ là cơ sở để đề bạt và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng lúc. Hồ Chí Minh yêu cầu khi “cất nhắc cán bộ cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì, nếu người có tài, mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”. Do đó, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ thì người đánh giá cán bộ phải khách quan, vô tư và vì sự nghiệp chung của Đảng. Khi đề bạt, sử dụng cán bộ thì cần xem xét tiêu chí tổng hợp để xem người cán bộ đó có đủ tiêu chuẩn đề bạt giữ một chức vụ nào đó và họ có gần gũi và được quần chúng tin cậy mến phục không. Phải nói rằng đây là một thước đo khá chuẩn xác và quan trọng trong đề bạt cán bộ. Khi đã đủ tiêu chuẩn đề bạt thì phải xem người đó thích hợp với việc gì, sở trường và năng lực như thế nào để bố trí, sử dụng cho đúng. Làm như vậy là sử dụng đúng người đúng việc. Rõ ràng việc bố trí sắp xếp cán bộ phụ thuộc vào sự công tâm và sáng suốt của của cơ quan tổ chức và người làm công tác cán bộ. Như vậy, việc bố trí cán bộ ở cơ quan, tổ chức cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Tránh tình trạng sai chồng lên sai. Điều rất quan trọng nữa là “khi cân nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”. Về phương pháp, cách thức cất nhắc, Hồ Chí Minh đã chỉ ra cất nhắc cán bộ không nên làm như “giã gạo” nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên hạ xuống ba lần như thế là hỏng cả đời Hồ Chí Minh chỉ rõ “sau khi cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”. Mục đích lựa chọn, đánh giá, cất nhắc cán bộ là để dùng cán bộ sao cho hiệu quả nhất. Hồ Chí Minh cho rằng, đối với mỗi con người: “không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người, thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tuỳ tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”. Là người có lòng bao dung, độ lượng, Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta, trước hết là những người và cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ “Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”. Hơn thế nữa, biết dùng người đúng sở trường của họ, đúng tài của họ, đúng lúc đúng chỗ, tức biết kheo dùng người thì phải “tài nhỏ có thể hoá ra tài to” nhưng nếu không khéo dùng người thì “tài to cũng hoá ra tài nhỏ”. 1.2.4. Về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nếu như “cán bộ là gốc của mọi công việc thì “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng là khâu có ý nghĩa quyết định đến trình độ và chất lượng của cán bộ. Hồ Chí Minh chỉ thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng. Thực tiễn không ngừng biến đổi, do vậy lý luận cũng phải được bổ sung, phát triển, vì thế cán bộ phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo Hồ Chí Minh, học tập là rất quan trọng, muốn trở thành người và “người cán bộ” thì phải học: Học để làm việc - Làm người - Làm cán bộ. Người xưa có câu: “Thành tài thì chưa chắc đã thành nhân” và với Bác Hồ thì cần phải “làm người” sau đó mới “làm cán bộ” để “thành nhân” rồi mới “thành tài”, và điều đó trước hết là phải học. Theo Hồ Chí Minh thì “Học ở trường, học sách vở, lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. 1.2.5. Về công tác kiểm tra, quản lý và chính sách đối với cán bộ Trong thực tiễn công tác cán bộ, tất yếu phải coi trọng công tác kiểm tra và quản lý cán bộ. Kiểm tra là để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm và ngăn chặn kẻ xấu chui vào bộ máy. Đó chính là công việc của người phụ trách và cơ quan làm c
Tài liệu liên quan