Triết học - Lý luận về nhà nước

I - QUAN ĐIỂM TRƯỚC MÁC . THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI CÁC HỌC THUYẾT TRƯỚC MÁC . . . THUYẾT THẦN HỌC THUYẾT GIA TRƯỞNG

pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học - Lý luận về nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC I - QUAN ĐIỂM TRƯỚC MÁC ... THUYẾT KHẾ ƯỚC Xà HỘI CÁC HỌC THUYẾT TRƯỚC MÁC ... ... .. THUYẾT THẦN HỌC THUYẾT GIA TRƯỞNG --- đặc điểm chung --- + Chưa giải thích được nguồn gốc và sự gia đời Nhà Nước mọt cách khoa học + Chưa thấy được nguyên nhân vật chất của sự ra đời Nhà Nước + Coi Nhà Nước là hiện tượng tồn tại mãi mãi của loài người II- Lí LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC- LấNIN ... NHÀ NƯỚC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ĐẶC TRƯNG NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC NGUỒN GỐC SÂU XA: SỰ RA ĐỜI CỦA QUAN HỆ SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT GIAI CẤP XUẤT HIỆN NGUỒN GỐC TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH GIAI CẤP 2 giai cấp đấu tranh triền miên ->Xã hội không thể ổn định phát triển 2 giai cấp đấu tranh quyết liệt ->cả 2 cùng diệt vong ->xã hội diệt vong ĐIỀU HÒA MÂU THUẪNYÊU CẦU NHÀ NƯỚC BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC ... MANG TÍNH GIAI CẤP... ...VÀ TÍNH Xà HỘI Nhà Nước là sảm phẩm và biểu hiện của những mâu thẫn không thể điều hòa được. Thông qua Nhà Nước, giai cấp thống trị về mặt Chính Trị . Nhà Nước còn bảo vệ các giai tầng khác của xã hội khi mà những lợi ích chung này không mâu thuẫn với lợi ích giai cấp thống trị ĐẶC TRƯNG NHÀ NƯỚC  -Nhà nước quản lí dân cư theo vùng lãnh thổ  -Nhà nước có đội ngũ nhân viên hành chính đông đảo và bộ máy bạo lực khổng lồ  -Có một chế độ thuế khóa bắt buộc đối với dân chúng CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC  Dưới góc độ tính chất của quyền lực chính trị  Dưới góc độ phạm vi tác động của quyền lực: chức năng thống trị chính trị chức năng xã hội chức năng đối nội chức năng đối ngoại 2 - Nhà nước chuyên chính vô sản ... Nhà nước XHCN là một tổ chức vừa thực hiện quyền lực của nhân dân, thông qua Nhà nước nhân dân thực hiện quyền lực của mình,Nhà nước với sự lãnh đạo của công nhân,chỉ có giai cấp công nhân xây dựng CNXH +Mang bản chất của giai cấp công nhân +Có tính nhân dân rộng rãi +Có tính dân tộc sâu sắc KHÁI NIỆM BẢN CHẤT -Sù kh¸c biÖt cña Nhµ níc chuyªn chÝnh v« s¶n víi c¸c Nhµ níc tríc ®©y:  Kh¸i qu¸t:Nhµ níc XHCN võa lµ 1 bé m¸y chÝnh trÞ-hµnh chÝnh,1 c¬ quan cìng chÕ,võa lµ 1 tæ chøc qu¶n lÝ kinh tÕ-x· héi cña nh©n d©n lao ®éng,nã kh«ng cßn lµ Nhµ níc theo ®óng nghÜa mµ chØ cßn lµ ‘nöa Nhµ níc’ -Sù kh¸c biÖt cña Nhµ níc chuyªn chÝnh v« s¶n víi c¸c Nhµ níc tríc ®©y:  Kh¸i qu¸t:Nhµ níc XHCN võa lµ 1 bé m¸y chÝnh trÞ-hµnh chÝnh,1 c¬ quan cìng chÕ,võa lµ 1 tæ chøc qu¶n lÝ kinh tÕ-x· héi cña nh©n d©n lao ®éng,nã kh«ng cßn lµ Nhµ níc theo ®óng nghÜa mµ chØ cßn lµ ‘nöa Nhµ níc’ 3 - Nhà nước pháp quyền ...  ...Nhà nước pháp quyền là Nhà nước đặt mình dưới pháp luật,mọi hoạt động tổ chức ,vận hành của Nhà nước phải phù hợp với pháp luật.Pháp luật của nhà nước pháp quyền phải mang tính nhân văn,nhân đạo,vì con người,phục vụ con người,pháp luật phải tạo thành một thể thống nhất,đồng bộ,thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân KHÁI NIỆM ... ĐẶC TRƯNG ...  Nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân  Nguyên tắc tính tối cao của luật,trước hết là hiến pháp.Pháp luật phải thể hiện ý chí của nhân dân  Nguyên tắc phân công và phối hợp giữa các quyền năng cơ bản của quyền lực Nhà nước,có sự kiểm soát và chế ước lẫn nhau giữa các quyền năng cơ bản đó  Nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm các quyền và tự do của công dân  Nguyên tắc tôn trọng và tuân thủ hiệp ước và luật pháp quốc tế mà Nhà nước đó đã kí kết hay thừa nhận VAI TRÒ ...  Là một giá trị chung,phổ biến của nhân loại  Là một công cụ,một phương thức tổ chức và quản lý xã hội có hiệu quả  Là hình thức tổ chức quyền lực bảo vệ có hiệu quả các quyền lợi chính đáng của con người,tạo điều kiện tốt cho việc phát triển những năng lực thực tiễn của con người III-Tư tưởng Hồ Chí Minh ...  1-Về Nhà nước kiểu mới-Nhà nước pháp quyền của dân,do dân và vì dân  2-Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay  1-Về Nhà nước kiểu mới-Nhà nước pháp quyền của dân,do dân và vỡ dân a – quan điểm xây dựng Nhà Nước PQ XHCN của dân , do dân và vì dân quan điểm về pháp luật và tổ chức bộ máy Nhà Nước của Nhà Nước PQ XHCN b – nhung nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về Nhà Nước kiểu mới  1-Về Nhà nước kiểu mới-Nhà nước pháp quyền của dân,do dân và vỡ dân a – quan điểm xây dựng Nhà Nước PQ XHCN của dân , do dân và vì dân quan điểm về pháp luật và tổ chức bộ máy Nhà Nước của Nhà Nước PQ XHCN b – nhung nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về Nhà Nước kiểu mới b)Những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về Nhà nước kiểu mới  -Nhà nước đó được nhân dân lập ra thông qua tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu  -Quyền lực Nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận ở cấp trung ương  -Hệ thống chính quyền địa phương với tính độc lập của Hội đồng nhân dân trên cơ sở quản lí của chính phủ  -Một hệ thống tài chính mạnh mẽ,sáng suốt và tập trung  -Một nền tư pháp với nguyên tắc độc lập xét xử của tòa án  -Một cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu quả do nhân dân thực hiện  -Một Nhà nước của khối đại đoàn kết toàn dân c)Quan điểm về pháp luật và tổ chức bộ máy Nhà nước của Nhà nước pháp quyền XHCN -Về pháp luật: +Luật pháp của chúng ta là ý chí của giai cấp công nhân,của nhân dân lao động được đưa lên thành luật,nó bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cùng toàn thể dân tộc +Luật pháp phải được toàn thể xã hội thực thi nghiêm túc.Không chỉ nhân dân mà các cơ quan Nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật,tôn trọng tính tối cao của pháp luật +Dù coi trọng pháp luật nhưng HCM không theo thuyết ‘pháp luật độc tôn’,đề cao tư tưỏng pháp quyền nhưng không đồng tình với chủ nghĩa Nhà nước pháp lí +’Nhân trị’ đi đôi với ‘pháp trị’ ->Nhà nước pháp quyền dân chủ phải là 1 Nhà nước có khả năng kết hợp hài hòa giữa dân chủ và pháp luật,giữa ‘pháp trị’ và ‘đức trị’ -Về tổ chức bộ máy Nhà nước: +Nhà nước pháp quyền trước hết phải là Nhà nước hợp hiến +Phân định rõ chức năng các yếu tố cấu thành Nhà nước pháp quyền của dân,do dân và vì dân  2-Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay a - BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC XHCN VIỆT NAM b – NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PQ XHCN VIỆT NAM c – VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC PQ TRONG QUA TRÌNH XÂY DỰNG NNPQ CNXH VIỆT NAM HIỆN NAY ! a)Bản chất của Nhà nước XHCN Việt Nam  -Nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực Nhà nước  -Nhà nước là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam  -Nhà nước thể hiện tính xã hội rộng lớn  -Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN a)Bản chất của Nhà nước XHCN Việt Nam  -Nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực Nhà nước  -Nhà nước là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam  -Nhà nước thể hiện tính xã hội rộng lớn  -Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN c)Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong quá trỡnh xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay: Trên thế giới:  -Vai trò của Nhà nước pháp quyền đối với các quốc gia phát triển trên thế giới  - Dối với các nước đang phát triển hiện nay ->Nhà nước pháp quyền đã trở thành nhu cầu khách quan trong sự phát triển của xã hội hiện đại *Đối với Việt Nam hiện nay:Nhà nước pháp quyền có vai trò to lớn mang tính quyết định trong công cuộc xây dựng CNXH Đảm bảo nền tự do dân chủ Đảm bảo tính tối cao của pháp luật, Trước tiên là hiến pháp Đảm bảo sự phân công phối hợp giữa các quyền năng cơ bản của quyền lực Nhà nước Đảm Bảo Nền Dân chủ +Nhân dân bầu ra quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho quyền lợi của nhân dân . +Nhân dân thực hiện quyền giám sát tối cao đối với cơ quan nhà nước và quyÒn giám sát đó ®ược đảm bảo bằng công cụ pháp luật. ĐẢM BẢO TÍNH TỐI CAO CỦA PHÁP LUẬT Pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của nhân dân Mọi công dân,mọi tổ chức, viên chức Nhà nước đều phải thực hiện pháp luật, chịu mọi hình phat và bị xử lí trước pháp luật Ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực của các cơ quan Nhà nước và các cá nhân được Nhà nước giao quyền ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC ‘TAM QUYỀN’ KHÔNG PHÂN LẬP LẬP PHÁPQUỐC HỘI HÀNH PHÁP TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KIỂM SOÁT ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC ‘TAM QUYỀN’ KHÔNG PHÂN LẬP LẬP PHÁPQUỐC HỘI HÀNH PHÁP TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KIỂM SOÁT
Tài liệu liên quan