Y khoa - Dược - Cơ quan tiền đình - Ốc tai

CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ GIỚI HẠN TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 2- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 3- SINH LÝ NGHE

pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa - Dược - Cơ quan tiền đình - Ốc tai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THS. BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- Ốc tai CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ GIỚI HẠN TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 2- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 3- SINH LÝ NGHE CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI TAI TAI NGOÀI TAI GIỮA TAI TRONG LOA TAI ỐNG TAI NGOÀI HÒM NHĨ 3 XƯƠNG CON MÊ ĐẠO XƯƠNG MÊ ĐẠO MÀNG CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI TAI NGOÀI L O A T A I ỐNG TAI NGOÀI TAI GIỮA TAI TRONG CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 1- TAI NGOÀI: 1.1- LOA TAI: G Ờ Đ Ố I L U Â N CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 1- TAI NGOÀI: 1.1- LOA TAI: CƠ TAI TRÊN CƠ TAI TRƯỚC CƠ TAI SAU CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 1- TAI NGOÀI: 1.2- ỐNG TAI NGOÀI: THÀNH SAU TRÊN 2,5cm THÀNH SAU DƯỚI 3,1cm 1/3 NGOÀI: SỤN 2/3 TRONG: XƯƠNG CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 1- TAI NGOÀI: 1.3- ĐỘNG MẠCH- THẦN KINH: CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI Thành trên Thành trần 2- TAI GIỮA: 2.1- HÒM NHĨ: T h à n h t rư ớ c T h à n h đ ộ n g m ạ c h c ả n h Thành dưới Thành tĩnh mạch cảnh lỗ nhĩ vòi tai T h à n h s a u T h à n h c h ủ m lỗ thông hang Cửa sổ ốc tai Cửa sổ tiền đình Thành ngoài Thành màng CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI X. TRÁN X. ĐỈNH X. THÁI DƯƠNG X. GÒ MÁ X. HÀM TRÊN XƯƠNG MŨI XƯƠNG LỆ XƯƠNG SÀNG CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 2- TAI GIỮA: 2.1- HÒM NHĨ: - HÌNH BẦU DỤC, - MÀU XÁM NHẠT NẾP BÚA TRƯỚC NẾP BÚA SAU NÓN SÁNG -KÍCH THƯỚC: 0,1cm X 8cm X 10cm CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 2- TAI GIỮA: 2.2- 3 XƯƠNG CON: CHỎM CÁN CỔ THÂN TRỤ NGẮN TRỤ DÀI CHỎM NỀN XƯƠNG BÚA XƯƠNG ĐE CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI MÊ ĐẠO MÀNG 03 ỐNG BÁN KHUYÊN MÀNG SOAN NANG CẦU NANG ỐNG ỐC TAI 3- TAI TRONG: 3.1- MÊ ĐẠO MÀNG: CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 3- TAI TRONG: 3.1- MÊ ĐẠO MÀNG: ỐNG BÁN KHUYÊN TRƯỚC ỐNG BÁN KHUYÊN SAU ỐNG BÁN KHUYÊN NGOÀI SOAN NANG CẦUNANG ỐNG NỘI DỊCH ỐNG ỐCTAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 3- TAI TRONG: 3.1- MÊ ĐẠO MÀNG: HẠCH XOẮN ỐC TK ỐC TAI THỂ XOẮN THỂ CORTI DÂY CHẰNG XOẮN ỐC MÀNG TIỀN ĐÌNH MÀNG NỀN CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI MÊ ĐẠO XƯƠNG 03 ỐNG BÁN KHUYÊN XƯƠNG TIỀN ĐÌNH THẬT SỰ ỐNG ỐC TAI XƯƠNG 3- TAI TRONG: 3.2- MÊ ĐẠO XƯƠNG: CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 3- TAI TRONG: 3.2- MÊ ĐẠO XƯƠNG: ỐNG BÁN KHUYÊN XƯƠNG TRƯỚC ỐNG BÁN KHUYÊN XƯƠNG NGOÀI ỐNG BÁN KHUYÊN XƯƠNG SAU TIỀN ĐÌNH THẬT SỰ ỐC TAI XƯƠNG CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI 3- TAI TRONG: 3.2- MÊ ĐẠO XƯƠNG: MẢNH XOẮN THANG TIỀN ĐÌNH THANG NHĨ CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI
Tài liệu liên quan