Ảnh hưởng tải trọng đến khả năng tự hồi phục mòn của phụ gia nano TiC trong dầu bôi trơn CF-4 15W/40

Ma sát và mòn dẫn đến giảm hiệu suất của máy móc. Chất phụ gia nano trong dầu bôi trơn có khả năng làm giảm ma sát và tự hồi phục bề mặt bị mòn. Bài báo sử dụng máy ma sát 4 bi MRS-10A thí nghiệm chất phụ gia nano TiC trong dầu bôi trơn về ma sát học. Thí nghiệm với hàm lượng 0,5% phụ gia nano TiC trong dầu bôi trơn với tải trọng khác nhau. Dùng máy đo đường kính mòn của bi, kính hiển vi đồng tiêu (LCSM) và máy phổ tán sắc năng lượng (EDX) phân tích thành phần hóa học bề mặt bị mòn của bi nhằm đánh giá khả năng tự hồi phục mòn của phụ gia nano TiC. Kết quả thí nghiệm thấy rằng, dầu bôi trơn khi bổ sung chất phụ gia nano TiC có khả năng chống mòn, giảm ma sát và tự hồi phục. Với điều kiện tải trọng càng cao, chất phụ gia nano TiC khuếch tán vào bề mặt mòn càng nhiều.

pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng tải trọng đến khả năng tự hồi phục mòn của phụ gia nano TiC trong dầu bôi trơn CF-4 15W/40, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỐ2(73)2021 ISSN1859-4190TẠPCHÍNGHIÊNCỨUKHOAHỌC S ố 2 (7 3) 20 21 S ố 2 (7 3) Đ ịa c h ỉ: - Số 1 : S ố 2 4 , T h á i H ọc 2 , p h ườ n g Sa o Đ ỏ , th à n h p h ố C h í Li n h , tỉ n h H ả i D ươ n g - Số 2 : S ố 7 2 , đ ư ờ n g N gu y ễn T h á i H ọc /Q u ốc l ộ 3 7 , p h ư ờ n g T h á i H ọc , th àn h p h ố C h í Li n h , tỉ n h H ải D ươ n g - Đ iệ n t h o ại : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 2 6 9 Fa x: ( 0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 W e b si te : h tt p :/ /s ao d o .e d u. vn E m ai l: i n fo @ sa od o. e d u. vn 20 21 Đ ịa c h ỉT ò a s o ạn : Tr ư ờ n g Đ ại h ọ c S a o Đ ỏ . S ố 2 4 ,T h ái H ọ c 2 ,p h ư ờ n g S ao Đ ỏ ,t h à n h p h ố C h íL in h ,t ỉn h H ả i D ư ơ n g. Đ iệ n t h o ại :( 0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e :0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 . W e b si te : h p :// ta p ch ik h cn .s ao d o .e d u .v n /E m ai l: t ap ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n . G iấ y p h é p x u ấ t b ả n s ố :1 0 0 3 /G P -B T T T, n g ày 0 6 /7 /2 0 1 1 v à G iấ y p h é p s ử a đ ổ i, b ổ s u n g số : 2 9 3 /G P -B T T T T n gà y 0 3 /0 6 /2 0 1 6 c ủ a B ộ T h ô n g n v à Tr u y ề n t h ô n g . M ã ch u ẩn q u ố c tế s ố :4 7 /T T K H C N -I S S N ,n g ày 2 1 /7 /2 0 1 1 c ủ a C ụ c T h ô n g n K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ Q u ố c g ia . In 2 .0 0 0 b ả n ,k h ổ 2 1 × 2 9 ,7 cm ,t ại C ô n g t y T N H H in T re X an h ,c ấp n g à y 1 7 /0 2 /2 0 1 1 . T H Ể L Ệ G Ử I B À I T Ạ P C H Í N G H IÊ N C Ứ U K H O A H Ọ C , T R Ư Ờ N G Ð Ạ I H Ọ C S A O Ð Ỏ T ổ n g B iê n t ậ p H ộ iđ ồ n g B iê n t ậ p NG ND .TS . Đ inh Vă n N hư ợn g- Ch ủ t ịch Hộ i đ ồn g P h ó T ổ n g b iê n t ậ p TS . N gu yễ n T hị Kim Ng uy ên B a n B iê n t ậ p Th S. Đ oà n T hị Th u H ằn g - Tr ưở ng ba n Th S. Đ ào Th ị V ân GS .TS . Ph ạm Th ị N gọ c Y ến PG S.T SK H. Trầ n H oà i Li nh PG S.T S. N gu yễ n Q uố c C ườ ng PG S.T S. N gu yễ n V ăn Liễ n GS .TS KH . Th ân Ng ọc Ho àn GS .TS KH . Bà nh Tiế n L on g GS .TS . Tr ần Vă n Đ ịch GS .TS . Ph ạm M inh Tu ấn PG S.T S. L ê V ăn Họ c PG S.T S. N gu yễ n D oã n Ý GS .TS . Đ inh Vă n S ơn PG S.T S. T rần Th ị H à PG S.T S. T rươ ng Th ị Th ủy TS . V ũ Q ua ng Th ập PG S.T S. N gu yễ n T hị Bấ t GS .TS . Đ ỗ Q ua ng Kh án g TS . B ùi Vă n N gọ c PG S.T S. N gô Sỹ Lư ơn g PG S.T S. K hu ất Vă n N inh GS .TS KH . Ph ạm Ho àn g H ải PG S.T S. N gu yễ n V ăn Độ PG S.T S. Đ oà n N gọ c H ải PG S.T S. N gu yễ n N gọ c H à E d it o r- in -C h ie f Dr . D o V an Di nh V ic e E d it o r- in -C h ie f Dr . N gu ye n T hi Kim Ng uy en E d it o ri a lB o a rd Po ep le's Te ach er, Dr . D inh Va n N hu on g - Ch air ma n Pro f.D r. P ha m Th i N go c Y en As soc .Pr of. Dr .Sc . Tr an Ho ai L inh As soc .Pr of. Dr . N gu ye n Q uo c C uo ng As soc .Pr of. Dr . N gu ye n V an Lie n Pro f.D r.S c. T ha n N go c H oa n Pro f.D r.S c. B an h T ien Lo ng Pro f.D r. T ran Va n D ich Pro f.D r. P ha m Mi nh Tu an As soc .Pr of. Dr . Le Va n H oc As soc .Pr of. Dr . N gu ye n D oa n Y Pro f.D r. D inh Va n S on As soc .Pr of. Dr . Tr an Th i H a As soc .Pr of. Dr . Tr uo ng Th i Th uy Dr . V u Q ua ng Th ap As soc .Pr of. Dr . N gu ye n T hi Ba t Pro f.D r. D o Q ua ng Kh an g Dr . B ui Va n N go c As soc .Pr of. Dr . N go Sy Lu on g As soc .Pr of. Dr . Kh ua t V an Ni nh Pro f.D r.S c. P ha m Ho an g H ai As soc .Pr of. Dr . N gu ye n V an Do As soc .Pr of. Dr . D oa n N go c H ai As soc .Pr of. Dr . N gu ye n N go c H a E d it o ri a l MS c. D oa n T hi Th u H an g - He ad MS c. D ao Th i V an T h ư k ý T ò a s o ạ n TS . N gô Hữ u M ạn h Dr . N go Hu u M an h T ạ p c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c , T rư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ , IS S N 1 8 5 9 -4 1 9 0 , Số 2 ( 7 3 ) 2 0 2 1 T ạp c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c, T rư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ ( IS S N 1 8 5 9 -4 1 9 0 ), th ư ờ n g x u y ê n c ô n g b ố k ế t q u ả, c ô n g tr ìn h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c v à cô n g n g h ệ c ủ a c ác n h à k h o a h ọ c, c án b ộ , g iả n g v iê n , n g h iê n c ứ u s in h , h ọ c v iê n c ao h ọ c, s in h v iê n ở t ro n g v à n g o ài n ư ớ c. 1 . h ọ c th u ộ c cá c lĩn h v ự c: Đ iệ n - Đ iệ n t ử - T ự đ ộ n g h ó a; C ơ k h í - Đ ộ n g lự c; K in h t ế ; Tr iế t h ọ c - X ã h ộ i h ọ c - h ọ c; T o án h ọ c; V ật lý ; V ăn h ó a - N g h ệ t h u ật - T h ể d ụ c th ể t h ao ... 2 . B ài n h ận đ ăn g là n h ữ n g c ô n g t rì n h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c ch ư a c ô n g b ố t ro n g b ất k ỳ ấ n p h ẩm k h o a h ọ c n ào . 3 . Tr ư ờ n g h ợ p b ài b áo p h ả i c h ỉn h s ử a th e o t h ể lệ h o ặc t h e o y ê u c ầu c ủ a P h ản b iệ n t h ì t á c g iả s ẽ c ập n h ậ t tr ê n w e b si te . N g ư ờ ip h ản b iệ n s ẽ d o t o à so ạn m ờ i. To à so ạn k h ô n g g ử il ại b ài n ế u k h ô n g đ ư ợ c đ ăn g . 4 . C ác c ô n g t rì n h t h u ộ c đ ề t à i n g h iê n c ứ u c ó C ơ q u a n q u ản l ý c ần k è m t h e o g iấ y p h é p c h o c ô n g b ố c ủ a c ơ q u an ( Tê n đ ề t ài ,m ã số ,t ê n c h ủ n h iệ m đ ề t ài , cấ p q u ả n l ý, ). 5 . 6 . Tê n t ác g iả ( k h ô n g g h i h ọ c h àm , h ọ c v ị) , f o n t A ri al , c ỡ c h ữ 1 0 , i n đ ậm , c ăn lề p h ả i; c ơ q u a n c ô n g t ác c ủ a c ác tá c g iả ,f o n t A ri al ,c ỡ c h ữ 9 ,i n n g h iê n g ,c ă n l ề p h ải . 7 . C h ữ “ Tó m t ắ t” i n đ ậm , fo n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 ; N ộ i d u n g t ó m t ắt c ủ a b ài b áo k h ô n g q u á 1 0 d ò n g , tr ìn h b ày 8 . C h ữ “ T ừ k h ó a” i n đ ậm , n g h iê n g , fo n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 ; C ó t ừ 0 3 ÷ 0 5 t ừ k h ó a, f o n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 , in n g h iê n g ,n g ăn c ác h n h au b ở i d ấu c h ấm p h ẩy ,c u ố ic ù n g l à d ấu c h ấ m . 9 . 1 0 . B ài b áo đ ư ợ c đ án h m áy t rê n k h ổ g iấ y A 4 ( 2 1 × 2 9 ,7 cm ) có đ ộ d ài k h ô n g q u á 8 t ra n g , f o n t A ri al , c ỡ c h ữ 1 0 , Tr o n g t rư ờ n g h ợ p h ìn h v ẽ , h ìn h ả n h c ó k íc h t h ư ớ c lớ n , b ản g b iể u c ó đ ộ r ộ n g lớ n h o ặc c ô n g t h ứ c, p h ư ơ n g tr ìn h d ài t h ìc h o p h é p t rì n h b à y d ư ớ id ạn g 0 1 c ộ t. 1 1 . Tà i liệ u t h am k h ả o đ ư ợ c sắ p x ế p t h e o t h ứ t ự t ài li ệ u đ ư ợ c tr íc h d ẫn t ro n g b ài b áo . - N ế u l à s ác h /l u ậ n á n : T ê n t ác g iả ( n ăm ), Tê n s ác h /l u ận á n /l u ận v ăn , N h à xu ất b ản /T rư ờ n g /V iệ n , lầ n x u ất b ản /t á i b ản . - N ế u là b ài b áo /b áo c áo k h o a h ọ c: T ê n t á c g iả ( n ăm ), T ê n b ài b áo /b áo c áo , T ạp c h í/ H ộ i n g h ị/ H ộ i t h ảo , T ập / K ỷ y ế u ,s ố ,t ra n g . - N ế u là t ra n g w e b : P h ải t rí ch d ẫn đ ầy đ ủ t ê n w e b si te v à đ ư ờ n g l in k, n gà y cậ p n h ậ t. 1 2 . T H Ô N G T IN L IÊ N H Ệ : B a n B iê n t ậ p T ạ p c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c , T rư ờ n g Đ ại h ọ c S a o Đ ỏ P h ò n g 2 0 3 , T ần g 2 ,N h à B 1 , T rư ờ n g Đ ại h ọ c S ao Đ ỏ Đ ịa c h ỉ: S ố 2 4 T h ái H ọ c 2 , p h ư ờ n g S ao Đ ỏ ,t h àn h p h ố C h íL in h ,t ỉn h H ải D ư ơ n g Đ iệ n t h o ại : (0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 )3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e : 0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 E m ai l: ta p ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n O ff ic e S e cr e ta ry Đ ịa c h ỉT ò a so ạ n : Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ . S ố 2 4 ,T h ái H ọ c 2 ,p h ư ờ n g S a o Đ ỏ ,t h àn h p h ố C h í Li n h ,t ỉn h H ải D ư ơ n g . Đ iệ n t h o ạ i: ( 0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e : 0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 . W e b si te :h p :// ta p ch ik h cn .s ao d o .e d u .v n /E m ai l: ta p ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n . G iấ y p h é p x u ất b ản s ố : 1 0 0 3 /G P -B T T T ,n g ày 0 6 /7 /2 0 1 1 v à G iấ y p h é p s ử a đ ổ i, b ổ s u n g s ố : 2 9 3 /G P -B T T T T n g ày 0 3 /0 6 /2 0 1 6 c ủ a B ộ T h ô n g n v à T ru yề n t h ô n g . M ã c h u ẩ n q u ố c tế s ố : 4 7 /T T K H C N -I S S N ,n g ày 2 1 /7 /2 0 1 1 c ủ a C ụ c T h ô n g n K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ Q u ố c g ia . In 2 .0 0 0 b ả n ,k h ổ 2 1 × 2 9 ,7 cm ,t ạ iC ô n g t y T N H H in T re X an h ,c ấp n gà y 1 7 /0 2 /2 0 1 1 . TS . Đ ỗ V ăn Đỉ nh LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021 LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA Nghiêncứubộđiềukhiểntrượtchốngrungvàmôphỏng chotaymáyrobotVNR-T15bậctựdo 5 LêNgọcTrúc TrầnVănChi NguyễnHữuHải NguyễnDanhHuy NguyễnTrọngCác NguyễnTùngâm Phươngphápđiềukhiểnchếđộtrượtphâncấp-mờthích nghimớichomộtlớpcáchệthốngUnder-Actuated 14 TrầnThịĐiệp DươngThịHoa NguyễnThịSim Thiết kếanten chohệ thốngvô tuyếnkhả tri sửdụng tụ điện có điện dung biến thiên dựa trên vật liệu điện môi màngmỏng NguyễnViệtHưng NguyễnTrọngCác Thiết kế điều khiển tốc độ động cơ đồngbộ nam châm vĩnhcửusửdụngthuậttoánBackteppingkếthợpbộquan sátnhiềuHigh-gain LêĐứcThịnh NguyễnĐạtThịnh TrầnVănKhoa LêNamDương VũHoàngPhương NguyễnTrọngCác NguyễnHữuHải NguyễnTùngLâm TẠPCHÍ NGHIÊNCỨUKHOAHỌC ĐẠIHỌCSAOĐỎ TRONGSỐNÀY Số2(73)2021 LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC Nghiêncứuảnhhưởngcácthôngsốcôngnghệmiếtépđến độnhámbềmặtcủachiếtmáy NguyễnVănHinh Nghiêncứumộtsốthôngsốmáymayảnhhưởngtớiđộbền vàtổnthươngđườngmay301trênvảigiảda 42 TạVănHiển NguyễnThịHằng MạcThịHà Ảnhhưởngtảitrọngđếnkhảnăngtựhồiphụcmòncủaphụ giananoTiCtrongdầubôitrơnCF-415W/40 49 NguyễnĐìnhCương ghiêncứu,dựđoáncấutrúctrongquátrìnhđôngđặchợp kimnhômA356bằngmôhìnhMCA2-D&3-D 55 VũHoaKỳ ĐàoVănKiên MạcThịNguyên DươngThịHà NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021 TẠPCHÍ NGHIÊNCỨUKHOAHỌC ĐẠIHỌCSAOĐỎ TRONGSỐNÀY Số2(73)2021 LIÊNNGÀNHTRIẾTHỌC-XÃHỘIHỌC-CHÍNHTRỊHỌC LIÊNNGÀNHHÓAHỌC-CÔNGNGHỆTHỰCPHẨM NGÀNHNGÔNNGỮHỌC Nghiêncứukhảnănghấpphụionchìtrongdungdịch nướccủavậtliệuchếtạotừđấtsétTrúcThônvàtrotrấu VũHoàngPhương NguyễnNgọcTú MạcThịLê Tách chiết Anthraquinone từ rễ cây ba kích ( ocinalis),ứngdụngsảnxuấtkẹocứng TrầnThịDịu BùiVănTú Mộtsốcơsởlý luậnvàyêucầu,quytrìnhxâydựng,áp dụngbộchỉsốKPItronggiaovàđánhgiáhiệuquảcông việctạicáctrườngcaođẳng,đạihọchiệnnay NguyễnThịKimNguyên Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổimớicủahủtịchHồChíMinhtrongxâydựngtácphong làmviệcchogiảngviêncáctrườngđạihọchiệnnay NguyễnThịNhan Mộtsốgiảiphápgópphầnnângcaohiệuquảhoạtđộng ngoạikhóacáchọcphầnlýluậnchínhtrịchosinhviên TrườngĐạihọcSaoĐỏ PhạmThịHồngHoa NguyễnThịTình NGÀNHKINHTẾ Ứng dụng lý thuyết tín hiệu đánh giá giá trị chương trìnhđàotạobậcđạihọccủakhoaĐiện,TrườngĐạihọc SaoĐỏ NguyễnMinhTuấn TrầnThịHằng NguyễnThịNgọcMai Một vài suy nghĩ về việcdạy kỹnăng nghe hiểu tiếng TrungQuốcchosinhviêntrìnhđộsơcấpkhoaDulịchvà Ngoạingữ,TrườngĐạihọcSaoĐỏ NguyễnThịLan BùiThịTrang LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC Nghiêncứuảnhhưởngcủacácthôngsốcôngnghệđếnchất lượngsảnphẩmtrongcôngnghệdậpthuỷ nhphôitấmbằng môphỏngsố 65 TrầnHảiĐăng VũHoaKỳ NguyễnThịLiễu NguyễnThịThu Nghiêncứuảnhhưởngcủanhiệtđộvàthờigianinchuyển nhiệtđếnđộrạnbềmặtintrênvảiPe/Co ĐỗThịThuHà NguyễnQuangThoại ĐỗThịTần LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021 SCIENTIFICJOURNAL SAODOUNIVERSITY No2(73)2021 TITLEFORELECTRICITY-ELECTRONICS-AUTOMATION TITLEFORMECHANICALANDDRIVINGPOWERENGINEERING Processorintheloopsimulaonbasedanchaeringsliding modecontrolfor5-dofrobotVNR-T1 5 LeNgocTruc TranVanChi NguyenHuuHai NguyenDanhHuy NguyenTrongCac NguyenTungLam A novel adapve fuzzy hierarchical sliding mode control methodforaclassofUnder-ActuatedSIMOsystem 14 TranThiDiep DuongThiHoa NguyenThiSim Anantennaco-designforcogniveradiosystemsusingthin lmbariumstronumtanatevaractor NguyenVietHung NguyenTrongCac Backstepping based speed control of permanent magnet motorswithhigh-gaindisturbanceobserver LeDucThinh NguyenDatThinh TranVanKhoa LeNamDuong VuHoangPhuong NguyenTrongCac NguyenHuuHai NguyenTungLam Research on the inuence of technology parameters oscillang smoothing on the surface roughness of the machinepart NguyenVanHinh Research on some sewing machine parameters that aect seamstrengthanddamage301incoatedfabric 42 TaVanHien NguyenThiHang MacThiHa oadseectonself-recoveringabrasivecapableofnanoTC addiveinCF-415W/40lubricant 49 NguyenDinhCuong Research and simulaon structure of A356 alloy when solidicaonbyMCA2-Dand3-D 55 VuHoaKy DaoVanKien MacThiNguyen DuongThiHa Research on the eect of technology parameters on the product quality in hydrostac forming for sheet metal by simulaon 65 TranHaiDang VuHoaKy NguyenThiLieu NguyenThiThu NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021 SCIENTIFICJOURNAL SAODOUNIVERSITY No2(73)2021 TITLEFORPHILOSOPHY-SOCIOLOGY-POLITICALSCIENCE TITLEFORCHEMISTRYANDFOODTECHNOLOGY TITLEFORMECHANICALANDDRIVINGPOWERENGINEERING Studytheeectsoftemperatureandthermaltranferprinng metothepointofcrackingonthePe/Cofabricprintsurface DoThiThuHa NguyenQuangThoai DoThiTan Studyoncapacityadsorponofleadioninwatersoluonof materialspreparedfromTrucThonclayandricehuskash VuHoangPhuong NguyenNgocTu MacThiLe Extract of anthraquinone from (Morindaocinalis) root for produconofhardcandy TranThiDiu BuiVanTu Anumberoftheorecalandpraccalbasesforbuildingand applying KPI indicators in assigning and evaluang work performanceatcollegesanduniversiestoday NguyenThiKimNguyen Study responsible, scienc, innovaon work example of PresidentHoChiMinhinbuildingworkingstyleforlecturers atpresentuniversies NguyenThiNhan Somesoluonstoimproveeciencyexternalcoursepolical theoryforstudentsofSaoDoUniversity PhamThiHongHoa NguyenThiTinh Some consideraon on teaching Chinese listening comprehensionskillsforelementary-levelstudentsinFaculty ofTourismandForeignlanguages,SaoDoUniversity 1uyenThiLan BuiThiTrang TITLEFORSTUDYOFLANGUAGE Applicaon of signal theory to evaluate the value of the undergraduetetrainingprogramofthefacultyoflectricity, SaoDoUniversity NguyenMinhTuan TranThiHang NguyenThiNgocMai LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021 Ảnhhưởngtảitrọngđếnkhảnăngtựhồiphụcmòncủaphụgianano TiCtrongdầubôitrơnCF-415W/40 oadseectonself-recoveringabrasivecapableofnanoTCaddive inCF-415W/40lubricant NguyễnĐìnhCương Email:nguyencuong1111980@gmail.com TrườngĐạihọcSaoĐỏ Ngàynhậnbài:23/02/2021 Ngàynhậnbàisửasauphảnbiện:16/5/2021 Ngàychấpnhậnđăng:30/6/2021 Tómtắt Masátvàmòndẫnđếngiảmhiệusuấtcủamáymóc.Chấtphụgiananotrongdầubôitrơncókhảnănglàm giảmmasátvàtựhồiphụcbềmặtbịmòn.Bàibáosửdụngmáymasát4bi