Bài giảng GIS đại cương (Principles of GIS) - Giới thiệu môn học - Nguyễn Duy Liêm

Mục tiêu của môn học  Cung cấp kiến thức tổng quát về Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System- GIS), mô hình dữ liệu GIS, phân tích dữ liệu GIS.  Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS xây dựng, phân tích dữ liệu GIS và trình bày bản đồ phục vụ cho chuyên ngành theo học:  Du lịch sinh thái  Khoa học môi trường  Kĩ thuật môi trường  Quản lý môi trường 

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng GIS đại cương (Principles of GIS) - Giới thiệu môn học - Nguyễn Duy Liêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN Nguyễn Duy Liêm Điện thoại: 0983.613.551 Email: nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Bài giảng: GIS đại cương (Principles of GIS) Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Thông tin chung về môn học  Tên môn học: GIS đại cương (Principles of GIS)  Mã môn học: 218101  Số tín chỉ: 3  Môn học: Bắt buộc  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: Nghe giảng lý thuyết: 2  Thực hành, thực tập : 1  Tự học: 4  Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: RD304A, khu Rạng Đông, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 2 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Mục tiêu của môn học  Cung cấp kiến thức tổng quát về Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System- GIS), mô hình dữ liệu GIS, phân tích dữ liệu GIS.  Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS xây dựng, phân tích dữ liệu GIS và trình bày bản đồ phục vụ cho chuyên ngành theo học: Du lịch sinh thái Khoa học môi trường Kĩ thuật môi trường Quản lý môi trường  3 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Yêu cầu về học thuật  Với bản thân: Chuyên cần, chủ động, tích cực Nghe giảng trên lớp + tự học, tự nghiên cứu ở nhà, Kết hợp kiến thức trong giáo trình, tài liệu với bài giảng.  Với sinh viên khác:  Tích cực thảo luận, trao đổi  Với giảng viên:  Tôn trọng, Mạnh dạn phát biểu (điểm cộng),  Tích cực trao đổi, góp ý. 4 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Cấu trúc môn học  Thời lượng: Lý thuyết: 30 tiết (3 tiết/tuần, 11 tuần: 24/02 – 5/5/2021) Thứ 5, tiết 789 (12:15 – 14:30), HD102  Thực hành: 30 tiết (6 tiết/tuần, 5 tuần: 10/5 – 13/6/2021) Thứ 2 hoặc thứ 4, tiết 789012 (12:15 – 17:00), RD405 5  Nội dung học lý thuyết: 0. Giới thiệu chương trình học 1. Giới thiệu về GIS [6] 2. Hệ tọa độ (địa lý, phẳng) [6] 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) [6] 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính) [6] 5. Phân tích dữ liệu GIS (đơn lớp, đa lớp) [6]  Nội dung học thực hành: 0. Giới thiệu phần mềm QGIS 1. Hiển thị dữ liệu GIS [6] 2. Truy vấn dữ liệu GIS [6] 3. Biên tập dữ liệu GIS [6] 4. Phân tích dữ liệu GIS [6] 5. Trình bày, thiết kế bản đồ [6] Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Đánh giá kết quả  Môn học có 3 cột điểm đánh giá: Điểm quá trình: 20% Kiểm tra giữa kì: 20%  Thi hết môn: 60% Điểm tổng kết = Điểm quá trình + Kiểm tra giữa kì + Thi hết môn + Điểm cộng (nếu có)  Hình thức kiểm tra- đánh giá Điểm quá trình: Làm bài tập lý thuyết + thực hành Kiểm tra giữa kì: Trắc nghiệm lựa chọn, điền khuyết (tham khảo tài liệu)  Thi hết môn: Trắc nghiệm lựa chọn, điền khuyết (không tham khảo tài liệu) 6 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Giáo trình, tài liệu  Sách tham khảo Nắm vững thuật ngữ Bám sát nội dung chương trình (chương mục) 7 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS đại cương Thông tin giảng viên 8 Nguyễn Duy Liêm 0983.613.551 nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn youtube.com/user/nguyenduy11331 Biến đổi khí hậu Sử dụng đất Lũ lụt Hạn hán Hệ hỗ trợ quyết định Đánh giá đất đai Quản lý đất và nước nguyenduyliemgis.wordpress.com linkedin.com/pub/liem-nguyen-duy/29/9bb/7aa researchgate.net/profile/Liem_Nguyen_Duy facebook.com/nguyenduyliem.gis orcid.org/0000-0001-5151-4560
Tài liệu liên quan