Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 0: Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm - Nguyễn Khánh Hoàng

Mục tiêu môn học • Tổng hợp được những kiến thức về kỹ năng làm việc nhóm; Thực hiện được một số kỹ năng, cách thức hoạt động nhóm hiệu quả. • Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, trong công việc một cách hiệu quả. • Hình thành thái độ tích cực trong hoạt động nhóm nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sốngMô tả vắn tắt môn học • Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản trong hoạt động nhóm như: Khái niệm nhóm, lợi ích và hạn chế của làm việc nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Các mô hình cơ sở lý thuyết về kỹ năng làm việc nhóm. • Học phần này bao gồm những nội dung thực hành về kỹ năng làm việc nhóm giúp sinh viên có thể vận dụng được kỹ năng này vào học tập, làm việc trong môi trường đa văn hóa.

pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 0: Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm - Nguyễn Khánh Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm Giảng viên: Nguyễn Khánh Hoàng Viện KHCN&QLMT nguyenkhanhhoang@iuh.edu.vn Mục tiêu môn học • Tổng hợp được những kiến thức về kỹ năng làm việc nhóm; Thực hiện được một số kỹ năng, cách thức hoạt động nhóm hiệu quả. • Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, trong công việc một cách hiệu quả. • Hình thành thái độ tích cực trong hoạt động nhóm nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống Mô tả vắn tắt môn học • Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản trong hoạt động nhóm như: Khái niệm nhóm, lợi ích và hạn chế của làm việc nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Các mô hình cơ sở lý thuyết về kỹ năng làm việc nhóm. • Học phần này bao gồm những nội dung thực hành về kỹ năng làm việc nhóm giúp sinh viên có thể vận dụng được kỹ năng này vào học tập, làm việc trong môi trường đa văn hóa. CLOs Chuẩn đầu ra của học phần SO/PI 1 Trình bày và giải thích được những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm 2 Thực hiện được các hoạt động làm việc nhóm 3 Áp dụng được những kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả 4 Hình thành được thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết trong làm việc nhóm Nội dung chương 1 STT Nội dung giảng dạy Số tiết (LT/TH) 30(15/15) CLOs Phương pháp giảng dạy 1  Chương 1. Khái quát về Kỹ năng làm việc nhóm 1. Một số khái niệm căn bản 2. Quá trình hình thành và phát triển nhóm 3. Mô hình PDCA và tiến trình làm việc nhóm 4. Các hình thức làm việc nhóm 5. Vai trò quan trọng của làm việc nhóm 4(3/1) 1 1 1 1 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Nội dung chương 2 2  Chương 2. Kỹ năng thành lập nhóm làm việc 1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ 2. Các nguyên tắc thành lập nhóm 3. Biểu mẫu thành lập nhóm 4. Qui chế hoạt động nhóm 5. Một số kỹ năng cần thiết trong thành lập nhóm làm việc 6. Thực hành thành lập nhóm 6(2/4) 1 1 1,2 1,2 1,3,4 2,4 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Nội dung chương 3 3  Chương 3. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc 1. Lập kế hoạch làm việc nhóm 2. Tổ chức nhóm làm việc 3. Một số kỹ năng cần thiết trong lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc 4. Thực hành lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc 6(3/3) 1 1 1,3,4 2,4 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Nội dung chương 4 4 Chương 4. Kỹ năng điều hành và kiểm soát nhóm làm việc 4.1 Điều hành nhóm làm việc 4.2 Kiểm soát nhóm làm việc 4.3 Một số kỹ năng cần thiết để điều hành và kiểm soát nhóm làm việc hiệu quả 4.4 Thực hành điều hành và kiểm soát nhóm làm việc 6(3/3) 1 1 1,3,4 2,4 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Nội dung chương 5 5  Chương 5. Kỹ năng làm việc nhóm toàn cầu 1. Khái quát về nhóm toàn cầu 2. Ngôn ngữ, cử chỉ trong môi trường đa văn hóa 3. Điều hành nhóm làm việc toàn cầu. 4. Mô hình CAAP 5. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm toàn cầu 6(3/3) 1 1,3,4 1,2,4 1 2,4 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Nội dung chương 6 6  Chương 6. Kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến (ảo) 1. Đặc điểm công nghệ của làm việc nhóm trực tuyến 2. Huấn luyện nhóm làm việc trực tuyến 3. Điều hành và kiểm soát nhóm làm việc trực tuyến 4. Thực hành làm việc nhóm trực tuyến 2(1/1) 1.3,4 2,4 2,4 2,4 Thuyết giảng Thảo luận nhóm Thực hành Cách đánh giá CLOs Phương pháp đánh giá Tỷ trọng % 1 Bài tập trên lớp (tự luận) 25 Bài tập về nhà (tự luận) 25 Kiểm tra thường kỳ (tự luận) 50 2 Thực hành trên lớp 50 Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 50 3 Thực hành trên lớp 50 Kiểm tra cuối kỳ (tự luận) 50 4 Thực hành trên lớp 50 Báo cáo/ thuyết trình 50 Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá Tỷ trọng % Lý thuyết Đánh giá thường xuyên 20 Kiểm tra giữa kỳ 30 Kiểm tra cuối kỳ 50 Thực hành Thực hành trên lớp 50 Báo cáo/ thuyết trình 50
Tài liệu liên quan