Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở - hành chính

Nội dung chuyên đề I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở. 1. Khái niệm 2. Các đặc điểm của công sở hành chính 3.Nhiệm vụ chủ yếu của công sở hành chính Nội dung chuyên đề IIII-Tổ chức hoạt động của các công sở 1-Yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở 2-Các nguyên tắc tổ chức hoạt động công sở III.Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở 1-khái niệm chung về kỹ thuật hành chính 2-những kinh nghiệm trong kỹ thuật tổ chức điều hành công sở Nội dung chuyên đề Iv-kỹ thuật điều hành công sở của người thủ trưởng 1-Đặc điểm lao động của người Thủ trưởng 2-Nội dung công việc quản lý của người Thủ trưởng V-Tổ chức nơi làm việc trong công sở theo phương pháp khoa học

pdf172 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở - hành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học viện hành chính quốc gia Khoa văn bản và công nghệ hành chính www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi HọC VIệN HàNH CHíNH QUốC GIA Khoa văn bản và công nghệ hành chính Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở 1/11/2006 2 hành chính www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Các ĐỒng chÍ HỌC VIấN lớp bồi d−ỡng chuyên viên tại 1/11/2006 3 Bộ Công nghiệp ThS. Vũ Văn Thành- Phó tr−ởng khoa Văn bản và CNHC, tr−ởng Văn phòng đại diện Học viện Tại Thừa Thiên Huế www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi 1/11/2006 4 www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính Nội dung chuyên đề I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở. 1. Khái niệm 2. Các đặc điểm của 1/11/2006 5 công sở hành chính 3.Nhiệm vụ chủ yếu của công sở hành chính www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Nội dung chuyên đề II-Tổ chức hoạt động của các công sở 1-Yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở 2- Các nguyên tắc tổ chức hoạt động công 1/11/2006 6 sở III.Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở 1-khái niệm chung về kỹ thuật hành chính 2-những kinh nghiệm trong kỹ thuật tổ chức điều hành công sở www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Nội dung chuyên đề Iv- kỹ thuật điều hành công sở của ng−ời thủ tr−ởng 1-Đặc điểm lao động của ng−ời Thủ tr−ởng 1/11/2006 7 2-Nội dung công việc quản lý của ng−ời Thủ tr−ởng V-Tổ chức nơi làm việc trong công sở theo ph−ơng pháp khoa học www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở. 1. Khái niệm Tổ chức 1/11/2006 8 Cơ quan Công sở www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Khái niệm Tập hợp một số ng−ời hoặc nhóm ng−ời Tổ chức (x hội) 1/11/2006 9 Có cùng mục đích Có quan hệ với nhau theo những nguyên tắc nhất định Hoạt động trong các phạm vi khác nhau www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ thuật điều hành công sở -Là một tổ chức, có cơ cấu chặt chẽ và chức năng cụ thể. Cơ quan 1/11/2006 10 -Có quy chế hoạt động - Có thứ bậc trong quá trình hoạt động www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Công sở -Là cơ quan thuộc bộ máy nhà n−ớc thành lập theo luật định. - Có trụ sở,có công sản và 1/11/2006 11 nhân sự để hoạt động. -Đ−ợc sử dụng quyền lực nhà n−ớc để thực thi công vụ. -Là một pháp nhân www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Những yếu tố để nhận biết một công sở theo các nhà Luật học Cộng hoà Pháp Về tổ chức: Có cơ cấu tổ chức và phân công chức năng Về chức năng: Hoạt động công vụ, công ích 1/11/2006 12 Về Vật chất: Có các loại tài sản, thiết bị Về pháp lý: Có thể chế , quy tắc điều chỉnh hoạt động Nguồn: Luật hành chínhGustave peiser.NXB CTQG- HN1994 www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Một số cách hiểu khác nhau: Theo nghĩa rộng: Là các cơ quan trong bộ máy nhà n−ớc nói chung (VP Quốc hội,HĐND các cấp, Chính phủ và hệ thống các cơ quan 1/11/2006 13 HCNN,các cơ quan toà án, VKS nhân dân các cấp. Theo nghĩa hẹp: Chính phủ và hệ thống các cơ quan HCNN Nghĩa hẹp hơn: Trụ sở www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi QUY CHẾ Quản lý cụng sở cỏc cơ quan hành chớnh nhà nước (Ban hành kốm theo Quyết định số: 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 thỏng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chớnh phủ) ___________ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1/11/2006 14 Quy chế này quy định về quản lý sử dụng, điều chuyển, thu hồi, cải tạo và xõy dựng mới cụng sở của cỏc cơ quan hành chớnh nhà nước. Cụng sở quy định trong quy chế này là nơi làm việc của cỏc cơ quan hành chớnh nhà nước, bao gồm: nhà làm việc và cỏc cụng trỡnh phục vụ hoạt động của cơ quan trong khuụn viờn đất của cụng sở đú. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Khái niệm Là tổ chức đ−ợc thiết lập để tiến hành công việc chuyên môn thuộc nghĩa vụ của Nhà n−ớc. Là tổ chức mang tính chất công ích đ−ợc Nhà n−ớc thành lập, hoạt động trong khuôn khổ Luật hành chính và các ngành luật khác . Xét ở góc độ phục vụ Nhà n−ớc: Công sở là 1/11/2006 15 các là tổ chức giúp cơ quan nhà n−ớc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Hoạt động của công sở nhằm thoả mãn các lợi ích chung của cộng đồng và phục vụ Nhà n−ớc, do vậy cần đ−ợc sự bảo vệ và kiểm tra của Nhà n−ớc. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Khái niệm Xét về hình thức tổ chức: Công sở là một cơ cấu bao gồm các ph−ơng tiện vật chất và con ng−ời để thực hiện công vụ Nhà n−ớc, là trụ sở làm việc của tổ chức, cơ quan Nhà n−ớc, do Nhà n−ớc lập ra. 1/11/2006 16 Xét trên ph−ơng diện pháp lý: Công sở là một pháp nhân, đ−ợc sử dụng quyền lực công để giải quyết công việc theo luật định. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Khái niệm Nh− vậy, công sở là nơi đ−ợc dùng để tổ chức các cơ chế kiểm soát công việc hành chính, quản lý các mặt của đời sống xã hội , là nơi soạn thảo và xử lý các văn bản để phục vụ cho công 1/11/2006 17 việc chung, bảo đảm các thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý Nhà n−ớc, nơi phối hợp với các bộ phận cán bộ theo một cơ chế nhất định để thực hiện một nhiệm vụ www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính Công sở: Công sở là tổ chức của hệ thống BMNN hoặc tổ chức công ích đ−ợc nhà n−ớc công nhận. Công sở có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, có cơ cấu tổ chức do luật công 1/11/2006 18 quy định, đ−ợc nhà n−ớc giao công sản, và nhân lực, đ−ợc sử dụng công quyền để tổ chức công việc Nhà n−ớc hoặc dịch vụ công vì lợi ích chung của xG hội, của cộng đồng. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Chủ tịch Hồ chí Minh nói về xây dựng công sở Tác phẩm “Đời sống mới “đ−ợc chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào đầu năm 1947- Đoạn tríchtheo Tạp chí TCNN1/98 Hỏi: Đời sống mới trong các công sở nh− thế nào? 1/11/2006 19 Đáp: Từ chủ tịch Chính phủ cho đến ng−ời chạy giấy, ng−ời quét dọn trong một cơ quan nhỏ đều là những ng−ời ăn l−ơng của dân, làm việc cho dân, phải đ−ợc dân tin cậy. Vì vậy, những ng−ời làm trong các công sở càng phải làm g−ơng đời sống mới cho dân bắt ch−ớc. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi -Những ng−ời trong các công sở đều có nhiều, hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính 1/11/2006 20 thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Theo thống kờ sơ bộ, cả nước cú khoảng 106.500 cơ quan hành chớnh nhà nước và đơn vị sự nghiệp cụng Cơ quan hành chớnh nhà nước được ngõn sỏch nhà nước bảo đảm 100% chi phớ hoạt động trờn cơ sở chỉ tiờu biờn chế được giao. Đơn vị sự nghiệp cụng là những đơn vị hoạt động trong cỏc lĩnh vực sự nghiệp giỏo dục, khoa học cụng nghệ, mụi trường, y tế, văn húa nghệ thuật, thể dục thể thao, 1/11/2006 21 sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm... do cơ quan nhà nước cú thẩm quyền thành lập. Hiện nay, đơn vị sự nghiệp cụng được chia làm ba loại : đơn vị sự nghiệp cú thu tự bảo đảm toàn bộ chi phớ hoạt động, đơn vị sự nghiệp cú thu tự bảo đảm một phần chi phớ hoạt động, đơn vị sự nghiệp cú nguồn thu thấp hoặc khụng cú thu. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng Kĩ năng là khả năng vận dụng có kết quả những tri thức về ph−ơng thức hành động đã đ−ợc chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ t−ơng ứng. 1/11/2006 22 Kĩ xảo là tập hợp các động tác thuần thục, có tính tự động hoá cao, v−ợt ra ngoài sự kiểm soát th−ờng xuyên của ý thức. Kĩ xảo có độ chính xác và tính hiệu quả cao www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kĩ năng quản lí gồm: - Kĩ năng kĩ thuật. Đây là các kiến thức về ph−ơng pháp, quá trình, thủ tục và kĩ thuật để thực hiện các công việc chuyên môn và năng lực trong việc sử dụng các công cụ và thiết bị có liên quan tới các hoạt động. - Kĩ năng quan hệ. Đây là những kiến thức 1/11/2006 23 về hành vi con ng−ời và quá trình t−ơng tác giữa các cá nhân, năng lực hiểu biết cảm giác, thái độ và động cơ của ng−ời khác qua lời nói và việc làm, năng lực thiết lập những quan hệ hợp tác có hiệu quả. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kĩ năng quản lí gồm: - Kĩ năng nhận thức. Đó là năng lực phân tích, suy nghĩ lô gíc, thành thạo trong hình thành các khái niệm và khái quát hoá những quan hệ phức tạp giữa các sự vật và hiện t−ợng, sáng tạo trong việc đề ra các ý t−ởng và trong việc giải quyết các vấn đề, năng lực phân tích các sự kiện và các xu thế, 1/11/2006 24 đoán tr−ớc đ−ợc những thay đổi và nhận dạng đ−ợc những cơ hội và những vấn đề còn tiềm ẩn. Tầm quan trọng của từng kĩ năng tuỳ thuộc vào vị trí của ng−ời quản lí trong hệ thống thứ bậc của hành chính. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Bối cảnh của đổi mới kỹ thuật điều hành Tr−ớc hết, có thể nhận định rằng kỹ thuật điều hành hành chính đ−ợc áp dụng ở n−ớc ta từ tr−ớc đến nay đã đ−ợc hình thành và gắn liền với những đặc điểm của truyền thống văn hóa Việt Nam. Nhiều mô thức quản lý hành chính nhà n−ớc đ−ợc 1/11/2006 25 hình thành trong lịch sử hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm tr−ớc đây, cho đến nay vẫn còn ảnh h−ởng đậm nét trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan nhà n−ớc và nhiều tr−ờng hợp đ−ợc thừa nhận một cách mặc nhiên. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Bối cảnh Thứ hai, Trong điều kiện đổi mới kinh tế và quá trình hội nhập Thứ ba, 1/11/2006 26 Trong điều kiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đang phát triển nh− vũ bão www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi đƯA TIềN QUà TRở THàNH THóI QUEN Hội thảo do Ban Nội chính Trung −ơng tổ chức về Kết quả điều tra tình hình tham nhũng và chống tham nhũng 30/11/05 1/3 CB,CC đ−ợc hỏi cho biết họ có thể nhận 1/11/2006 27 hối lộ nếu có ng−ời đ−a và trên 2/3 CB,CC và ng−ời dân thừa nhận việc đ−a tiền, quà khi giải quyết công việc.Có từ 10,7 %-35,9% CB,CC địa ph−ơng đã gặp các hành vi tham nhũng khác nhau. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Báo Lao động 4/4/2005 - Sự kiện và bình luận Ông Trần Quốc Thuận-Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định rằng chuyện”Chạy chức” là có, và những ng−ời nh− thế ” có thể họ sẽ làm bất 1/11/2006 28 cứ điều gì, sẽ gây tội ác” www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Báo Quân đội nhân dân 2/4/2006-Diễn đàn chủ nhật Trí thức xa dân Lâu nay chúng ta hay nói đến chuyện cán bộ xa dân, nh−ng xem ra không chỉ cán bộ mà cả giới trí thức nói 1/11/2006 29 chung cũng mắc bệnh này. Họ nhiễm bệnh “công chức hoá” , “Văn phòng hoá” www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Mụi trường mới  Nền kinh tế và xó hội đang hướng ra bờn ngoài.  Người dõn ngày càng cú nhiều thụng tin và tiếng núi.  Dũng thụng tin tốc độ ngày càng cao, độ 1/11/2006 30 bất định ngày càng cao và đũi hỏi thời hạn cú phản ứng ngày càng ngắn.  Quản lý cụng ngày càng trở nờn phức tạp cựng với quỏ trỡnh phõn quyền và toàn cầu hoỏ. Cỏc vấn đề mới và những cơ hội mới. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Thế giới thay đổi thế nào? • Toàn cầu hoỏ • Cụng nghệ • Những phỏt minh sỏng tạo 1/11/2006 31 • Chớnh trị • Kinh tế www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Thế giới thay đổi thế nào? • Toàn cầu húa • Cụng nghệ 1/11/2006 32 • Những phỏt minh • Chớnh trị • Kinh tế www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Người dõn đang thay đổi thế nào? • Nhõn khẩu học • Giỏo dục 1/11/2006 33 • Y tế • Việc làm • Chỗ ở • Sự dịch chuyển www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi • Nhõn khẩu học • Giỏo dục Người dõn đang thay đổi như thế nào? 1/11/2006 34 • Chăm súc sức khỏe • Việc làm • Chỗ ở • Đi lại www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Người điều khiển & đề ra quy định Vai trũ của cụng vụ đó thay đổi thế nào? 1/11/2006 35 Người ủng hộ & trợ giỳp Người tập hợp & quy tụ www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Ngườiđiều khiển & đề ra quy định Vai trũ của cụng vụ đó thay đổi thế nào? 1/11/2006 36 Người ủng hộ & trợ giỳp Người tập hợp & quy tụ www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Bối cảnh n−ớc ta Các ch−ơng trình cải cách rộng lớn và toàn diện Các thể chế mới Thực tiễn cuộc sống sau 20 năm đổi 1/11/2006 37 mới www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Cánh cửa WTO đ mở vào lúc 3h00 (giờ Mỹ), ngày 13/5/06 đàm phán đã kết thúc. Mỹ là đối tác cuối cùng trong 1/11/2006 38 các cuộc đàm phán. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Bối cảnh cụ thể Tình hình địa ph−ơng Tình hình mỗi cơ quan 1/11/2006 39 www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi ,Thứ ba, 17/10/2006, 16:44 GMT+7Siết chặt quản lý tài sản cụng, xử nghiờm người sai phạm Tới đõy, sẽ chỉ một số bộ trưởng được sử dụng xe cụng; Thủ trưởng đơn vị, địa phương sẽ phải chịu 1/11/2006 40 trỏch nhiệm về tài sản cụng do mỡnh quản lý; cỏc trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiờm. Bộ trưởng Tài chớnh Vũ Văn Ninh trao đổi với bỏo chớ sỏng nay, xung quanh cỏc vấn đề về cụng sản. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Ngày 17/10/06 Thời gian qua, bỏo chớ phản ỏnh một số lónh đạo tỉnh Nam Định dựng xe cụng đi học ở Hà Nội. Tuy nhiờn, việc đi học cũng nhằm phục vụ cụng tỏc và họ cũng cú bỏo cỏo lónh đạo tỉnh. Theo quan điểm của 1/11/2006 41 tụi, nếu đỳng như vậy thỡ cũng khụng nờn quỏ khắt khe. Với tỡnh hỡnh hiện nay, dựng xe cụng đi học cũng cũn hơn là dựng xe đi chựa, đi chợ. Tới đõy, khi Chớnh phủ cú nghị định quy định cụ thể, tụi tin sẽ cú hành lang phỏp lý để xử lý cỏc vấn đề dư luận quan tõm. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính 2- Đặc điểm của công sở hành chính 2.1-Có vị trí pháp lý nhất định 2.2-Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể do nhà n−ớc quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm 1/11/2006 42 quyền. 2.3-Nằm trong quan hệ theo thứ bậc để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quan hệ ngang theo chức năng để đảm bảo phối hợp giữa ngành,lĩnh vực với địa ph−ơng, vùng lãnh thổ. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính 2.4-Phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà n−ớc và nhân dân, không vụ lợi. 2.5-Có các điều kiện và ph−ơng tiện cần thiết để thục hiện công vụ. 1/11/2006 43 www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính 3 - Nhiệm vụ của công sở Hành chính 3.1- Quản lý công vụ theo pháp luật 3.2-Tổ chức nhân sự, phối hợp công việc giữa các bộ phận trong công sở. 1/11/2006 44 3.3 -Tổ chức công tác thông tin trong công sở và ngoài công sở. 3.4 - Nâng cao kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính, tổ chức công việc nền nếp, có hiệu lực và hiệu quả www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính Nhiệm vụ của công sở (tiếp) : 3.5- Cung cấp điều kiện, ph−ơng tiện căn cứ vào đặc điểm lao động của từng loại công việc đ−ợc phân công. 3.6- bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an 1/11/2006 45 ninh trật tự, an toàn trong công sở. 3.7-Tổ chức kế toán thống kê 3.8 quản trị, hậu cần www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Ii-tổ chức hoạt động của các công sở 1-yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở 1.1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của công sở 1.2.Hoạt động của công sở theo quy định pháp luật 1/11/2006 46 1.3.Đảm bảo công sở bền vững và có khả năng phát triển 1.4.Bảo đảm hoạt động công sở, góp phẫn xây dựng Nhà n−ớc, phục vụ nhân dân www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính 2. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở 2.1-Nguyên tắc công khai - Công khai trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nh− công khai nhiệm vụ, kế hoạch, quy 1/11/2006 47 chế, nghĩa vụ, quyền lợi... - Công khai tài chính - Công khai trong khen th−ởng, kỷ luật, thi tuyển lao động.. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở( tiếp) 2.2- Nguyên tắc bảo đảm tích liên tục - Liên tục trong quan hệ điều hành. - Sự phát triển liên tục trong công việc. - Kiểm tra và đánh giá th−ờng xuyên. 1/11/2006 48 - Đảm bảo phát triển liên tục của hệ thống. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở ( tiếp) 2.3.Nguyên tắc xác định rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn của từng cá nhân và bộ phận trong công sở và các mối liên hệ, t−ơng quan, hợp tác giữa các bộ phận. 1/11/2006 49 2.4.Đảm bảo dân chủ trong quá trình điều hành 2.5.Hoạt động của công sở đ−ợc tiến hành trên cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng Vai trò của điều hành công sở trong quản lý nhà n−ớc a- Hiện thực hoá các chủ tr−ơng, chính sách của Đảng và Nhà n−ớc b- Góp phần nâng cao năng suất lao động 1/11/2006 50 trong công sở. c- Tạo ra nề nếp làm việc khoa học. d- Kỹ thuật điều hành hoạt động của cơ quan, công sở là đối t−ợng nghiên cứu trong quá trình cải cách HCNN www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Tầm quan trọng của một nền công vụ tốt 1. nền công vụ và QLNN- Tác động 2 chiều 2. Nền công vụ và hàng hoá dịch vụ -cung cấp hoặc giám sát dịch vụ 3. Nền công vụ và vấn đề cải tiến chính sách kinh tế- Tạo Đ/kiện và cải cách 1/11/2006 51 4. Nền công vụ và quản lý việc Thu/ chi công- Đổi mới chính sách /cải tiến thực thi 5. Nền công vụ và sự ổn định tài chính-Tăng chất l−ợng công việc/giảm chi phí hC 6. Nền công vụ và việc phát triển thiết chế www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính III. kỹ thuật HàNH CHíNH TRONG ĐIềU HàNH công sở 1.Khái niệm chung về kỹ thuật hành chính KTHC là ph−ơng pháp, cách thức tổ 1/11/2006 52 chức điều hành các hoạt động trong trong bộ máy hành chính; là biện pháp có tính công nghệ mà các nhà hành chính có thể vận dụng linh hoạt trong quá trình điều hành công sở. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Những yếu tố cơ bản liên quan đến KTHC Kỹ năng điều hành, phối hợpgiải quyết công việc Ph−ơng tiện, thiết bị làm việc và kỹ năng sử dụng . 1/11/2006 53 KT thu thập, xử lý, truyền đạt và sử dụng thông tin KT xây dựng, quản lý, sử dụng văn bản www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Những yếu tố cơ bản liên quan đến KTHC Ph−ơng pháp tổ chức hoạt động, bố trí, xắp xếp công việc, thiết kế công việc Ph−ơng pháp kiểm tra, đo l−ờng công việc hành chính 1/11/2006 54 Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng tổ chức các cuộc họp v.v.. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Các yếu tố tác động đến hiệu quả điều hành công sở - Công sở hoạt động đạt hiệu quả cao khi đ−ợc tạo điều kiện thuận lợi trong môi tr−ờng mà nó tồn tại- Yếu tố khách quan- 1/11/2006 55 Đó là: -Môi tr−ờng chính trị; - Môi tr−ờng kinh tế; - Môi tr−ờng pháp lý;- Môi tr−ờng xã hội; - Môi tr−ờng tự nhiên. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi Các yếu tố tác động đến hiệu quả điều hành công sở; - Các yếu tố chủ quan là các yếu tố cấu thành công sở, có ý nghĩa quyết định kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động của công sở. Đó là: - Cơ cấu tổ chức, bộ máy của công sở; 1/11/2006 56 - Con ng−ời - Nhân tố cơ bản của công sở. - Cơ chế vận hành, điều hành, chỉ huy hoạt động của công sở. - Các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của công sở. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi 2- Những kinh nghiệm trong kỹ thuật tổ chức điều hành công sở 2.1. Phân công, điều hành phải xuất phát từ nhiệm vụ cơ quan. -Không bỏ sót nhiệm vụ nào -Mỗi nhiệm vụ đều phải có ng−ời có khả năng phù 1/11/2006 57 hợp chịu trách nhiệm -Tạo mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giũa các bộ phận -Việc tìm ng−ời -Tránh sự bảo thủ, trì trệ- Phải có sơ đồ chỉ rõ mối quan hệ trong tổ chức. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi .nguyên tắc phân công bố trí nhân sự trong công sở.  Nguyên tắc phân công cán bộ, công chức theo công việc chuyên môn hoá.  Nguyên tắc tính liên quan và phụ thuộc lẫn nhau để thực hiện chức năng của cơ quan. 1/11/2006 58