Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2+3

Quyền lực 2.2/ Một số khái niệm quyền lực : Quyền lực là năng lực của chủ thể ảnh hưởng đến đối tượng Quyền lực là năng lực của con người để sai khiến một đối tượng thực hiện một nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ thể - Quyền lực là năng lực của một chủ thể trong việc tác động, ảnh hưởng đến một đối tượng, làm cho đối tượng phải thực hiện một hành vi, một nhiệm vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ thể

ppt14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2+3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
` CHƯƠNG 2 : QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG Sự ảnh hưởng 2.1/ Khái niệm ảnh hưởng : Ảnh hưởng là sự tác động của một chủ thể đến một đối tượng. Trong đó, chủ thể là người tác động, đối tượng là người chịu sự tác động. Chủ thể Đối tượng Chủ thể Đối tượng Quyền lực 2.2/ Một số khái niệm quyền lực : Quyền lực là năng lực của chủ thể ảnh hưởng đến đối tượng Quyền lực là năng lực của con người để sai khiến một đối tượng thực hiện một nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ thể - Quyền lực là năng lực của một chủ thể trong việc tác động, ảnh hưởng đến một đối tượng, làm cho đối tượng phải thực hiện một hành vi, một nhiệm vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ thể Đặc tính quyền lực 1.Chủ thể tùy nghi sử dụng với từng đối tượng Đặc 2.Quyền lực mạnh hay yếu tùy tính thuộc vào nhận thức của đối tượng 3.Quyền lực tồn tại trong một tổ chức và mức độ quyền lực do tổ chức đó quyết định Cơ sở quyền lực 1. Vị trí của chủ thể trong một tổ chức Cơ sở 2. Cá nhân, bao gồm kỹ năng, quyền lực phẩm chất đạo đức chủ thể 3. Họat động chính trị của chủ thể 1.Vị trí -----> Quyền hạn chính thức, kiểm sóat quá trình họat động trong tổ chức như nguồn lực, khen thưởng.. 2.Cá nhân ----> Trình độ chuyên môn, giao tiếp tác phong, mối quan hệ. 3. Chính trị -----> Thể chế hóa chính sách, liên minh, liên kết, CHƯƠNG 3 HIỆU QUẢ QUYỀN LỰC VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC ẢNH HƯỞNG 3.1 Thể hiện quyền lực ( Rrench & Raven) 1. Quyền hợp pháp 2. Quyền khen thưởng 3.Quyền chuyên môn 4.Quyền thông tin 5.Quyền tham chiếu (Referent Power) 3.2 Các chiến lược ảnh hưởng 1. Chiến lược thân thiện 2. Chiến lược mặc cả 3. Chiến lược đưa ra lý do 4. Chiến lược quyết đóan 5. Chiến lược tham khảo - Cấp trên? - Cấp dưới? 6. Chiến lược liên minh 7.Chiến lược trừng phạt. Câu hỏi thảo luận - 60 phút Tài liệu tham khảo “Nghệ thuật lãnh đạo” 1. Em hãy trình bày nghệ thuật lãnh đạo là gì? kỹ năng lãnh đạo là gì? Giữa chúng có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau? 2. Em hiểu như thế nào là kỹ năng cứng, kỹ năng mềm? Đối với nhà lãnh đạo thì kỹ năng cứng và kỹ năng mềm là những kỹ năng gì? Mối quan hệ hổ tương giữa chúng trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo của nhà quản trị như thế nào? Câu hỏi thảo luận - 60 phút Tài liệu tham khảo “Nghệ thuật lãnh đạo” 1/ Đối với doanh nghiệp thường đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm”, em hãy trình bày những đặc điểm của kỹ năng “cứng”, kỹ năng “mềm”. Đối với nhà lãnh đạo thì những kỹ năng nào được coi là “cứng”, những kỹ năng nào được coi là “mềm”. Chúng giúp ích gì cho nhà quản trị trong công tác lãnh đạo. Cho 1 ví dụ cụ thể. 2/ Khi nhà lãnh đạo thuyết phục thì cần có những kỹ năng gì? Tiến trình thuyết phục trãi qua mấy bước? Câu hỏi thảo luận - 60 phút Tài liệu tham khảo “Nghệ thuật lãnh đạo” 1.Theo em, khi nhà lãnh đạo xử lý 1 tình huống có hiệu quả thì phải trãi qua mấy bước? Giải thích các bước nói trên. 2. Trình bày ưu khuyết điểm 7 chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo? Câu hỏi thảo luận - 60 phút Tài liệu tham khảo “Quản trị chiến lược” Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của 7 chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo. Trên cơ sở đó : 1.Đưa ra ưu khuyết điểm của từng chiến lược 2.Khi em trở thành nhà lãnh đạo của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, em sẽ chọn chiến lược nào? Tại sao? 1 . Anh, chị hiểu như thế nào là kỹ năng cứng, kỹ năng mềm? Đối với nhà lãnh đạo thì kỹ năng cứng và kỹ năng mềm là những kỹ năng gì? Mối quan hệ hổ tương giữa chúng trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo của nhà quản trị như thế nào? 2. Theo anh, chị vai trò và chức năng của nhà lãnh đạo như thế nào? Như thế nào là lãnh đạo hiệu quả. Cho 1 ví dụ cụ thể.