Bài giảng Sinh lý chu chuyển tim và siêu âm Doppler tim - Nguyễn Thị Bạch Yến

Đại cương Tim hoạt động thành chu kỳ :chu chuyển tim Biểu hiện của chu chuyển tim: Hoạt động điện: ĐTĐ Cơ học Co và giãn cơ tim - Mỏm tim đồ Đóng mở các van tim: Tiếng tim Huyết động: thay đổi áp lực, thể tích trong các buồng tim: Tống máu đi, hút máu về: Mạch đập, Động mạch cảnh đồ. Hình ảnh siêu âm -Doppler tim

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh lý chu chuyển tim và siêu âm Doppler tim - Nguyễn Thị Bạch Yến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH LÝ CHU CHUYỂN TIM VÀ SIÊU ÂM DOPPLER TIM T S. Nguyễn Thị Bạch Yến Đại cương Tim hoạt động thành chu kỳ :chu chuyển tim Biểu hiện của chu chuyển tim: Hoạt động điện: ĐTĐ Cơ học Co và giãn cơ tim - Mỏm tim đồ Đóng mở các van tim: Tiếng tim Huyết đ ộng: thay đ ổi áp lực, thể tích trong các buồng tim: Tống máu đi, hút máu về: Mạch đập, Động mạch cảnh đồ. Hình ảnh siêu âm -Doppler tim SINH LÝ CHU CHUYỂN TIM Các giai đoạn của chu chuyển tim Nhĩ thu, đẩy máu x u ống thất (a) Co đồng thể tích (b) Tống máu nhanh (c) Tâm thu Tống máu chậm (d) Giãn đồng thể tích (e) Đổ đầy thất nhanh (f) Tâm tr ươ ng Đổ đ ầy thất chậm (g) 1. Nhĩ thu, đẩy máu x u ống thất (a) Các hiện tượng trong chu chuyển tim thì tâm thu và tâm trương về điện học Thì tâm thu Thì tâm trương Khử cực và tái cực Nghỉ về điện học Đoạn QT Phần còn lại (T- Q) THÌ TÂM THU VÀ THÌ TÂM TRƯƠNG S inh lý häc Tim m¹ch häc T©m thu -Co ®ång thÓ tÝch (b) - Tèng m¸u nhanh (c) - Tèng m¸u ch Ë m ( d) - Gi·n §TT (e) - Giai ®o¹n ®æ ® Çy thÊt nhanh (f) Tõ §HL (M1) - §C (A2) ( T1 – T2) - C o ®ång thÓ tÝch (b) - Tèng m¸u nhanh (c) - Tèng m¸u ch Ë m (d) T©m tr­¬ng - Giai ®o¹n ®æ ® Çy chËm (g) -NhÜ bãp (a) Tõ §C ( A2 )- §HL( M 2) Gi·n §TT (e) §æ ®Çy nhanh, ch©m vµ nhÜ thu (f, g , a) THÌ TÂM THU VÀ THÌ TÂM TRƯƠNG Sinh lý học Tim mạch học THÌ TÂM TRƯƠNG (TIM MẠCH HỌC) Giãn ĐTT- đ ổ đ ầy nhanh- đ ổ đ ầy chậm- nhĩ thu MHL ĐC relaxation compliance AL tối đ a thất trái Vmax V1/2 Đóng HL Mở ĐMC Đóng ĐMC Mở HL Đóng HL Đ.nghĩa Wigger T©m thu T©m tr­¬ng Co §TT Tèng m¸u Gi·n §TT §æ ®Çy nhanh Gi·n TTr NhÜ thu T©m thu T. tr­¬ng Co bãp Gi·n Kh¶ n¨ng nhËn m¸u T©m thu T©m tr­¬ng Đ.nghĩa Brutsaert Đ.nghĩa lâm sàng các hiên t ươ ng về cơ học tâm thu vàthì tâm trương (TM) Thì tâm thu Thì tâm trương Cơ tim co lại Cơ tim giãn ra Thành tim dày lên Thành tim mỏng đi Đóng các van nhĩ thất Đóng các van tổ chim Mở các van tổ chim Mở các van nhĩ thất Máu đi vào động mạch Máu từ nhĩ xuống thất Mỏm tim nẩy lên Mỏm tim chìm xuống Nghe thấy tiếng thứ nhất Tiếng thứ hai Mạch nẩy Có thể thấy T 3, T 4, biểu hiện của chu chuyển tim Siêu âm- Doppler biểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm TM qua van ĐMC Biểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm TM qua van Hai lá Biểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm TM qua thành tim B iểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm D oppler van hai lá B iểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm D oppler van hai lá và van ĐMC Đo một số thông số sinh lý trên siêu âm TGTTM TGTMTT Đo các thông số sinh lý trên siêu âm - Doppler b= ET; c= IVC; d= IVR c d Các giai đ oạn của chu chuyển tim tr ên siêu âm - Doppler a b c d e f g a Đo các thông số sinh lý trên siêu âm - Doppler mô (TDI)