Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình

Tờ bản đồ F - 48 - 28 về Bát Xát thể hiện được rõ về địa hình, địa vật bao gồm đầy đủ các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng được phản ánh theo đúng các đặc điểm phân bố, địa lí, có bổ sung những thuộc tính và được quy định ở mức độ phù hợp với tỉ lệ của bản đồ. Việc nghiên cứu đề tài này có ích trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trong nghiên cứu, tra cứu, hoạt động kinh tế, điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên, quy hoạch, khảo sát, thiết kế và chỉ đạo công tác công trình. Với những lí do trên em đã chọn đề tài "Mô tả địa phương: mô tả huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc Më ®Çu LÝ do chän ®Ò tµi 2 Môc ®Ých cña ®Ò tµi 2 §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 2 NhiÖm vô 3 C¬ së lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 Néi dung 1. C¬ së lÝ luËn 3 2. C¬ së tù nhiªn 6 3. Khai th¸c c¸c th«ng tin trªn b¶n ®å ®Þa h×nh 6 3.1 Giíi thiÖu vÒ tê b¶n ®å ®Þa h×nh 6 3.2 C¬ së to¸n häc 8 3.3 Néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh 10 4. M« t¶ vÒ l·nh thæ 11 4.1 H×nh th¸i tr¾c ®Þa 11 4.2 Thuû v¨n 12 4.3 ChÊt ®Êt vµ thùc vËt 13 4.4 D©n c­ 13 4.5 Giao th«ng 14 4.6 Ranh giíi t­êng rµo 14 4.7 §Þa vËt kinh tÕ x· héi 15 4.8 §iÓm khèng chÕ 15 III. KÕt luËn I. Më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi Tê b¶n ®å F - 48 - 28 vÒ B¸t X¸t thÓ hiÖn ®­îc râ vÒ ®Þa h×nh, ®Þa vËt bao gåm ®Çy ®ñ c¸c ®èi t­îng tù nhiªn, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, chóng ®­îc ph¶n ¸nh theo ®óng c¸c ®Æc ®iÓm ph©n bè, ®Þa lÝ, cã bæ sung nh÷ng thuéc tÝnh vµ ®­îc quy ®Þnh ë møc ®é phï hîp víi tØ lÖ cña b¶n ®å. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã Ých trong mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, ®Æc biÖt trong nghiªn cøu, tra cøu, ho¹t ®éng kinh tÕ, ®iÒu tra c¬ b¶n, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn, quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ chØ ®¹o c«ng t¸c c«ng tr×nh. Víi nh÷ng lÝ do trªn em ®· chän ®Ò tµi "M« t¶ ®Þa ph­¬ng: m« t¶ huyÖn B¸t X¸t (tØnh Lµo Cai). 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi: §Ò tµi sÏ tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò vÒ Tù nhiªn, Kinh tÕ - X· héi ë B¸t X¸t, gióp cho ng­êi ®äc ®Ò tµi cã thÓ hiÓu h¬n vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng B¸t X¸t. Trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi sÏ cho ng­êi ®äc cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ B¸t X¸t. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vµ hiÖn t­îng khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi t­îng: huyÖn B¸t X¸t - Ph¹m vi: tê b¶n ®å F - 48 - 28 cã tØ lÖ 1: 100 000 ( 1 cm = 1000m thùc ®Þa). - §Ò tµi: tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cña B¸t X¸t qua 8 líp th«ng tin: d¸ng ®Êt, thuû v¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phô, chÊt ®Êt vµ thùc vËt, d©n c­, ®­êng giao th«ng, ranh giíi t­êng rµo, ®Þa vËt kinhtÕ - x· héi, ®iÓm khèng chÕ. 4. NhiÖm vô §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp d÷ liÖu, th«ng tin phôc vô cho viÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò vÒ Tù nhiªn, Kinh tÕ - X· héi ë B¸t X¸t, gióp cho ng­êi ®äc ®Ò tµi cã thÓ hiÓu h¬n vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, kinh tÕ x· héi cña B¸t X¸t. X©y dùng ®Þnh h­íng nh»m ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng ngµy cµng lín m¹nh h¬n. 5. C¬ së lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c c¬ së lÝ thuyÕt vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam nãi chung vµ ®Þa lÝ ®Þa h×nh B¸t X¸t nãi riªng. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®­îc sö dông trong ®Ò tµi ®ã lµ: ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, vËn dông….Trong ®Ò tµi cña m×nh em ®· øng dông nhiÒu tµi liÖu vµ lÝ thuyÕt vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh ®Ó nªu lªn mét c¸ch x¸c thùc vÒ ®Þa lý ®Þa ph­¬ng, cô thÓ lµ ®Þa lý cña huyÖn B¸t X¸t. II. Néi dung 1. C¬ së lÝ luËn * B¶n ®å ®¹i c­¬ng - B¶n ®å häc ®¹i c­¬ng lµ m« h×nh kÝ hiÖu h×nh t­îng kh«ng gian cña c¸c ®èi t­îng, hiÖn t­îng tù nhiªn vµ x· héi, ®­îc thu nhá, ®­îc tæng ho¸ theo c¬ së to¸n häc nhÊt ®Þnh, nh»m ph¶n ¸nh vÞ trÝ, sù ph©n bè kh«ng gian vµ mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c ®èi t­îng, hiÖn t­îng vµ sù biÕn ®æi cña chóng theo thêi gian. - §èi t­îng: + B¶n ®å häc cã ®èi t­îng nhËn thøc lµ kh«ng gian cô thÓ cña c¸c ®èi t­îng ®Þa lÝ vµ sù biÕn ®æi cña chóng theo thêi gian. + B¶n ®å häc lµ khoa häc vÒ c¸c b¶n ®å ®Þa lÝ. B¶n ®å ®Þa lÝ lµ ®èi t­îng nhËn thøc cña khoa häc b¶n ®å. - NhiÖm vô cña b¶n ®å häc lµ nghiªn cøu cÊu tróc kh«ng gian, ph¶n ¸nh c¸c quy luËt cña hÖ thèng kh«ng gian ®Þa lÝ c¸c hiÖn t­îng vµ ®èi t­îng tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi xÐt vÒ mÆt ph©n bè, mèi t­¬ng quan vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. * B¶n ®å ®Þa h×nh B¶n ®å ®Þa h×nh thuéc lo¹i b¶n ®å ®Þa lÝ chung cã tØ lÖ  1: 100 000, ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. §Æc ®iÓm quan träng cña b¶n ®å ®Þa h×nh lµ cã néi dung phong phó, chi tiÕt vµ cã ®é chÝnh x¸c cao. Do vËy, b¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau trong thùc tiÔn vµ nghiªn cøu. ViÖc sö dông b¶n ®å rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, song cã thÓ quy vµo nh÷ng ph­¬ng h­íng sau: - §äc b¶n ®å ®Ó t×m hiÓu chung vÒ l·nh thæ, ®Ó t×m hiÓu mét vµi hiÖn t­îng nµo ®ã (®Æc ®iÓm, vÞ trÝ, quy luËt ph©n bè cña hiÖn t­îng…) hoÆc ®Ó ph©n biÕt ®èi t­îng s©u h¬n. §äc b¶n ®å trong phßng vµ còng cã thÓ dïng b¶n ®å ®Ó nhËn biÕt ®èi t­îng ë thùc ®Þa, lµm ng­êi dÉn ®­êng. - Dïng b¶n ®å ®Ó ®o tÝnh, lÊy sè liÖu, kh¶o s¸t s¬ bé, lËp sù ¸n quy ho¹ch c«ng tr×nh, v¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ hay ®Ó nghiªn cøu, ph©n tÝch s©u s¾c h¬n, toµn diÖn h¬n nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng quy luËt míi cña tù nhiªn hoÆc kinh tÕ, x· héi. * Ng«n ng÷ trong b¶n ®å ®Þa h×nh - Ng«n ng÷ trong b¶n ®å lµ mét ng«n ng÷ chÝnh thÓ hiÖn cña b¶n ®å häc, mét hÖ thèng kÝ hiÖu ®Æc tr­ng tËp hîp v« sè kÝ hiÖu thÓ hiÖn ®èi t­îng nhËn thøc cña b¶n ®å häc, mét kh«ng gian cô thÓ cña c¸c ®èi t­îng vµ hiÖn t­îng thùc tÕ vµ nh÷ng thay ®æi cña nã theo thêi gian. - B¶n ®å häc lµ mét khoa häc nªn ng«n ng÷ cña nã ph¶i lµ thø ng«n ng÷ khoa häc, lµ c«ng cô ®Ó t­ duy kh«ng gian, truyÒn tin, lËp m« h×nh vµ nhËn thøc thùc tiÔn lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng tri thøc cña loµi ng­êi lªn b¶n ®å. Chóng ta hiÓu ng«n ng÷ b¶n ®å nh­ mét hÖ thèng c¸c kÝ hiÖu b¶n ®å vµ c¸c nguyªn t¾c sö dông chóng. ViÖc biÓu hiÖn b¶n ®å nh­ lµ sù biÓu thÞ b»ng h×nh ¶nh ®å häa c¸c ®èi t­îng vµ hiÖn t­îng th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn vµ nguyªn t¾c vµ ng«n ng÷ cña b¶n ®å. Chøc n¨ng cña ng«n ng÷ b¶n ®å: + Chøc n¨ng th«ng tin cña ng«n ng÷ b¶n ®å: Khi thµnh lËp b¶n ®å ph¶i tiÕn hµnh chän läc ®Æc ®iÓm cÇn thiÕt cña tµi liÖu ®Ó biÓu thÞ sao cho cã thÓ l­u gi÷ vµ truyÒn ®¹t ®­îc cho ng­êi ®äc b¶n ®å. B¶n ®å th«ng b¸o nh÷ng ph­¬ng tiÖn cã tÝnh chÊt x¸c ®Þnh vÒ mÆt b¶n chÊt vµ kh«ng gian cña c¸c ®èi t­îng hiÖn t­îng cÇn th«ng b¸o. VÝ dô: Trªn tê b¶n ®ã F - 48 - 28 vÒ huyÖn B¸t X¸t ( Lµo cai) thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng ®Þa ®iÓm, khu vùc quan träng nh­: n¬i háa t¸ng, l¨ng tÈm, s©n vËn ®éng, s«ng suèi…b»ng c¸c kÝ hiÖu. + Chøc n¨ng nhËn thøc cña ng«n ng÷ b¶n ®å: Khi x¸c ®Þnh ng«n ng÷ b¶n ®å nh­ mét ng«n ng÷ khoa häc, b¶n ®å nh­ mét m« h×nh khoa häc, qu¸ tr×nh h×nh thµnh b¶n ®å nh­ mét d¹ng b¶n ®å cña sù m« h×nh hãa khoa häc th× b¶n ®å ph¶n ¸nh mét c¸ch khoa häc hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p lµm viÖc b¶n ®å. §Æc ®iÓm cña ng«n ng÷ b¶n ®å lµ mét ng«n ng÷ khoa häc mang l¹i cho ng­êi nghiªn cøu ý nghÜa thùc tÕ khi hä n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p lµm viÖc víi b¶n ®å. * C¸ch thøc khai th¸c th«ng tin tõ b¶n ®å ®Þa h×nh ( cã 5 c¸ch thøc khai th¸c): - §äc b¶n ®å: lµ sù quan s¸t b»ng m¾t nh»m ®¸nh gi¸ gi¶i thÝch h×nh ¶nh b¶n ®å trong mèi liªn hÖ víi c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖn thùc. KÕt qu¶ ®äc b¶n ®å lµ m« t¶ ®­îc kiÕn thøc vµ kh¸i niÖm vÒ hiÖn thùc ®Þa lÝ ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ®Æt ra. §äc b¶n ®å gåm c¸c b­íc: + Lùa chän b¶n ®å thÝch hîp. + §äc tªn chó gi¶i, tØ lÖ b¶n ®å. + Tªn khu vùc cÇn quan t©m. + Suy gi¶i c¸c kÝ hiÖu cña b¶n ®å vµ c¸c hiÖn t­îng trong khu vùc ®ã. + §¸nh gi¸ thùc t¹i c¸c vÊn ®Ò ®· nªu theo môc ®Ých ®äc b¶n ®å. Suy gi¶i b¶n ®å: lµ sù t­ duy vÒ th«n g tin trªn b¶n ®å trong mét thÓ thèng nhÊt còng nh­ trong sù liªn kÕt thÓ thèng nhÊt ®ã víi th«ng tin ghi trong bé nhí. - §o ®¹c b¶n ®å: + NhiÖm vô: ®o diÖn tÝch, kho¶ng c¸ch c¸c ®Æc tÝnh sè l­îng cña c¸c ®èi t­îng trªn b¶n ®å + X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®èi t­îng dùa vµo l­íi täa ®é trªn b¶n ®å. + T×m c¸c sè liÖu chØ dÉn. + X¸c ®Þnh kÝch th­íc cña ®èi t­îng. + NhËn ra c¸c ®Æc ®iÓm míi. + X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®o b¶n ®å ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña chÝnh b¶n ®å. - Sö dông c¸c b¶n ®å, ®¸nh gi¸ chung. - M« h×nh hãa b¶n ®å. 2. Cë së tù nhiªn - §­îc trang bÞ b¶n ®å ®Þa h×nh, cô thÓ lµ tê b¶n ®å vÒ huyÖn B¸t X¸t ( tØnh Lµo Cai) cã danh ph¸p F - 48 - 28 , tØ lÖ 1 : 100 000. - Tr×nh ®é kiÕn thøc: + BiÕt ®äc, thu thËp, tÝch lòy th«ng tin mµ b¶n ®å cung cÊp. + BiÕt trong b¶n ®å cã sö dông ph­¬ng ph¸p, biÓu hiÖn b¶n ®å nµo? VÝ dô: ph­¬ng ph¸o kÝ hiÖu, ph­¬ng ph¸p kÝ hiÖu tuyÕn, ®¼ng trÞ, ®iÓm… + So s¸nh ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn ®Þa h×nh kh¸c nhau trªn b¶n ®å. 3. Khai th¸c c¸c th«ng tin trªn b¶n ®å ®Þa h×nh. 3.1 Giíi thiÖu vÒ tê b¶n ®å ®Þa h×nh B¶n ®å sö dông th­íc ®é dèc ®Ó ®o mét nhãm kho¶ng cao ®Òu, víi kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n lµ 40m. Sö dông ng«n ng÷ b¶n ®å lµ c¸c kÝ hiÖu t­îng h×nh, kÝ hiÖu h×nh häc theo ®iÓm, theo ®­êng. - Danh ph¸p ( so víi 2004) Tê b¶n ®å F - 48 - 28 (huyÖn B¸t X¸t, tØnh Lµo Cai), ®­îc giíi h¹n tõ vÜ tuyÕn 230 B¾c ®Õn 23030' B¾c, kinh tuyÕn 103030' §«ng ®Õn 1040 §«ng - TØ lÖ: ®­îc thÓ hiÖn d­íi 2 d¹ng + D¹ng sè: 1:100 000 + D¹ng ch÷: 1cm = 1000 m thùc ®Þa. - Ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å: biªn vÏ. B¶n ®å ®­îc hiÖu chØnh vµ sè ho¸ t¹i trung t©m viÔn th¸m n¨m 2000 theo tµi liÖu + B¶n ®é ®Þa h×nh tØ lÖ 1: 50 000 do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng xuÊt b¶n n¨m 2003. + Khu vùc l·nh thæ n­íc ngoµi vÏ bï b»ng b¶n ®å Gauss tØ lÖ 1: 100 000 do côc b¶n ®å BTTMQD - NDVN xuÊt b¶n n¨m 1992. + §Þa danh ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp theo tµi liÖu 364/CT cËp nhËt ®Õn th¸ng 9 n¨m 2004. + §­êng biªn giíi ViÖt Nam - Trung Quèc ®­îc vÏ theo b¶n ®å Ph¸p xuÊt b¶n tõ 1905 ®Õn 1945. Qu¶n lÝ biªn giíi theo ranh giíi qu¶n lÝ thùc tÕ nh­ quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh t¹m thêi vÒ viÖc gi¶i quyÕt viÖc trªn vïng biªn giíi ViÖt - Trung ngµy 7 - 11 - 1991. hÖ to¹ ®é vµ ®o cao quèc gia ViÖt Nam 2000. + ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: nhµ xuÊt b¶n b¶n ®å, sè ®¨ng kÝ KHXB: 26 - 196/ XB - QLXB cÊp ngµy 21 / 2 / 2005. In xong th¸ng 10 - 2005 t¹i xÝ nghiÖp in sè 2 NXB b¶n ®å. - NhËn xÐt chung vÒ l·nh thæ: B¸t X¸t lµ mét huyÖn biªn giíi phÝa B¾c cña ViÖt Nam thuéc tØnh Lµo Cai, phÝa T©y B¾c vµ §«ng B¾c gi¸p víi V©n Nam (Trung Quèc), phÝa T©y gi¸p víi huyÖn Phong Thæ ( Lai Ch©u), phÝa Nam gi¸p víi huyÖn Sa Pa vµ thµnh phè Lµo Cai, phÝa §«ng Nam gi¸p víi thµnh phè Lµo Cai. Khu vùc mµ tê b¶n ®å thÓ hiÖn thuéc 2 tØnh thµnh (Lµo Cai, Lai Ch©u), 1 quèc gia (Trung Quèc). §Þa h×nh cao ë phÝa T©y, thÊp dÇn theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam, d©n c­ tËp trung ®«ng ®óc ë ven c¸c con s«ng, suèi nh­ s«ng Hång, s«ng Lòng P«….vµ c¸c thung lòng nói.. §Êt: ë ®©y chñ yÕu lµ ®Êt Feralit trªn ®¸ badan, mét phÇn nhá lµ ®Êt vµng ®á. Sinh vËt: rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, cã diÖn tÝch rõng l©m nghiÖp rÊt lín, ven s«ng Hång vµ c¸c con suèi lín cã ®Êt phï sa mµu mì thuan¹ lîi cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Thuû v¨n: HÖ thèng s«ng, suèi trªn ®Þa bµn huyÖn kh¸ dµy vµ ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu. S«ng Hång lµ nguån cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n däc ven s«ng. C¸c suèi chÝnh: Trªn ®Þa bµn huyÖn hÖ thèng suèi, khe kh¸ dµy mËt ®é trung b×nh tõ 1-1,5km suèi/km2. C¸c suèi chÝnh bao gåm: Ngßi Ph¸t, suèi Lòng P«, Suèi Quang Kim, ngßi §um. C¸c suèi nµy ®Òu cã l­u l­îng lín, dßng ch¶y xiÕt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vµ nhá. Tuy nhiªn, cÇn quan t©m ®Õn phßng chèng lò vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 3.2 C¬ së to¸n häc - HÖ quy chiÕu trong ®o ®¹c vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. N­íc ta sö dông hÖ quy chiÕu VN 2000 víi c¸c th«ng sè WGS 84 a = 6378137,000m, f = 1/298,257223563 - C¸c phÐp chiÕu th­êng dïng cho b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam PhÐp chiÕu Gauss vµ hÖ täa ®é Gauss - Kruger: L·nh thæ ViÖt Nam thuéc hai mói 18, 19. B¸t X¸t n»m ë mói 18 v× n»m ë phÝa T©y B¾c cña ViÖt Nam. - TØ lÖ 1: 100 000. Danh ph¸p F - 48 - 28 ®­îc giíi h¹n tõ vÜ tuyÕn 230 B¾c ®Õn 23030'B¾c, kinh tuyÕn 103030' §«ng ®Õn 1040 §«ng. - Täa ®é khung: Khung B¾c: 23020' B Khung T©y: 1030 30' § Khung Nam: 230 B Khung §«ng: 1040 § - C¸c m¶nh gi¸p c¹nh, gi¸p gãc víi m¶nh F - 48 - 28 lµ + C¸c m¶nh gi¸p c¹nh PhÝa B¾c: F - 48 - 16 PhÝa T©y: F - 48 - 27 PhÝa Nam: F - 48 - 40 PhÝa §«ng: F - 48 - 29 + C¸c m¶nh gi¸p gãc: PhÝa §«ng B¾c: F - 48 - 17 PhÝa T©y B¾c: F - 48 - 15 PhÝa §«ng Nam: F - 48 - 41 PhÝa T©y Nam: F - 48 - 39 - C¸c m¶nh gi¸p c¹nh gi¸p gãc víi tê b¶n ®å F - 48 - 28 (B¸t X¸t): +PhÝa B¾c gi¸p víi Trung Quèc cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 23040' B Khung T©y: 103030' Khung Nam: 23020'B Khung §«ng: 1040 § + PhÝa Nam gi¸p víi thµnh phè Lµo Cai cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 230 B Khung T©y: 103030' Khung Nam: 22040' B Khung §«ng: 1040 § + PhÝa §«ng gi¸p víi huyÖn B¾c Hµ (Lµo Cai) cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 23020''B Khung T©y: 1040 Khung Nam: 230 B Khung §«ng: 104030' § + PhÝa T©y gi¸p víi B¶n Pa (NËm Cóm) cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 23020''B Khung T©y: 1030 Khung Nam: 230 B Khung §«ng: 103030' § + PhÝa T©y B¾c gi¸p víi Trung Quèc cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 23040' B Khung T©y: 1030 Khung Nam: 23020' B Khung §«ng: 103030' § + PhÝa T©y Nam gi¸p víi Lai Ch©u cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 230 B Khung T©y: 1030 Khung Nam: 22040' B Khung §«ng: 103030' § + PhÝa §«ng B¾c gi¸p víi Trung Quèc cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 23040' B Khung T©y: 1040 Khung Nam: 23020' B Khung §«ng: 104030' § + PhÝa §«ng Nam gi¸p víi Phè Lu (Lµo Cai) cã to¹ ®é khung: Khung B¾c: 230 B Khung T©y: 1040 Khung Nam: 22040' B Khung §«ng: 104030' § 3.3 Néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh. B¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc sö dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc nªn néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh ngµy cµng ®­îc bæ sung phong phó h¬n, lµm cho l­îng th«ng tin cña b¶n ®å t¨ng lªn trong khi träng t¶i cña b¶n ®å kh«ng t¨ng nhiÒu nh÷ng ®æi míi vÒ kÝ hiÖu. Theo quan ®iÓm hÖ thèng víi ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i cÊu tróc lÊy bÒ mÆt ®Êt lµm gèc néi dung b¶n ®å ®Þa h×nh chia thµnh 2 nhãm: Tù nhiªn, Kinh tÕ - X· héi víi 8 yÕu tè c¬ b¶n. Nhãm Tù nhiªn bao gåm: d¸ng ®Êt, thuû v¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phô, chÊt ®Êt vµ thùc vËt. Nhãm Kinh tÕ - x· héi bao gåm: d©n c­, ®­êng giao th«ng, ranh giíi t­êng rµo, ®Þa vËt kinh tÕ - x· héi, ®iÓm khèng chÕ. Cô thÓ c¸c yÕu tè: * Nhãm Tù nhiªn: - D¸ng ®Êt: thÓ hiÖn d¸ng ®Êt râ ph¹m vi, h×nh th¸i vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ®Þa h×nh nói, thung lòng, ®ång b»ng s«ng, x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®é cao, ®é dèc mËt ®é chia c¾t. - Thuû v¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phô: bao gåm s«ng (nh÷ng s«ng chÝnh, s«ng phô, nh¸nh chñ yÕu, nh¸nh thø yÕu…), suèi, hå, ao, nguån n­íc ngÇm…vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi nh­ ®ª, ®Ëp, m­¬ng, m¸ng….kiªn cè phßng tr¸nh thiªn tai lò lôt s¶y ra. - ChÊt ®Êt vµ thùc vËt: thÓ hiÖn c¸c chñng lo¹i vµ ®Æc ®iÓm ph©n bè cña ®Êt thùc vËt, diÖn tÝch, ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i. Phan lo¹i chÊt ®Êt: ®Çm lÇy, b·i bïn, b·i c¸t, b·i ®¸….Ph©n lo¹i thùc vËt: rõng c©y, b·i…. * Nhãm kinh tÕ x· héi: - D©n c­: c¸c ®iÓm d©n c­ ph¶n ¸nh c¸c ®Æc ®iÓm d©n c­ vµ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö, d©n dông liªn quan chÆt chÏ tíi d©n c­, c¸c ®iÓm d©n c­, c¸c ®iÓm quÇn c­ n«ng th«n, c¸c ®iÓm quÇn c­ thµnh thÞ. - §­êng giao th«ng vµ c¸c c«ng trinh phô thuéc thÓ hiÖn râ ®Æc ®iÓm tõng lo¹i ®­êng, cÊp ®­êng, møc ®é ph©n bè, h×nh th¸i mÆt ®­êng. Cã c¸c lo¹i ®­êng: ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû, ®­êng hµng kh«ng…. - Ranh giíi t­êng rµo: ranh giíi hµnh chÝnh gi÷a c¸c quèc gia, c¸c tØnh, c¸c huyÖn, c¸c th«n, x·... - §Þa vËt kinh tÕ - x· héi: c¸c ®­êng èng, m¹ng l­íi ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c, c¸c lo¹i cét…vµ hÖ thèng ®iÖn, ®­êng, tr­êng tr¹m nh»m phôc vô nhu cÇu sö dông cña ng­êi d©n. - §iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa: ®iÓm khèng chÕ ®é cao, ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng. 4. M« t¶ vÒ l·nh thæ. 4.1 H×nh th¸i tr¾c ®Þa - B¸t X¸t lµ mét huyÖn biªn giíi phÝa B¾c cña ViÖt Nam thuéc tØnh Lµo Cai, phÝa T©y B¾c vµ §«ng B¾c gi¸p víi V©n Nam (Trung Quèc), phÝa T©y gi¸p víi huyÖn Phong Thæ ( Lai Ch©u), phÝa Nam gi¸p víi huyÖn Sa Pa vµ thµnh phè Lµo Cai, phÝa §«ng Nam gi¸p víi thµnh phè Lµo Cai. - §Þa h×nh: Toµn bé nÒn ®Þa h×nh B¸t X¸t ®­îc kiÕn t¹o bëi nhiÒu d¶i nói cao, næi bËt lµ hai d¶i nói chÝnh t¹o nªn c¸c hîp thuû: Ngßi Ph¸t, suèi Lòng P«, Suèi Quang Kim. §Þa h×nh cao dÇn, ®iÓm cao nhÊt cã ®é cao 2945m, ®iÓm thÊp nhÊt cã ®é cao 88m.  - KiÕn t¹o ®Þa h×nh B¸t X¸t h×nh thµnh hai khu vùc. Tuy nhiªn, c¶ hai khu vùc (vïng thÊp gåm 6 x· vµ 1 thÞ trÊn, vïng cao gåm 16 x·) ®Òu cã chung mét ®Æc ®iÓm: Vïng nói cao cã ®é chia c¾t lín, thung lòng hÑp khe s©u, ®é dèc lín. Vïng thÊp (ven s«ng Hång, bån ®Þa nhá) lµ n¬i tËp trung c¸c d¶i ®åi thÊp, tho¶i ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. ¶nh h­ëng cña ®Þa h×nh nãi chung vµ c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi h×nh thµnh trªn ®Þa bµn huyÖn hai tiÓu vïng ®Þa lý kinh tÕ x· héi. + Vïng cao: DiÖn tÝch 80.763ha chiÕm 77% diÖn tÝch ®Êt toµn huyÖn, gåm c¸c x· Y Tý, Ng¶i ThÇu, A Lï, A Mó Sung, B¶n XÌo, NËm Ch¹c, TrÞnh T­êng, DÒn S¸ng, DÒn Thµng, M­êng Hum, Trung LÌng Hå, NËm Pung, Pa Cheo, Ph×n Ngan, Tßng Sµnh, S¶ng Ma S¸o. D·y nói chÝnh cã ®é cao tõ 400m ®Õn 3096m, ®é dèc trung b×nh tõ 20 - 25  phÇn lín l·nh thæ vïng cã ®é dèc trªn 25. §Þa h×nh chia c¾t m¹nh ®é dèc lín g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng. Song l¹i cã ý nghÜa quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ cñng cè an ninh quèc phßng gi÷ v÷ng chñ quyÒn ®éc lËp Quèc gia. + Vïng thÊp: DiÖn tÝch 24.258ha chiÕm 23% diÖn tÝch toµn huyÖn, gåm c¸c x·: B¶n V­îc, B¶n Qua, Quang Kim, Cèc San, M­êng Vi, Cèc Mú, thÞ trÊn B¸t X¸t. §é cao trung b×nh tõ 400m ®Õn 500m, ®Þa h×nh vïng nµy ®­îc kiÕn t¹o bëi c¸c d¶i ®åi thÊp d¹ng l­în sãng vµ phÇn tho¶i t­¬ng ®èi b»ng ch¹y däc s«ng Hång. PhÇn lín ®Êt ®ai vïng thÊp n»m trªn vØa quÆng A Pa TÝt nªn ®Êt ®ai mµu mì thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp. 4.2 Thuû v¨n: HÖ thèng s«ng, suèi trªn ®Þa bµn huyÖn kh¸ dµy vµ ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu. + S«ng Hång lµ nguån cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n däc ven s«ng. N­íc s«ng Hång cã hµm l­îng phï sa lín tõ 6000-8000g/m3 do ®ã c¸c vïng ®Êt ven s«ng ®­îc phï sa båi ®¾p cã ®é ph× nhiªu mµu mì thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. S«ng Hång ch¶y qua ®Þa phËn B¸t X¸t trªn b¶n ®å dµi 55 cm t­¬ng øng víi 55 km ( v× 1cm trªn b¶n ®å = 1000m thùc ®Þa). Chç s«ng réng nhÊt lµ 0,5 cm t­¬ng øng víi 500m, s«ng cã h­íng ch¶y thÊp dÇn theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam. S«ng kÐo dµi tõ 103038' § ®Õn 103058' § vµ tr¶i dµi tõ 230 B ®Õn 23018' B + C¸c suèi chÝnh: Trªn ®Þa bµn huyÖn hÖ thèng suèi, khe kh¸ dµy mËt ®é trung b×nh tõ 1-1,5km suèi/km2. C¸c suèi chÝnh bao gåm: Ngßi Ph¸t, suèi Lòng P«, Suèi Quang Kim, ngßi §um. C¸c suèi nµy ®Òu cã l­u l­îng lín, dßng ch¶y xiÕt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vµ nhá. Tuy nhiªn, cÇn quan t©m ®Õn phßng chèng lò vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Suèi Lòng P« trªn b¶n ®å ®o ®­îc dµi 36cm t­¬ng ®­¬ng víi 36 km, chç réng nhÊt 0,2 cm t­¬ng øng víi 200m, suèi ch¶y theo h­íng T©y B¾c - T©y Nam. 4.3 ChÊt ®Êt vµ thùc vËt - HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: + §Êt tù nhiªn: ë ®©y chñ yÕu lµ ®Êt Feralit trªn ®¸ badan, mét phÇn nhá lµ ®Êt vµng ®á. + §Êt thæ c­, chuyªn dïng: ®©y lµ mét huyÖn cña nghÌo ë vïng cao T©y B¾c, d©n c­ ph©n bè th­a thít, mËt ®é d©n sè tõ 50 - 100 ng­êi/ km2 ( n¨m 2007) cho nªn diÖn tÝch ®Êt dµnh cho thæ c­ vµ c¸c c«ng tr×nh kh«ng lín, mét phÇn do ®Æc thï ®Þa lÝ, mét phÇn do ®iÒu kiÖn kinh tÕ ch­a lín m¹nh ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, thu hót nh©n lùc vÒ ®Þa ph­¬ng. - Thùc vËt: B¸t x¸t lµ mét huyÖn cã phÇn lín lµ ®Êt l©m nghiÖp cã rõng vµ tµi nguyªn rõng t­¬ng ®èi phong phó vµ ®a d¹ng so víi c¸c huyÖn kh¸c cña tØnh Lµo Cai. HuyÖn cã diÖn tÝch rõng lµ 46 412, 2 ha chiÕm 33,7% tæng diÖn tÝch rõng cña toµn tØnh. Rõng ë B¸t x¸t chñ yÕu lµ rõng thø sinh, rõng nguyªn sinh chØ cßn tån t¹i r¶i r¸c ë Y Tý, Trung LÌng Hå. HÖ sinh th¸i ë B¸t X¸t cßn t­¬ng ®èi tèt, nhiÒu ®éng, thùc vËt quý hiÕm cßn tån t¹i ®Æc biÖt lµ ë vïng cao Trung lÌng Hå vµ NËm Pung. Ngoµi ra cßn cã mét phËn t­¬ng ®èi nhá ®Êt ®­îc sö dông trång c©y l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ c©y hµng n¨m vµ tr¶ng cá bôi c©y. 4.4 D©n c­
Tài liệu liên quan