Báo cáo Quá trình thực tập ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Mơ

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế là điều kiện và đòi hỏi sự phát triển của Ngân hàng; đến lượt mình, sự phát triển của hệ thống Ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ,. Có thể nói hoạt động của hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế đầu nghành trong khối các trường kinh tế của Việt Nam - Đại học Kinh tế quốc dân, tôi quyết định chọn lĩnh vực Ngân hàng làm nơi thực tập để lấy kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường. Được sự giúp đỡ của NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long, tôi đã được nhận thực tập ở chi nhánh Chợ Mơ trực thuộc chi nhánh Thăng Long. Trong quá trình thực tập tổng hợp ở đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ công nhân viên chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành báo cáo tổng hợp cũng như trong thời gian thực tập tổng hợp ở đây. Báo cáo tổng hợp của tôi bao gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Chương 3: Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chợ Mơ.

doc31 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Quá trình thực tập ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Mơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT Chi nhánh Chợ Mơ Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Chợ Mơ Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Chức năng, nhiệm vụ của các phòng Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ Hoạt động huy động vốn Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kế toán – ngân quỹ Hoạt động của phòng giao dịch Chương 3: Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ Những khó khăn trong năm 2007 Định hướng kinh doanh năm 2007 Giải pháp thực hiện Kết luận LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế là điều kiện và đòi hỏi sự phát triển của Ngân hàng; đến lượt mình, sự phát triển của hệ thống Ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ,... Có thể nói hoạt động của hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế đầu nghành trong khối các trường kinh tế của Việt Nam - Đại học Kinh tế quốc dân, tôi quyết định chọn lĩnh vực Ngân hàng làm nơi thực tập để lấy kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường. Được sự giúp đỡ của NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long, tôi đã được nhận thực tập ở chi nhánh Chợ Mơ trực thuộc chi nhánh Thăng Long. Trong quá trình thực tập tổng hợp ở đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ công nhân viên chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành báo cáo tổng hợp cũng như trong thời gian thực tập tổng hợp ở đây. Báo cáo tổng hợp của tôi bao gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Chương 3: Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chợ Mơ. Chương 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH CHỢ MƠ 1.1 Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh như hiện nay thì nhu cầu gửi tiền vay vốn và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp là khá lớn, đặc biệt là tại Hà Nội - Vừa là thủ đô, vừa là trung tâm buôn bán và giao dịch lớn của cả nước thì việc ra đời các chi nhánh ngân hàng thương mại ở mọi đường phố, ngóc nghách là tất yếu. Trong điều kiện đó, NHNo&PTNT đã quyết định thành lập NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ nhằm khai thác thị trường ở khu vực này, với vị trí đặt tại 486 Bạch Mai – Hà Nội. Ngày 12/3/2001 NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ được thành lập và chính thức khai trương hoạt động từ ngày 08/02/2002. Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ lµ mét trong 9 chi nh¸nh cña Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. Vµ ®©y lµ chi nh¸nh lín nhÊt cña Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. C¨n cø vµo tê tr×nh sè 346/CNTL-TT, ngµy 5/5/2003 cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long vÒ viÖc thay ®æi ®¬n vÞ phô thuéc vµ n©ng cÊp c¸c chi nh¸nh phô thuéc, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ NHNNo&PTNT ViÖt Nam sè 116/Q§/H§QT-TCCB ngµy 19/5/2003 chyÓn Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ phô thuéc së giao dÞch Ng©n hµng NNo&PTNT I thµnh chi nh¸nh cÊp 2 lo¹i 4 phô thuéc Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. Tªn gäi ®Çy ®ñ lµ Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬, §Æt trô së chÝnh t¹i sè 486 phè B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi. V× lý do chyÓn ®Þa ®iÓm, hiÖn nay chi nh¸nh chuyÓn sang sè 449 B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ lµ ®¬n vÞ phô thuéc Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long, cã con dÊu riªng; cã b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n; cã c¬ cÊu tæ chøc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 11 Ch­¬ng III vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo ®iÒu 10 ch­¬ng II t¹i quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT ViÖt Nam ban hµnh kÌm quyÕt ®Þnh sè 169/Q§/H§QT-02 ngµy 7/9/2000 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng NNo&PTNT ViÖt Nam. Thời gian đầu, bên cạnh những thuận lợi như trên, Chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể là: Chi nhánh ra đời trong điều kiện cơ sở vật chất lúc ban đầu, khách hàng còn chưa biết nhiều về địa điểm cũng như hoạt động kinh doanh của Chi nhánh; Chi nhánh chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ về lãi suất tiền gửi và tiền vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn; về nhân sự thì hầu hết là cán bộ được điều động từ trung tâm điều hành ra chưa va chạm với thương trường, một số chưa qua thực tế nghiệp vụ kinh doanh cụ thể, số được điều động từ các ngân hàng tỉnh, huyện lên thì bỡ ngỡ với môi trường kinh doanh mới; ngoài ra thì việc phải chuyển địa điểm cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy vậy, trong 3 năm trở lại đây, hoạt động của Chi nhánh đã dần dần từng bước đi vào ổn định. Không những vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh còn đạt mức tăng trưởng khả quan qua các năm: về cả hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn lẫn hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Tổ chức cán bộ Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn 31/12/2006 lµ: 20 ng­êi, trong ®ã: Tr×nh ®é ®¹i häc: 15 ng­êi. Tr×nh ®é trung cÊp: 02 ng­êi. Tr×nh ®é s¬ cÊp: 02 ng­êi. L¸i xe: 01 ng­êi §­îc bè trÝ s¾p xÕp nh­ sau: Ban Gi¸m ®èc: 03 ng­êi. Tr­ëng phßng nghiÖp vô: 02 ng­êi. Tr­ëng phßng giao dÞch: 01 ng­êi. C¸n bé c¸c phßng: 15 ng­êi Phßng TD & TTQT: 05 ng­êi. Phßng KT & NQ: 07 ng­êi. Phßng Giao dÞch Kim §ång: 02 ng­êi. Phßng Giao dÞch Tr­¬ng §Þnh: 03 ng­êi. Víi sè l­îng c¸n bé nh­ trªn ®èi víi mét chi nh¸nh cÊp II cã Phßng giao dÞch trùc thuéc lµ ch­a ®ñ, mét sè Phßng cßn thiÕu c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé kÕ to¸n. Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ được mô tả theo sơ đồ sau: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH CHỢ MƠ Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng kế toán - hành chính - ngân quỹ Các phòng giao dịch Phòng tín dụng – thanh toán quốc tế Phòng giao dịch Kim Đồng Phòng giao dịch Trương Định Nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức trên, ta có thể thấy rằng: Giám đốc trực tiếp quản lý phòng tín dụng và thanh toán quốc tế; một phó giám đốc trực tiếp quản lý phòng kế toán – hành chính – ngân quỹ; Phó giám đốc còn lại quản lý 2 phòng giao dịch Kim Đồng và Trương Định. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng Các hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ: - Huy động vốn: * Khai thác và nhận tiền tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam; * Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng. - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế theo phân cấp uỷ quyền. - Hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, thẩm định các dự án tín dụng vượt quyền phán quyết để trình ngân hàng nông nghiệp cấp trên quyết định. - Kinh doanh các nghiệp vụ ngoại hối khi được Tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp cho phép. - Kinh doanh dịch vụ: thu, chi tiền mặt; két sắt nhận cất giữ các loại giấy tờ có giá; thẻ thanh toán; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước; các dịch vụ ngân hàng khác được ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp quy định. - Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của ngân hàng nông nghiệp. - Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn theo quy định. - Tổ chức thực hiện việc phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng như sau: Phòng tín dụng và thanh toán quốc tế - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn tiªu thô, xuÊt khÈu ®ång thêi nh»m më réng ho¹t ®éng giao dÞch, thanh to¸n ngo¹i tÖ; - Ph©n tÝch kinh tÕ theo nghµnh, nghÒ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao; - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc, n­íc ngoµi; - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt; - Tæng hîp b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh; - T­ vÊn cho kh¸ch hµng, tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ nghiÖp vô Thanh to¸n quèc tÕ; - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Phòng kế toán – hành chính – ngân quỹ - Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp; - Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn để trình NHNo cấp trên phê duyệt; - Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT trên địa bàn; - Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định; - Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo luật định; - Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước; - Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định; - Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT; - Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT giao; - Phòng tổ chức cán bộ đào tạo - Xây dựng quy trình, lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ đối với tổ chức Đảng, Công đoàn, chi nhánh trực thuộc trên địa bàn; - Đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn; - Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh NHNo&PTNT trực thuộc địa bàn theo quy chế khoán tài chính của NHNo&PTNT; - Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch đào tạo; - Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước, Đảng, nghành ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo; - Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh NHNo&PTNT quản lý và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước, của nghành ngân hàng; - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh NHNo&PTNT; - Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT giao. 1.3.3 Các phòng giao dịch - Nhận tiền gửi bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân; - Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ đối với các thành phần kinh tế, cho vay ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, kinh doanh, xuất nhập khẩu; - Cho vay phục vụ đời sống đối với cán bộ công nhân viên có thu nhập ổn định; - Cho vay thông qua hình thức cầm cố trái phiếu kho bạc, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm có kỳ hạn; - Thực hiện các dịch vụ ngân hàng bao gồm: + Mở L/C và thanh toán quốc tế; + Kinh doanh, thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền đi và nhận trả tiền qua thanh toán chuyển tiền toàn quốc; + Dịch vụ thu hộ, chi hộ, chi trả lương cán bộ công nhân; + Chuyển tiền điện tử toàn quốc, phục vụ sinh viên miễn phí; + Giao dịch tự động bằng máy ATM. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 2.1 Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn theo loại tiền ở NHNo – Chi nhánh Chợ Mơ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 Số tiền % Tăng (giảm) Số tiền % Tăng (giảm) Số tiền % Tăng (giảm) Nguồn vốn nội tệ Không kỳ hạn 100447 32499 -67.646 102716 216.059 Kỳ hạn dưới 12T 85328 106797 25.1606 33000 -69.1 Kỳ hạn trên 12T 18912 31298 65.4928 180960 478.184 Tổng cộng 204687 48 170594 -16.656 316676 85.6314 Nguồn vốn ngoại tệ USD 4360480 360 5942718 36.2859 2051944 -65.471 EUR 21770 46.71 48543 122.981 26687 -45.024 Tổng cộng 273843 78 266600 -2.6449 350259 31.38 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ Đánh giá bảng kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chợ Mơ trong 3 năm vừa qua, ta có thể đưa ra một số nhận định như sau: - Năm 2004, công tác huy động tại chi nhánh gặp nhiều khó khăn như chuyển trụ sở để đảm bảo tiến độ thi công nhà làm việc đã ảnh hưởng lớn đến số lượng khách hàng giao dịch và doanh số hoạt động trong năm; mặt khác chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh với lãi suất huy động vốn hấp dẫn hơn. Do vậy, về cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế thì nguồn vốn huy động từ dân cư tăng trưởng chậm và chiếm tỷ trọng còn thấp (21%); nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao (>70%) nhưng thường biến động lớn phần nào ảnh hưởng đến công tác cân đối nguồn vốn hàng ngày. Tuy vậy, hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã đạt được những thành công như: về cơ cấu nguồn tiền thì nguồn vốn huy động ngoại tệ có tốc độ tăng rất nhanh (360%), còn nguồn vốn huy động nội tệ cũng có tốc độ tăng khá cao (48%) so với năm 2004; Mức tăng trưởng nguồn vốn còn đáp ứng khả năng thanh toán ngoại tệ đặc biệt vào dịp cuối năm và là tiền đề để mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế trên lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc, các phòng chuyên đề NHNo&PTNT Thăng Long, còn là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên chi nhánh đã đề ra nhiều biện pháp như: thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, tổ chức thu chi tiền mặt tận nơi theo nhu cầu của khách hàng,...tiếp cận linh hoạt và duy trì tốt mối quan hệ với những khách hàng có nguồn vốn lớn như tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA),... - Năm 2005, tæng nguån vèn gi¶m so víi n¨m tr­íc (2.645%) lµ do trong n¨m mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh cã nguån tiÒn göi lín, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n do ¶nh h­ëng bëi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, do ®ã møc tiªu thu s¶n phÈm ch÷ng l¹i nh­ Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ… Tuy nhiªn tæng nguån vèn gi¶m mµ chñ yÕu gi¶m ë nguån vèn néi tÖ (16.656%) cßn nguån vèn ngo¹i tÖ l¹i t¨ng, ®iÒu ®ã cho thÊy sù cè g¾ng nç lùc cña chi nh¸nh trong viÖc t¨ng c­êng tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã thay ®æi c¬ cÊu nguån vèn. MÆt kh¸c, trong tæng nguån vèn n¨m 2005 th× nguån vèn kh«ng kú h¹n vµ nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cßn chiÕm mét tû lÖ khiªm tèn, xÐt vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh æn ®Þnh bÒn v÷ng mµ cßn lÖ thuéc qóa nhiÒu vµo mét sè doanh nghiÖp cã nguån thu lín, cßn nguån vèn æn ®Þnh tõ d©n c­ cßn rÊt thÊp chØ chiÕm 28% trªn tæng nguån. - N¨m 2006, c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ do t¸c ®éng tõ mét sè kh¸ch hµng lín; mÆt kh¸c chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt tõ phÝa c¸c ng©n hµng kh¸c. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qña nªu trªn ngoµi sù quan t©m cña Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng nghiÖp vô cña chi nh¸nh Th¨ng Long lµ sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh. TiÕp cËn linh ho¹t vµ duy tr× tèt mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nguån vèn lín nh­ C«ng ty SONA, Tæng HUD… MÆt kh¸c, trong tæng nguån vèn n¨m 2006 th× nguån vèn kh«ng kú h¹n vµ nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cßn chiÕm mét tû lÖ ch­a cao, xÐt vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh æn ®Þnh bÒn v÷ng mµ cßn lÖ thuéc qóa nhiÒu vµo mét sè doanh nghiÖp cã nguån thu lín, cßn nguån vèn æn ®Þnh tõ d©n c­ cßn rÊt thÊp chØ chiÕm 28% trªn tæng nguån. 2.2 Hoạt động cho vay Bảng 2.2: Hoạt động cho vay ở NHNo – Chi nhánh Chợ Mơ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Số tiền %Tăng (giảm) Số tiền %Tăng (giảm) Số tiền %Tăng (giảm) Doanh số cho vay 357898 -25 381852 6.693 566376 48.323 Doanh số thu nợ 358081 5.7 338375 -5.503 467081 38.036 Dư nợ phân theo thời hạn Ngắn hạn 132824 122230 -7.976 226405 85.229 Trung hạn 14886 62687 321.11 53802 -14.17 Dài hạn 7245 14015 93.444 18205 29.897 Tổng cộng 154955 0.3 198931 28.38 298414 50.009 Dư nợ theo thành phần kinh tế DNNN 122361 181350 48.209 277380 52.953 DN ngoài quốc doanh 11439 6325 -44.71 13274 109.87 Dư nợ tư nhân 21155 11256 -46.79 7760 -31.06 Dư nợ bình quân 1 cán bộ CNV 8609 9473 10.036 15706 65.798 Nợ quá hạn 541 7611 1306.8 2387 -68.64 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ Đánh giá kết quả sử dụng vốn của NHNo&PTNT Chợ Mơ, ta có thể đưa ra một số nhận định như sau: - Năm 2004, doanh số cho vay giảm 119162 triệu đồng và chỉ bằng 75% so với năm 2003, doanh số thu nợ tăng 19434 triệu và bằng 105.7% so với năm trước, tổng dư nợ tăng 221 triệu và bằng 100.3% so với năm 2003 và so với kế hoạch năm 2004 thì đạt 76.4%. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến doanh số cho vay giảm và tổng dư nợ không tăng như kế hoạch là do: thứ nhất, đây là một chi nhánh cấp 2 vừa mới thành lập đang trong thời kì tiếp cận và tiếp thị khách hàng nên khi có khách hàng đặt quan hệ tín dụng thì việc thực hiện phân loại khách hàng theo nội dung văn bản 1963 đủ điều kiện cho vay không có đảm bảo, nhưng theo công văn 1261/NHNo-TD ngày 13/04/2004 của NHNo&PTNT Việt Nam khách hàng vay vốn chưa hội đủ điều kiện mà phải thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tài sản trong khi tài sản của doanh nghiệp chỉ thể hiện trên giá trị sổ sách chưa có giấy tờ hợp lý chứng minh quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp; Thứ 2, là thực hiện những giải pháp tín dụng cuối năm của ngân hàng cấp trên nhằm đảm bảo kìm chế lạm phát, tăng chỉ số giá cả cũng như hạn chế tăng trưởng nóng trong lĩnh vực đầu tư, trong quý IV chi nhánh đã tăng cường vai trò kiểm soát chặt chẽ tín dụng và chỉ đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả, thu hồi vốn nhanh, cương quyết hạn chế tín dụng đối với các doanh nghiệp xếp loại B,C nếu không bổ sung tài sản đảm bảo. Một điểm khác có thể nhận thấy là công tác tín dụng chưa chú trọng đúng mức vào khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng: Tính đến 31/12/2004, dư nợ ngoài quốc doanh tăng hơn so với năm trước nhưng chỉ chiếm tỷ trọng bằng 7.4%, cho vay hộ kinh doanh, cho vay tiêu dùng chiếm 13.7% trên tổng dư nợ là quá thấp. Nguyên nhân chính là do một bộ phận cán bộ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng và xu thế phát triển các khu vực trên trong cơ chế mở - hội nhập, thêm vào đó là tính ngần ngại và lo lắng do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hộ ở địa bàn thành phố. - Năm 2005, doanh sè cho vay n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 6,69%, tæng d­ nî ®Õn 31/12/2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 28,37%; vµ ®¹t 77% kÕ ho¹ch giao. TËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc sau: + §Çu t­ c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp - khÈu nh­ cao su, cµ phª, h¹t ®iÒu, s¾t, thÐp, m¸y mãc c«ng cô, ho¸ chÊt chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc v.v… + Thu mua vµ tiªu thu néi ®Þa c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, ng«, h¹t ®iÒu, tiªu, cµ phª v.v… + §Çu t­ trong lÜnh vùc XDCB, x©y dùng nhµ ®iÒu hµnh, giíi thiÖu s¶n phÈm, nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng v.v… + §Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn. C«ng t¸c ®Çu t­ tÝn dông ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 20
Tài liệu liên quan