Bổ trợ kiến thức ôn thi đại học - Bài 2: Phương pháp tìm cấu tạo phân tử

Bước 1: Đặt CTTQ ?Bước 2: Lập phương trình đại số (*) ?Bước 3: Giải phương trình (*) ?Gợi ý: -Nếu phương trình (*) có 3 ẩn, thì có dạng: B1: Cho z=1; 2; . Cho đến khi Tìm được x,y thì dừng và suy ra công thức nguyên (CTNG). B2: Tìm chỉ số CTNG để ?CTPT

pdf19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bổ trợ kiến thức ôn thi đại học - Bài 2: Phương pháp tìm cấu tạo phân tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỔ TRỢ KIẾN THỨC ÔN THI ĐẠI HỌC Môn: Hoá học (Trung TâmGV. Luyện NGUYỄN Thi Chất LượngTẤN TRUNG Cao VĨNH VIỄN) GV. NGUYỄN TẤN TRUNG (Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) Bài 2 Gồm 3 bước giải ƒ Bước 1: Đặt CTTQ ƒ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) (Từ % ( theo Khối lượng)) ƒ Bước 3: Giải phương trình (*) ƒ Bước 1: Đặt CTTQ ƒ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) ƒ Bước 3: Giải phương trình (*) ™Gợi ý: -Nếu phương trình (*) có 3 ẩn, thì có dạng: ax + by = cz B1: Cho z=1; 2; ... Cho đến khi Tìm được x,y thì dừng và suy ra công thức nguyên (CTNG). B2: Tìm chỉ số CTNG để ⇒ CTPT ( Phương pháp 2: PP2) (ĐH Ngoại Thương – 1998) : Lập phương trình đại số (*) Giải phương trình (*) Đặt CTTQ : : : PP tìm CTPT Ví dụ1 ‰ Bước 1 Bước 2 Bước 3 Chât hữu cơ (A) thuộcbenzen, có dãy H = 9,43 (theo% đồng khối đẳng lượng) Tìm (A) CTPT ƒ ƒ ƒ Khi dựa trên % nguyên tố ‰Ví dụ 1: PP tìm CTPT A: Đông đẳng Benen Dựa trên % của B1.Đặt CTTQ 1 nguyên tố %H = 9,43 B2.Lập pt (*) A: ? B3.Giải (*) ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CnH2n - 6 - Theo đề có: 1(2n – 6) %H = = 9,43 14 n - 6 . 100 n = 8 Vậy CTPT A: C8H10 ‰ ví dụ 2: A chứa C,H,O có %O = 43,24. Tìm CTPT của A trong mỗi trường hợp : a. MA<140 đvC. b. Khối lượng oxi có trong 1 mol A bé hơn khối lượng nitơ trong 150 gam muối amoni nitrat. PP Tìm CTPT Biết %1 nguyên tố 9B1.Đặt CTTQ 9B2.Lập pt (*) 9B3.Giải (*) ‰Ví dụ 2: A: C, H, O có% O = 43,24 PP tìm CTPT Dựa trên % của B1.Đặt CTTQ b.a. m AM< 140. CTPT A? 1 nguyên tố B2.Lập pt (*) O trong 1 mol A150 < m g NNHtrong 4NO3 B3.Giải (*) ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz - Theo đề có: 16. z % O = = 43,24 12x +y + 16z. 100 ⇒ 12x + y + 16z = 16. z .100 =37.z 43,24 ⇒ 12x + y = 21 z (*) ‰Ví dụ 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 PP tìm CTPT Dựa trên % của B1.Đặt CTTQ b.a. m AM< 140. CTPT A? 1 nguyên tố B2.Lập pt (*) O trong 1 mol A150 < m g NNHtrong 4NO3 B3.Giải (*) ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) ™Với z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 21 ⇒ x y =1 21 – 12x 2 y 9 Loại TH này âm Điều kiện:0 < y ≤ 2.x + 2 ‰Ví dụ 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 b.a. m AM< 140. CTPT A? O trong 1 mol A150 < m g NNHtrong 4NO3 ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) ™Với z = 1: Không tìm được x, y. ™Với z = 2: (*) ⇔ 12x + y = 42 ⇒ x y =1 42 – 12x 3 2 4 Chọn: x = 3 ⇒ y 30 6 ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n 18 âm n y =+ 6 Điều kiện:0 < y ≤ 2.x + 2 ∈Ζ ‰Ví dụ 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 b.a. m AM < 140. CTPT A? O trong 1 mol A150 < m g NNHtrong 4NO3 ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) ™Với z = 1: Không tìm được x, y. ™Với z = 2 : ⇒ 3H6O2)n CTNG A: ( C + a. MA < 140 n ∈Ζ ⇔74 n < 140 ⇒ n < 1,89 ⇒ n =1 Vậy CTPT A: C3H6O2 ‰Ví dụ 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 b.a. m AM < 140. CTPT A? O trong 1 mol A150 < m g NNHtrong 4NO3 ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) ™Với z = 1: Không tìm được x, y. ™Với z = 2 : ⇒ 3H6O2)n CTNG A: ( C + a. MA < 140 n ∈Ζ Có CTPT A: C H O b. Theo trên ta có. CTNG3 6 A:2 ( C H O ) ; n + 3 6 2 n ∈Ζ CÓ: mO trong 1 mol A < m N trong 150 g NH 4NO3 ⇔ 1.16.2n < 150/ 80 . 14.2 Vậy CTPT A: C H O ⇒ n < 1,64 3 6 2 ⇒ n =1 ; ‰ ví dụ 3: (ĐH Ngoại Thương – 1998) A là chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố, có %O = 50. Tìm CTPT – CTCT của A PP Tìm CTPT Biết %1 nguyên tố 9B1.Đặt CTTQ 9B2.Lập pt (*) 9B3.Giải (*) ‰Ví dụ 3: PP tìm CTPT A: là hchc chứa Dựa trên % của B1.Đặt CTTQ 1 nguyên tố B2.Lập pt (*) - Theo đề% A O chứa: = 43,24 CTPT - CTCTA:?3 nguyên tố B3.Giải (*) ‰Giải: C, H, O - Đặt CTTQ (A): CxHyOz - Theo đề có: 16. z % O = = 50 12x +y + 16z. 100 16. z ⇒ 12x + y + 16z = .100 = 32.z 50 ⇒ 12x + y = 16 z (*) ‰Ví dụ 3: A: là hchc chứa - Theo đề% A O chứa: = 43,24 CTPT - CTCTA:?3 nguyên tố ‰Giải: C, H, O - Đặt CTTQ (A): CxHyOz Ta được: 12x + y = 16 z (*) ™Với z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 16 ⇒ x y =1 16 – 12x 2 Vậy chọn: x = 1 y 4 + Điều kiện: âm ⇒ 4O)n ; n 0 < y ≤ 2.x + 2 CTNG A: ( CH ∈Ζ ⇒ y =4 OH 3 + ∈Ζ ; n n O) 4 2 Số C + 2 O có CTCT là CH ≤ 2 n + 4 ≤ CTNG A: ( CH n = 1 0 <Số H 0 < 4n ⇒ % O = 43,24 Theo ĐK Hoá trị ta có: CTPT - CTCTA:? A: là hchc chứa 3 nguyên tố Ví dụ 3: Vậy ta có: Vậy A : CH Dễ thấy bài này n chỉ có thể tìm từ điều kiện hoá trị ! ‰ ‰ Các bài tập tự luyện: 1. ( ĐH THUỶ SẢN - 1997) A(C,H,O) chỉ chứa 1 loại chức có %O = 37,21. Khi A pứ với dd AgNO3/NH3 (dư), thấy: 1mol A sinh ra 4 mol Ag. Tìm CTPT-CTCT của A . (ĐS:C2H4 (CHO)2) 2. ( ĐHSPKTTP.HCM –2001) Chất A CxHyO2 có %O = 29,0909. A phản ứng với NaOH theo tỷ lệ n A : n NaOH = 1 : 2 A phản ứng với Br tỷ lệ n : n = 1 : 3 2 A Br2 Tìm CTPT- CTCT – Tên gọi của A. (ĐS: C6H6O2) (Trung TâmGV. Luyện NGUYỄN Thi Chất LượngTẤN TRUNG Cao VĨNH VIỄN)