Cuộc thi hóa học ứng dụng với cuộc sống

Câu1: Trongkhôngkhí, chấ tkhí nà ochiế mnhiề unhấ t? a.Khíoxi. b.Khíhidro. c.Khínitơ. d.Khícacbonic Câu2: ……là kimloạ itá cdụ ngđượ c vớ inướ c. a.Mg. b.Zn. c.Pb. d.Ba.

pdf34 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cuộc thi hóa học ứng dụng với cuộc sống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CUOCUỘCÄC THITHI HOHÓÁA HOHỌCÏC ỨỨNGNG DUDỤNGÏNG VƠVỚIÙI CUOCUỘCÄC SOSỐNGÁNG PHAPHẦÀNN KHƠKHỞÛII ĐĐOỘNGÄNG CUCỦẢA NHONHÓMÙM 11 CâuCâu 1:1: TrongTrong khôngkhông khkhíí,, chachấátt khkhíí nanàòo chiechiếmám nhienhiềàuu nhanhấátt?? a.a. KhKhíí oxioxi.. b.b. KhKhíí hidrohidro.. c.c. KhKhíí nitơnitơ.. d.d. KhKhíí cacboniccacbonic.. CâuCâu 2:2: ………… lalàø kimkim loaloạiïi tatáùcc dudụïngng đưđươợcïc vơvớùii nnưươớùcc.. a.a. Mg.Mg. b.b. Zn.Zn. c.c. PbPb.. d.d. BaBa.. CâuCâu 3:3: ĐĐeểå cocóù nnưươớcùc vôivôi,, ngngưươờiøi tata hohòàa tantan vôivôi sosốngáng vavàòo nnưươớcùc.. VôiVôi sosốngáng lalàø hơhợpïp chachấtát nanàòo?? a.a. OxitOxit.. b.b. AxitAxit.. c.c. BazơBazơ.. d.d. MuoMuốáii.. CâuCâu 4:4: PhaPhấánn cocóù côngcông ththứứcc hohóùaa hohọïcc lalàø ggìì?? a.a. CaCOCaCO33.. b.b. CaSOCaSO44.. c.c. CaClCaCl22.. d.d. Ca(OH)Ca(OH)22 CâuCâu 5:5: CaCàøngng lênlên caocao,, llưươợïngng khkhíí oxioxi cacàngøng …….... a.a. TăngTăng.. b.b. GiaGiảûmm.. c.c. KhôngKhông thaythay đđoổåii.. d.d. LuLúcùc tăngtăng lulúùcc giagiảûmm.. CâuCâu 6:6: ThuThủûyy tinhtinh lalàø muomuốáii cucủûaa kimkim loaloạiïi nanàøoo?? a.a. SaSắétt.. b.b. CanxiCanxi.. c.c. NatriNatri.. d.d. NhômNhôm.. CâuCâu 7:7: NoNồngàng đđoộä phaphầnàn trămtrăm cucủảa dungdung dịchdịch chocho biebiếtát sosốá gamgam chachấtát đđoóù cocóù trongtrong …….... a.a. 100g100g nnưươớùcc.. b.b. 100g100g dungdung dịchdịch.. c.c. 11 llíítt nnưươớùcc.. d.d. 11 llíítt dungdung dịchdịch CâuCâu 8:8: NguyênNguyên totốá nanàøoo chuchủû yeyếáuu cacấuáu tatạïoo nênnên xxưươngơng?? a.a. SaSắétt.. b.b. MagieMagie.. c.c. CanxiCanxi.. d.d. KẽmKẽm.. CâuCâu 9:9: ChaChấátt khkhíí nanàøoo sausau đđâyây nhenhẹï hơnhơn khôngkhông khkhíí?? a.a. KhKhíí oxioxi.. b.b. KhKhíí hidrohidro.. c.c. KhKhíí cacboniccacbonic.. d.d. CaCảû aa vavàø cc đđeềuàu đđuúùngng.. CâuCâu 10:10: ChaChấátt nanàòo sausau đđâyây khikhi chacháùyy khôngkhông tatạïoo rara ngongọïnn llửửaa?? a.a. PP b.b. FeFe c.c. SS d.d. CC PHAPHẦÀNN KHƠKHỞÛII ĐĐOỘNGÄNG CUCỦẢA NHONHÓMÙM 22 CâuCâu 1:1: ĐĐieiệnän phânphân nnưươớùcc thuthu đưđươợïcc chachấátt khkhíí nanàòo?? a.a. KhKhíí oxioxi.. b.b. KhKhíí hidrohidro.. c.c. CaCảû aa vavàø bb đđeềuàu đđuúùngng.. d.d. CaCảû aa vavàø bb đđeềuàu saisai.. CâuCâu 2:2: MuMùøii khaikhai cucủûaa nnưươớùcc tietiểuåu lalàø mumùøii cucủûaa khkhíí nanàòo?? a.a. KhKhíí hidrohidro.. b.b. KhKhíí nitơnitơ.. c.c. KhKhíí oxioxi.. d.d. KhKhíí amoniacamoniac.. CâuCâu 3:3: ChaChấátt rarắnén nanàøoo sausau đđâyây chacháùyy trongtrong oxioxi vơvớùii ngongọïnn llửửaa mamàøuu xanhxanh?? a.a. PhotphoPhotpho.. b.b. SaSắétt.. c.c. LLưưuu huyhuỳnhønh.. d.d. CacbonCacbon.. CâuCâu 4:4: ChaChấátt nanàøoo sausau đđâyây lalàømm quyquỳø ttíímm hohóáa xanhxanh?? a.a. NaClNaCl.. b.b. Ca(OH)Ca(OH)22.. c.c. HNOHNO33.. d.d. KK22SOSO44 CâuCâu 5:5: KimKim loaloạiïi nanàøoo cocóù trongtrong nhienhiệätt kekếá yy tetếá dudùøngng đđeểå đđoo nhienhiệtät đđoộä cơcơ thethểå?? a.a. PbPb b.b. FeFe c.c. AgAg d.d. HgHg CâuCâu 6:6: CâyCây xanhxanh thathảiûi rara chachấátt khkhíí nanàòo vavàøoo banban đđêmêm?? a.a. KhKhíí oxioxi.. b.b. KhKhíí cacboniccacbonic.. c.c. KhKhíí hidrohidro.. d.d. KhKhíí nitơnitơ.. CâuCâu 7:7: .......... lalàø tatàøii nguyênnguyên vôvô tatậnän cucủûaa concon ngngưươờøii.. a.a. SaSắétt.. b.b. DaDầuàu momỏ.û. c.c. NNưươớùcc.. d.d. CaCảû a,a, b,b, cc đđeềuàu đđuúùngng.. CâuCâu 8:8: TrongTrong phânphân dơidơi cocóù chchứứaa muomuốáii nanàòo nhienhiềuàu nhanhấátt?? a.a. NaClNaCl b.b. KClKCl c.c. NaNONaNO33 d.d. KNOKNO33 CâuCâu 9:9: ChaChấátt khkhíí nanàøoo sausau đđâyây cocóù thethểå gâygây rara hiehiệäuu ứứngng nhanhàø kkíínhnh?? a.a. KhKhíí hidrohidro.. b.b. KhKhíí oxioxi.. c.c. KhKhíí cacboniccacbonic.. d.d. CaCảû 33 chachấátt khkhíí trêntrên.. CâuCâu 10:10: DungDung dịchdịch nnưươớcùc nhonhỏû mamắétt lalàø dungdung dịchdịch nanàøoo?? a.a. HClHCl b.b. CuSOCuSO44 c.c. NaOHNaOH d.d. NaClNaCl PHAPHẦÀNN KHƠKHỞÛII ĐĐOỘNGÄNG CUCỦẢA NHONHÓMÙM 33 CâuCâu 1:1: ChaChấátt khkhíí nanàøoo đưđươợïcc dudùøngng nanạpïp trongtrong bbììnhnh chchưữãa llửửaa?? a.a. KhKhíí oxioxi.. b.b. KhKhíí cacboniccacbonic.. c.c. KhKhíí hidrohidro.. d.d. CaCảû 33 chachấátt khkhíí trêntrên.. CâuCâu 2:2: KimKim loaloạiïi khôngkhông tatáùcc dudụïngng đưđươợïcc vơvớùii axitaxit HClHCl lalà:ø: a.a. MgMg b.b. CuCu c.c. AlAl d.d. FeFe CâuCâu 3:3: ChaChấátt nanàøoo sausau đđâyây cocóù ttíínhnh chachấátt khakháùcc vơvớùii cacáùcc chachấátt Fe,Fe, PbPb,, Zn,Zn, Mg?Mg? a.a. CuCu b.b. SiSi c.c. AlAl d.d. AgAg CâuCâu 4:4: KhiKhi đđoốtát chacháýy nhiênnhiên lieliệuäu đđeểå đưđưaa tatàùu concon thoithoi baybay rara ngoangoàiøi khôngkhông giangian ththìì phaphảnûn ứứngng hohóáa hohọcïc nanàòo đđãã xaxảỷy rara?? a.a. PhaPhảûnn ứứngng hohóùaa hơhợpïp.. b.b. PhaPhảûnn ứứngng phânphân huhủỷy.. c.c. PhaPhảûnn ứứngng oxioxi hohóùaa –– khkhửử.. d.d. PhaPhảûnn ứứngng thethếá.. CâuCâu 5:5: KimKim loaloạiïi nanàøoo dudùøngng đđeểå lalàmøm vovỏû mamáùyy bay?bay? a.a. SaSắétt.. b.b. NhômNhôm.. c.c. KẽmKẽm.. d.d. BaBạcïc.. CâuCâu 6:6: KhKhíí oxioxi khôngkhông phaphảûnn ứứngng đưđươợïcc vơvớùii kimkim loaloạïii nanàøoo?? a.a. NaNa b.b. FeFe c.c. AlAl d.d. AgAg CâuCâu 7:7: ChaChấtát nanàòo nenếuáu thiethiếuáu nonóù trongtrong cơcơ thethểå ththìì sẽsẽ gâygây đđaầnàn đđoộnän,, chachậmäm phaphátùt trietriểnån?? a.a. SaSắétt.. b.b. CanxiCanxi.. c.c. IotIot.. d.d. CaCảû 33 chachấátt trêntrên.. CâuCâu 8:8: XungXung quanhquanh cacáiùi llưư đđoồngàng tata thathấyáy cocóù momộtät lơlớpùp chachấtát rarắnén momỏngûng mamàùu xanhxanh đđenen,, chachấtát rarắnén nanàỳy lalà:ø: a.a. CuOCuO b.b. Cu(OH)Cu(OH)22 c.c. CuClCuCl22 d.d. CuSOCuSO44 CâuCâu 9:9: TrongTrong dịchdịch dadạï dadàøyy cocóù axitaxit nanàòo?? a.a. HH22SOSO44 b.b. HClHCl c.c. HNOHNO33 d.d. HH22COCO33 CâuCâu 10:10: ChaChấátt khkhíí nanàøoo lalàømm đđuụïcc nnưươớcùc vôivôi trongtrong?? a.a. KhKhíí hidrohidro.. b.b. KhKhíí cacboniccacbonic.. c.c. KhKhíí oxioxi.. d.d. KhKhíí nitơnitơ..
Tài liệu liên quan