Đề cương học phần Hóa đại cương II

1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 2. Số tiết: Tổng:30; Trong đó: LT: 23 ; BT: 04 ; TH/TN/TQ:6 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật môi trường - Học phần tự chọn cho ngành: Không

pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần Hóa đại cương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA: MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN: HÓA CƠ SỞ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Trình độ đào tạo: Đại học HÓA ĐẠI CƯƠNG II General Chemistry II Mã số: CHEM223 1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 2. Số tiết: Tổng: 30; Trong đó: LT: 23 ; BT: 04 ; TH/TN/TQ: 6 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật môi trường - Học phần tự chọn cho ngành: Không 4. Phương pháp đánh giá: Hình thức Số lần Mô tả Thời gian Trọng số Thái độ học tập Thường xuyên Thái độ học tập trên lớp; phát biểu xây dựng bài; làm bài tập ở ở nhà - Cả giai đoạn 5% Chuyên cần Thường xuyên Điểm danh hàng ngày trên lớp - Cả giai đoạn 5% Thực hành 2 buổi Chấm báo cáo các bài thí nghiệm - 2 buổi 30% Tổng điểm quá trình 40% Thi cuối kỳ 1 - 60 phút - 3 câu tự luận 1-2 tuần sau khi kết thúc môn học 60% 5. Điều kiện ràng buộc học phần: - Học phần tiên quyết : Không - Học phần học trước : Hóa đại cương I - Học phần song hành: Không - Ghi chú khác: Không 6. Nội dung tóm tắt học phần: Tiếng Việt : - Giới thiệu lý thuyết cơ bản về phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích. - Chọn phương pháp phân tích thích hợp cho từng đối tượng cụ thể. 2 - Cung cấp cho sinh viên Ngành Môi trường những kiến thức cơ sở và các kỹ năng thực hành cần thiết liên quan tới những quá trình hoá học trong môi trường. Tiếng Anh : - Introduce the theoretical bas ic of mass analys is and volume analysis. - Select the appropriate analysis method for each specific object. - Provide the elemental knowledge and necessary skill related with chemical process in the environment for students studying environmental engineering. 7. Cán bộ tham gia giảng dạy: TT Họ và tên Học hàm, học vị Điện thoại liên hệ Email Chức danh, chức vụ 1 Lê Thị Thắng Thạc sĩ 0989084675 thanglt@wru.vn Giảng viên; Trưởng BM 2 Vũ Đức Toàn PGS.TS. 0936027466 vuductoan@tlu.edu.vn GVCC; Phó trưởng BM 3 Trần Thị Mai Hoa Thạc sĩ 0981364204 hoattm@wru.vn Giảng viên 4 Hà Thị Hiền Tiến sĩ 0989095018 hathihien@tlu.edu.vn Giảng viên 5 Lê Minh Thành Tiến sĩ 0912269763 thanhlm@wru.vn GVC 6 Đinh Thị Lan Phương Tiến sĩ 0988771363 dinhlanphuong@tlu.edu. vn GVC 7 Trần Khánh Hòa Thạc sĩ 0982114607 hoatk@wru.vn Giảng viên 8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo: 1. Cơ sở Hóa học phân tích – Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – Năm 2007. (#000019959) 2. Kotz, John C. : Hoá học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ..Tập 3 //John C. Kotz, Paul M. Traichel, Gabriela C. Weaver ; Từ Văn Hải biên dịch....[và những người khác]. - Hà Nội ::Trường đại học Thuỷ lợi,,2009. (#000003566) 9. Nội dung chi tiết: TT Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH 3 Lý thuyết và Bài tập 23 4 0 1 Chương 1. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích 1.1. Phương pháp phân tích khối lượng 1.1.1. Nguyên tắc chung của phương pháp 1.1.2. Yêu cầu của dạng kết tủa và dạng cân 1.1.3. Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng 1.2. Phương pháp phân tích thể tích 1.2.1. Nguyên tắc của phương pháp phân tích thể tích 1.2.2. Yêu cầu của phản ứng trong phân tích thể tích 1.2.3. Phân loại các phương pháp phân tích thể tích 1.2.4. Các phương pháp chuẩn độ * Giảng viên: - Tự giới thiệu về mình: họ tên, chức vụ, chuyên môn, và các thông tin cá nhân để sinh viên có thể liên lạc - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học, nội dung môn học, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả và thi - Hướng dẫn kinh nghiệm và phương pháp học tập để đạt kết quả tốt. - Thuyết giảng - Truy vấn - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 4 0 0 4 2 Chương 2. Chuẩn độ axit - bazơ (phương pháp trung hòa) 2.1. Nguyên tắc chung 2.2. Chất chỉ thị axit - bazơ 2.3. Đường định phân 2.3.1. Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh 2.3.2. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh 2.3.3. Chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh 2.3.4. Chuẩn độ bazơ yếu bằng axit mạnh 2.3.5. Chuẩn độ một đa axit bằng bazơ mạnh 2.3.6. Chuẩn độ một đa bazơ bằng axit mạnh * Giảng viên - Thuyết giảng - Truy vấn - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 7 1 0 Chương 3. Chuẩn độ oxi hóa khử 3.1. Nguyên tắc chung 3.1. Chất chỉ thị oxi hóa - khử 3.2. Đường định phân 3.3. Một số ứng dụng phổ biến của phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử 3.3.1. Phương pháp permanganate 3.3.2. Phương pháp dicromat 3.3.3. Phương pháp Iot * Giảng viên - Thuyết giảng - Truy vấn - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 4 1 5 Chương 4. Chuẩn độ tạo kết tủa 4.1. Nguyên tắc chung 4.2. Phương pháp Mohr 4.3. Phương pháp Volhard * Giảng viên - Thuyết giảng - Truy vấn - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 1 0 0 Chương 5. Chuẩn độ tạo phức 5.1. Khái niệm phức chất. Danh pháp 5.2. Liên kết trong phức chất 5.2.1. Thuyết trường phối tử 5.2.2. Thông số tách năng lượng 5.2.3. Cấu hình electron và từ tính của phức chất 5.3. Màu của phức chất 5.1.1. Màu sắc 5.1.2. Phổ hấp thụ 5.4. Các hằng số bền của phức chất 5.5. Phương pháp chuẩn độ complexon 5.5.1. Chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ complexon 5.5. 2. Đường định phân trong phương pháp complexon 5.5.3. Một số chất chỉ thị quan trọng dùng trong chuẩn độ complexon * Giảng viên - Thuyết giảng - Truy vấn - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 7 1 0 Thực hành 0 0 6 Sự tạo phức của kim loại chuyển tiếp * Giảng viên: - Thuyết giảng - Hướng dẫn cơ sở lý thuyết và cách tiến hành thí nghiệm * Sinh viên: 0 0 3 6 - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn - Viết báo cáo thí nghiệm Phân tích Vitamin C * Giảng viên: - Thuyết giảng - Hướng dẫn cơ sở lý thuyết và cách tiến hành thí nghiệm * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn - Viết báo cáo thí nghiệm 0 0 3 Tổng cộng: 23 4 6 10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: STT CĐR của học phần CĐR của CTĐT tương ứng 1 Yêu cầu về kiến thức: Có kiến thức cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn 2 2 Yêu cầu về kỹ năng: Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá; 15 3 Yêu cầu về thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có tinh thần ham học hỏi, tự học tự đào tạo và tự nghiên cứu 20 11. Thông tin liên hệ của Bộ môn A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 314 – Nhà A5, Trường Đại học Thủy lợi B. Trưởng bộ môn: 7 - Họ và tên: ThS. Lê Thị Thắng - Số điện thoại: 0989084675 - Email: thanglt@wru.vn Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 TRƯỞNG KHOA (Phụ trách ngành đào tạo) PGS.TS. Bùi Quốc Lập TRƯỞNG KHOA (Phụ trách học phần) PGS.TS. Bùi Quốc Lập TRƯỞNG BỘ MÔN ThS. Lê Thị Thắng
Tài liệu liên quan