Đề ôn 9: Các phản ứng của kim loại

Ví dụ 3: Hoà tan hết5,6 gamFe trong ddAgNO 3 ; thuđượcmộtloại muối sắt. Vậykhốilượng muốisẽbằng: A.24,2 gam B.18 g C.8,32g D.Khôngxácđịnhđược Hoàtan hết5,6 gamFe trong ddAgNO 3 ; thuđượcmộtloại muối sắt. Vậykhốilượng

pdf33 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề ôn 9: Các phản ứng của kim loại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà oân 9: CAÙC Baøi taäp traéc nghieäm oân thi ñai hoïc - 2007 NGUYEÃN TAÁN TRUNG ( TTLT CLC VÓNH VIEÃN) ‰ Ví duï 1: ChoCho (A)(A) vavaøøoo dddd HNOHNO33,, thuthu ñöñöôcôc ddBddB,, thathaáyáy cocoùù khkhkhkhíííí mamamamaøøuuøuøu naâunaâunaâunaâu thoathoa ùùtt rara.. VaVa äyäy (A)(A) cocoùù thetheåå lalaø:ø: A.A. FeFe22OO33 B.BB. FeOFeO C.C. CuOCuO D.D. AlAl22OO33 Oxit KL + HNO3 → → Muoái + NO2↑ + H 2O (A): Oxit cuûa KL (hoaù trò thaáp) ‰ Ví duï 2: KhiKhi chocho FeFe ppöùöù vôvôùiùi dddd AgNOAgNO33 ,,seõseõ thuthu ñöñöôôïcïc A.A. Fe(NOFe(NO33))33 C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 D. A,B,C ñuùng Fe phaûn öùng vôùi dd AgNO3 ™Giaùo khoa Fe + 22 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 22 Ag (1) Sau (1) coøn AgNO3 thì: AgNO3 + Fe(NO 3)2 → Fe(NO3)3 + Ag (2) ™Toùm laïi: Fe+ AgNO3 ? Fe(NO3)3 ? Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 ™Trong ñònh löôïng: ‰ Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi Fe + 2 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2 Ag (1’) Fe + 3 AgNO3→ Fe(NO3)3 + 3 Ag (2’) ‰ Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: + nAg 2 3 nFe Saûn Fe2+ Fe3+ Fe3+ phaåm 2+ 3+ + Fe dö Fe Fe2+ Fe Ag :dö ‰ Ví duï 2: KhiKhi chocho FeFe ppöùöù vôvôùiùi dddd AgNOAgNO33 ,,seõseõ thuthu ñöñöôôïcïc A.A. Fe(NOFe(NO33))33 C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 DD. A,B,C ñuùng Fe(NO3)3 Fe(NO ) Fe+AgNO3 3 2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 ‰ Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong ddAgNO 3 ; thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 24,2 gam B. 18 g C. 8,32g D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc ‰‰ GôGôïiïi yyù:ù: Fe(NO3)3 Fe(NO ) Fe+AgNO3 3 2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 FeFe Fe(NO3)3 0,10,1 molmol 0,10,1 molmol ⇒⇒ mmmuomuoáiái == 0,10,1 .. 242242 == 24,224,2 gg FeFe Fe(NO3)2 0,10,1 molmol 0,10,1 molmol ⇒⇒ mmmuomuoáiái == 0,10,1 .. 180180 == 1818 gg ‰ Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong AgNO3 thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 5,4 gam B. 7,26 g C. 8,32g DD. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc FeFe Fe(NO3)3 mmmuomuoáiái == 24,224,2 gg FeFe Fe(NO 3)2 mmmuomuoáiái == 1818 gg ‰ Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO 3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A. 23,76 gam B. 21,6 g C. 25,112g D. 28,6 g n + Ag =2,2=2,2 nFe 2 3 Saûn Fe2+ Fe3+ Fe3+ phaåm 2+ 3+ + Fe dö Fe Fe2+ Fe Ag :dö ⇒⇒ AgAg++ :: HeHeátát ++ ⇒⇒ nnAg ==nn AgAg == 0,220,22 molmol Ag ‰ Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO 3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A.A 23,76 gam C. 25,112g B. 21,6 g D. 28,6 g nnAgAg== 0,220,22 molmol ‰ Ví duï 5: Ankan laø nhöõng A. Hidrocacbon maø trong phaân töû chæ chöùa lieân keát ñôn B. Hidrocacbon khoâng coù maïch voøng C. Hidrocacbon maïch thaúng DD. Hidrocacbon no khoâng coù maïch voøng ‰ Ví duï 6: Nhöõng caëp chaát naøo laø ñoàng ñaúng cuûa nhau A. CH3 –CH2 –O –CH3 vaø CH3CH2CH2OH B. CH3CH(CH3)2vaø CH3CH2CH2CH3 CC. C2H5NH2 vaø CH3CH2CH2NH2 D. C3H6 vaø C4H 8 ‰ Ví duï 7: AA FF CC22HH55OHOH ++NaOHNaOH XX ++NaOHNaOH,, xt,txt,too BB DD↑↑ EE GG (C,H,O)(C,H,O) 1. X coù theå laø: AA.. CHCH33COOCHCOOCH33 BBB.. CHCH33COOCOO CHCH =CH=CH22 CC.. HCOOHCOO CC22HH55 DD.. CHCH33 COOCOO CHCH == CHClCHCl ‰ Ví duï 7: AA FF CC22HH55OHOH ++NaOHNaOH XX ++NaOHNaOH,, xt,txt,too BB DD↑↑ EE GG H-CHOC,H,OC,H,O !.!. X:CHX:CH33COOCOO CHCH =CH=CH22 2.2. EE cocoùù %% OO (( ttíínhnh theotheo khokhoáiái llööôôïngïng)) babaèèngng :: AAA.. 53,33 BB.. 34,7834,78 CC.. 43,2443,24 DD.. 5050 ‰ Ví duï 7: AA FF CC22HH55OHOH ++NaOHNaOH XX ++NaOHNaOH,, xt,txt,too BB DD↑↑ EE GG !.!. X:CHX:CH33COOCOO CHCH =CH=CH22 H-CHO 3. G coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp: AA. Sobit B. Axit oxalic C. Etyloxalat D. Axit axetic ‰ Ví duï 8: Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phaûn öùng heát vôùi ddHCl. Sauph aûnöùngcoâc aïnthu ñöôïc 42,55 gam muoái khan. Theå tích H2 (ÑKC) thu ñöôïc baèng: A. 8,96L B. 0,08L C. 11,2L D. 16,8L ™Gôïi yù 1: Kim Loaïi pöù vôùi Axit loaïi 1 = 2 n = m n + H m n+ M Hpöù 2 M pö + H+ ƒMn+ M Muoái Muoái ƒGoác axit m = + m Muoái mMn+ Goác axit ™ Gôïi yù 2: Kim Loaïi pöù vôùi Axit loaïi 1 = 2 n = m n + H m n+ M Hpöù 2 M pö m = + m Muoái mMn+ Goác axit HCl H+ + Cl n = n += 2 n Cl Hpöù H2 (Muoái) m Muoái =m + 35,5. 2 n M pöù H2 ™ Gôïi yù 3: Kim Loaïi pöù vôùi Axit loaïi 1 ‰ Vôùi HCl m = m +71.n Muoái M pöù H2 ‰ Vôùi H SO m = m + 96. n 2 4 Muoái M pöù H2 ‰ Ví duï 8: Cho 10,610,610,6 gam hhA: Mg, Al, Fe A. 8,96L pö heát vôùi ddHCl thu ñöôïc BBB. 10,08L 42,5542,55 gam muoái khan C. 11,2L Theå tích H2 (ÑKC) thu ñöôïc baèng: D. 16,8L ‰ Vôùi HCl m = m +71.7171 n Muoái M pöù H2 V =22,4. H2 == 10,810,8 LL ((ññkckc)) ‰ Víduï 9 : Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe A. 18,96 g raén B. 19,08 g raén phaûnöùngheátvôùiddH2SO4 thu ñöôïc 13,44 lit H2 (ÑKC). C. 20,05 g raén Sauph aûnöùngcoâc aïnñö ôïc: DD.D Giaù trò khaùc m = + m Muoái mKLpöù Goác axit m 〉 Muoái mKLpöù m 〉 Muoái 21ù gam ‰ Víduï 10: Cho 212121 gam hhA: Zn, Al, Fe A.AA 78,6 g raén B. 79,8 g raén phaûnöùngheátvôùiddH2SO4 thu ñöôïc 13,4413,4413,44 lit H2 (ÑKC). C. 78,05 g raén Sauph aûnöùngcoâc aïnñö ôïc: D. 78,5 g raén ‰ Vôùi H SO m = m ++ 9696.96 n 2 4 Muoái M pöù H2 m = Muoái 22,422,4 == 78,6,478,6,4 ‰ Víduï 11: Hoøa tan heát 19,6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3 ñaëc ; thu ñöôïc 11,2 lit (ñkc) NO2 Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc bao nhieâu gam raén? A. 19,04 B.19,15 C. 19,25 DDD.Giaù trò khaùc m = + m Muoái mKLpöù Goác axit m 〉 Muoái mKLpöù m 〉 Muoái 19,6ù gam ‰ Víduï 11: Hoøa tan heát 19,6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3 ñaëc ; thu ñöôïc 11,2 lit (ñkc) NO2 Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc bao nhieâu gam raén? A. 52,04 B.51,15 C. 50,6 D .Giaù trò khaùc ™ Gôïi yù 1: Hoaù trò cao nhaát Kim loaïi pöù vôùi Axit loaïi 2 KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO , H SO ñaëc) 3 2 4 Moïi KL( Tröø Au, Pt) ¾ Saûn phaåm khöû cuûa HNO3 coùtheålaø: - NO2↑: Maøu vaøng naâu. -NO ↑: Khí khoâng maøu (deã hoaù naâu trongkhoâ ngkhí, do:NO + ½ O2= NO2) -N2O↑, N2↑ : Ñeàu laø khí khoâng maøu - NH4NO 3(NH4NO 3+NaOH= NH3 ↑+H2O+NaNO 3) ‰ Gôïi yù 2: +HNO3 ° M M(NO3)n (1) x mol x mol (1)⇒ n = x.n (I) NO3 ° M - ne Mn+ (2) x n.x (mol) (2)(2)⇒⇒ nn e e chocho == n.xn.x (II)(II) n e cho= nenhaän (III) ‰ GiaûiVíduï11: Hoøa tan heát 19,6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3 ñaëc ; thu ñöôïc 11,2 lit (ñkc) NO2 Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc bao nhieâu gam raén? A. 52,04 B.51,15 CCC. 50,6 D.Giaù trò khaùc ‰ Vôùi HNO = + 62.n 3 mMuoái mMpöù e nhaän mMuoái = 19,6 + 62. ne nhaän = 50,6 ‰ Ví duï 12: Hoøa tan heát m gam hhA: Ag, Cu, Fe trong H2SO4 ñaëc; thu ñöôïc 34,6 gam muoái vaø 11,2 lit (ñkc) SO2 . Vaäym coùgiaùtròbaèng: A.AA 10,6 B.11,15 C. 13,6 D.Giaù trò khaùc ‰ Vôùi H2SO4 m = m + 96.1/2.n Muoái Mpöù e nhaän mKLpöù= 34,6 - 96. 1/2. n e nhaän = 10,6 ‰ Gôïi yù: +H2SO4 ° M 1/2 M2(SO4)n (2) x mol x/2 mol ‰ Vôùi H2SO4 m = m + 96.1/2.n Muoái Mpöù e nhaän ‰ Giaûi Ví duï 12: Hoøa tan heát m gam hhA: Ag, Cu, Fe trong H2SO4 ñaëc; thu ñöôïc 34,6 gam muoái vaø 11,2 lit (ñkc) SO2 . Vaäym coùgiaùtròbaèng: A.AA 10,6 B.11,15 C. 13,6 D.Giaù trò khaùc ‰ Vôùi H2SO4 m = m + 96.1/2.n Muoái Mpöù e nhaän mKLpöù= 34,6 - 96. 1/2. n e nhaän = 10,6
Tài liệu liên quan